Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Търговско и корпоративно право

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Търговско и корпоративно право
корпоративно-право

Какво е търговско и корпоративно право?

Търговията и търговския оборот са основен двигател на бизнеса и потреблението. Поради това се нуждаят от стриктна и изчерпателна законова уредба. И макар Търговският закон да предоставя такава уредба, често възниква необходимост от оказване на специализирана правна помощ на юридическите лица и едноличните търговци. В сферата на търговското и корпоративното право, адвокатска кантора „Петкова“ предлага на своите клиенти – юридически лица и еднолични търговци широк набор от правни услуги, сред които:

 • Консултации при започване на стопанска дейност и избор на подходяща правна форма;

 • Изготвяне на дружествени договори, учредителни актове и устави на търговски дружества и договори за управление;

 • Консултации, изготвяне на документация и регистрация на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;

 • Изготвяне на общи условия и всякакви документи по търговски сделки;

 • Правна помощ при неизпълнение на задължения по търговски сделки, в това число и при договори за обществени поръчки;

 • Правна помощ при прехвърляне на дружествени дялове и предприятия;

 • Обжалване на решения на органите на търговското дружество;

 • Правна помощ при ликвидация и при производство по несъстоятелност;

 • Изготвяне на трудови договори, прекратяване на трудови правоотношения и връчване на документи;

 • Правна помощ при покупко – продажба на недвижими имоти във връзка с дейността на едноличния търговец или търговското дружество;

 • Изготвяне на политики на поверителност и ползване на бисквитки за уеб страници на търговци.

 • Процесуално представителство по търговски спорове.

Image