Административно право, Наказателно право

Шофиране с отнета книжка. Какви са последиците?

Един от най – често задаваните към кантората въпроси е “какви са последиците при шофиране след отнета книжка, поради употреба на алкохол/наркотични вещества/други причини?”. Ето защо в днешната статия ще разгледаме именно този въпрос. 

Всъщност, от съществено значение относно последиците при шофиране след отнета книжка е причината за нейното отнемане. 

В зависимост от това дали е отнета книжка, поради лишаване от право за управление на моторно превозно средство по наказателноправен или по административен ред, последиците и потенциалните наказания, на които подлежи виновното лице, са различни. 

От друга страна, в случаите, когато не се касае за отнета книжка, поради шофиране в нетрезво състояние, от значение е дали отнемането е принудителна административна мярка (ПАМ) или е наказание, наложено с влязло в сила наказателно постановление. 

Шофиране с отнета книжка, поради употреба на алкохол и/или наркотици

Както вече сме споменавали в разгледаните вече конкретни теми, свързани с шофиране след употреба на алкохол и шофиране след употреба на наркотици, тези деяния съставляват престъпление, което се преследва по наказателноправен ред, а производството приключва със споразумение или с присъда, която може да бъде осъдителна или оправдателна. 

В случаите на осъдителна присъда или споразумение, винаги се налага наказание лишаване на осъдения от право да управлява моторно превозно средство за определен срок. Често срещана хипотеза е, обаче, водачът с отнета книжка все пак да шофира и това нарушение рано или късно бива установено от полицейските органи. Също толкова често срещан въпрос е “какво може да ми се случи?”. Отговорът на този въпрос зависи от това дали шофирането с отнета книжка е извършено след употреба на алкохол/наркотични вещества или не. 

 

Шофиране след употреба на алкохол/наркотични вещества и с отнета книжка с присъда/споразумение

След като има влязла в сила условна присъда или споразумение,, одобряващо условна присъда, с които по наказателноправен ред е наложено наказание лишаване от право за управление на моторно превозно средство и осъденият бъде хванат да шофира в нетрезво състояние и с отнета книжка, последиците са доста сериозни. 

На първо място, по отношение на него отново ще бъде реализирана наказателна отговорност, тъй като, както вече казахме, във всички случаи шофирането след употреба на алкохол/наркотици съставлява престъпление. Това означава, че осъденият с предходната присъда, ще бъде осъден отново. Този път, обаче, наложеното наказание лишаване от свобода ще бъде ефективно, т.е. той ще лежи в затвора. Това е така, тъй като извършването на друго престъпление в рамките на изпитателния срок, пречи на възможността за нова условна присъда. 

На второ място, освен новоналоженото наказание лишаване от свобода, този водач ще изтърпи ефективно и предишното си наказание лишаване от свобода по условната присъда. 

ВАЖНО!!! Всъщност, именно затова отлагането на изтърпяването на наказание “лишаване от свобода” се нарича “условно осъждане”. Това е така, тъй като ефективното изтърпяване на наказанието в затвор се поставя под условие осъденият да не върши други престъпления. В случай, че това условие не бъде спазено, отпада и възможността за последващо отлагане на изпълнението на наказанието. 

Пример: През м. януари 2020 г. Александър е бил хванат да шофира с концентрация на алкохол в кръвта 1,35 промила. Било сключено споразумение, с което той бил осъден на пет месеца лишаване от свобода с три години изпитателен срок и бил лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от девет месеца. През м. юли 2020 г. Александър отново бил хванат да шофира с отнета книжка и концентрация на алкохол в кръвта си 0,8 промила, като бил осъден на лишаване от свобода за срок от една година и за още една година бил лишен да управлява моторно превозно средство. 

Тъй като, обаче, е извършил престъплението в рамките на изпитателния срок, Александър не може повече да се очаква условно осъждане. Той ще отиде в затвора за срок от една година и пет месеца (това е срокът по старата и по новата присъда). Разбира се, няма пречка той да бъде условно предсрочно освободен.    

ВАЖНО!!! В случаите, в които са налице повтарящи се през не много дълъг период от време престъпления, извършени след употреба на алкохол и/или наркотични вещества, възникват съмнения за наличие на зависимост. В тези случаи е възможно съдът да освободи престъпния деец от наказателна отговорност и да постанови принудителното му лечение, тъй като зависимостите могат да се разглеждат като основание за невменяемост. 

Шофиране с отнета книжка по наказателноправен ред с влязла в сила присъда без употреба на алкохол/наркотици

Често пъти, след като с влязла в сила присъда осъденият е с отнета книжка, той отново се качва зад волана, поради една или друга причина, но без да е употребил алкохол или наркотични вещества. 

Тази хипотеза е изключително интересна, тъй като се оказва, че когато едно лице е лишено от право да управлява моторно превозно средство от съда по наказателноправен ред, последиците за него са по – леки, отколкото, ако лишаването е станало по административен ред. 

Така, ако вземем дадения по – горе пример и Александър не е употребил алкохол, то той ще понесе глоба в размер на 100 до 300 лв., тъй като е управлявал моторно превозно средство с отнета книжка по съдебен ред. 

Шофиране с отнета книжка по административен ред

Лишаването от право за управление на моторно превозно средство е вид административно наказание за извършено административно нарушение по Закона за движението по пътищата. Най – често то се налага в случаите, в които е налице употреба на алкохол в концентрация под 1,2 промила. Разбира се, съществуват множество други нарушения, за които се налага това наказание, като сред тях са отказът за извършване на проверка с техническо средство за употреба на алкохол и/или наркотични вещества, отказът за представяне на документи на органите за контрол, отказът за изпълнение на разпореждания на органите за контрол, непоставяне на регистрационните табели на определените за това места и много други. 

Независимо от причината за отнемане на правото за управление на моторно превозно средство по административен ред за извършено административно нарушение, последиците са едни и същи и те са описани в Наказателния кодекс

Така, в този случаи хипотезите са три, съответно и предвидените последици са три. 

Първата хипотеза се отнася до случаите, в които е налице управление на моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказание “лишаването от право да управлява моторно превозно средство”, след като е наказан за същото деяние по административен ред. Наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева.

Пример: На Ивайло му е отнета книжката за срок от 12 месеца, заради това, че участвал в нерегламентирано състезание. На третия месец, обаче, когато Ивайло отново се качил зад волана, бил спрян от полицейски патрул и било установено, че той е лишен от право да управлява МПС. Тъй като това е първо негово нарушение, на него ще му бъде наложено административно наказание “глоба” от 100 до 300 лв. На шестия месец, докато Ивайло все още е с отнета книжка, той пак се качва зад волана. Тъй като вече е бил наказван за това деяние по административен ред, по отношение на него вече ще се търси наказателна отговорност. 

Важно!!! Във всички случаи, преди ангажиране на наказателна отговорност, държавните органи ще трябва да докажат, че деецът е узнал за наложеното наказание, т.е., че наказателното постановление му е било връчено. 

Втората хипотеза се отнася за случаите, в които едно лице, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство извърши такова деяние. Наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.

Пример: Да се върнем на примера с Ивайло. По отношение на него ще се реализира наказателна отговорност в тази хипотеза, ако в рамките на една година откакто му е наложена глобата от 100 до 300 лв. за това, че е шофирал с отнета книжка, отново бъде хванат зад волана. 

Третата хипотеза се отнася за случаите, в които лице управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева. 

Наказателна отговорност ще се търси включително и когато мярката е била оспорена, но още не е окончателно потвърдена или отменена от съда. Това е така, тъй като всички принудителни административни мерки се изпълняват незабавно и обжалването не спира изпълнението, освен ако не е изрично поискано от съда и той е уважил такова искане. 

В тази хипотеза попадат случаите на отнета книжка, заради неплатени глоби

В заключение

В много случаи налагането на административно наказание или на наказание лишаване от свобода, заради шофиране с отнета книжка, може бъде плод на произвол от страна на държавните органи. Освен това, много редки са хипотезите, в които това деяние може да доведе до ефективно лишаване от свобода. Въпреки това, обаче, в случаите на отнемане на свидетелството за управление на МПС е силно препоръчително мярката или наказанието да бъдат оспорени пред съда, а до момента на произнасянето, те да се спазват. 

Следва да се има предвид, че след като съдът отмени мярката “временно отнемане на СУМПС” или наказанието “лишаване от право да управлява МПС” за определен срок, административно наказващият орган ще дължи обезщетение за времето, през което мярката/наказанието са били незаконосъобразно наложени. 

__________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с административнонаказателната и наказателната отговорност, както и средствата за защита, можете да намерите в секциите “Административно право” и “Наказателно право”

Адвокатска кантора “Петкова” е специализирана в предоставянето на правна защита и в процесуалното представителство при оспорване на незаконни актове на полицията, както и при ангажиране на наказателна отговорност. 

За контакт:
тел. 0887 87 55 88
email: office@petkovalegal.com
адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” № 48,
ет. 2, офис 207

12 thoughts on “Шофиране с отнета книжка. Какви са последиците?”

 1. Здравейте . На 16.01.20 г. ми беше издадено наказателно постановление за 6 месеца лишаване от право да шофирам плюс парична глоба . Обжалвах пред съда и на 19.06.20 г. Съдът излезе с решение за намаляване на паричната глоба но остави лишаването от книжка . От кога влиза в сила лишаването от книжка ?

  1. Здравейте.
   От наказанието “лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство”, когато е потвърдено от съда, се приспада времето, през което сте бил лишен от свидетелството си, когато отнемането е станало с акта за установяване на административно нарушение. Тоест, началната дата на течение на 6-месечния срок за лишаване започва да тече от деня на фактическото отнемане с акта за установяване на административното нарушение.

   1. На 27.01.2020 след смяна на книжката ми бе взет талона . Това време презпада ли се от наказанието или когато се вземе самата книжка почва да тече срока ?

    1. Здравейте.
     За да се отговори на въпроса Ви е важно да се знае, поради каква причина Ви е взет талона – принудителна административна мярка ли е било това или наложено наказание, напр. с електронен фиш или наказателно постановление.
     Поначало, времето, през което е отнет като принудителна административна мярка се приспада от наказанието.
     Можете да изпратите повече подробности относно казуса Ви на адрес office@petkovalegal.com .

 2. Здравейте ,бих искал да попита нещо за моят случай . Книжката ми е отнета миналият месец административно причината е една гаражна врата ,която съм ударил без да разбера и някакъв пазач ме е видял и ми записал номера,наказанието ми е два месеца без книжка и глоба от 300лв.На 01.02 с отнета книжка обаче се качих на колата в нетрезво състояние и ме спряха за проверка дрегерът отчете 2.05 промила.Връчиха ми акт за установяване на административно нарушение.Бих искал да знам какви могат да бъдат последиците.Благодаря ви предварително!

  1. Здравейте.
   Шофирането с отнета книжка по административен ред е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.
   Шофирането след употреба на алкохол над 1,2 промила също е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.
   В случая са налице две престъпления, за които ще Ви бъдат повдигнати обвинения. Съдът определя наказание за всяко престъпление отделно, като се изтърпява по – тежкото от двете наказания.
   Препоръчително е да потърсите правна помощ от компетентен и опитен специалист.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 3. Здрасти хванахаме след опотреба на наркотиците име лешиха за 18 месеца каквае процедура та

  1. Здравейте.
   Отнемането на свидетелството за управление на моторно превозно средство представлява принудителна административна мярка и подлежи на оспорване в 14-дневен срок пред съответния административен съд.
   Във всички случаи, шофирането след употреба на наркотични вещества съставлява престъпление по Наказателния кодекс, което се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Поради това ще Ви бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление. Следва да имате предвид, че ползването на правна помощ и участието на адвокат – защитник в този вид дела не е задължително, но е препоръчително.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 4. Отнемане на книжка по член 103 след като излезе решението от кат и подам жалба в 7 дневен срок до съда. И ако през това време тече дело може ли да се шофора?

  1. Здравейте.
   Отнемането на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността на нарушителя представлява принудителна административна мярка, която подлежи на предварително изпълнение.
   Шофирането след постановяване на такава мярка е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

  1. Здравейте.
   При извършване на престъпление в рамките на изпитателния срок при отложено наказание “лишаване от свобода” не е възможно да се постанови нова условивна присъда.
   В този случай се изтърпява ефективно наказанието по условната присъда, както и наказанието за второто престъпление.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *