Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Трафик на бежанци. Обвинение и защита

Трафик на бежанци. Обвинение и защита

Трафик на бежанци

Влошаването на икономическата обстановка в световен мащаб и дългогишните военни кризи в различни точки на света често стават причина за увеличаване на потока от хора, желаещи да намерят повече сигурност в развитите държави, живеещи в мир и просперитет. Именно тези условия предразполагат към повишаване честотата на осъществяване на трафик на бежанци.

Преминаването на границата на Република България е възможно само на установените гранично – пропускателни пунктове. Когато се касае за преминаване на границата от граждани на страни, които не са членки на Европейския съюз, тази възможност е поставена под специален разрешителен режим, осъществяван при спазването на строго формална процедура в рамките на която всяко конкретно лице подлежи на проверка от службите за сигурност на страната.

Подпомагането на чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона съставлява престъпление, а именно трафик на бежанци, поради факта, че се препятства възможността за контрол по отношение на лицата, влизащи на територията на страната.

Кога е налице престъпление „трафик на бежанци“?

Не всяко подпомагане на чужденци да пребивават или преминават в страната представлява престъпление.

За да бъде подобно деяние престъпно, необходимо е това да е станало „противозаконно“.

Това поставя въпроса „Кога подпомагането на чужденци да пребивават или преминават в страната е законно?“. Отговорът е ясен и еднозначен – когато подпомаганите чужденци притежават разрешение за пребиваване или преминаване в страната. Такова разрешение се издава по реда на:

  1. Закона за убежището и бежанците, когато лицата бягат от война или са жертва на политическо, или религиозно преследване в страната си;
  2. Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, когато лицата желаят да работят на територията на страната или
  3. Закона за чужденците в Република България, когато лицата желаят да получат разрешение за дългосрочно или краткосрочно пребиваване в страната.

За да бъде налице трафик на бежанци, необходимо е противозаконното подпомагане да е извършено с користна цел, т.е. лицето, което подпомага чужденците да реализира финансова печалба от тази дейност.

Трафик на бежанци. Обвинение и защита 3

Какви са наказанията за трафик на бежанци?

При постановяване на присъда за трафик на бежанци Наказателният кодекс предвижда възможност за налагане на наказание лишаване от свобода до пет години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева.

Така предвидено, наказанието не позволява съдът да освободи подсъдимия от наказателна отговорност като му наложи административно наказание. Възможно е, обаче, при постановяване на осъдителна присъда, наказанието „лишаване от свобода“ да бъде заменено с пробация, ако са налице множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства.

При липса на такива обстоятелства и ако към момента на извършване на деянието, „трафикантът“ е с чисто съдебно минало и съдът налага наказание „лишаване от свобода“ до три години, то е възможно постановяването на условна присъда. Това се случва, ако съдът прецени, че за поправянето на извършителя на престъплението и превъзпитанието му към спазването на закона и морала не е необходимо той да изтърпи ефективно наказанието си.

Всяко наказание лишаване от свобода за срок над три години ще следва да бъде изтърпяно ефективно в затвор.

ВАЖНО!!! Именно, поради тази причина е необходимо своевременното ангажиране на опитен адвокат по наказателно право, който да построи защитната линия с цел постигане на оправдателна присъда или по – нисък размер на наказанието.

По – тежко наказание за превоз на бежанци, което се извършва в нарушение на закона, а именно лишаване от свобода от една до шест години, глоба от пет хиляди до двадесет лева, се налага в пет изчерпателно изброени хипотези.

Първо, когато за улесняване на престъплението е използвано моторно превозно средство, въздухоплавателно средство или друг вид транспорт. В този случай превозното средство се отнема в полза на държавата, но само в случаите, в които принадлежи на извършителя.

Второ, когато подпомагането е организирано от група или организация.

Трето, когато трафик на бежанци е извършен по начин, опасен за живота на бежанеца.

Четвърто, когато противозаконно подпомогнатото лице не е навършило 16 години.

И накрая, когато противозаконното подпомагане на чужденците за пребиваване или преминаване в страната е осъществено спрямо повече от едно лице.

Видно от посоченото, най – често срещаните форми на трафик на бежанци са именно по – тежко наказуемите.

Защита при обвинение за трафик на бежанци

Основните причини обвиненият за трафик на бежанци да бъде оправдан са пет:

  1. когато престъплението не е извършено от лицето, спрямо което е повдигнато обвинение;
  2. когато не са събрани достатъчно убедителни доказателства за виновността на лицето, което е обвинено;
  3. когато при воденето на разследването са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при извършването на действия, които не могат да бъдат повторени (напр. претърсване, изземване, обиск и др.);
  4. когато са използвани незаконни средства за наблюдение (напр. специални разузнавателни средства без съдебно разрешение);
  5. когато обвиненият не е могъл да разбира свойството и значението на постъпките си и/или не е могъл да ръководи поведението си.

Форма на ефективна защита е постигането на условно осъждане, замяна на наказанието „лишаване от свобода“ с „пробация“ или наказание около предвидения минимум.

Причина за налагане на наказание „пробация“ вместо „лишаване от свобода“ е наличието на множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства (напр. чисто съдебно минало, млада възраст, особени извинителни причини за извършване на престъплението и др.).

Условно осъждане е възможно, ако извършителят към момента на осъществяване на престъплението не е осъждан на лишаване от свобода. Едновременно с това е необходимо съдът да прецени, че осъденият може да се поправи и превъзпита и без да изтърпява наказанието. Тази преценка се прави, както с оглед механизма на извършване на престъплението, така и според личността на самия извършител.

Във всички случаи конкретна преценка относно това коя е подходящата линия на защита при обвинение за трафик на бежанци се извършва според фактите и обстоятелствата по съответния случай.

___________________________________________________________________________________________________________

Интересни теми от практиката на кантората и спечелените от нас дела, можете да откриете в секцията „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ от утвърдени адвокати, специализирани в защитата на лица, обвинени за извършване на престъпление.

За контакт

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

В случай на задържане при извършено престъпление, предварително записване на час не е необходимо. Тези случаи се разглеждат с приоритет. За посещание в помешение за задържане и поемане на представителство е достатъчна заявка по телефон.

No Comments

Leave a Comment