Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Договор за туристически пакет при извънредно положение

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Договорно право  > Договор за туристически пакет при извънредно положение

Договор за туристически пакет при извънредно положение

Туристически пакет, чийто дати са променени еднолично от туроператора, може да бъде прекратен от пътуващия по реда на Закона за туризма

Обявеното от Народното събрание извънредно положение, свързано с необходимостта от ограничаване разпространението на коронавируса (COVID – 19) в България постави туроператорите и техните клиенти в деликатна ситуация. Предвид забраната за осъществяване на групови дейности като противоепидемична мярка, наложи се промяна на датите на договорите за туристически пакет. 

Така, туроператорите започнаха да предлагат нови дати за същите екскурзии, замяна на дестинации или издаване на ваучери за платените суми. Оказа се, обаче, че в много случаи новите дати не са удобни за пътуващите, а те от своя страна нямат интерес от друга дестинация или от издаване на ваучер. В тази връзка в последните дни пощенската кутия на кантората беше залята от запитвания от страна на пътуващи, на които им е отказано възстановяване на суми по договори за туристически пакет. 

Ето защо решихме да създадем отделна статия, на която да отговорим на въпросите какви са правата на пътуващите по договор за туристически пакет. 

Какво е туристически пакет?

Съгласно Закона за туризма, „туристически пакет“ е комбинация най – малко от два различна вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция. 

За предоставянето на туристически пакет се сключва договор със съответния туроператор, притежаващ разрешение за извършване на такава дейност. 

Преди да бъде обвързан от такъв договор, на пътуващия следва да бъде предоставена информация за основните характеристики на туристическите услуги. Те са:

1. дестинацията, маршрута и периодите на престой, датите на пътуването и броя на включените нощувки;

2. вида, характеристиките и категориите на средствата за превоз, местата, датите и часовете на отпътуване и връщане, продължителност на междинните спирания и местата, където те се правят, както и транспортните връзки;

3. местоположението, основните характеристики и категорията на местата за настаняване;

4. предвидените хранения;

5. посещенията, екскурзиите и другите услуги, включени в общата цена, договорена за туристическия пакет; 

6. приблизителния брой на групата, когато е възможно, ако услугата се предоставя в рамките на група;

7. езикът, на който ще се извършват услугите (когато използването на други туристически услуги зависи от ефективната устна комуникация);

8.  дали пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност, както и точна информация дали пътуването е подходящо с оглед потребностите на пътуващия. Последната се предоставя по изрично искане на клиента. 

 

Прекратяване на договор за туристически пакет, поради непредвидени обстоятелства

В закона са предвидени няколко основания за прекратяване на договор за туристически пакет по инициатива на пътуващия. В това число следва да се отбележи, че той има право да прекрати такъв договор по всяко време преди датата на отпътуване. Тогава, обаче, може да бъде задължен да плати такса за прекратяването.

В днешната статия ще разгледаме единствено хипотезата на прекратяване на договор за туристически пакет, поради непредвидени обстоятелства. Такова непредвидено обстоятелство е обявеното от Народното събрание извънредно положение във връзка с ограничаване разпространението на коронавируса (COVID – 19). 

Условия за прекратяване на договор за туристически пакет

Поначало, преди започване на изпълнението на туристически пакет, туроператорът не може да променя едностранно клаузи в договора, различни от цената, освен ако:
1. е запазил това право в договора;
2. промяната е незначителна;
3. туроператорът информира пътуващия за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител. 

Следва да се има предвид, че част от договорните клаузи са и съществени характеристики на предложените туристически услуги. 

Възможно е, обаче, да настъпят обстоятелства, които да възпрепятстват изпълнението на задълженията по договора за туристически пакет или да налагат съществено изменение на характеристиките му. Възможно е тези обстоятелства да не могат да се вменят във вина нито на туроператора, нито на пътуващия. 

При обявяването на извънредно положение във връзка с ограничаване на разпространението на коронавируса у нас, най – често се налага туроператорът да промени датите на организираното пътуване. Във всички случаи, обаче, при промяна на което и да е било от съществените условия по договора за туристически пакет, последиците са едни и същи. За тях ще поговорим по – долу. 

Нека преди това се върнем на условията за прекратяване на договор за туристически пакет. Те са три и са алтернативно предвидени. Ще разгледаме подробно само първото, тъй като именно то касае случая на извънредно положение. 

Първото условие ще бъде налице, ако туроператорът е принуден да направи промяна в някоя от съществените характеристики на туристическата услуга (датата, дестинацията, превоза и др.). Специфичното в тази хипотеза се разкрива от думата „принуден“. Това означава, че необходимостта от промяната възниква извън свободната воля на туроператора, без негово виновно поведение и извън възможността да упражни контрол върху тази промяна. 

Така, при обявяването на извънредно положение във връзка с необходимостта от ограничаване на разпространението на коронавируса (COVID – 19) и при забраната за осъществяване на групови дейности, туроператорите обективно не могат да изпълнят договорите за туристически пакет. Поради това са „принудени“ да направят промяна в датите на пътуванията и/или дестинациите.  

Второ, невъзможност за изпълнение на някои специфични изрично определени законови изисквания. 

Трето, увеличение на цената на предложения туристически пакет с повече от 8%. 

Права на пътуващия при промяна на съществени характеристики на туристическата услуга

Въпреки че промяната на датата или дестинацията, или други съществени характеристики на туристическата услуга, не е вследствие на виновно поведение на туроператора, а на извънредно положение, новите дати/дестинация/друга съществена характеристика, може да не устройват пътуващия или той като цяло да не проявява интерес към предложената промяна. Възможно е да е сключил договора за конкретни дати на пътуване, поради конкретен повод (напр. годишнина). 

Възможно е новите дати да не са му удобни, поради наличие на други ангажименти. Възможно е да не желае да посещава новопредложените дестинации. Примерите за възможни причини, поради които пътуващият може да не е удовлетворен от предложената промяна са неизчерпаеми. Важно е да се отбележи, обаче, че пътуващият няма никакво задължение да посочва оправдание за неудовлетворението си от промяната. 

Във всички случаи на необходимост от едностранна промяна на съществени характеристики на туристическата услуга, която туроператорът е принуден да направи, пътуващият има две алтернативно и изчерпателно предоставени от закона права.

Първо, да приеме предложената промяна. 

И второ, да прекрати договора без да заплаща такса за прекратяването. 

Коя от двете опции ще избере зависи изцяло от волята на пътуващия, съобразно неговите интереси. 

ВАЖНО!!! Много туроператори се опитват, при възникналата ситуация, да минимизират финансовите си загуби, като упражняват натиск върху пътуващите и отказват да възстановяват суми. 

Сред оправданията за това са, че при извънредно положение суми не се възстановяват; че договорите не могат да бъдат прекратени, а само може да се спре изпълнението на задълженията по тях; че пътуващите разполагат единствено с възможност да изберат друга дата или друга дестинация от каталога на същия туроператор, или да получат ваучер на стойност заплатената сума, който да ползват за друга екскурзия, предлагана от същия туроператор. 

Подобни опити са незаконосъобразни и не намират правна опора в закона. 

Приемането на промяната на дата/дестинация зависи изцяло от волята на пътуващия. От друга страна, предложението за издаване на ваучер за платените суми, който да се ползва за други екскурзии на същия туроператор в рамките на определен период от време, по същество е предложение за сключване на нов договор за туристически пакет. Дали това предложение ще бъде прието, зависи отново единствено от волята на пътуващия. 

ВАЖНО!!! След като бъде уведомен за промяната, пътуващият трябва в посочен от туроператора разумен срок да го уведоми за решението си дали приема промяната или прекратява договора. В повечето случаи, този разумен срок е посочен в общите условия, които са неразделна част от договорите за туристически пакет. В случай че този срок не бъде спазен, ще се счита, че пътуващият мълчаливо приема промяната. 

Последици от прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия

По отношение на последиците от прекратяване на договора за туристически пакет, законът е пределно ясен. 

Според неговите разпоредби, когато договорът за туристически пакет бъде прекратен от пътуващия, поради промяна в съществените характеристики на туристическата услуга, туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи – не по – късно от 14 дни след прекратяване на договора. 

В този случаи е важно да се имат предвид няколко неща. 

На първо място, възможно е при изпращане на уведомлението за прекратяване на договора, туроператорът да отговори, че не приема това уведомление и не дава съгласие за такова прекратяване. При наличието на промяна в съществените характеристики на туристическите услуги, обаче, съгласието на туроператора е без значение. 

Това е така, тъй като волята за прекратяване е предоставена единствено и само на пътуващия и не е поставена в зависимост от съгласието на туроператора. Това означава, че с изпращане на изявлението на пътуващия за прекратяване в рамките на определения от туроператора разумен срок, договорът се смята за прекратен. Не са необходими никакви други правни действия. 

На второ място, възможно е туроператорът да откаже да възстанови платените суми с оправданието, че вече са преведени на партньорите му в уговорената дестинация (хотели, ресторанти, превозвачи) и те отказват да му ги възстановят. Това обстоятелство, обаче, е проблем в отношенията между туроператора и неговите партньори. 

Пътуващият има права и задължения единствено по договора си за туристически пакет. Така, туроператорът е длъжен да възстанови платените суми на пътуващия, а партньорите на туроператора в дестинацията на пътуване са длъжни да му ги възстановят на него. По какъв ред ще се случи възстановяването от партньорите на туроператора към него не касае пътуващия, нито от това зависи дали ще получи платеното обратно, тъй като договор с партньорите в дестинацията на пътуване той няма.   

Трето, туроператорът не може да се оправдае, че в момента не може да върне платените суми, тъй като се намираме в условията на извънредно положение. Законът е категоричен, че възстановяването се извършва без неоправдано забавяне. Максималният предвиден в закона срок за такова забавяне е 14 дни от прекратяване на договора. Единствената последица от факта, че е обявено извънредно положение е, че туроператорът няма да дължи обезщетение за вреди, поради неизпълнение на договора за туристически пакет, тъй като тези обстоятелства са извън неговия контрол.  

В заключение

При условията на извънредно положение, туроператорите се опитват да ограничат собствените си финансови загуби, но много често това се случва в ущърб на техните клиенти. 

Ето защо е необходимо да се знае, че ако пътуващият не е удовлетворен от предложената промяна, той има безспорното право да прекрати договора. Разбира се, при предоставяне на информация от страна на туроператора за необходимостта от извършване на промяната, той в изключително редки случаи предупреждава пътуващия, че има право да прекрати договора. 

Обикновено, като опции се предоставя промяна на датите за същата екскурзия, промяна на дестинацията или издаване на ваучер за платената сума, който да се ползва за други пътувания, организирани от същия туроператор. По този начин той си осигурява възможността да не понася финансови загуби, но нарушава правата на пътуващия.

В случаите, в които пътуващият не приема промяната и не желае да избере заместващ туристически пакет и туроператорът откаже да възстанови платеното, защитата се осъществява по съдебен ред. 

Какви са последиците от неспазване на карантинни мерки можете да видите в статията на адв. Силвия Петкова за научно – практическата секция на правния портал lex.bg „Коронавирус. Лишаване от свобода при нарушаване на карантина„.

_______________________________________________________________________
Информация за различните видове права, задължения и средства за защита в условията на извънредно положение, можете да намерите в секцията „Извънредно положение.   

Още интересни теми в областта на нарушаването на задължения по договори, можете да намерите в секциите „Договорно право“ и „Защита на потребителите„.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита в случаи на неизпълнение на задължения по договори, в т.ч. и туристически, както и при нарушаване на потребителски права.   

 

No Comments

Leave a Comment