Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Шофиране в нетрезво състояние

Шофиране в нетрезво състояние

Нарастващата тенденция сред водачите на моторни превозни средства (МПС) да си позволяват шофиране в нетрезво състояние е притеснителна. Именно, поради тази причина бяха приети промени в Наказателния кодекс. Съобразно тях вече няма възможност нетрезвият шофьор да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Това означава, че когато контролните органи установят шофиране след употреба на алкохол над определени нива или под въздействието на наркотици, се образува наказателно производство, което приключва с присъда (оправдателна или осъдителна).

Ето затова, днес ще поговорим малко по – подробно за административноправните и наказателноправните последици при шофиране в нетрезво състояние.

Спецификите по темата във връзка с употребата на наркотици, четете в статията „Шофиране след употреба на наркотици. Наказания“.

Кога е налице шофиране в нетрезво състояние?

Отговорът на този въпрос е различен в сферата на административнонаказателното право и в сферата на наказателното право. Два са основните нормативни актове, които отговарят на този въпрос: Законът за движението по пътищата и Наказателният кодекс.

Административнонаказателно производство по Закона за движението по пътищата (ЗДвП)

Законът за движението по пътищата забранява на водачите на пътни превозни средства (ППС) да управляват ППС с концентрация на алкохол в кръста над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози. „Водач“ е лице, което управлява ППС или води организирана група пешеходци. Водач е също лице, което води или кара впрегатни, товарни или ездитни животни или стада по пътищата. Законът за движението по пътищата дава и легална дефиниция на понятието „ППС“. „Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата“.

Казано по – просто, независимо дали управляваме автомобил, мотоциклет, велосипед, популярните тази година електрически скутери (тротинетки), скейтборд, ховърборд и др., законът ни възприема като водач на ППС, поради което върху нас тежи забраната да не го управляваме в нетрезво състояние. Впрочем, терминът „нетрезво“ състояние ще използваме в настоящото изложение като събирателен термин за шофиране под въздействието на алкохол и/или наркотици и техни аналози.

Изисквания за законосъобразност на извършваната проверка за шофиране в нетрезво състояние

Законът поставя определени изисквания, спазването на които осигурява законосъобразност на извършената проверка. Първо, „спирането“ за проверка може да бъде осъществено единствено от съответния контролен орган – служител на сектор „Пътна полиция“ към МВР. Второ, за да бъде законосъобразно спряно ППС трябва да бъдат спазени следните изисквания:

 1. служителят на органът за контрол следва да подаде своевременно ясен сигнал със стоп – палка. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина. Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет чрез постоянно светещ или мигащ надпис „ПОЛИЦИЯ – СПРИ!“;
 2. служителят на органите за контрол представя на спрения за проверка участник в пътното движение полицейски знак или служебна карта.

ВАЖНО! Водачите на МПС, трамвай или самоходна машина имат задължение при разпореждане от страна на органите за контрол да се съгласят да им бъде направена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. В случай че проверяваното лице откаже такава проверка се книжката му се отнема за срок от две години и му се налага глоба 2000 лв.

ВАЖНО!!!

В случай че се намирате в паркирано МПС (с изключен двигател) нямате задължение да се съгласявате да Ви бъде правен тест за употреба на алкохол или наркотици. Това е така, тъй като нито употребата на алкохол, нито употребата на наркотици са забранени според българския закон, ако не управлявате ППС под тяхно въздействие. Често пъти се случва органите за контрол все пак да изискват такава проверка при паркирано МПС. Също така, при отказ, често се случва да отнемат шофьорски книжки със съставяне на акт. В този случай е необходимо да се направи съответно възражение, както и да се обжалва издаденото въз основа на акта наказателно постановление.

И така, установява се шофиране в нетрезво състояние. Какво следва?

След извършване на проверката се установява концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда или употреба на наркотици. Първото нещо, което ще се случи е на нетрезвия шофьор да му бъде отнета книжката. Това е принудителна административна мярка (ПАМ), която се взима до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца. Нейната основна цел е да се попречи на водача да извършва други нарушения. Втората ПАМ, която се взима е прекратяване регистрацията на МПС, собственост на водача. Тази мярка се взима за срок от шест месеца до една година.

Административнонаказателната отговорност на водача е различна, в зависимост от откритата концентрация на алкохол. Ако тя е в границите над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително, книжката се отнема за срок от шест месеца и се налага глоба 500 лв.
Ако тя е в границите над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, книжката се отнема за срок от дванадесет месеца и се налага глоба 1000 лв.

Акт от КАТ. Как да се защитим?

Какво става, обаче, когато се установи употреба на наркотици и/или концентрация над 1,2 на хиляда? В този случай производството по наказване на виновния водач се провежда по реда на Наказателно – процесуалния кодекс.

Наказателно производство по реда на Наказателно – процесуалния кодекс

В случай че бъде установено наличие на концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда или употреба на наркотици, образува се т.нар. бързо производство. Често пъти виновният водач се задържа за 24 часа по реда на ЗМВР.

ВАЖНО!!! Задържането по ЗМВР представлява ПАМ. Тя се прилага, когато са налице следните две предпоставки:

 1. да е налице основателно предположение, че задържаният е извършил престъпление;
 2. да е налице опасност виновният водач да се укрие, да извърши друго престъпление или да осуети наказателно преследване.

Твърде често, органите на МВР пропускат да преценят втората предпоставка. Тъй като, обаче, тя е задължителна, пропускът за преценка на нейното наличие е основание за отмяна на заповедта. Затова и е необходимо нейното навременно обжалване пред съда.

ВАЖНО!!! До 2017 г. беше възможно виновният водач да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Тази възможност беше премахната. В тази връзка трябва да се знае, че във всички случаи, в които бъде установена по надлежния ред концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда и/или употреба на наркотици, производството по наказване на виновния водач завършва (с няколко изключения) с присъда.

Важно е да се знае, че вече има и случаи на задържани лица с повдигнати обвинения за управление на електрическа тротинетка под въздействието на алкохол и/или наркотици. Един такъв случай от практиката на кантората разглеждаме в темата за електрическите тротинетки и опиатите.

Какви наказания предвижда Наказателния кодекс за шофиране в нетрезво състояние?

При шофиране с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева. Задължително се постановява лишаване от право за управление на МПС.

При шофиране след употреба на наркотици, наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

Има ли възможност за налагане по – ниски наказания от описаните? Отговорът на този въпрос е положителен. Налагането на по – ниско наказание може да се постигне чрез сключване на споразумение с прокуратурата. В този случай, може да бъде наложено наказание много под определения в Наказателния кодекс минимум.

В по – голямата част от случаите, в които се налага наказание лишаване от свобода за шофиране в нетрезво състояние, неговото изпълнение се отлага за срок от три до пет години. Това е така нареченият „изпитателен срок“, който се налага при условно осъждане.

Какви са последиците от осъждането и в какъв срок те могат да отпаднат?

След влизане в сила на присъдата или на решението, с което съдът одобрява споразумението, виновният водач се води „осъждан“. Този факт се вписва в справката за съдимост на лицето. Последиците от това са разнообразни. Например, справка за съдимост се изисква от някои работодатели. Осъжданите лица нямат право да заемат определени публични длъжности и др. Има една особено важна последица от осъждането, на която трябва да се обърне сериозно внимание.

Тя се състои в това, че ако в рамките на изпитателния срок лицето извърши друго престъпление, наказанието за него няма да може повече да бъде отложено. Тоест, няма да бъде възможно повторно условно осъждане. Втората последица е, че към наложеното наказание за новото престъпление, се присъединява за изтърпяване и наказанието, наложено за шофиране в нетрезво състояние. Двете наказания се изтърпяват ефективно в съответното помещение за лишаване от свобода – затвор или затворническо общежитие.

Повече специфики на наказанията за пияни водачи, можете да намерите в статията „Шофиране след употреба на алкохол„.

В заключение

Шофирането под въздействие на алкохол и/или наркотици е опасно, както за живота и здравето на шофиращия, така и на околните. Твърде често пренебрегваме тези опасности и смятаме, че едно – две питиета или една цигара марихуана не са проблем. Още по – честа, макар и нелогична, мотивацията да не шофираме в нетрезво състояние е свързана със страха от отнемане на книжата или от влизане в затвора. При наличието на подобна масова логика, според която се страхуваме повече за свободата си, но не и за живота си, изглежда българският законодател е подходил правилно, криминализирайки шофирането в нетрезво състояние.

________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с възможностите за защита при административнонаказателни и наказателни производства, вижте в секциите „Административно право“ и „Наказателно право„.

Адвокатска кантора „Петкова“ има богат процесуален опит в предоставянето на правна помощ и защита по административнонаказателни и наказателни дела.

За контакт:
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

11 Comments

 • Дарина
  Отговор 26.07.2020 at 3:10

  Момче два пъти хващан шофирал с алкохол 1.9 промила възможно ли е да не бъде осъждан а да получи споразумение! И да не влиза в заъвора?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 26.07.2020 at 10:40

   Здравейте.
   Изключително много зависи от конкретния случай и по – точно кога е осъждан, има ли изпитателен срок, изтекъл ли е той, при какви обстоятелства е установено наличието на алкохол в кръвта, с какво средство и много, много други.
   На следващо място, споразумението има сила на присъда, така че независимо дали със споразумение или с присъда, момчето ще се води осъждано, но дали ще бъде осъждено ефективно (т.е. дали ще отиде в затвора) зависи от много обстоятелства, като при толкова общо формулирания Ви въпрос и липсата на необходимите подробности, не може да се отговори еднозначно на въпроса Ви.
   Поздрави.

 • Petya
  Отговор 26.11.2020 at 20:37

  Привет!
  Един объркан въпрос . Възрастен мъж от уплаха намалил скоростта и спрял, продължил и полицията го спира и с дрегера установяват
  0,9 промила алкохол вече за трети път е и има изтекал изпитателен срок. Ще има ли шанс да не влиза в затвор?
  Ще има ли опция да ходи да се подписва само ?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 27.11.2020 at 14:52

   Здравейте.
   Не може да се даде еднозначен отговор на въпроса Ви, поради оскъдната информация относно фактите по случая.
   За разглеждане на конкретния казус, следва да изпратите подробна информация на адрес office@petkovalegal.com
   Поздрави.

 • Анатоли
  Отговор 17.12.2020 at 22:45

  Здравейте Преди 9-години бях спрян с алкохол 1.72 бях осьден с пробация
  Изтьрпях си наказанието вьстанових си книжката
  Но сега на 05.11.2020г. Пак за алкохол
  Но сега е 2.04 какво ме чака?
  Благодаря

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 18.12.2020 at 11:56

   Здравейте.
   Освен, ако няма съществени процесуални нарушения при извършването на проверката срещу Вас или при воденето на досъдебното производство като цяло, това, което Ви очаква е нова присъда. Към настоящия момент предвидените в закона наказания за шофиране след употреба на алкохол са лишаване от свобода, глоба и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство. Наказанията се налагат едновременно.
   Поздрави.

 • Simeon Rusev
  Отговор 09.01.2021 at 7:25

  MOLELI DA POPITAM SLED VTORI PAT HVASJTANE S ALKOHOL. PARVIA PREDI 10GODINI.!!!A SEGA S 3.06 PROMILA OZVARSHENA KATASTROFA BEZ POSTRADSLI NO S OBSTINSKO RAZRUHAVANE NA DVAVKONTEINERA I SLED TVA E RAZBIL CHAS A KASHTA…. MOLQ DAMI KAJETE MINIMUM NA PRISADATA.. OSTAVQM 0894914122, AKO MOJE V SMS DAMI KAJESH SPORED NAKAXSYELNIA KODEKT KOLKO MINOMALNO BI MOGLA DAMU E PRISADATA….. PREDVARITELNO BLAGODARQ

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 09.01.2021 at 17:26

   Здравейте.
   Минималното наказание за шофиране след употреба на алкохол е една година лишаване от свобода, 200 лв. глоба и 6 месеца лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство.
   Максималното наказание е три години лишаване от свобода, хиляда лева глоба и година и половина лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство.
   Съществуват, обаче, възможности да бъде наложено наказание и под предвидения минимум, като дали това може да се случи в конкретния случай, зависи от обстоятелствата по него.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Simeon Rusev
  Отговор 09.01.2021 at 7:26

  Informscia za poznat

 • М. К.
  Отговор 22.03.2022 at 5:51

  ‘… във всички случаи, в които бъде установена по надлежния ред концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда и/или употреба на наркотици, производството по наказване на виновния водач завършва (с няколко изключения) с присъда.’
  Здравейте,
  Може ли да ми кажете кои са изключенията, за да няма присъда? Съгласни сме на каквато и да е глоба или лишаване ит шофьорска книжка, но да няма присъда. Иначе моят близък остава без право да практикува настоящата си професия.
  Може да ми отговорите и на мейла, като съм съгласна да таксувате отговора като платена консултация.
  Благодаря Ви!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 24.03.2022 at 20:33

   Здравейте.
   На първо място, присъдата може да бъде или оправдателна, или осъдителна. Тоест, при оправдателна присъда, Вашият близък няма да остане без възможност да практикува професията си.
   На второ място, може да не се стигне до присъда, ако се установи зависимост от алкохол или някое от обстоятелствата, изключващи наказателната отговорност. Следва да имате предвид, че наличието или липсата на изключения се преценява за всеки конкретен случай след обстоен преглед на обстоятелствата по него.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Leave a Comment