Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Хексахидроканабинол (HHC). Законен ли е?

Хексахидроканабинол (HHC). Законен ли е?

Хексахидроканабинол

Съединението „хексахидроканабинол“ е познато на човечеството от 40-те години на миналия век, когато е открито от химика Роджър Адамс. То се съдържа в малки дози в растението канабис, но във вида, в който се използва в съвремието се получава по химичен път. Хексахидроканабинол (HHC) се използва широко като съставка в течностите за електронни цигари (течности за вейп), а ефектите му наподобяват тези на канабиса и на контролираната субстания delta-9-THC.

До скоро съединението хексахидроканабинол (HHC) се използваше като легална алтернатива на канабиса и на delta-9-THC. Съответно продажбата, притежанието и употребата му бяха изцяло законни.

На 9-ти март 2023 г. Националният съвет по наркотични вещества прие решение за поставяне на веществото хексахидроканабинол (HHC) в Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредбата за класифициране на веществата и растенията като наркотични. До включването му в наредбата, HHC следва да се разглежда като аналог на тетрахидроканабинола. Последният от своя страна винаги е бил част от Списък I.

„Аналог“ на наркотично вещество е това вещество, което не е включено в списъците на Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични, но има сходе химичен състав с някое от включените в тях наркотични вещества и предизвиква сходно действие върху човешкия организъм. Именно, поради сходния химичен състав и сходното психотропно въздействие на хексахироканабинола с тетрахидроканабинола, той е обявен за негов аналог.

Това решение има сериозни последици, както от гледна точка на юридическите лица, които се занимават с внос и продажба на течности за вейп, съдържащи хексахидроканабинол (HHC), така и от гледна точка на наказателното право, когато се касае за притежание и разпространение на аналози на наркотични вещества.

Хексахидроканабинол (HHC). Законен ли е? 3

Разпространение, притежание с цел разпространение и пренасяне през границата на хексахидроканабинол (HHC). Наказания

Първата сериозна последица, свързана с решението на Съвета по наркотични вещества, с което хексахидроканабинолът беше обявен за аналог на тетрахидроканабинола се състои в това, че всеки, който държи с цел разпространение или разпространява хексахидроканабинол, ще подлежи на наказателна отговорност. Това засяга всички магазини за електронни цигари, които предлагат течности, съдържащи HHC.

Съгласно условията на закона, всяко лице, което държи с цел разпространение или разпространява аналози на високорискови наркотични вещества, какъвто е случаят с хексахидроканабинола, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години. Тоест, изправени сме пред хипотеза на извършване на тежко престъпление. Едновременно с лишаването от свобода се налага глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

От така предвидения размер на наказанието се достига до няколко възможности за развитие на конкретния случай.

Противно на общоприетото схващане, че чистото съдебно минало винаги води до условна присъда. Това, обаче не е така. Чистото съдебно минало може да послужи за постановяване на условна присъда само, ако съдът наложи наказание лишаване от свобода за срок до три години. Всяко наказание над този срок винаги означава ефективно изтърпяване на наказанието в затвор.

Следва да се има предвид, че дори и да е налице чисто съдебно минало и съдът да е наложил наказание лишаване от свобода за срок до три години, пак е възможно да бъде постановено ефективно изтърпяване на наказанието. Това е така, тъй като условното осъждане е само възможност, но не и задължение на съда. Той може да го приложи само, ако прецени, че за поправянето и превъзпитанието на извършителя към спазване на законите на страната, не е необходимо той да изтърпява наказанието ефективно.

При наличие на предходно осъждане, за което не е настъпила реабилитация или при извършване на нарушение в изпитателния срок на предходна условна присъда, наказанието винаги се търпи ефективно.

При никакви обстоятелства нито обвинение за притежание на хексахидроканабинол с цел разпространение, нито за разпространение може да се постигне замяна на наказанието лишаване от свобода с пробация или освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В обобщение, в този случай са налице три възможности: оправдателна присъда, условна присъда и ефективно лишаване от свобода. Оправдателна или условна присъда, както и по – ниско по размер наказание могат да бъдат постигнати с помощта на добър адвокат по наказателно право.

Когато бъдат открити големи количества течности, съдържащи хексахидроканабинол, какъвто би бил случаят при претърсване на склад на търговец на течности за електронни цигари, наказанието е от три до дванадесет години лишаване от свобода и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. Казаното по – горе относно възможностите за условно осъждане, замяна на лишаването от свобода с пробация и освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание са валидни и в този случай.

Пренасянето през границата (внос/износ) на аналози на наркотични вещества каквито в случая са течностите за електронни цигари, съдържащи HHC, също е престъпление. Предвиденото наказание е лишаване от свобода от десет до петнадесет години и глоба от сто хиляди до двеста хиляди лева. В този случай постановяването на условна присъда е почти практически невъзможно, вкл. и при чисто съдебно минало.

Това е така, тъй като дефинитивно, условното осъждане е възможно единствено тогава, когато съдът налага наказание лишаване от свобода до три години. В случай на внос/износ на продукти, съдържащи хексахидроканабинол минимално предвиденото наказание е десет години лишаване от свобода. За да бъде наложено наказание толкова под предвидения минимум е необходимо да бъдат налице особено многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Откриването на такива практически е отговорност на ангажирания по делото защитник – адвокат по наказателно право.

Хексахидроканабинол (HHC). Законен ли е? 4

Притежание на хексахидроканабинол и шофиране след употреба на HHC. Наказания

Втората сериозна последица, свързана с решението на Съвета по наркотични вещества, с което хексахидроканабинолът беше обявен за аналог на тетрахидроканабинола се състои в това, че всеки, който придобие (закупи) или държи (притежава) хексахидроканабинол или шофира след употреба на такъв, подлежи на наказателно преследване.

По отношение на закупуването и притежанието на хексахидроканабинол, законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години.

Казаното по – горе по отношение на условното осъждане, замяната на лишаването от свобода с пробация и освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е валидно и в този случай. Спрямо притежанието с цел разпространение и разпространението, при закупуването и притежанието за лична употреба, разлика се открива единствено в минималния и максималния размер на предвидените наказания лишаване от свобода и глоба.

В маловажни случаи, наказанието е глоба до хиляда лева. Такъв би бил налице, например, ако у лицето е открита една малка опаковка течност за електронна цигара с ниска стойност, предназначена за лична употреба. Важно е да се отбележи, че преценката дали е налице маловажен случай се прави по всяко конкретно дело с оглед доказателствата и обстоятелствата по него. Възможно е в някои ситуации откриването на малка опаковка с ниска стойност да се прецени като маловажен случай, но в други – да бъде повдигнато обвинение пред съд за притежание на аналог на наркотично вещество. Това може да се случи, например, при наличие на предходно осъждане.

Дори и при преценка на случая като маловажен, лицето ще се води осъждано и това ще се отрази в свидетелството му за съдимост.

ВАЖНО! При откриване на малки количества течност с ниска стойност, в зависимост от обстоятелствата, е възможно и деянието да се прецени като такова, което се отличава с пренебрежимо ниска или липсваща обществена опасност. В този случай се произнася оправдателна присъда.

По отношение на шофирането след употреба на хексахидроканабинол, законът предвижда наказание от една до три години лишаване от свобода и глоба от двеста до хиляда лева. И в този случай замяната на лишаването от свобода с пробация и освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е невъзможно.

В обобщение, и в тези случаи са налице три възможности: оправдателна присъда, условна присъда и ефективно лишаване от свобода. Оправдателна или условна присъда, както и по – ниско по размер наказание могат да бъдат постигнати с помощта на добър адвокат по наказателно право.

____________________________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с извършване на престъпления, предвидените наказания и средствата за защита, можете да откриете в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана международна наказателноправна кантора, която разполага със специалисти с богат опит в защитата срещу обвинения за престъпления, свързани с наркотични вещества или техни аналози.

Нуждаете се от добър адвокат по наказателно право? Свържете се с нас!

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“№ 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

или 

Консултации и поемане на представителство се осъществяват само с предварително записан час.
Адвокатите на дружеството предоставят правна помощ на територията на Република България и Република Турция. 

6 Comments

 • Иван П.
  Отговор 23.04.2023 at 12:19

  Поздравления, че блогът ви е винаги актуален.

  Във връзка с темата, искам да попитам, как може примерно вчера да съм взел въпросния продукт от магазина с касова бележка, държавата прибира ДДС, осигуровки, данък печалба, а днес излиза решения на този съвет и за същото нещо ставам подсъдим на следващия ден?

  Като съм наясно, че всичко може да бъде забранено, въпросът ми е по-скоро в посока няма ли някакво изискване това да трябва да бъде публикувано някъде, както примерно ако разбирам правилно, законите започват да важат след публикуването им в държавен вестник. Няма ли някакъв гратисен период, докато това решение стигне до широката аудитория, ако мога така да се изразя, не всеки следи новините всеки ден и съвсем неволно може да станеш престъпник.

 • 9171
  Отговор 25.04.2023 at 16:18

  Здравейте, нося ли отговорност ако кръвен тест който чакам, след положителна проба за канабис от полеви тест, покаже наличие на HHC, като дата на деянието е 15.03. 2023г. Когато видимо не е бил забранен??

 • Сузан Касабова
  Отговор 01.09.2023 at 13:27

  Здравейте, как тогава сайтове като hhc.bg, вероятно има и други, продължават търговията си с ННС вейпове и в момента?

Leave a Comment