Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Фалшифициране на подпис. Обвинение и наказания

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Фалшифициране на подпис. Обвинение и наказания

Фалшифициране на подпис. Обвинение и наказания

Фалшифициране на подпис

Престъплението „фалшифициране на подпис“ е едно от най – често срещаните деяния в хода на документооборота. То се състои в изготвянето на неавтентичен документ, т.е. на такъв, на който е придаден вид, че е изготвен от лице, различно от реалния му съставител. Простото фалшифициране на подпис, обаче, не винаги е престъпно, тъй като не винаги засяга в каквато и да било степен някакви обществени отношения.

Например, шеговитите опити за имитация на нечий подпис върху бял лист, на който не е отразено никакво съдържание, не може да се квалифицира като престъпление.

Едновременно с това, съществуват няколко основни категории престъпни прояви, при които изготвянето на неистински документ чрез фалшифициране на подпис и/или неговото използване за определени цели може да доведе до лишаване от свобода. Това са обикновените документни престъпления и документните измами, като само първите ще бъдат предмет на обсъждане в настоящата статия.

Случай от кантората

Елена* е обвинена в това, че чрез фалшифициране на подпис на различни длъжностни лица (нотариуси, съдебни служители, полицейски органи) и ползване на неистински печати и щемпели подпомогнала над 100 физически лица и търговски дружества неправомерно да получат банкови кредити на голяма стойност, въпреки че не отговарят на условията за кредитиране на съответната финансова институция.

В дома ѝ е извършено претърсване и изземване, като са открити и множество фалшиви пълномощни, както и фалшиви отливки на печати на редица държавни институции.

Елена е осъдена от първата инстанция на лишаване от свобода за срок от една година, изпълнението на което е отложено за срок от три години /условно осъждане/, поради чистото ѝ съдебно минало и добрите ѝ характеристични данни.

Със съдействието на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ втората инстанция изцяло е оправдала Елена по повдигнатите ѝ обвинения. Към настоящия момент оправдателната присъда е влязла в законна сила и не подлежи на преразглеждане.

* С оглед спазване адвокатската тайна името е променено.

Фалшифициране на подпис в официален документ

Документните престъпления, които могат да бъдат извършени чрез фалшифициране на подпис, се разграничават в две категории.

Първата категория се отнася до съставянето на неистински официален документ с цел той да бъде използван, като е без значение за какъв повод ще се случи това.

ВАЖНО! Официален е този документ, който следва да бъде съставен от длъжностно лице в кръга на неговите правомощия, като тази дейност се осъществява винаги съобразно специално установен за това ред. Престъпление е налице, когато е изготвен именно такъв документ, но подписът не е на съответното длъжностно лице, което има право да го съставя.

Наказания и защита

Доколкото при съставянето на неистински официален документ с цел да бъде използван чрез фалшифициране на подписа на длъжностното лице все още не са засегнати в съществена степен обществените отношения, които са предмет на закрила от подобни престъпни посегателства, то наказанието е относително ниско по размер, а именно лишаване от свобода до три години.

Така определения размер на наказанието води до извода, че при правилно и професионално проведена защита от опитен адвокат по наказателно право, при постановяване на осъдителна присъда могат да бъдат постигнати следните по – благоприятни резултати в полза на извършителя в зависимост от особеностите на конкретния случай:

  1. освобождаване от наказателна отговорност с налагане на адмистративно наказание – „глоба“;
  2. замяна на наложеното наказание „лишаване от свобода“ с пробация;
  3. отлагане изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от три до пет години /условна присъда/.

Наказанието е значително по – тежко, когато се касае за фалшифициране на подпис в удостоверение за наследници или актове за гражданско състояние, нотариални актове или нотариални нотариални удостоверявания, български или чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, за регистрация на превозни средства, визови стикери, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права, правоспособност, лични или регистрационни данни. В този случай предвиденото наказание е лишаване от свобода до осем години.

Така определения размер на наказанието води до извода, че при правилно и професионално проведена защита от опитен адвокат по наказателно право, при постановяване на осъдителна присъда могат да бъдат постигнати следните по – благоприятни резултати в полза на извършителя в зависимост от особеностите на конкретния случай:

  1. замяна на наложеното наказание „лишаване от свобода“ с пробация;
  2. отлагане изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от три до пет години /условна присъда/.

Възможно е да е осъществено фалшифициране на подпис в официален документ с цел получаване на имотна облага, например парична сума. В този случай наказанието е „лишаване от свобода“ до десет години, като по отношение на възможните по – благоприятни резултати, които могат да бъдат достигнати при постановяване на осъдителна присъда важи казаното по – горе относно фалшифицирането на подпис на длъжностно лице в удостоверение за наследници.

Законът предвижда и възможности за налагане на по – леко по размер на наказание в сравнение с предвиденото за обичайните казуси. Така, по – леко наказуеми са маловажните случаи.

Маловажен случай“ е налице, когато осъщественото фалшифициране на подпис на длъжностно лице в официален документ не е довело до настъпването на вредни последици или ако, все пак такива са настъпили, то те са явно незначителни в сравнение с обикновените случаи на това престъпление. Кога следва да се приложи по – лекото наказание е въпрос на преценка за всеки конкретен случай след подробно запознаване с фактите и обстоятелствата по него. 

Фалшифициране на подпис в частен документ

Втората категория документни престъпления се отнасят до фалшифицирането на подпис в частен документ и използването му с цел да се докаже, че съществува или не съществува, или че е прекратено, или изменено някое право или задължение, или някое правно отношение.

ВАЖНО! Частен документ може да бъде изготвен от всеки, който към момента на извършване на това действие няма качеството „длъжностно лице“. Съответно, престъпление ще бъде налице, когато бъде осъществено фалшифициране на подпис на което и да било лице в какъвто и да било документ. За разлика от фалшифицирането на подпис в официален документ, за да е налице престъпление не е достатъчно фалшифицирането да е осъществено с цел документът да бъде използван. Когато се касае за фалшифициране на подпис в частен документ, необходимо е използването да е фактически осъществено и то с точно определена в закона цел – например, за да се докаже, че Х се е задължил да плати на У определена сума пари в конкретен срок. 

Наказания и защита

В този случай, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок до две години.

Така определения размер на наказанието води до извода, че при правилно и професионално проведена защита от опитен адвокат по наказателно право, при постановяване на осъдителна присъда могат да бъдат постигнати следните по – благоприятни резултати в полза на извършителя в зависимост от особеностите на конкретния случай:

  1. освобождаване от наказателна отговорност с налагане на адмистративно наказание – „глоба“;
  2. замяна на наложеното наказание „лишаване от свобода“ с пробация;
  3. отлагане изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от три до пет години /условна присъда/.
По – тежко наказание се предвижда, когато е осъществено фалшифициране на подпис в ценна книга, например запис на заповед. То е в размер до три години лишаване от свобода, но възмомжностите за постигане на по – благоприятни резултати при признаване на подсъдимия за виновен са същите като тези, съществуващи при обичайния случай на фалшифициране на подпис.
По – различно стоят нещата, когато престъплението „фалшифициране на подпис“ в частен документ е извършено, за да се докаже, че съществуват или не съществуват или че са прекратени или изменени права върху акции, дялове от търговско дружество или част, или цяло търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В този случай законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години.
Така определения размер на наказанието води до извода, че при правилно и професионално проведена защита от опитен адвокат по наказателно право, при постановяване на осъдителна присъда е възможно изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено за срок от три до пет години /условно осъждане/.
От една до десет години лишаване от свобода е предвиденото наказание в случай, че с осъщественото фалшифициране на подпис в частен документ са причинени щети в особено големи размери, а деянието представлява особено тежък случай. При правилно проведена защита, в тази ситуация също е възможно условно осъждане. Допълнително е предвидена възможност съдът да постанови конфискация на част или цялото имуществено на виновния и да го лиши от право да упражнява конкретна професия или дейност за определен от него период от време.
Важно! Вреда в „особено големи размери“ ще бъде налице тогава, когато стойността ѝ надвишава сто и четиридесет пъти установената в страната минимална работна заплата към момента на извършване на деянието. Дали случаят е „особено тежък“ се преценява с оглед фактите и обстоятелствата по конкретния казус. Като общо правило, следва да се установи, че извършеното деяние далеч надхвърля обикновените случаи на фалшифициране на подпис в частен документ. Преценката е относително субективна и принадлежи на решаващия съд. 
Както при почти всяко престъпление, законът предвижда възможност за налагане на по – леко наказание, когато осъщественото фалшифициране на подпис в частен документ представлява маловажен случай. В тези хипотези наказанието е пробация или глоба от сто до триста лева в обикновения случай, а когато деянието касае акции, дялове от търговско дружество или част, или цяло търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева.

Накрая, следва да се обърне внимание, че лицето, което е пострадало от престъплението има право да подаде жалба за фалшифициране на подпис.

При преправяне на документи, т.е. при незаконосъобразна промяна на тяхното съдържание законът предвижда същите наказания.

Фалшифицирането на подпис не бива да се смесва с престъпленията, свързани с невярно деклариране. В последния случай законът предвижда наказание за деклариране на неверни данни

_____________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с възможностите за защита на обвиняеми и пострадали от различни видове престъпления, можете да откриете в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е международна специализирана наказателноправна адвокатска кантора, разполагаща с висококвалифицирани и утвърдени адвокати с богат опит в сферата на наказателното право.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации и поемане на представителство се предоставят само с предварително записан час.
Специалистите на кантората предоставят правна помощ  в сферата на наказателното право на територията на Република България и на Република Турция.

No Comments

Leave a Comment