Трудово право

Трудово-право

Какво е трудово право?

Трудовото право е правен отрасъл, който има две основни функции – икономическа и защитна. Чрез своята икономическа функция, трудовото право осигурява развитието на производството и предлагането на услугите чрез регулиране на отношенията, които възникват във връзка с предоставянето на работна сила и нейното наемане. В неразривна връзка с тази функция се намира и неговата защитна функция, която осигурява правилното прилагане на принципите за свобода на труда и забрана за принудителен труд, както и дава възможност за правна закрила на интересите както на работниците и служителите, така и на работодателите. В сферата на трудовото право, адвокатска кантора „Петкова“ предлага:

  • Консултации при встъпване в трудови правоотношения;

  • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение и всякакви други документи;

  • Консултации при необходимост от провеждане на дисциплинарни процедури, правно съдействие при реализиране на дисциплинарна отговорност и изготвяне на документи във връзка с налагането на дисциплинарни наказания;

  • Връчване на книжа;

  • Представителство пред държавни органи (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт);

  • Процесуално представителство по искове за:

оспорване прекратяването на трудовото правоотношение;

присъждане на дължими обезщетения (при незаконно уволнение, неизползван платен годишен отпуск и др.);

поправка на основанието за уволнение;

  • Правно съдействие и процесуално представителство във връзка със спорове по Закона за държавния служител.

Image