Семейно и наследствено право

Съпружеска имуществена общност. Как се прекратява?

Режимът на съпружеска имуществена общност е най-често приложим на практика в имуществените отношения между съпрузите, тъй като съгласно Семейният кодекс се прилага, ако не е избран друг от възможните режими. 

Същност на понятието "съпружеска имуществена общност"

Използваното в закона понятие “съпружеска имуществена общност” дефинира общото притежание на двамата съпрузи на вещни права, което възниква по силата на закона без да я необходимо воля за това и при наличието на определени предпоставки и обхват. Съпружеската имуществена общност може да се прекрати в определените от закона случаи.

Съпружеска имуществена общност възниква само при сключване на брак и има характер на особен вид съсобственост.

Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити и съставляват по своята същност съпружеската имуществена общност.

Възникналата съпружеска имуществена общност представлява принудителна бездялова съсобственост, при която никой от съсобствениците няма конкретно определен дял от общото право на собственост. При този вид съсобственост делът не е определен, но той е определим. Така например всеки от съпрузите има равни права на владение, ползване и управление върху общите вещи, но докато трае бракът не може да се разпорежда с дела, който би получил при прекратяване на имуществената общност. Предвидени са особени правила за управление и разпореждане с общите имущества. Съпружеската имуществена общност е неделима, тъй като до прекратяването й делба не е допустима. По отношение на личните имушества, между съпрузите би могло да възникне и обикновена съсобственост.

Съпружеската имуществена общност възниква по отношение и на двамата съпрузи като в случая следва да е налице валиден граждански брак между тях, с тази особеност, че унищожаемият брак също поражда последиците на валиден, докато бъде унищожен.

По отношение на своя предмет, възникналата съпружеска имуществена общност се разпростира само върху вещни права. Под вещни права се разбира право на собственост, право на ползване, право на строеж, на пристрояване и надстрояване, серивитути. Обекти на тези вещни права са движими и недвижими вещи, в това число и идеална част.

Важно е да се отбележи, че след промените в Семейния кодекс през 2009 г. паричните влогове вече не са включени в съпружеската имуществена общност.

Една от задължителните предпоставки за възникване на съпружеска имуществена общност е правата да са придобити по време на брака. В случая обаче няма значение на чие име са придобити – от единия или от двамата съпрузи. Релевантно е моментът на придобиване да е по време на брака, те. след сключването и преди прекратяването му.

Съществуват и някои особени случаи, регламентирани в други нормативни актове и съдебната практика, при които има отклонения от общото правило за съпружеската имуществена общност. Такива случаи са например застрояване на имот на единия съпруг, придобиване по давност по време на брака и други, за които действат особени правила.

На второ място задължителна предпоставка е придобиването на вещните права да е в резултат на съвместен принос. Съвместният принос от своя страна включва в себе си пряк и косвен принос. Прекият принос представлява влагане на средства или труд, докато косвеният предполага грижа за децата и домакинството.

В сила е презумпция за съвместен принос до доказване на противното, оборена по съдебен ред с отрицателен установителен иск, който не се погасява по давност. Легитимиран е само съпругът, на името на когото е придобито спорното имущество и неговите наследници.

В съдебния процес предмет на доказване е пълната липса на принос през определен период от време.

Прекратяване на съпружеска имуществена общност

Прекратяването на съпружеска имуществена общност следва на основания за прекратяване на брака, а именно: смърт на съпруг, развод и унищожаване на брака.

Възможно е прекратяване на съпружеската имуществена общност и по време на брака, но само при наличието на конкретни основания посочени в редица нормативни актове. Някои от по-съществените са:

1. поради важни причини, при които заинтересованият съпруг има право да предяви иск пред съда. При упражняването на това право следва да са налице важни причини, които застрашават интересите на семейството. Тези причини подлежат на доказване в съдебния процес;

2. при принудително изпълнение върху обща вещ за личен дълг на единия съпруг по реда на гражданския или данъчния процес, както и в производството по несъстоятелност;

3. при съгласие на съпрузите за промяна на режима на имуществени отношения. Тази хипотеза е налице, ако съпрузите прекратят режима на общност и преминат към режим на разделност или сключат брачен договор, каквито възможности предлага Семейния кодекс.;

4. чрез включване на вещ в предприятието на съпруга – едноличен търговец.

В заключение

Последите от прекратяването на съпружеската имуществена общност се характеризират с това, че бездяловата съсобственост се трансформира в обикновена дялова и делима съсобственост, при която дяловете на съпрузите се считат за равни до доказване на противното. 

______________________________________________

Още интересни теми, свързани с упражняването на специфични права и изпълнението на конкретни задължения в рамките на възникнали съпружески отношения, можете да намерите в секцията “Семейно и наследствено право”

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя специализирана правна помощ по всички въпроси, свързани с приложението на закона по отношение на възникнала семейна имуществена общност, в т.ч. нейното прекратяване, защита при изпълнение върху обща вещ за дълг на съпруг, оспорване на съвместен принос, както и защита при оспорен съвместен принос. 

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 

email: office@petkovalegal.com

тел.: +359 885 47 77 57

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *