Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Глоба за шофиране без застраховка „Гражданска отговорност“. Защита.

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Глоба за шофиране без застраховка „Гражданска отговорност“. Защита.

Глоба за шофиране без застраховка „Гражданска отговорност“. Защита.

Шофиране без гражданска отговорност

Всяко лице, което притежава моторно превозно средство,е регистрирано на територията на Република България, има задължение да сключи договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Същото задължение има и всяко лице, което управлява моторно превозно средство от трета държава при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за страната ни застраховка.

При неизпълнение на това задължение се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност.

Макар и нарушението „шофиране без гражданска отговорност“ да е формално и на пръв поглед да изглежда, че за наказването му е достатъчно единствено обективно да не е била сключена такава застраховка, това не е точно така. Българските съдилища имат богата практика по отмяна на наказателни постановления и електронни фишове. Важно е да има предвид, обаче, че тази практика не може да се приложи общо за всички подобни казуси, а наличието на основания за отмяна следва да се разглежда за всеки конкретен случай на наложено наказание.

Глоби за шофиране без гражданска отговорност

Кодексът за застраховането урежда няколко вида глоби за шофиране без гражданска отговорност, както и няколко вида наказателноотговорни лица.

На първо място, на собственик на моторно превозно средство, регистрирано на територията на Република България, който не изпълни задължението си да сключи договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се налага глоба в размер на 250 лв., ако е физическо лице и имуществена санкция в размер на 2 000 лв., ако е юридическо лице.

При повторно нарушение глобата е 800 лв., а имуществената санкция – 4 000 лв.

На второ място, на глоба подлежи и лицето, което управлява моторно превозно средство, за което няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тя е в размер на 400 лв. При повторно нарушение, глобата се удвоява.

Повторност е налице тогава, когато нарушението е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

Например, ако на 30 юни 2020 г. с влязло в сила наказателно постановление ни е наложена глоба за шофиране без гражданска отговорност и на 28 април 2021 г. отново шофираме без такава застраховка, нарушението ще бъде извършено повторно.

[!] ВАЖНО [!] Вече е възможно да бъде установено шофиране без гражданска отговорност и от автоматизирани технически средства или системи (камери на пътя).

Налагането на горните наказания става с наказателно постановление, когато нарушението е установено в присъствието на нарушителя и на контролния орган и с електронен фиш, когато нарушението е заснето от автоматизирано техническо средство или система (камера).

За законосъобразното налагане на наказанията за шофиране без гражданска отговорност е необходимо да бъдат спазени всички законовоуредени общи процедури за издаване на наказателни постановления и електронни фишове.

Електронен фиш с глоба за шофиране без гражданска отговорност

Електронен фиш се издава тогава, когато е нарушението „шофиране без гражданска отговорност“ е констатирано с автоматизирано техническо средство или система (камера) в отсъствието на контролен орган и на нарушител.

Това означава, че електронни фишове могат да се издават само, ако нарушението е заснето със стационарна камера. В случай, че нарушението е установено с мобилна камера, необходимо е нарушителят да бъде отбит от движение, да му бъде съставен акт, а след това и наказателно постановление.

В случаите, в които за нарушение, заснето с мобилна камера, е издаден електронен фиш, той следва да бъде отменен, а наложената глоба за шофиране без гражданска отговорност следва да отпадне.

За да бъде валиден електронен фиш, с който се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност, той трябва да съдържа данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата и точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на превозното средство, собственика, на когото е регистрирано то, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините на доброволно плащане. Липсата на който и да е от тези елементи води до отмяна на електронния фиш.

Липсата на който и да било от посочените елементи води до незаконосъобразност на електронния фиш и отпадане на наложената с него глоба. 

Сред най – честите пороци, които водят до отмяна на наказания и са свързани със задължителното съдържание на електронните фишове, в съдебната практика са липсата или недостатъчно ясното описание на нарушението. Важно е да се отбележи, че посочването единствено на текстове от закона, не представлява „описание на нарушението“. В тези случаи, електронният фиш подлежи на отмяна.

Също сред най – често срещаните пороци, водещи до отмяна на наложеното наказание е различието между словестното описание на нарушението и посочването на санкционната норма на закона.

Електронният фиш, с който се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност, следва да бъде издаден в тримесечен срок от откриване на нарушителя, но не по – късно от една година от установяване на нарушението. Издаването му след тези срокове е абсолютно основание за неговата отмяна. Това е така наречената обикновена давност на електронен фиш.

Съществува и абсолютна давност на електронен фиш, с който е наложена глоба за шофиране без гражданска отговорност. Тя е тригодишна, считано от датата на извършване на нарушението.

Електронните фишове подлежат на възразяване в 7-дневен срок от получаването им, а на обжалване – в 14-дневен срок.

Наказателно постановление с глоба за шофиране без гражданска отговорност

Наказателните постановления, с които се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност са по – рядко срещаната хипотеза и при тях се допускат по – малко нарушения при съставянето им от страна на контролните органи. По отношение на тях се прилагат общите правила на административното наказване.

Наказателното постановление се издава след извършена проверка на място в присъствието на контролен орган и на нарушител въз основа на съставен при тази проверка валиден акт за установяване на административно нарушение.

Законът определя задължителните елементи на наказателното постановление, като разпорежда, че то следва да съдържа най – малко трите имена и длъжността на лицето, което го е издало, датата на издаване и номера на наказателното постановление, датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя, трите имена на нарушителя и точния му адрес и ЕГН, описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, законните разпоредби, които са били нарушени виновно, вида и размера на наказанието, отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при определяне на вида и размера на наказанието.

Подобно на случаите при електронните фишове за нагалане на глоба за шофиране без гражданска отговорност, липсата на който и да било от горните елементи води до незаконосъобразност на наказателното постановление.

Във всички случаи трябва да бъде налице пълно съответствие между фактите, отразени в акта за установяване на административно нарушение и издаденото наказателно постановление. Всяка съществена разлика в посочените факти и обстоятелства, при които е извършено нарушението, както и в посочените за нарушени правни норми, е абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление.

В заключение

Съществуват и не малко случаи, в който по съдебен ред се установява, че за съответното моторно превозно средство действително не е сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Едновременно с това се установява, че не са допуснати пропуски в електронния фиш или наказателното постановление. Въпреки това, обаче, е възможно, съдът да отмени наложената глоба за шофиране без гражданска отговорност.

Това се случва при маловажност на нарушението. Такава е налице, когато извършеното нарушение, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед други смекчаващи обстоятелства, представлява по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид.

Най – често, съдилищата обявяват нарушението за маловажно и отменят наложеното наказание тогава, когато например собственикът или водачът е забравил, че гражданската отговорност на автомобила е изтекла, но е сключил такава в същия ден или на следващия ден спрямо датата на изтичането ѝ и преди да получи акта, с който нарушението е констатирано.

______________________________________________________________

Спечелените дела на кантората, с които са отменени електронни фишове или наказателни постановления на КАТ, можете да видите в секция „Новини“.

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на собствениците и водачите на моторни превозни средства и възможностите им за защита при извършени нарушения, можете да намерите в секцията „Административно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с опитни специалисти и предоставя висококвалифицирана правна помощ при обжалване на незаконосъобразни електронни фишове и наказателни постановления.

Нуждаете се от добър адвокат? Свържете се с нас!

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com
тел.: +359 885 47 77 57

или 

32 Comments

 • Тодор Пеев
  Отговор 14.10.2021 at 14:28

  Здравейте, на кого би трябвало да се издаде Ел. фиш или какъв е реда да се оспори Електронен фиш за липса на Гражданска отговорност, съставен на ЮЛ- фирмата собственик, при условие че служ. автомобил е бил предоставен на физ. лице с Договор за послужване или с право на ползване, който не е нотар. заверен. По действащия сключен договор за Гр. отговорност, не е внесена поредната вноска и автомобила е управляван от Физ. лице 30 дни без Гражданска отгов. , за което разбрахме от писмо на Гаранц. фонд дошло на 30-тия ден. Поради което очакваме да бъдем санкционирани, макар и да няма ПТП или спиране от контр. орган .

 • Емилия Печева
  Отговор 18.10.2021 at 16:04

  Здравейте, оставих колата на майстор в четвъртък, а ГО изтичаше в неделя. В понеделник вечерта направих новата, но през деня майстора решил да покара колата около сервиза и го спират полицаите за незапалени фарове. Резултат глоба 500лв за липса на ГО на собственика, задържани документи на колата и взета книжка на майстора. Майсторът не ми е дал още акт или друг документ от полицаите. Вие пишете, че глобата е 250лв на физическо лице за първо нарушение. Мога ли да обжалвам, пред кой орган и в какъв срок?

 • Велин
  Отговор 12.12.2021 at 11:15

  Здравейте, вчеря ме спряха за проверка и се установи, че нямам ГО изтекла е на 27.11.2021, съвсем съм забравил да я подновя и съответно ми беше съставен акт за нарушение по чл.638 ал.3 от кодекса на застраховане. Взеха ми книжката, а тя е английска, колата е собственост на дядо ми. Прави ми впечатление, че моделът на колата не енапълно изписан както е по талон и в полето където е написано, че СУМПС е иззето не е написано на кого се предава. Има ли начин този акт да се обжалва и ако да как? Също така не мога да видя сума на акта- не съм сигурен дали трябва да я има.
  Благодаря

 • ВР
  Отговор 29.12.2021 at 11:14

  Здравейте, може ли да се кара с акт за без гражданска след като са минали 2 месеца и акта все още не е получен в родния ми град, тъй като книжка и талон са отнети?

 • Боряна
  Отговор 14.01.2022 at 11:05

  Здравейте притежавам кола от 1974 година която е разглобена и не карам реставрираме е трябва ли да платя ГО или ще ме глобят

 • Иван
  Отговор 20.01.2022 at 13:16

  Здравейте предоставих автомобила си на познат и ми свалиха номерата на личния автомобил на 14.01.22. Лицето е имало ЗПАМ съставен 07 месец и връчен 10 месец миналата година. За шофиране на автомобил на който не е сключена гражданска.
  Бил е с отнето правото на шофиране. Още нямам ЗППАМ за номерата какво да предприема в този случай. Той си е платил всичко към кат и са му върнали книжката.

 • Филип Филипов
  Отговор 24.03.2022 at 22:01

  Здравейте казвам се Филип Филипов днес на 24-ти март 20 22 към 10:30 съм сключил гражданска отговорност на лек автомобил 20 минути по-късно ми спират полицаите и ми пишат акт за липса на гражданска отговорност тъй като застраховката която съм сключил влиза в сила от 11:00 часа Моят въпрос е следният основателно ли е акта който са ми съставили полицаите или не и дали може да отпадне това в съда Или преди тов

 • Иван
  Отговор 07.04.2022 at 15:51

  Здравейте!

  Имам акт за изтекла ГО преди няколко месеца, след като отидох да си взема талона и да си платя глобата ми заявиха, че всички документи са изпратени в прокуратурата и има образувано досъдебно производство и криминално дело срещу неизвестен извършител, тъй като реално колата е била дерегистрирана поради липса на ГО а това било „криминално деяние“.
  Разследващия полицай заяви, че в момента очакват прокурора да определи размера на наказанието но щяло да бъде само парична глоба и да не съм се притеснявал нямало нужда от адвокати. Заяви да отида да дам писмени показания за пред прокурора, но аз се съмнявам, че с тези писмени показания могат да ме обвинят по чл. 345, ал. 2 от НК, който предвижда до една година затвор или глоба от 500 до 1000 лева за водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред. Изобщо от прокуратурата отказаха да ми дадат каквато и да е информация под предлог че не знаят за какво е преписката при тях, някакво номерче ми дадоха и казаха да отида след 2-3 дена да ми извадят някакъв документ с повече информация по делото.
  Има ли такава практика, според вас това просто някаква формалност ли е или имам повод за притеснение? Да търся ли по нататъшна правна помощ преди да са ме „обули“ защото хич не вярвам на тези полицаи или това е нормална процедура? За първи път чувам някой да ходи на съд заради изтекла гражданска.

  Благодаря
  Иван Иванов

 • Георги
  Отговор 25.04.2022 at 10:30

  Здравейте след като ми написаха Акт за без гражданска отговорност преди два дни и ми взеха книжката и талона мога ли да карам другата ми кола която е изрядна ???И при проверка да показвам Акта?

 • Иван Петров
  Отговор 23.07.2022 at 3:25

  Здрвейте. Мога ли да карам автомобила в гратисния период на неплатена вноска по ГО. Тъй като не искат да ми я анулират, ме карат да изчакам да се прекрати автоматично след 15 дена. Подлежа ли на глоба,ако шофирам автомобила в този период? Благодаря.

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 25.07.2022 at 11:29

   Здравейте.
   Гратисният период касае сроковете за заплащане на застрахователната премия при разсрочено плащане, а не срокът на самата застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Това означава, че ако управлявате автомобила в този срок, подлежите на санкциониране.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • светлана
  Отговор 04.10.2022 at 21:45

  здравейте,наследих лек автомобил,нямам книжка за управление,внук ми е дал на познат да го кара и прецени дали да го купи,предстои да изтече застраховката „гражданска отговорност“,и ако ползвателят-шофьор не я поднови- кой и как ще бъде санкциониран,аз като собственик ще нося ли вина,или само шофьора…

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 05.10.2022 at 9:38

   Здравейте.
   При получване на електронен фиш за каквото и да било нарушение имате възможност да посочите данните на лицето, което е управлявало автомобила в момента на нарушението.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”


   Еднолично адвокатско дружество “Силвия Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • НИКОЛЕТА ДЕВЕДЖИЕВА
  Отговор 28.11.2022 at 9:54

  ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЗА ЕДНИН ДЕН ДА СА СЪСТАВЕНИ ДВА ЕЛ ФИША ЗА ЛИПСА НА ЗАСТРАХОВКА ГО. СНИМКИТЕ СА ЗАСНЕТИ ПРЕЗ ЧАС????

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 29.11.2022 at 9:37

   Здравейте.
   Да, възможно е. Друг е въпросът дали е законно.
   Тази преценка, обаче, може да се направи само след преглед на електронните фишове, тъй като всеки един случай е индивидуален.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Руми
  Отговор 08.12.2022 at 12:26

  Здравейте,отнета ми е книжката за 6 месеца,за шофиране без гражд.отговорност,на служ.автомобил,по време на наказанието ако ме спрат с личният ми автомобил,какви ще са последствията.Благодаря.

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 09.12.2022 at 17:11

   Ще носите наказателна отговорност с налагане на наказание лишаване от свобода от една до три години.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Ивайло
  Отговор 08.12.2022 at 18:57

  Здравейте,

  Свалиха номерата на личния ми втомобил. Нямал гравданска отговорност от 2 месеца. Какво да правя сега, карам от половин година, нямам идея сега как се процедира. Моля за помощ.

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 09.12.2022 at 17:12

   Здравейте.
   Кантората предоставя конкретни правни консултации само с предварително записан час. В случай че желаете да се възползвате от нашите услуги, записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Алина Димитрова
  Отговор 03.01.2023 at 20:34

  Здравейте, адвокат Петкова! За много години! Имам 2 ел.фиша от ОДМВР-София в рамките на 1 ден, разлика от 13 мин. ,от две технически средства за заснемане за липса на ГО!
  Мога ли да обжалвам едното и къде трябва да отида? От Плевен съм.
  Предварително благодаря!

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 09.01.2023 at 21:05

   Здравейте.
   Всички електронни фишове подлежат на обжалване пред районния съд по местоизвършване на нарушението. Друг е въпросът дали има основание за обжалване. Това се преценява след преглед на издадените документи с предварително записан час.
   Оставаме на разположение.
   Поздрави,
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

 • Емма
  Отговор 08.02.2023 at 23:02

  Здравейте,
  След рутинна проверка се оказа,че колата, на съпруга ми е с изтекла ГО. Забравил е да плати четвъртата вноска.
  Съставен ми е акт за за нарушение по чл.638 ал.3 от кодекса на застраховане.
  Оспорен е с доказване на СИО и е приложена платена ГО 12 часа след акта.
  След два дни акта беше отменен и ми е съставен нов за нарушение по чл. 483, Ал. 1 т. 1, но същият не е съставен в мое присъствие и за свидетел е подписано от лице, което не е присъствало при установяване на нарушението.
  Има ли възможност да се обжалва втория Акт, пред кого или е по добрия вариант да обжалвам НП пред съда?

  • Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова"
   Отговор 15.02.2023 at 18:37

   Здравейте.
   Актовете са установяване на административно нарушение не подлежат на обжалване. Срещу тях може да бъде подадено възражение така, както е описано в тях.
   На обжалване подлежат наказателните постановления пред съответно компетентния съд по местоизвършване на нарушението.
   Подробни инивидуални правни консултации предоставяме само с предварително записан час. Записването на часове става чрез обаждане на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   Екипът на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“


   Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com
   работно време: от понеделник до петък
   от 10:00 до 18:00 ч.

Leave a Comment