Цени

Размерът на адвокатското възнаграждение се определя по взаимно съгласие между адвоката и клиента според обема на възложената работа, както и според фактическата и правна сложност на казуса. Хонорарът не може да бъде по – нисък от определения минимален размер в Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Обичайното възнаграждение за най – често използваните услуги е, както следва:

  • Устна консултация на място в кантората: не по – малко от 40 лв.;

  • Жалби и сигнали до прокуратурата: не по – малко от 60 лв.;

  • Проучване на дело и даване на становище по него: не по – малко от 60 лв.;

  • Писмена консултация: не по – малко от 60 лв.;

  • Почасова консултантска дейност: не по – малко от 60 лв./час;

  • Съставяне на договори: възнаграждението се определя като процент от материалния интерес, но не по – малко от 70 лв.;

  • Учредяване на едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и регистриране и вписване на промени в съответния регистър: възнаграждението се определя според правната форма, но не по – малко от 150 лв.;

  • Процесуално представителство по искови дела: 10% от стойността на претендираните суми, но не по – малко от 400 лв.;

  • Процесуално представителство по наказателни дела: възнаграждението се определя съобразно размера на предвиденото за съответното престъпление наказание, но не по – малко от 400 лв.;

  • Абонаментно правно обслужване: не по – малко от 400 лв.

В случаите на ползване на услугата „Денонощно правно обслужване“, дължимият хонорар за съответния казус се увеличава с 50 на 100.

image