Цветанка Тодорова 1

Сфери на дейност

> правно консултиране и защита по имотни дела
> защита и съдействие при строителни казуси и продажби „на зелено“
> правна помощ и защита при принудително изпълнение и незаконни действия на ЧСИ
> изготвяне на всички видове облигационни и търговски договори
> представителство и защита при неизпълнение на договори
> регистрация на ООД, ЕООД, АД, ЕАД, ЕТ, както и фондации, и сдружения
> изготвяне на документи за участие в обществени поръчки
> обжалване на възлагания по обществени поръчки
> защита и съдействие при откази за финансиране и наложени санкции по проекти за финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове
> правна помощ по въпроси на устройството на територията
> обслужване на търговски дружества
> съдействие по наследствени казуси

Контакти:

email: ts.todorova@petkovalegal.com   

тел.: +359 885 47 77 57

Цветанка Тодорова

Адвокат

Магистър по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Ликвидатор към Агенцията по вписванията
Над 9 години процесуален опит в осъществяването на правна защита и съдействие по граждански дела
Автор на статията „Казус по прилагане на правилата относно прехвърляемостта на вземания по договори за обществени поръчки“, публикувана в сп. „ЗОП +“, бр. 8 от 5 септември 2016 г.
Има отлични умения и дългогодишен опит при водене на преговори и сключване на споразумения