Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Причиняване на телесна повреда при катастрофа

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Причиняване на телесна повреда при катастрофа

Причиняване на телесна повреда при катастрофа

Телесна повреда при катастрофа

Кога е налице телесна повреда при катастрофа, какви са наказанията и защитата по образувано наказателно производство?

„Войната“ по пътищата присъства почти ежедневно като тема в публичното пространство в последните години. Всяко пътно – транспортно произшествие по дефиниция причинява вреди. В някои случаи те са само материални и се състоят единствено в повреди в автомобилите, участвали в катастрофата или в пътната инфраструктура в района, в който тя се е случила. В други случаи, обаче, вредите се състоят в причиняване на телесна повреда при катастрофа – обстоятелство, което при определени предпоставки съставлява престъпление и се наказва чрез образуване на наказателно производство срещу виновния водач.

Кога се ангажира наказателна отговорност за причиняване на телесна повреда при катастрофа?

Виновният водач носи наказателна отговорност в случаите, в които при ПТП е причинил лека, средна или тежка телесна повреда. В първия случай преследването става по иницитиатива на пострадалия чрез подаване на тъжба пред съда, а в другите два – преследването става по инициатива на прокуратурата.

ВАЖНО! Разглежданите престъпления са от вида на престъпленията по транспорта и разкриват редица съществени особености. Поради това участието на опитен адвокат, специализиращ в областта на наказателното право е препоръчително. Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е международна специализирана наказателноправна кантора, разполагаща с утвърдени и опитни специалисти в сферата на наказателното право, предоставящи висококвалифицирана правна помощ на територията на цялата страна.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Няколко са предпоставките, за да може да бъде ангажирана наказателна отговорност спрямо виновния водач, причинил ПТП и телесна повреда при катастрофа.

Първата от тях е да е налице умишлено или непредпазливо нарушение на правилата за движение по пътищата.

Втората от тях е умишлено или по непредпазливост да е причинена тежка, лека или средна телесна повреда при катастрофа.

ВАЖНО! Умишлено е това деяние, при което извършителят съзнава възможността за възникване на катастрофа и за причиняване на телесна повреда, и иска или се съгласява с тяхното настъпване. Непредпазливо е това деяние, при което извършителят или не съзнава възможността за възникване на катастрофа и за причиняване на телесна повреда изобщо, или макар да съзнава тези обстоятелства, смята да ги предотврати.

ОСОБЕНОСТ! Съгласно разпоредбите на закона, водачите имат задължение да съобразяват скоростта си с пътната обстановка, така че да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие.  В случай че препятствието е непредвидимо, например, неправилна пътна маркировка или неправилно поставени пътни знаци, наказателна отговорност не следва да се носи въобще.

Тежка телесна повреда при катастрофа

Тежка телесна повреда при ПТП е налице, когато на пострадалия са причинени:
1. продължително разстройство на съзнанието;
2. постоянна слепота с едното или с двете очи;
3. постоянна глухота;
4. загуба на речта;
5. детеродна неспособност;
6. обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган;
7. загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб;
8. загуба или осакатяване на крак или ръка;
9. постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

Тези признаци се определят чрез съдебно – медицинска експертиза на пострадалия.

ВАЖНО! Участието на опитен адвокат по наказателно право в наказателния процес може да допринесе за оборване на съдебно – медицинската експертиза, постигайки по този начин определяне на по – ниска по степен телесна повреда, а оттам и на по – ниско по размер наказание.

Средна телесна повреда при катастрофа

Средна телесна повреда при ПТП е налице, когато на пострадалия е причинено:
1. трайно отслабване на зрението или слуха;
2. трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност;
3. счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;
4. обезобразяване на лицето или на други части от тялото;
5. постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота;
6. наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

Лека телесна повреда при катастрофа

Лека телесна повреда при ПТП е налице, когато на пострадалия е причинено разстройство на здравето, което не попада в обхвата на посочените по – горе увреждания, както и когато са причинени болка и страдание без разстройство на здравето.

Наказания за причиняване на телесна повреда при катастрофа

Наказанията за причиняване на телесна повреда при ПТП варират в зависимост от вида на телесната повреда, както и в зависимост от това дали тя е причинена умишлено или по непредпазливост.

Наказания за причиняване на телесна повреда при катастрофа по непредпазливост

Тежка телесна повреда                 лишаване от свобода до четири години и лишаване от право за управление на моторно превозно средство
Средна телесна повреда                лишаване от свобода до три години или пробация и лишаване от право за управление на моторно превозно средство
Лека телесна повреда                    лишаване от свобода до две години или пробация, когато е причинено разстройство на здравето или лишаване от свобода до шест месеца или пробация, или глоба от сто до триста лева

ВАЖНО! Ако пострадалият поиска това, образуваното наказателно производство за причиняване на тежка или средна телесна повреда при ПТП може да бъде прекратено и спрямо виновния водач да не бъде търсена наказателна отговорност.

Наказания за причиняване на телесна повреда при катастрофа в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози

По – тежко наказание в тези случаи се предвижда единствено, когато е причинена тежка или средна телесна повреда при катастрофа. То е в размер на една до шест години лишаване от свобода, а в особено тежки случаи наказанието е лишаване от свобода от две до десет години. Кога случаят е особено тежък се преценява според конкретните доказателства по съответното дело. 

ВАЖНО! При квалификация на деянието чрез особено широката и свободна за интерпретации формулировка „особено тежък случай“, участието на опитен адвокат по наказателно право е от естество да обори тази квалификация, респ. да се постигне до по – леко по размер наказание.

По – леко наказуеми случаи на причиняване на телесна повреда при катастрофа по непредпазливост

Законът предвижда по – леко наказание, когато виновният водач е направил всичко възможно, за да помогне на пострадалия.

В тези случаи се предвиждат следните наказания:

Тежка телесна повреда                      лишаване от свобода до три години и лишаване от право за управление на моторно превозно средство
Средна телесна повреда                     лишаване от свобода до две години или пробация и лишаване от право за управление на моторно превозно средство

Когато тежка или средна телесна повреда при катастрофа са причинени в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества и виновният водач е направил всичко възможно, за да помогне на пострадалия, наказанието е лишаване от свобода до четири години и лишаване от право за управление на моторно превозно средство.

Наказания за умишлено причиняване на тежка или средна телесна повреда при катастрофа: наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и лишаване от право за управление на моторно превозно средство завинаги.

Защита при причиняване на телесна повреда при катастрофа

Както при всяко друго наказателно производство и при причиняването на телесна повреда при катастрофа съществуват три възможности:
1. прекратяване на наказателното производство, когато се установи, че не е налице престъпление /напр. липсва умисъл или непредпазливост/, както и в случаите, в които пострадалият е поискал това;
2. оправдателна присъда;
3. осъдителна присъда.

Размерът на наказанието се определя за всеки конкретен случай според обстоятелствата по делото, а осъдителните присъди могат да варират както в размера на наказанието, така и при определянето дали то да бъде изтърпяно ефективно в затвор или не.

Най – общо възможните вариации по отношение на начина на изтърпяване на наказанието при получаване на осъдителна присъда са следните:

Тежка телесна повреда по непредпазливост:
1. възможно е условно осъждане, ако съдът наложи наказание до три години лишаване от свобода и виновният водач не е осъждан или е реабилитиран;
2. възможно е наложеното наказание лишаване от свобода да бъде заменено с пробация при наличие на множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства

Умишлено причинена тежка телесна повреда:
1. възможно е условно осъждане, в случай че съдът наложи минимално предвиденото наказание и когато извършителят не е осъждан или е реабилитиран;
2. не се допуска замяна на наказанието лишаване от свобода с пробация.

Тежка телесна повреда при катастрофа,когато деецът е бил в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози:
1. възможно е условно осъждане, ако съдът наложи наказание до три години лишаване от свобода и виновният водач не е осъждан или е реабилитиран;
2. не се допуска замяна на наказанието лишаване от свобода с пробация.

Тежка телесна повреда, когато виновният водач е направил всичко възможно, за да помогне на пострадалия:
1. възможно е условно осъждане, ако съдът наложи наказание до три години лишаване от свобода и виновният водач не е осъждан или е реабилитиран;
2. възможно е наложеното наказание лишаване от свобода да бъде заменено с пробация при наличие на множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Средна телесна повреда по непредпазливост:
1. възможно е условно осъждане, ако виновният водач не е осъждан или е реабилитиран;
2. възможно е наложеното наказание лишаване от свобода да бъде заменено с пробация при наличие на множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства или директно да бъде наложена такава;
3. допуска се освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“.

Умишлено причинена средна телесна повреда:
1. възможно е условно осъждане, в случай че съдът наложи минимално предвиденото наказание и когато извършителят не е осъждан или е реабилитиран;
2. не се допуска замяна на наказанието лишаване от свобода с пробация.

Средна телесна повреда при катастрофа,когато деецът е бил в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози:
1. възможно е условно осъждане, ако съдът наложи наказание до три години лишаване от свобода и виновният водач не е осъждан или е реабилитиран;
2. не се допуска замяна на наказанието лишаване от свобода с пробация.

Средна телесна повреда, когато виновният водач е направил всичко възможно, за да помогне на пострадалия:
1. възможно е условно осъждане, ако виновният водач не е осъждан или е реабилитиран;
2. възможно е наложеното наказание лишаване от свобода да бъде заменено с пробация при наличие на множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства или директно да бъде наложена такава;
3. допуска се освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“.

______________________________________________________________________________________________

Интересни случаи от работата на кантората можете да откриете в секцията „Новини„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора, разполагаща с утвърдени и опитни адвокати по наказателно право.

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com

тел. +359 885 47 77 57

Консултации и поемане на представителство се осъществяват с предварително записан час.
Специалистите от кантората предоставят правна помощ на територията на цялата страна. 

Консултации по телефон и на място в кантората, както и поемане на представителство се осъществяват само с предварително записан час.

Нуждаете се от добър адвокат по наказателно право?
Свържете се с нас!

No Comments

Leave a Comment