Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Убийство по непредпазливост. Обвинение и защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Убийство по непредпазливост. Обвинение и защита

Убийство по непредпазливост. Обвинение и защита

Убийство по непредпазливост

Убийство по непредпазливост – същност, видове, наказания и защита

Според речника на българския език на Българската академия на науките думата „убийство“ означава „насилствено отнемане на живота на човек“. Именно с това се свързва тази дума в общоупотребимата реч – с насилие.

По смисъла на наказателното право, обаче, убийството не винаги е придружено с насилие. Възможно е отнемането на живота на човек да е осъществено без извършителят да е искал настъпването на смъртта. Ето защо в това отношение Наказателният кодекс е много по – точен, когато дефинира значението на думата, посочвайки че убийство е налице, когато някой причини другиму смърт.

Според това дали извършителят е искал настъпването на смъртта на пострадалия или не, разграничават се няколко вида убийство:

  1. умишлено убийство;
  2. убийство, извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия;
  3. убийство по непредпазливост;
  4. убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана
  5. убийство по непредпазливост;
  6. убийство по непредпазливост след умишлено нанесена телесна повреда.
Предмет на разглеждане на настоящата публикация ще бъдат именно последните две престъпления.

Случай от кантората

Петя* е майка на две деца в бебешка възраст и домакиня. Съпругът ѝ работи на 12-, а понякога и на 15-часови смени, за да може да издържа семейството и не си е у дома през деня. Семейството живее в каравана, тъй като няма добри финансови възможности и не може да си позволи да притежава жилище или да плаща наем за такова. Електрическата мрежа в караваната често се поврежда и се случват къси съединения, водещи до прекъсвания на електроподаването.

Поради заетостта на съпруга на Петя, често се налага тя да отскача набързо до близкия магазин и да оставя децата за по няколко минути сами. Именно по време на едно от отиванията на Петя до магазина се случва поредното късо съединение, което този път не води просто до прекъсване на електроподаването. Възниква пожар, който се разраства толкова бързо, че за кратко време цялата каравана е обхваната от пламъци.

Петя се връща обратно в момент, в който цялата каравана гори и прави опит да влезе, за да спаси децата. Опитът ѝ е спрян от съседи, които са я издърпали секунди преди да влезе в горящата каравана. От шока Петя припада.

Вследствие на вдишания дим и получените изгаряния, загиват и двете ѝ деца.

Петя е обвинена за убийство по непредпазливост. Обвинението приема, че тя, макар да не е искала настъпването на смъртта на децата си, предвид че е знаела за повредите в електрическата мрежа, е могла и е била длъжна да предвиди, че може да възникне пожар, в който децата да загинат.

* С оглед запазване на адвокатската тайна името, е променено.

Убийство по непредпазливост – наказания и защита

Убийство по непредпазливост е налице, когато извършителят не цели настъпването на смъртта на пострадалия.

В първия вариант на извършването на убийство по непредпазливост, деецът може да не е предвиждал възможност за настъпването на смъртта, но е бил длъжен и е могъл да я предвиди според конкретните обстоятелства по случая. В този случай е налице проява на небрежност.

Във втория вариант на извършването на убийство по непредпазливост, деецът, макар и да е предвиждал възможност за настъпването на смъртта, смятал е, че може да я предотврати. В този случай е налице проява на самонадеяност.

В обикновения случай на убийство по непредпазливост, Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до пет години. В случай че са налице множество или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, възможно е лишаването на свобода да бъде заменено с пробация. Такова обстоятелство би било налице, например, когато деецът е направил всичко възможно, за да спаси живота на пострадалия.

ВАЖНО! В този случай законът не допуска решаване на делото със споразумение с прокурора. Възможно е обаче, делото да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие и ако подсъдимият признае фактите, въз основа на които е обвинен, съдът определя наказание за извършеното престъпление и го намалява с 1/3.

Ако бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок до три години и извършителят е с чисто съдебно минало, може да се постигне постановяването на условна присъда. Размерът на наказанието се определя за всеки конкретен случай според фактите по него, а участието на добър адвокат по наказателно право може да доведе до постигане оправдателна присъда или на по – леко по размер наказание.

При убийството по непредпазливост не е възможно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Освен класическото убийство по непредпазливост, законът предвижда и по – тежко наказуеми случаи на това престъпление. Наказанието е лишаване от свобода от една до шест години, когато е смъртта е настъпила вследствие използването на огнестрелно оръжие или силно действащо отровно вещество. Същото е наказанието, когато е настъпила смърт на две или повече лица.

Що се отнася до средствата за защита при повдигнато обвинение по квалифицирания състав на убийство по непредпазливост, те не се различават съществено от обикновения случай на това престъпление. Единствената особеност е, че при причиняване на смърт с огнестрелно оръжие, силно действащо отровно вещество или на две или повече лица, не е възможно определеното наказание „лишаване от свобода“ да бъде заменено с пробация. Възможно е, обаче, да се постигне условно осъждане.

Убийство по непредпазливост след нанесена телесна повреда – наказания и защита

Този вид престъпление обикновено се извършва вследствие на нанесен побой. То е значително по – тежко наказуемо спрямо обикновения случай на убийство по непредпазливост. Това е така, поради факта, че макар и деецът да не е целял настъпването на смъртта на пострадалия, той все пак съзнателно е причинил увреждането на здравето му.

Повече информация за видовете телесни повреди, можете да научите в статията „Телесна повреда при побой“.

Както и обикновеното убийство по непредпазливост, така и причиняването на смърт след нанесен побой може да бъде извършено в два варианта. И в двата извършителят цели пряко увреждане на здравето на пострадалия, но не и отнемането на живота му.
В първия, извършителят изобщо не предвижда, че чрез нанасянето на побой върху пострадалия, може да причини смъртта му. Според обстоятелствата, обаче, той е могъл и е бил длъжен да направи такова предвиждане.
Във втория случай, извършителят той предвижда, че при нанасянето на побоя е възможно да настъпи смъртта на пострадалия, но смята, че може да предотврати подобен резултат.

Предвидените в закона наказания за убийство по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена телесна повреда варират в зависимост от вида на причиненото увреждане. Така, когато смъртта е настъпила вследствие на умишлено нанесена тежка телесна повреда, наказанието е лишаване от свобода от три до двадесет години, а при средна телесна повреда – лишаване от свобода от две до осем години.

И в двата случая, дори и при наличието на многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, заменяването на определеното наказание „лишаване от свобода“ с „пробация“ не е възможно. Възможно е, обаче, постановяване на условна присъда, ако съдът наложи наказание за срок до три години и извършителят е с чисто съдебно минало или е реабилитиран. Както и в обикновения случай на убийство по непредпазливост, размерът на наказанието се определя според обстоятелствата по случая, а участието на добър адвокат по наказателно право може да доведе до оправдателна присъда или до налагане на по – ниско по размер наказание.

В случаите, в които е настъпила смъртта на пострадалия вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда, наказанието е лишаване от свобода до пет години. В този случай е възможно при наличие на многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, лишаването  от свобода да бъде заменено с пробация.

Наказателният кодекс предвижда както по – леко наказуеми, така и по – тежко наказуеми случаи на това престъпление.

По – леко се наказват случаите на убийство по непредпазливост след умишлено нанесена телесна повреда при превишаване пределите на неизбежната отбрана, наказанието е лишаване от свобода до пет години при тежка телесна повреда, до четири години при средна телесна повреда и до две години при лека телесна повреда.

ВАЖНО! Неизбежна отбрана е налице, когато отбраняващият се нанася вреди на нападателя в пределите, необходими за отблъскване на осъществено от последния противоправно нападение. Превишаването на пределите на неизбежната отбрана е налице тогава, когато нанесените вреди са по – големи от необходимите за отблъскване на нападението.

По – леко се наказва и осъществяването на убийство по непредпазливост след нанесена телесна повреда, когато побоят е нанесен в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия. Поведението на последния, обаче, не винаги е извинително основание за посегателство върху здравето и телесната му неприкосновеност. За да може да се постигне по – леко наказание, необходимо е лицето, чиято смърт е причинена по непредпазливост след нанасяне на побой, да е нанесло на извършителя тежка обида или клевета, или да е извършило друго противозаконно действие, с което да е предизвикало реалното или възможното настъпване на тежки последици за дееца или негови близки.

Кога е налице „тежка обида“, „тежка клевета“ или „противозаконно действие с тежки последици“ се преценява след подробно запознаване с обстоятелствата по конкретния случай.

При този вид престъпление, наказанието е лишаване от свобода до пет години при тежка телесна повреда, лишаване от свобода до три години при средна телесна повреда и лишаване от свобода до две години при лека телесна повреда. В този случай, заменяването на наказанието „лишаване от свобода“ с „пробация“ и постигането на условна присъда също са сред възможностите за защита.

ВАЖНО! При нито едно престъпление, с което е причинена смърт, не е възможно освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, както и приключване на делото със споразумение.

Възможно е телесната повреда, която впоследствие е довела до настъпването на смъртта на пострадалия, да представлява опасен рецидив. В този случай наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години при тежка телесна повреда и лишаване от свобода от три до десет години при средна телесна повреда. В тези случаи заменяването на наказанието „лишаване от свобода“ с „пробация“ е невъзможно.

ВАЖНО! В случай че престъплението е извършено при условията на опасен рецидив, постигането на условно осъждане също е невъзможно. Опасен рецидив е налице, когато:

  1. деецът е нанесъл телесната повреда след като е бил осъждан да изтърпи ефективно наказание лишаване от свобода не по – кратко от една година за извършено от него умишлено престъпление, което съгласно закона се наказва с повече от 5 години затворили
  2. деецът е нанесъл телесната повреда след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и поне от наказанията е изтърпял ефективно в затвор.
В този случай избягването на ново ефективно лишаване от свобода може да се осъществи само чрез постигане на оправдателна присъда.

_____________________________________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората, можете да откриете в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана международна наказателноправна кантора, оперираща на територията на Република България и Република Турция.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации и поемане на представителство се осъществяват само с предварително записан час. 

No Comments

Leave a Comment