Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Шофиране след употреба на метадон. Защита

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Наказателно право  > Шофиране след употреба на метадон. Защита

Шофиране след употреба на метадон. Защита

Шофиране след употреба на метадон

В практиката често се поставя въпросът допустимо ли е шофиране след употреба на метадон.

Какво представлява метадонът?

В Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични метадонът е включен в Списък II – Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Може да бъде предписван само на пациентите по програми за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти (метадонови/поддържащи програми) от лекуващия им психиатър.

Съгласно годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България, в края ня 2022г. в страната функционират 28 такива програми за лечение, разположени на територията на 13 града в страната: Благоевград, Бургас, София, Пловдив и др. Към 31.12.2022г. заетите в програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти са 2850, т.е. запълнен е 78,4% от техния капацитет, като 2762 лица са на лечение с метадон хидрохлорид. Употребата на метадон може да окаже негативно въздействие върху дейности, изискващи повишена концентрация и внимание, сред които е шофирането.

Предвид психоактивните свойства на метадона, той може да бъде използван не само като медикамент за лечението на опиев тип зависимости, но е възможно и да бъде употребяван като наркотично вещество за получаването на неговите психоактивни ефекти. Ето защо, въпросът дали е допустимо шофирането след употреба на метадон разкрива редица особености.

Кога е налице престъпление при шофиране след употреба на метадон?

Българският Наказателен кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години за всяко лице, което управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози. След изменение от есента на 2023 г. за този тип престъпление, беше предвидено и отнемане на автомобила на виновния водач, когато е негова собственост и присъждане на равностойността на автомобила, когато той е собственост на трето лице.

Широката формулировка на престъпния състав, който криминализира не само шофирането под въздействие на наркотични вещества, а и шофирането след тяхната употреба, поставя някои проблеми в практиката, които ще разгледаме по – подробно.

Тук е мястото да се посочи, че в България поначало употребата на наркотични вещества не е престъпление. Разбира се, съществуват някои частни случаи, в които такава употреба би могла да се квалифицира като престъпление. С тези случаи можете да се запознаете в статията „Употреба на наркотици. Забранена ли е?“.

Едновременно с това, с повдигането на обвинение срещу лице, което е употребило наркотичното вещество определено време преди да шофира, но което при извършване на тази дейност е било в годно състояние, всъщност се стига до въпроса дали не се прилага недопустимо разширително тълкуване на Наказателния кодекс, чрез което се криминализира самата употреба.

Това твърдение се отнася с още по – голямо основание до повдигането на обвинение при шофиране след употреба на метадон, когато веществото се употребява като медикамент по лекарско предписание в рамките на лечение по метадонова програма. В този случай наказателна отговорност за шофиране след употреба на метадон не следва да се ангажира, ако са налице следните предпоставки:

1/ Лицето не се намира в начален етап на метадоновото лечение

Метадонът е психоактивно вещество. Тази негова характеристика го превръща във вещество, към което може да се формира зависимост. А един от съществените признаци на зависимостта е развиването на толеранс към веществото, от човека е зависим. Това означава, че колкото повече се употребява веществото, толкова по – висока доза започва да бъде необходимо за постигането на първоначалния ефект.

При лечението с метадон под лекарско наблюдение и в рамките на метадонова програма, дозата или не се променя във времето или след определен период и по преценка на лекаря, започва постепенно да се намалява. Така се оказва, че с времето метадонът продължава да има своите лечебни свойства, но отпадат психоактивните му ефекти и пациентът е годен да осъществява шофиране след употреба на метадон, тъй като не се наблюдава промяна в съзнанието му.

2/ Лекуващият лекар изрично е разрешил на пациента да осъществява шофиране след употреба на метадон

Влиянието на метадона върху съзнанието на пациента, а оттам и способността му да осъществява шофиране след употреба на метадон, следва да се преценява за всеки конкретен случай. Най – подходящо е тази преценка да бъде направена именно от лекуващия лекар.

3/ Необходимо е да се установи, че откритото в кръвта количество метадон отговаря на конкретно предписаната терапевтична доза

Такова установяване може да се направи само, ако водачът е дал кръвна проба. Именно, поради тази причина даването на такава проба при положителен полеви тест за метадон е абсолютно задължително за целите на успешното осъществяване на защитата при евентуално наказателно производство.

Шофиране след употреба на метадон

Случаи от практиката

Съдебната практика по отношение на наказателната отговорност на водачи, осъществили шофиране след употреба на метадон все още е противоречива, макар в последните години все повече да се ориентира към оправдаване на пациенти на метадонова програма, за които се установят изброените по – горе три предпоставки.

Случай 1:

На Георги* е извършена от полицейски служители проверка с техническо средство „Drager Drug Test 5000“ № ARJM-0036 за употреба на наркотични вещества или техни аналози. Тестът отчел положителен резултат за наличие на метадон. Георги не отрекъл, че ежедневно употребява метадонов хидрохлорид по лекарско предписание, тъй като е включен в метадонова програма за лечение на хероинова зависимост. Той не отрекъл и че в деня, в който е извършена проверката спрямо него, е употребил метадонов хидрохлорид в предписаната доза по предписаното време.

Георги дал кръвна проба, която установила концентранция на метадон в кръвта му, която отговаря на предписаната терапевтична доза.

Срещу него е повдигнато обвинение за шофиране след употреба на метадон, поради това, че метадонът е наркотично вещество. Съдът, обаче, го оправдава, като приема, че при контролираната употреба и изрична лекарска преценка, предприемането на шофиране след употреба на метадон не е престъпление.

Случай 2:

Ивайло* бил спрян за рутинна полицейска проверка за редовност на документите. Тъй като поведението му се сторило съмнително на полицейските служители, те решили да го изпробват за употреба на наркотични вещества или техни аналози. Пробата от теста показала положителен резултат за метадон. Ивайло дал кръвна проба, но концентрацията на метадон в кръвта не само, че била далеч над обичайната терапевтична доза, но и не били събрани никакви доказателства той да е пациент, включен в метадонова програма за лечение на опиев тип зависимост. Това показва, че в този случай полицейските служители са установили шофьор под въздействие на метадон.

Всъщност, Ивайло използвал метадон като наркотик, заради психоактивните му ефекти, а предприетото от него шофиране след употреба на метадон е признато от съда за престъпление.

* Имената са променени

Защита при обвинение за шофиране след употреба на метадон?

В случаите, в които се установи шофиране след употреба на метадон от водач, който е включен в метадонова програма и употребява медикамента стриктно съгласно предписанията на лекуващия лекар не следва да носи наказателна отговорност. В случай че срещу него бъде повдигнато обвинение, присъдата следва да бъде оправдателна, тъй като такъв водач по никакъв начин не застрашава транспортната безопасност.

В случаите, в които се установи шофиране след употреба на метадон от водач, който използва веществото не като лекарство, а като наркотик, присъдата ще бъде осъдителна, тъй като в този случай е налице престъпление.

При правилно осъществена защита от опитен адвокат по наказателно правовъзможно е да се постигне условна присъда, ако виновният водач не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер или ако е осъждан е настъпила реабилитация.

В случаите, в които виновният водач има предходни осъждания и не е реабилитиран за тях, условно осъждане е невъзможно. Ако се установи, обаче, наличието на зависимост към опиоиди, в т.ч. и към метадон по отношение на водача, който го е използвал, заради психоактивните му свойства, а не като лекарство, този факт може да се тълкува и като изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, което да доведе до по – ниско по размер наказание.

Заключение

Чести са случаите, когато лица, подложени  на метадонова програма за лечение, се оказват обвиняеми за шофиране след употреба на наркотици, поради откриване на следи от метадон в кръвта. Но не всеки всеки човек, приемащ метадон, е негоден да управлява МПС. Във всеки конкретен случай следва да се доказва фактът, че се касае за контролиран прием и да се установява дали управляващият МПС е бил в състояние, позволяващо му да извършва тази дейност.

Автор: Даяна Парталска

______________________________________________________________________________________

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирана наказателноправна кантора, която разполага със специалисти с богат опит в работата със зависими извършители на престъпления.

Адвокатите от кантората предоставят правни консултации само с предварително записан час.

Правна помощ се предоставя на територията на цялата страна.

За контакт

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел.+359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

ИЛИ

No Comments

Leave a Comment