Административно право

Глоба за шофиране без застраховка „Гражданска отговорност“. Защита.

Всяко лице, което притежава моторно превозно средство,е регистрирано на територията на Република България, има задължение да сключи договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. 

Същото задължение има и всяко лице, което управлява моторно превозно средство от трета държава при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за страната ни застраховка. 

При неизпълнение на това задължение се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност. 

Макар и нарушението „шофиране без гражданска отговорност“ да е формално и на пръв поглед да изглежда, че за наказването му е достатъчно единствено обективно да не е била сключена такава застраховка, това не е точно така. Българските съдилища имат богата практика по отмяна на наказателни постановления и електронни фишове. Важно е да има предвид, обаче, че тази практика не може да се приложи общо за всички подобни казуси, а наличието на основания за отмяна следва да се разглежда за всеки конкретен случай на наложено наказание.  

Глоби за шофиране без гражданска отговорност

Кодексът за застраховането урежда няколко вида глоби за шофиране без гражданска отговорност, както и няколко вида наказателноотговорни лица. 

На първо място, на собственик на моторно превозно средство, регистрирано на територията на Република България, който не изпълни задължението си да сключи договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се налага глоба в размер на 250 лв., ако е физическо лице и имуществена санкция в размер на 2 000 лв., ако е юридическо лице. 

При повторно нарушение глобата е 800 лв., а имуществената санкция – 4 000 лв. 

На второ място, на глоба подлежи и лицето, което управлява моторно превозно средство, за което няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тя е в размер на 400 лв. При повторно нарушение, глобата се удвоява.

Повторност е налице тогава, когато нарушението е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение. 

Например, ако на 30 юни 2020 г. с влязло в сила наказателно постановление ни е наложена глоба за шофиране без гражданска отговорност и на 28 април 2021 г. отново шофираме без такава застраховка, нарушението ще бъде извършено повторно. 

[!] ВАЖНО [!] Вече е възможно да бъде установено шофиране без гражданска отговорност и от автоматизирани технически средства или системи (камери на пътя).

Налагането на горните наказания става с наказателно постановление, когато нарушението е установено в присъствието на нарушителя и на контролния орган и с електронен фиш, когато нарушението е заснето от автоматизирано техническо средство или система (камера). 

За законосъобразното налагане на наказанията за шофиране без гражданска отговорност е необходимо да бъдат спазени всички законовоуредени общи процедури за издаване на наказателни постановления и електронни фишове.  

Електронен фиш с глоба за шофиране без гражданска отговорност

Електронен фиш се издава тогава, когато е нарушението „шофиране без гражданска отговорност“ е констатирано с автоматизирано техническо средство или система (камера) в отсъствието на контролен орган и на нарушител. 

Това означава, че електронни фишове могат да се издават само, ако нарушението е заснето със стационарна камера. В случай, че нарушението е установено с мобилна камера, необходимо е нарушителят да бъде отбит от движение, да му бъде съставен акт, а след това и наказателно постановление.

В случаите, в които за нарушение, заснето с мобилна камера, е издаден електронен фиш, той следва да бъде отменен, а наложената глоба за шофиране без гражданска отговорност следва да отпадне. 

За да бъде валиден електронен фиш, с който се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност, той трябва да съдържа данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата и точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на превозното средство, собственика, на когото е регистрирано то, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините на доброволно плащане. Липсата на който и да е от тези елементи води до отмяна на електронния фиш. 

Липсата на който и да било от посочените елементи води до незаконосъобразност на електронния фиш и отпадане на наложената с него глоба. 

Сред най – честите пороци, които водят до отмяна на наказания и са свързани със задължителното съдържание на електронните фишове, в съдебната практика са липсата или недостатъчно ясното описание на нарушението. Важно е да се отбележи, че посочването единствено на текстове от закона, не представлява „описание на нарушението“. В тези случаи, електронният фиш подлежи на отмяна. 

Също сред най – често срещаните пороци, водещи до отмяна на наложеното наказание е различието между словестното описание на нарушението и посочването на санкционната норма на закона. 

Електронният фиш, с който се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност, следва да бъде издаден в тримесечен срок от откриване на нарушителя, но не по – късно от една година от установяване на нарушението. Издаването му след тези срокове е абсолютно основание за неговата отмяна. Това е така наречената обикновена давност на електронен фиш. 

Съществува и абсолютна давност на електронен фиш, с който е наложена глоба за шофиране без гражданска отговорност. Тя е тригодишна, считано от датата на извършване на нарушението. 

Електронните фишове подлежат на възразяване в 7-дневен срок от получаването им, а на обжалване – в 14-дневен срок. 

Наказателно постановление с глоба за шофиране без гражданска отговорност

Наказателните постановления, с които се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност са по – рядко срещаната хипотеза и при тях се допускат по – малко нарушения при съставянето им от страна на контролните органи. По отношение на тях се прилагат общите правила на административното наказване. 

Наказателното постановление се издава след извършена проверка на място в присъствието на контролен орган и на нарушител въз основа на съставен при тази проверка валиден акт за установяване на административно нарушение. 

Законът определя задължителните елементи на наказателното постановление, като разпорежда, че то следва да съдържа най – малко трите имена и длъжността на лицето, което го е издало, датата на издаване и номера на наказателното постановление, датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя, трите имена на нарушителя и точния му адрес и ЕГН, описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, законните разпоредби, които са били нарушени виновно, вида и размера на наказанието, отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при определяне на вида и размера на наказанието.

Подобно на случаите при електронните фишове за нагалане на глоба за шофиране без гражданска отговорност, липсата на който и да било от горните елементи води до незаконосъобразност на наказателното постановление. 

Във всички случаи трябва да бъде налице пълно съответствие между фактите, отразени в акта за установяване на административно нарушение и издаденото наказателно постановление. Всяка съществена разлика в посочените факти и обстоятелства, при които е извършено нарушението, както и в посочените за нарушени правни норми, е абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление. 

В заключение

Съществуват и не малко случаи, в който по съдебен ред се установява, че за съответното моторно превозно средство действително не е сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Едновременно с това се установява, че не са допуснати пропуски в електронния фиш или наказателното постановление. Въпреки това, обаче, е възможно, съдът да отмени наложената глоба за шофиране без гражданска отговорност. 

Това се случва при маловажност на нарушението. Такава е налице, когато извършеното нарушение, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед други смекчаващи обстоятелства, представлява по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. 

Най – често, съдилищата обявяват нарушението за маловажно и отменят наложеното наказание тогава, когато например собственикът или водачът е забравил, че гражданската отговорност на автомобила е изтекла, но е сключил такава в същия ден или на следващия ден спрямо датата на изтичането ѝ и преди да получи акта, с който нарушението е констатирано. 

______________________________________________________________

Спечелените дела на кантората, с които са отменени електронни фишове или наказателни постановления на КАТ, можете да видите в секция „Новини“

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на собствениците и водачите на моторни превозни средства и възможностите им за защита при извършени нарушения, можете да намерите в секцията „Административно право“

Адвокатска кантора “Петкова” разполага с опитни специалисти и предоставя висококвалифицирана правна помощ при обжалване на незаконосъобразни електронни фишове и наказателни постановления.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
email: office@petkovalegal.com
тел.: +359 885 47 77 57

12 thoughts on “Глоба за шофиране без застраховка „Гражданска отговорност“. Защита.”

 1. Здравейте, на кого би трябвало да се издаде Ел. фиш или какъв е реда да се оспори Електронен фиш за липса на Гражданска отговорност, съставен на ЮЛ- фирмата собственик, при условие че служ. автомобил е бил предоставен на физ. лице с Договор за послужване или с право на ползване, който не е нотар. заверен. По действащия сключен договор за Гр. отговорност, не е внесена поредната вноска и автомобила е управляван от Физ. лице 30 дни без Гражданска отгов. , за което разбрахме от писмо на Гаранц. фонд дошло на 30-тия ден. Поради което очакваме да бъдем санкционирани, макар и да няма ПТП или спиране от контр. орган .

  1. Здравейте.
   В 14-дневен срок от връчване на електронния фиш собственикът на МПС има право да предостави в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 2. Здравейте, оставих колата на майстор в четвъртък, а ГО изтичаше в неделя. В понеделник вечерта направих новата, но през деня майстора решил да покара колата около сервиза и го спират полицаите за незапалени фарове. Резултат глоба 500лв за липса на ГО на собственика, задържани документи на колата и взета книжка на майстора. Майсторът не ми е дал още акт или друг документ от полицаите. Вие пишете, че глобата е 250лв на физическо лице за първо нарушение. Мога ли да обжалвам, пред кой орган и в какъв срок?

  1. Здравейте.
   Наказателните постановления подлежат на обжалване пред съответния местно компетентен съд чрез административнонаказващия орган в седмодневен срок от получаването им.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 3. Здравейте, вчеря ме спряха за проверка и се установи, че нямам ГО изтекла е на 27.11.2021, съвсем съм забравил да я подновя и съответно ми беше съставен акт за нарушение по чл.638 ал.3 от кодекса на застраховане. Взеха ми книжката, а тя е английска, колата е собственост на дядо ми. Прави ми впечатление, че моделът на колата не енапълно изписан както е по талон и в полето където е написано, че СУМПС е иззето не е написано на кого се предава. Има ли начин този акт да се обжалва и ако да как? Също така не мога да видя сума на акта- не съм сигурен дали трябва да я има.
  Благодаря

  1. Здравейте.
   Актовете за установяване на административно нарушение не съдържат размер и вид на санкциите, тъй като с тях единствено се констатира нарушението. Наказанието се налага с наказателно постановление, което се издава в шестмесечен срок от констатиране на нарушението. За разлика от наказателните постановления, актовете не подлежат на самостоятелен съдебен контрол. Наказателните постановления подлежат на обжалване пред съд в 7-дневен срок от получаването им. Всяко наказателно постановление може да съдържа различни пороци спрямо други случаи, поради което не може да се даде становище относно наличието или липсата на конкретни основания за обжалване на конкретното наказателно постановление без същото да бъде разгледано.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 4. Здравейте, може ли да се кара с акт за без гражданска след като са минали 2 месеца и акта все още не е получен в родния ми град, тъй като книжка и талон са отнети?

  1. Здравейте.
   След като книжката Ви е отнета, не може да управлявате моторно превозно средство, тъй като шофирането с отнета книжка е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 5. Здравейте притежавам кола от 1974 година която е разглобена и не карам реставрираме е трябва ли да платя ГО или ще ме глобят

  1. Здравейте.
   Ако автомобилът не е спрян от движение, трябва да има сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 6. Здравейте предоставих автомобила си на познат и ми свалиха номерата на личния автомобил на 14.01.22. Лицето е имало ЗПАМ съставен 07 месец и връчен 10 месец миналата година. За шофиране на автомобил на който не е сключена гражданска.
  Бил е с отнето правото на шофиране. Още нямам ЗППАМ за номерата какво да предприема в този случай. Той си е платил всичко към кат и са му върнали книжката.

  1. Здравейте.
   Потърсете ЗППАМ в КАТ. Поначало, за предоставянето за управление на лице, което не е правоспособен водач или е с временно отнета правоспособност Ви очаква глоба от 100 до 300 лв.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *