Административно право, Наказателно право

Шофиране с отнета книжка. Какви са последиците?

Един от най – често задаваните към кантората въпроси е „какви са последиците при шофиране след отнета книжка, поради употреба на алкохол/наркотични вещества/други причини?“. Ето защо в днешната статия ще разгледаме именно този въпрос. 

Всъщност, от съществено значение относно последиците при шофиране след отнета книжка е причината за нейното отнемане. 

В зависимост от това дали е отнета книжка, поради лишаване от право за управление на моторно превозно средство по наказателноправен или по административен ред, последиците и потенциалните наказания, на които подлежи виновното лице, са различни. 

От друга страна, в случаите, когато не се касае за отнета книжка, поради шофиране в нетрезво състояние, от значение е дали отнемането е принудителна административна мярка (ПАМ) или е наказание, наложено с влязло в сила наказателно постановление. 

Шофиране с отнета книжка, поради употреба на алкохол и/или наркотици

Както вече сме споменавали в разгледаните вече конкретни теми, свързани с шофиране след употреба на алкохол и шофиране след употреба на наркотици, тези деяния съставляват престъпление, което се преследва по наказателноправен ред, а производството приключва със споразумение или с присъда, която може да бъде осъдителна или оправдателна. 

В случаите на осъдителна присъда или споразумение, винаги се налага наказание лишаване на осъдения от право да управлява моторно превозно средство за определен срок. Често срещана хипотеза е, обаче, водачът с отнета книжка все пак да шофира и това нарушение рано или късно бива установено от полицейските органи. Също толкова често срещан въпрос е „какво може да ми се случи?“. Отговорът на този въпрос зависи от това дали шофирането с отнета книжка е извършено след употреба на алкохол/наркотични вещества или не. 

 

Шофиране след употреба на алкохол/наркотични вещества и с отнета книжка с присъда/споразумение

След като има влязла в сила условна присъда или споразумение,, одобряващо условна присъда, с които по наказателноправен ред е наложено наказание лишаване от право за управление на моторно превозно средство и осъденият бъде хванат да шофира в нетрезво състояние и с отнета книжка, последиците са доста сериозни. 

На първо място, по отношение на него отново ще бъде реализирана наказателна отговорност, тъй като, както вече казахме, във всички случаи шофирането след употреба на алкохол/наркотици съставлява престъпление. Това означава, че осъденият с предходната присъда, ще бъде осъден отново. Този път, обаче, наложеното наказание лишаване от свобода ще бъде ефективно, т.е. той ще лежи в затвора. Това е така, тъй като извършването на друго престъпление в рамките на изпитателния срок, пречи на възможността за нова условна присъда. 

На второ място, освен новоналоженото наказание лишаване от свобода, този водач ще изтърпи ефективно и предишното си наказание лишаване от свобода по условната присъда. 

ВАЖНО!!! Всъщност, именно затова отлагането на изтърпяването на наказание „лишаване от свобода“ се нарича „условно осъждане“. Това е така, тъй като ефективното изтърпяване на наказанието в затвор се поставя под условие осъденият да не върши други престъпления. В случай, че това условие не бъде спазено, отпада и възможността за последващо отлагане на изпълнението на наказанието. 

Пример: През м. януари 2020 г. Александър е бил хванат да шофира с концентрация на алкохол в кръвта 1,35 промила. Било сключено споразумение, с което той бил осъден на пет месеца лишаване от свобода с три години изпитателен срок и бил лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от девет месеца. През м. юли 2020 г. Александър отново бил хванат да шофира с отнета книжка и концентрация на алкохол в кръвта си 0,8 промила, като бил осъден на лишаване от свобода за срок от една година и за още една година бил лишен да управлява моторно превозно средство. 

Тъй като, обаче, е извършил престъплението в рамките на изпитателния срок, Александър не може повече да се очаква условно осъждане. Той ще отиде в затвора за срок от една година и пет месеца (това е срокът по старата и по новата присъда). Разбира се, няма пречка той да бъде условно предсрочно освободен.    

ВАЖНО!!! В случаите, в които са налице повтарящи се през не много дълъг период от време престъпления, извършени след употреба на алкохол и/или наркотични вещества, възникват съмнения за наличие на зависимост. В тези случаи е възможно съдът да освободи престъпния деец от наказателна отговорност и да постанови принудителното му лечение, тъй като зависимостите могат да се разглеждат като основание за невменяемост. 

Шофиране с отнета книжка по наказателноправен ред с влязла в сила присъда без употреба на алкохол/наркотици

Често пъти, след като с влязла в сила присъда осъденият е с отнета книжка, той отново се качва зад волана, поради една или друга причина, но без да е употребил алкохол или наркотични вещества. 

Тази хипотеза е изключително интересна, тъй като се оказва, че когато едно лице е лишено от право да управлява моторно превозно средство от съда по наказателноправен ред, последиците за него са по – леки, отколкото, ако лишаването е станало по административен ред. 

Така, ако вземем дадения по – горе пример и Александър не е употребил алкохол, то той ще понесе глоба в размер на 100 до 300 лв., тъй като е управлявал моторно превозно средство с отнета книжка по съдебен ред. 

Шофиране с отнета книжка по административен ред

Лишаването от право за управление на моторно превозно средство е вид административно наказание за извършено административно нарушение по Закона за движението по пътищата. Най – често то се налага в случаите, в които е налице употреба на алкохол в концентрация под 1,2 промила. Разбира се, съществуват множество други нарушения, за които се налага това наказание, като сред тях са отказът за извършване на проверка с техническо средство за употреба на алкохол и/или наркотични вещества, отказът за представяне на документи на органите за контрол, отказът за изпълнение на разпореждания на органите за контрол, непоставяне на регистрационните табели на определените за това места и много други. 

Независимо от причината за отнемане на правото за управление на моторно превозно средство по административен ред за извършено административно нарушение, последиците са едни и същи и те са описани в Наказателния кодекс

Така, в този случаи хипотезите са три, съответно и предвидените последици са три. 

Първата хипотеза се отнася до случаите, в които е налице управление на моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказание „лишаването от право да управлява моторно превозно средство“, след като е наказан за същото деяние по административен ред. Наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева.

Пример: На Ивайло му е отнета книжката за срок от 12 месеца, заради това, че участвал в нерегламентирано състезание. На третия месец, обаче, когато Ивайло отново се качил зад волана, бил спрян от полицейски патрул и било установено, че той е лишен от право да управлява МПС. Тъй като това е първо негово нарушение, на него ще му бъде наложено административно наказание „глоба“ от 100 до 300 лв. На шестия месец, докато Ивайло все още е с отнета книжка, той пак се качва зад волана. Тъй като вече е бил наказван за това деяние по административен ред, по отношение на него вече ще се търси наказателна отговорност. 

Важно!!! Във всички случаи, преди ангажиране на наказателна отговорност, държавните органи ще трябва да докажат, че деецът е узнал за наложеното наказание, т.е., че наказателното постановление му е било връчено. 

Втората хипотеза се отнася за случаите, в които едно лице, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство извърши такова деяние. Наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.

Пример: Да се върнем на примера с Ивайло. По отношение на него ще се реализира наказателна отговорност в тази хипотеза, ако в рамките на една година откакто му е наложена глобата от 100 до 300 лв. за това, че е шофирал с отнета книжка, отново бъде хванат зад волана. 

Третата хипотеза се отнася за случаите, в които лице управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева. 

Наказателна отговорност ще се търси включително и когато мярката е била оспорена, но още не е окончателно потвърдена или отменена от съда. Това е така, тъй като всички принудителни административни мерки се изпълняват незабавно и обжалването не спира изпълнението, освен ако не е изрично поискано от съда и той е уважил такова искане. 

В тази хипотеза попадат случаите на отнета книжка, заради неплатени глоби

В заключение

В много случаи налагането на административно наказание или на наказание лишаване от свобода, заради шофиране с отнета книжка, може бъде плод на произвол от страна на държавните органи. Освен това, много редки са хипотезите, в които това деяние може да доведе до ефективно лишаване от свобода. Въпреки това, обаче, в случаите на отнемане на свидетелството за управление на МПС е силно препоръчително мярката или наказанието да бъдат оспорени пред съда, а до момента на произнасянето, те да се спазват. 

Следва да се има предвид, че след като съдът отмени мярката „временно отнемане на СУМПС“ или наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за определен срок, административно наказващият орган ще дължи обезщетение за времето, през което мярката/наказанието са били незаконосъобразно наложени. 

__________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с административнонаказателната и наказателната отговорност, както и средствата за защита, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ е специализирана в предоставянето на правна защита и в процесуалното представителство при оспорване на незаконни актове на полицията, както и при ангажиране на наказателна отговорност. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

71 thoughts on “Шофиране с отнета книжка. Какви са последиците?”

 1. Здравейте . На 16.01.20 г. ми беше издадено наказателно постановление за 6 месеца лишаване от право да шофирам плюс парична глоба . Обжалвах пред съда и на 19.06.20 г. Съдът излезе с решение за намаляване на паричната глоба но остави лишаването от книжка . От кога влиза в сила лишаването от книжка ?

  1. Здравейте.
   От наказанието „лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство“, когато е потвърдено от съда, се приспада времето, през което сте бил лишен от свидетелството си, когато отнемането е станало с акта за установяване на административно нарушение. Тоест, началната дата на течение на 6-месечния срок за лишаване започва да тече от деня на фактическото отнемане с акта за установяване на административното нарушение.

   1. На 27.01.2020 след смяна на книжката ми бе взет талона . Това време презпада ли се от наказанието или когато се вземе самата книжка почва да тече срока ?

    1. Здравейте.
     За да се отговори на въпроса Ви е важно да се знае, поради каква причина Ви е взет талона – принудителна административна мярка ли е било това или наложено наказание, напр. с електронен фиш или наказателно постановление.
     Поначало, времето, през което е отнет като принудителна административна мярка се приспада от наказанието.
     Можете да изпратите повече подробности относно казуса Ви на адрес office@petkovalegal.com .

 2. Здравейте ,бих искал да попита нещо за моят случай . Книжката ми е отнета миналият месец административно причината е една гаражна врата ,която съм ударил без да разбера и някакъв пазач ме е видял и ми записал номера,наказанието ми е два месеца без книжка и глоба от 300лв.На 01.02 с отнета книжка обаче се качих на колата в нетрезво състояние и ме спряха за проверка дрегерът отчете 2.05 промила.Връчиха ми акт за установяване на административно нарушение.Бих искал да знам какви могат да бъдат последиците.Благодаря ви предварително!

  1. Здравейте.
   Шофирането с отнета книжка по административен ред е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.
   Шофирането след употреба на алкохол над 1,2 промила също е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.
   В случая са налице две престъпления, за които ще Ви бъдат повдигнати обвинения. Съдът определя наказание за всяко престъпление отделно, като се изтърпява по – тежкото от двете наказания.
   Препоръчително е да потърсите правна помощ от компетентен и опитен специалист.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 3. Здрасти хванахаме след опотреба на наркотиците име лешиха за 18 месеца каквае процедура та

  1. Здравейте.
   Отнемането на свидетелството за управление на моторно превозно средство представлява принудителна административна мярка и подлежи на оспорване в 14-дневен срок пред съответния административен съд.
   Във всички случаи, шофирането след употреба на наркотични вещества съставлява престъпление по Наказателния кодекс, което се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Поради това ще Ви бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление. Следва да имате предвид, че ползването на правна помощ и участието на адвокат – защитник в този вид дела не е задължително, но е препоръчително.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 4. Отнемане на книжка по член 103 след като излезе решението от кат и подам жалба в 7 дневен срок до съда. И ако през това време тече дело може ли да се шофора?

  1. Здравейте.
   Отнемането на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността на нарушителя представлява принудителна административна мярка, която подлежи на предварително изпълнение.
   Шофирането след постановяване на такава мярка е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

  1. Здравейте.
   При извършване на престъпление в рамките на изпитателния срок при отложено наказание „лишаване от свобода“ не е възможно да се постанови нова условивна присъда.
   В този случай се изтърпява ефективно наказанието по условната присъда, както и наказанието за второто престъпление.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 5. Здравейте.
  Изтърпях ефективна присъда за шофиране след употреба на наркотици.
  Присъдата ми бе наложена без дори да присъствам или разбера за съществуването на дата на такова заседание.

  След изтърпяване на наказанието си взех книжката но отново ме спират ,а аз отказах тестване за наркотици.
  Отново ми взеха книжката и след 10 дни отново бях спрян , но вече без книжка и аз отново не пожелах да направя теста.
  Какво мога да очаквам???
  Благодаря Ви много!!!

  1. Здравейте.
   За всеки отказ за даване на проба за употреба на наркотици се издава наказателно постановление, с което се налага наказание 2 000 лв. глоба и 24 месеца лишаване от книжка. При наличието на два отказа, ще Ви бъде наложена глоба в общ размер на 4 000 лв. и книжката Ви ще бъде отнета за 48 месеца. Често пъти, конкретно при отказите за даване на проба за шофиране след употреба на наркотици се допускат процесуални грешки, които водят до отмяна на тези наказания. Кантората има доста богата практика по подобни казуси.
   В допълнение, следва да имате предвид, че шофирането без книжка е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до 3 години. В зависимост от това какво наказание Ви е наложено с предходната присъда, ще може да се прецени какво наказание Ви очаква и има ли вероятност да се стигне до ефективно лишаване от свобода.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 6. Здравей те бих искал да се консултирам, относно ПТП, което се случи на 13.03.2020,аз като водач на лек автомобил путнах една баба, като веднага и оказах първа помощ. За съжаление бабата е починала, преди около месец ми по вдигнаха обвинение за смърт по непредпазливост, аз съм се признал за виновен и ще искам да направя споразумение, книжката ми я отнеха когато ме уведомиха за смъртта на бабата, интересува ме за какъв срок може да ми бъде отнета книжката. Предварително ви благодаря, за отделеното време.

  1. Здравейте.
   Срокът за отнемане на книжката е поставен в зависимост от срока на определеното от съда наказание лишаване от свобода, като не може да го надвишава с повече от 3 години.
   Така, например, ако съдът Ви наложи минимума за извършеното от Вас престъпление, който е 2 години лишаване от свобода, книжката Ви може да бъде отнета максимум за 5 години.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 7. Отнеха ми книжката за употреба на наркотици, марихуана, на теста отчете… Имам дело, за първи път ще ме съдят за нещо, какви ще са последиците и да викам ли адвокат, имам дете и жена и ме уволниха за тази повтъпка

  1. Здравейте.
   Ако сте употребил наркотика до два – три дни преди проверката, възможно е да се проведе ефективна защита по същество.
   В случай, че сте употребил наркотика в близко време преди проверката, по – целесъобразно е сключване на споразумение, с което да се търси по – ниско наказание.
   И в двата случая, присъствието на опитен адвокат в тази сфера е препоръчително с цел осигуряване на ефективна защита или за постигане на минимално наказание при осъществяване на преговорите с прокуратурата.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 8. Здравейте, имам следния въпрос. Според законодателството при 3 или повече електронни фиша за превишена скорост се води системно нарушение и следва да се отнеме книжката за период от 6 месеца. В моят случай имам 3 фиша в рамките на 1 календарна година и трите платени. От тогава не съм спиран за проверка. Ако сега бъда спрян ще ми бъде ли отнета книжката. Интересува ме да знам дали КАТ имат законов период след който не могат да отнемат свидетелството или примерно след 1, 2 години ме спрат за проверка могат да ми я отнемат за тези фишове.

  1. Здравейте, Стилиян.
   За разлика от наказателния процес, за извършването на административни нарушения на този етап не се предвижда възможност за реабилитация и тяхното заличаване.
   Поради това, в случая ще се прилагат правилата за давността на налагане на административно наказание.
   В конкретния случай, не може да Ви бъде наложено наказание за нарушение по чл. 182, ал. 5 от ЗДвП (системно шофиране с превишена скорост), ако не е издаден акт за установяване на административно нарушение в едногодишен срок от извършване на нарушението. Този едногодишен срок започва да тече от последното нарушение, което е част от системното деяние.
   Ако в този срок бъде издаден такъв акт, но в шестмесечен срок не бъде издадено наказателно постановление, образуваното административнонаказателно производство се прекратява.
   Ако въз основа на своевременно издаден акт бъде издадено и наказателно постановление, наказанието не се изпълнява, ако са изтекли две години, когато наложеното наказание е глоба и шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.
   Аз и екипът ми оставаме на разположение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 9. Здравейте адв.Петкова
  С английска шофьорска книжка съм,дисквалифицираха ме в Англия за срок от 6 месеца да управлявам МПС.
  Самата пластика ,физически си е в мен.
  Наказателното постановление има ли международна тежест или важи само за територията на Обединеното Кралство?
  Ако шофирам в друга държава,примерно Германия,в сила ли е дисквалификацията ми в друга държава.
  Поздрави,
  Атанас Иванов

  1. Здравейте, г-н Иванов.
   Статиите в сайта petkovalegal.com се отнасят единствено към българското законодателство. Всяка държава има право свободно и самостоятелно да определя правилата, свързани с правоспобността за управление на МПС. Доколкото законодателствата в различните държави са различни, следва да се обърнете към специалист по темата, практикуващ в съответната държава.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 10. Здравейте след изтичането на срока за лишаване от 6 месеца взет ми е талона какво трябва да се направи благодаря☺

  1. Здравейте.
   Можете да си получите талона от сектор/отдел „Пътна полиция“ в съответния в град, в който живеете.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 11. Имам въпрос относно следната хипотитетична ситуация 🙂

  30 год. мотоциклетист към и карам мотор, да кажем в града, но нямам шофьорска книжка изобщо. Не че ми е била отнета, просто никога не съм имал. Та докато си карам, се озовавам близост до полицейски пост, при който полицай ми вдига СТОП палка и аз спирам за проверка. Не съм пил алкохол, не съм употребявал наркотици, всички документи по мотора са изрядни (регистрация, гражданска, данъци, технически преглед) , но нямам СУМПС. При спирането ми – няма други нарушения, просто рутинна проверка и нямам книжка.

  От тук нататък какво се случва?

  С чисто съдебно минало съм, не са ме спирали преди, нямам предишни глоби или наказания от никакво естество.

  1. Здравейте.
   За описаната от Вас хипотетична ситуация е предвидена административнонаказателна отговорност, която се реализира чрез налагане на глоба в размер от 100 до 300 лв. Същото наказание може да бъде наложено по наказателноправен ред с осъдителна присъда при преценка относно степента на обществената опасност на деянието. Възможно е и налагане на наказание лишаване от свобода до една година, като при чисто съдебно минало, изтърпяването му се отлага за срок от три години.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 12. Здравейте .
  Бях лишен за 6 месеца без книжка заради не сменени талони на автомобил в рамките на 30 дни , автомобилът е бил автоматично дерегистриран от системата на Кат.. та въпросът ми е вечв 3 ти месец ми тече наказанието , ако бъда спрян да карам автомобил какви са последствията ? Ще свалят ли номерата на автомобила макар , че не е на мое име ? И удължава ли се времето от 6 месеца , че са ме спрели без книжка ? Благодаря ви !

  1. Здравейте.
   Въпреки че автомобилът не е Ваш, законът предвижда временно прекратяване на регистрацията му, в случай че шофирате такъв в срока на изтърпяване на наказанието си.
   Освен това, шофирането в срока на изтърпяване на наказание лишаване от книжка съставлява престъпление по Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 13. Здравейте,бих искал да попитам нещо за нашия случай с дъщеря ми.Преди два месеца дъщеря ми при маневра на заден ход леко бутва и натиска предния калник на един автомобил в тъмната час на деня(19:30),без да разбере за случая.След седмица получава известие от органи на кат да се яви по случая. Оказва се че има свидетел който разпознава колата.Днес получава акт със сумата от 90лв.и лишаване от право да управлява МПС в продължения на месец.Мога ли да обжалвам акта ? Предварително благодаря за отделеното време

  1. Здравейте.
   Всеки един административен акт, с който се налага наказание, може да бъде обжалван в определения от закона срок.
   Без, обаче, да бъдат прегледани конкретните акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, не може да се прецени дали има основание за обжалване или не.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора „Петкова“
   гр. София
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 14. Здравейте,при отнета книжка(профисионална) при отказ от проба за алкохол и наркотици, каква е процедурата за взимане? Трябва да изчакам да изтече наказанието,да платя глобите и чак тогава ли мога да се явя на психо тест?

  1. Здравейте.
   За да можете да си вземете книжката обратно, необходимо е наказателното постановление да е влязло в сила и да са изминали 24 месеца от датата на отнемането на книжката Ви по административен ред. Наскоро отнемането, респ. невръщането на книжки, поради неплатени глоби беше отменено като противоконституционно и не е необходимо глобата да е платена, за да се възстанови книжката. Въпреки това, обаче, глобата влиза в сила в деня на влизане в сила на наказателното постановление и ако не бъде заплатена в срока за доброволно плащане, тя се събира принудително чрез публичен изпълнител на НАП.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 15. Здравейте. На 29.04.2021 след спречкване с друг участник в движението който штеше да ме удари на няколко пъти бях спрян за проверка от Пътна полиция явно по сигнал от другият дето штеше да ме удари няколко пъта и бях проверен за алкохол показа. 000 след това ми искаха и тест за наркотици който отказах за штото на другият водач нито го спряха нито му искаха тест за алкохол нито за наркотици казах ако той даде и аз ще дам но те казаха не твоя работа моля ви каже какво мога да направя

  1. Здравейте.
   За отказа за тест за употреба на наркотични вещества ще получите наказателно постановление, с което ще Ви бъде наложена глоба в размер на 2000 лв. и 24 часа лишаване от право да управлявате МПС. Това наказание подлежи на оспорване по съдебен ред в 7-дневен срок от получаването на наказателното постановление.
   Имайте предвид, че за законосъобразността на тези наказателни постановления има множество изисквания и е възможно те да не бъдат спазени и наказанието да отпадне. Дали ще бъдат налице основания за отпадане на Вашето наказание, може да се каже само след като бъде прегледано издаденото Ви наказателно постановление.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 16. Здравейте, адвокат Петкова на мен ви беше отнета книжката преди десет месеца ,при отказ на алкохолна и кръвна проба и до този момент нямам наказателно постановление

  1. Здравейте.
   Минало е нетипично дълго време за издаването на наказателното постановление. Можете да проверите дали имате такова в електронния портал на МВР, тъй като е възможно все пак то да е издадено, но призовката за връчването му да е издадена на друг адрес. Това се случва често в случаите, в които наказаното лице живее фактически на адрес, различен от този, който е декларирало пред държавните органи. В този случай може да се окаже, че наказателното постановление е издадено и редовно връчено на другия адрес. Повече подробности, обаче, могат да се кажат едва след разглеждане на конкретния случай.
   Разбира се, възможно е да е налице пропуск в издаването му. Ако в рамките на 18 месеца не получите наказателно постановление, ще можете да си вземете книжката, както и да съдите държавата за това, че без наложено наказание сте търпяла лишаване от свидетелството Ви за управление на МПС. В случай че наказателното постановление бъде издадено в този срок, срокът, в който сте била без книжка ще се приспадне от наказанието и на практика ще останат още 6 месеца от него. Следва да имате предвид, че наказателното постановление подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 17. Здравей те благодаря предварително след отнемане на свидетелство за управление лишаване от шофиорска книшка за 7 месеца вече са минали 2 месеца има ли шанс за по бързо зимане на книшката

  1. Здравейте.
   Книжката се връща след изтичане на цялото наказание.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   1. Ако ме спрът с фирмена кола и бъдът свалени номерата , номерата на автомобила за срок от 6 месеца ли пак ще бъдат отнети след , като е фирмен ?

    1. Здравейте.
     На автомобил, собственост на търговско дружество, временно се отнема регистрацията, в случай че бъде управляван от лице, което не е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, или след като е лишено от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, или свидетелството му за управление е временно отнето.
     В останалите случаи регистрацията не се отнема.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

     1. За какъв период се отнема 6 месеца ли пак ?

 18. Осъдиха ме за домашно насилие след като хванах жена си в нашата спалня с нейния любовник и имаше пререкания между нас със съпругата ми и нейният любовник
  По взаимно съгласие бяхме разделени временно с нея но се виждахме и поддържахме контакти
  Ситуацията стана в къщата която се води на нейно име но аз съм живял 18 години там и също посещавах имах дрехи и много други неща там
  Както тях аз също имах съдебно медицинско удостоверение за нанесени телесни увреждания
  Реално не обжалвах решението бях глобен с 500 лв и година и 6 месеца да не доближавам съпругата ми
  Ние пак поддържаме връзка и се виждаме, но редно ли беше това решение да се вземе да бъде осъден за домашно насилие
  Когато се случи тази ситуация аз бях отишла в къщата да си взимам мои дрехи и различни други техники и инструменти

 19. Имам ли права върху имот който се води на моята съпруга но в него съм живял обитавал и поддържал 18 години

  1. Здравейте.
   Възможно е да имате, възможно е и да нямате. Този въпрос се решава за всеки конкретен случай според подробната фактическа обстановка, която не може да бъде представена в едно изречение, тъй като по отношение на придобиването на имоти по давност съществуват множество особености, които се прилагат за всеки конкретен случай.
   Подробното разглеждане на казуси в нашата кантора се осъществява с предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 20. Здравейте, пред къщата мо ме чакаха полицаи които не бяха КАТ а бях пиш алкохол. Извикаха кола на КАТ и ме накараха да духам за алкохол к аз отказах? Какви са последствията и може Ли да се направи нещо, защото колата на КАТ дойде след това с камера?

  1. Здравейте.
   Поначало, според съдебната практика, никой не е длъжен да изчаква на място, докато бъде доставен уред за тестване за употреба на алкохол. Някои съдилища я приемат, други – не, тъй като не е задължителна.
   В случай че към момента на проверката не сте шофирал, също има възможности за оспорване.
   Възможности за оспорване има и в случай на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при извършване на проверката или при издаване на актовете за нейните констатации.
   Преценката може ли нещо да се направи по конкретния случай се осъществява само след подробен преглед на конкретните документи – акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 21. Здравейте преди 15 години ми беше отнета книжката и през това време са ме спирали но глобите доколкото знам отпаднаха по давност ,но преди 3 години ме спряха и ме арестуваха ,миналата година с един мотор отново ме спряха и ми обясниха че в рамките на една година ако ме спрат два пъти не попадам под наказателна отговорност , също така в кат ми казаха че трябва да си изкарам книжката отново ,трябва ли да карам курса и трябва ли да поема наказателна отговорност ,благодаря предварително

  1. Здравейте.
   Можете да си запишете час за консултация на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 22. Здравейте искам да попитам Бях с условна 3 м сеца с изпитателен срок от 3години заради шофиране под въздействието на марихуана,
  вече съм реабилитиран по право от преди 1 месец,изкарах си акт за съдимост пише неосъждан
  Та въпроса ми е ако ме спрат катаджии или полицаи и ми проверят в системата ще излезне ли,че съм бил осъждан?

  1. Здравейте.
   Полицейските служители при последваща проверка имат информация относно наличната полицейска регистрация във връзка с повдигнатото обвинение за шофиране след употреба на марихуана.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   1. Каква е процедурата по премахване на полицейската регистрация ?

    1. Ако са налице основанията, предвидени в закона за снемането на полицейската регистрация, подава се мотивирано писмено искане до съответната областна дирекция на МВР.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

 23. Здравейте, какво може да се направи след решение на апелационен съд за отнемане на шофьорска книжка за 6 месеца за нерегестриран автомобил ?

  1. Здравейте.
   Не съществува понятие „апелационен съд“. Има апелативни съдилища, които нямат отношение към въпросите, свързани с отнемане на шофьорски книжки. Такова отношение имат районните съдилища като въззивна инстанция и административните съдилища като касационна инстанция.
   Тъй като въпросът Ви е напълно неясен, няма как да Ви бъде отговорено.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 24. Какви са основанията за премахване полицейската регистрация,ако съм бил с условна 3 месеца и изпитателен срок 3г и те са минали и ми е за първи път, реабилитиран съм по право.В свидетелсвото за съдимост ми пише не осъждан.Имам ли основание да пусна заявление за снемането на полцейската регистрация?
  Благодаря предварително.

  1. Здравейте.
   На основание Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, подробна консултация относно наличието на основания за снемане на полицейска регистрация след разглеждане на конкретния Ви случай, можете да получите след предварително записан час. Телефонът за записване на часове за консултации е 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 25. Добър ден, отнета ми е книжката за срок от 6 месеца поради употреба на алкохол 0,74 . С глоба от 500лв…. След като мине наказателния период трябва ли да правия нещо специално или само да отида да си взема книжката от кат ? Благодаря ви

  1. Здравейте.
   Необходимо е да се явите на психотест.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 26. Интересно ми е как се интерпретира следната ситуация:

  – имам изтекло 10 месечно наказание с отнета книжка и присъда/споразумение (условна присъда и 10 месеца лишаване от сумпс)
  – имам/нямам изкаран психотест
  – книжката ми си стои в кат
  Ако ме заловят, шофирайки така, административно наказание ли се предвижда или е по НК?

  1. Здравейте.
   Преценката се прави за всеки конкретен случай от конкретно компетентния орган. Тоест, в една и съща ситуация може да прецени, че е налице основание за търсене на наказателна отговорност, а друг – че е налице административно нарушение. Законът не установява критерии въз основа, на които да се направи подобна преценка. Взимат се предвид всички факти и обстоятелства по конкретния случай.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 27. Здравейте, днес ми връчиха наказателно постановления и в него пише че ми отнемат книжката за 2 месеца по член 175 ал.1 т.4 , искам да попитам от кога влиза в сила това отнемане на книжката при положение, че нарушението е от преди 2 години и 1 месец и чак сега ми връчват НП , а самата книжка ми изтича след 4 дни?

  Благодаря предварително за отговориа

  1. Здравейте.
   Отнемането на книжката влиза в сила в седмодневен срок от получаването на наказателното постановление, ако не бъде обжалвано или, ако бъде обжалвано, влиза в сила от деня на постановяване на последното съдебното решение за потвърждаването му.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 28. Здравейте. отнеха ми книжката за употреба на алкохол 0.6 промила.интересува ме трябва ли да изкарвам психотест и в последствие наново да кара опреснителни курсове благодаря ви предварително

  1. Здравейте.
   Психотестът е задължителен. Курс се преминава само, ако е изгубена правоспособност.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 29. Здравейте имам казус за решаване !!! Викат ме на разпит да ми кажат че дипломата ми е фалшива и трябва да ми вземат книжката и талона аз я давам доброволно!!!Но дипломата не е фалшива днес им нося докумен от училището че ми е истинска ,след като съм им предсавила доказателства ми казват че не мога веднага да си я взема .Следователя щял да ми даде постановление и чак тогава !!!Има ли някакъв срок ???А да допълня че те са сгрешили дата като правят запитване към училището???

  1. Здравейте.
   Когато има образувано досъдебно производство по повод извършено престъпление, срокът за завършване на разследването е двумесечен. При фактическа и правна сложност на случая, този срок може да бъде удължаван като всяко удължаване не може да бъде по – дълго от два месеца.
   Становището на следователя е правилно и не може да Ви бъде върната книжката незабавно. Необходимо е разследването да приключи с постановление за прекратяване на досъдебното производство. В случай че то бъде прекратено, ще се активира правото Ви на обезщетение за претърпените вреди за това, че сте останала без книжка без основание.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 30. Здравейте,

  Отнеха ми книжката за 1 година поради шофиране с 0.93 промила ( теста беше направен на следващият ден, тоест не съм се качвал пиян на колата). Имам и отрицателен тест за наркотици.

  Въпроса ми е- тези обстоятелства биха ли имали значение при евентуално обжалване на акта?

  Също, ако бъда хванат да карам мотоциклет, с отнета книжка, последствията могат ли да бъдат административни или задължително се стига до присъда и съдебно производство?

  Поздрави,

 31. Здравейте, шофьорската ми книжка беше отнета за алкохол на 3.12.2019 за 24 м. Излежах ефективна присъда наказанието ми изтече , нямам глоби и съм преминал успешно психотест имам талонче за психотеста. Но, за сега съм зает и нямам време да отида до КАТ и да подам документи за връщане на книжката ми. В същото време ми се налага да управлявам автомобил. Какви може да бъдат последиците? Благодаря ви предварително

  1. Здравейте.
   Подлежите на наказание „глоба“.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *