Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Шофиране с отнета книжка. Какви са последиците?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Административно право  > Шофиране с отнета книжка. Какви са последиците?

Шофиране с отнета книжка. Какви са последиците?

Шофиране с отнета книжка

Един от най – често задаваните към кантората въпроси е „какви са последиците при шофиране с отнета книжка, поради употреба на алкохол/наркотични вещества/други причини?“. Ето защо в днешната статия ще разгледаме именно този въпрос.

Всъщност, от съществено значение относно последиците при шофиране след отнета книжка е причината за нейното отнемане.

В зависимост от това дали е предприето шофиране с отнета книжка, поради лишаване от право за управление на моторно превозно средство по наказателноправен или по административен ред, последиците и потенциалните наказания, на които подлежи виновното лице, са различни.

От друга страна, в случаите, когато не се касае за шофиране с отнета книжка, поради шофиране в нетрезво състояние, от значение е дали отнемането е принудителна административна мярка (ПАМ) или е наказание, наложено с влязло в сила наказателно постановление.

Шофиране с отнета книжка, поради употреба на алкохол и/или наркотици

Както вече сме споменавали в разгледаните вече конкретни теми, свързани с шофиране след употреба на алкохол и шофиране след употреба на наркотици, тези деяния съставляват престъпление, което се преследва по наказателноправен ред, а производството приключва със споразумение или с присъда, която може да бъде осъдителна или оправдателна.

В случаите на осъдителна присъда или споразумение, винаги се налага наказание лишаване на осъдения от право да управлява моторно превозно средство за определен срок. Често срещана хипотеза е, обаче, водачът да предприема шофиране с отнета книжка и това нарушение рано или късно бива установено от полицейските органи. Също толкова често срещан въпрос е „какво може да ми се случи?“. Отговорът на този въпрос зависи от това дали осъщественото шофиране с отнета книжка е извършено след употреба на алкохол/наркотични вещества или не.

Шофиране след употреба на алкохол/наркотични вещества и с отнета книжка с присъда/споразумение

След като има влязла в сила условна присъда или споразумение,, одобряващо условна присъда, с които по наказателноправен ред е наложено наказание лишаване от право за управление на моторно превозно средство и осъденият бъде хванат да шофира в нетрезво състояние и с отнета книжка, последиците са доста сериозни.

На първо място, по отношение на него отново ще бъде реализирана наказателна отговорност, тъй като, както вече казахме, във всички случаи шофирането след употреба на алкохол/наркотици съставлява престъпление. Това означава, че осъденият с предходната присъда, ще бъде осъден отново. Този път, обаче, наложеното наказание лишаване от свобода ще бъде ефективно, т.е. той ще лежи в затвора. Това е така, тъй като извършването на друго престъпление в рамките на изпитателния срок, пречи на възможността за нова условна присъда.

На второ място, освен новоналоженото наказание лишаване от свобода, този водач ще изтърпи ефективно и предишното си наказание лишаване от свобода по условната присъда.

ВАЖНО!!! Всъщност, именно затова отлагането на изтърпяването на наказание „лишаване от свобода“ се нарича „условно осъждане“. Това е така, тъй като ефективното изтърпяване на наказанието в затвор се поставя под условие осъденият да не върши други престъпления. В случай, че това условие не бъде спазено, отпада и възможността за последващо отлагане на изпълнението на наказанието.

Пример: През м. януари 2020 г. Александър е бил хванат да шофира с концентрация на алкохол в кръвта 1,35 промила. Било сключено споразумение, с което той бил осъден на пет месеца лишаване от свобода с три години изпитателен срок и бил лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от девет месеца. През м. юли 2020 г. Александър отново осъществил шофиране с отнета книжка и концентрация на алкохол в кръвта си 0,8 промила, като бил осъден на лишаване от свобода за срок от една година и за още една година бил лишен да управлява моторно превозно средство.

Тъй като, обаче, е извършил престъплението в рамките на изпитателния срок, Александър не може повече да се очаква условно осъждане. Той ще отиде в затвора за срок от една година и пет месеца (това е срокът по старата и по новата присъда). Разбира се, няма пречка той да бъде условно предсрочно освободен.

ВАЖНО!!! В случаите, в които са налице повтарящи се през не много дълъг период от време престъпления, извършени след употреба на алкохол и/или наркотични вещества, възникват съмнения за наличие на зависимост. В тези случаи е възможно съдът да освободи престъпния деец от наказателна отговорност и да постанови принудителното му лечение, тъй като зависимостите могат да се разглеждат като основание за невменяемост.

Шофиране с отнета книжка по наказателноправен ред с влязла в сила присъда без употреба на алкохол/наркотици

Често пъти, след като с влязла в сила присъда осъденият предприема шофиране с отнета книжка, поради една или друга причина, но без да е употребил алкохол или наркотични вещества.

Тази хипотеза е изключително интересна, тъй като се оказва, че когато едно лице е лишено от право да управлява моторно превозно средство от съда по наказателноправен ред, последиците за него са по – леки, отколкото, ако лишаването е станало по административен ред.

Така, ако вземем дадения по – горе пример и Александър не е употребил алкохол, то той ще понесе глоба в размер на 100 до 300 лв., тъй като пристъпил към шофиране с отнета книжка по съдебен ред.

Претърсване от полиция

Шофиране с отнета книжка по административен ред

Лишаването от право за управление на моторно превозно средство е вид административно наказание за извършено административно нарушение по Закона за движението по пътищата. Най – често то се налага в случаите, в които е налице употреба на алкохол в концентрация под 1,2 промила. Разбира се, съществуват множество други нарушения, за които се налага това наказание, като сред тях са отказът за извършване на проверка с техническо средство за употреба на алкохол и/или наркотични вещества, отказът за представяне на документи на органите за контрол, отказът за изпълнение на разпореждания на органите за контрол, непоставяне на регистрационните табели на определените за това места и много други.

Независимо от причината за отнемане на правото за управление на моторно превозно средство по административен ред за извършено административно нарушение, последиците са едни и същи и те са описани в Наказателния кодекс.

Така, в този случаи хипотезите са три, съответно и предвидените последици са три.

Първата хипотеза се отнася до случаите, в които е налице управление на моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказание „лишаването от право да управлява моторно превозно средство“, след като е наказан за същото деяние по административен ред. Наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева.

Пример: На Ивайло му е отнета книжката за срок от 12 месеца, заради това, че участвал в нерегламентирано състезание. На третия месец, обаче, когато Ивайло отново се качил зад волана, бил спрян от полицейски патрул и било установено, че той е лишен от право да управлява МПС. Тъй като това е първо негово нарушение, на него ще му бъде наложено административно наказание „глоба“ от 100 до 300 лв. На шестия месец, докато Ивайло предприема шофиране с отнета книжка, той пак се качва зад волана. Тъй като вече е бил наказван за това деяние по административен ред, по отношение на него вече ще се търси наказателна отговорност.

Важно!!! Във всички случаи, преди ангажиране на наказателна отговорност, държавните органи ще трябва да докажат, че деецът е узнал за наложеното наказание, т.е., че наказателното постановление му е било връчено.

Втората хипотеза се отнася за случаите, в които едно лице, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство извърши такова деяние. Наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.

Пример: Да се върнем на примера с Ивайло. По отношение на него ще се реализира наказателна отговорност в тази хипотеза, ако в рамките на една година откакто му е наложена глобата от 100 до 300 лв. за това, че е предприел шофиране с отнета книжка, отново бъде хванат зад волана.

Третата хипотеза се отнася за случаите, в които лице управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева.

Наказателна отговорност ще се търси включително и когато мярката е била оспорена, но още не е окончателно потвърдена или отменена от съда. Това е така, тъй като всички принудителни административни мерки се изпълняват незабавно и обжалването не спира изпълнението, освен ако не е изрично поискано от съда и той е уважил такова искане.

В тази хипотеза попадат случаите на шофиране с отнета книжка, заради неплатени глоби.

В заключение

В много случаи налагането на административно наказание или на наказание лишаване от свобода, заради шофиране с отнета книжка, може бъде плод на произвол от страна на държавните органи. Освен това, много редки са хипотезите, в които това деяние може да доведе до ефективно лишаване от свобода. Въпреки това, обаче, в случаите на отнемане на свидетелството за управление на МПС е силно препоръчително мярката или наказанието да бъдат оспорени пред съда, а до момента на произнасянето, те да се спазват.

Следва да се има предвид, че след като съдът отмени мярката „временно отнемане на СУМПС“ или наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за определен срок, административно наказващият орган ще дължи обезщетение за времето, през което мярката/наказанието са били незаконосъобразно наложени.

__________________________________________________________________

С някои от най – интересните случаи на кантората, при които е осъществено успешно представителство в полза на наши клиенти, можете да се запознаете в секцията „Новини„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирано в предоставянето на правна защита и в процесуалното представителство при оспорване на незаконни актове на полицията, както и при ангажиране на наказателна отговорност.

Нуждаете се от добър адвокат? Свържете се с нас!

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

или 

112 Comments

 • Недко
  Отговор 22.07.2020 at 15:06

  Здравейте . На 16.01.20 г. ми беше издадено наказателно постановление за 6 месеца лишаване от право да шофирам плюс парична глоба . Обжалвах пред съда и на 19.06.20 г. Съдът излезе с решение за намаляване на паричната глоба но остави лишаването от книжка . От кога влиза в сила лишаването от книжка ?

  • Sylvia
   Отговор 22.07.2020 at 15:14

   Здравейте.
   От наказанието „лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство“, когато е потвърдено от съда, се приспада времето, през което сте бил лишен от свидетелството си, когато отнемането е станало с акта за установяване на административно нарушение. Тоест, началната дата на течение на 6-месечния срок за лишаване започва да тече от деня на фактическото отнемане с акта за установяване на административното нарушение.

   • Nedko
    Отговор 31.07.2020 at 8:40

    На 27.01.2020 след смяна на книжката ми бе взет талона . Това време презпада ли се от наказанието или когато се вземе самата книжка почва да тече срока ?

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 03.08.2020 at 18:43

     Здравейте.
     За да се отговори на въпроса Ви е важно да се знае, поради каква причина Ви е взет талона – принудителна административна мярка ли е било това или наложено наказание, напр. с електронен фиш или наказателно постановление.
     Поначало, времето, през което е отнет като принудителна административна мярка се приспада от наказанието.
     Можете да изпратите повече подробности относно казуса Ви на адрес office@petkovalegal.com .

 • Христо
  Отговор 06.02.2021 at 23:19

  Здравейте ,бих искал да попита нещо за моят случай . Книжката ми е отнета миналият месец административно причината е една гаражна врата ,която съм ударил без да разбера и някакъв пазач ме е видял и ми записал номера,наказанието ми е два месеца без книжка и глоба от 300лв.На 01.02 с отнета книжка обаче се качих на колата в нетрезво състояние и ме спряха за проверка дрегерът отчете 2.05 промила.Връчиха ми акт за установяване на административно нарушение.Бих искал да знам какви могат да бъдат последиците.Благодаря ви предварително!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 07.02.2021 at 22:04

   Здравейте.
   Шофирането с отнета книжка по административен ред е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.
   Шофирането след употреба на алкохол над 1,2 промила също е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.
   В случая са налице две престъпления, за които ще Ви бъдат повдигнати обвинения. Съдът определя наказание за всяко престъпление отделно, като се изтърпява по – тежкото от двете наказания.
   Препоръчително е да потърсите правна помощ от компетентен и опитен специалист.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Venci
  Отговор 15.02.2021 at 2:01

  Здрасти хванахаме след опотреба на наркотиците име лешиха за 18 месеца каквае процедура та

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 15.02.2021 at 8:42

   Здравейте.
   Отнемането на свидетелството за управление на моторно превозно средство представлява принудителна административна мярка и подлежи на оспорване в 14-дневен срок пред съответния административен съд.
   Във всички случаи, шофирането след употреба на наркотични вещества съставлява престъпление по Наказателния кодекс, което се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Поради това ще Ви бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление. Следва да имате предвид, че ползването на правна помощ и участието на адвокат – защитник в този вид дела не е задължително, но е препоръчително.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Ваня
  Отговор 24.02.2021 at 12:00

  Отнемане на книжка по член 103 след като излезе решението от кат и подам жалба в 7 дневен срок до съда. И ако през това време тече дело може ли да се шофора?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 25.02.2021 at 12:59

   Здравейте.
   Отнемането на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността на нарушителя представлява принудителна административна мярка, която подлежи на предварително изпълнение.
   Шофирането след постановяване на такава мярка е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • nikola
  Отговор 27.02.2021 at 18:56

  imam yslovna prisda vav sila za nepravo sposoben i sega pak ma sprqxa mojeli pak da mina sas yslovna

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 27.02.2021 at 23:02

   Здравейте.
   При извършване на престъпление в рамките на изпитателния срок при отложено наказание „лишаване от свобода“ не е възможно да се постанови нова условивна присъда.
   В този случай се изтърпява ефективно наказанието по условната присъда, както и наказанието за второто престъпление.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Николай
  Отговор 11.03.2021 at 14:56

  Здравейте.
  Изтърпях ефективна присъда за шофиране след употреба на наркотици.
  Присъдата ми бе наложена без дори да присъствам или разбера за съществуването на дата на такова заседание.

  След изтърпяване на наказанието си взех книжката но отново ме спират ,а аз отказах тестване за наркотици.
  Отново ми взеха книжката и след 10 дни отново бях спрян , но вече без книжка и аз отново не пожелах да направя теста.
  Какво мога да очаквам???
  Благодаря Ви много!!!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 12.03.2021 at 18:38

   Здравейте.
   За всеки отказ за даване на проба за употреба на наркотици се издава наказателно постановление, с което се налага наказание 2 000 лв. глоба и 24 месеца лишаване от книжка. При наличието на два отказа, ще Ви бъде наложена глоба в общ размер на 4 000 лв. и книжката Ви ще бъде отнета за 48 месеца. Често пъти, конкретно при отказите за даване на проба за шофиране след употреба на наркотици се допускат процесуални грешки, които водят до отмяна на тези наказания. Кантората има доста богата практика по подобни казуси.
   В допълнение, следва да имате предвид, че шофирането без книжка е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до 3 години. В зависимост от това какво наказание Ви е наложено с предходната присъда, ще може да се прецени какво наказание Ви очаква и има ли вероятност да се стигне до ефективно лишаване от свобода.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

  • Мариян
   Отговор 10.07.2021 at 18:51

   Първия път за наркотиците какво ти бе наложено?

 • Бойчо
  Отговор 31.03.2021 at 11:24

  Здравей те бих искал да се консултирам, относно ПТП, което се случи на 13.03.2020,аз като водач на лек автомобил путнах една баба, като веднага и оказах първа помощ. За съжаление бабата е починала, преди около месец ми по вдигнаха обвинение за смърт по непредпазливост, аз съм се признал за виновен и ще искам да направя споразумение, книжката ми я отнеха когато ме уведомиха за смъртта на бабата, интересува ме за какъв срок може да ми бъде отнета книжката. Предварително ви благодаря, за отделеното време.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 01.04.2021 at 15:22

   Здравейте.
   Срокът за отнемане на книжката е поставен в зависимост от срока на определеното от съда наказание лишаване от свобода, като не може да го надвишава с повече от 3 години.
   Така, например, ако съдът Ви наложи минимума за извършеното от Вас престъпление, който е 2 години лишаване от свобода, книжката Ви може да бъде отнета максимум за 5 години.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Тодор
  Отговор 04.04.2021 at 9:14

  Отнеха ми книжката за употреба на наркотици, марихуана, на теста отчете… Имам дело, за първи път ще ме съдят за нещо, какви ще са последиците и да викам ли адвокат, имам дете и жена и ме уволниха за тази повтъпка

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 05.04.2021 at 19:29

   Здравейте.
   Ако сте употребил наркотика до два – три дни преди проверката, възможно е да се проведе ефективна защита по същество.
   В случай, че сте употребил наркотика в близко време преди проверката, по – целесъобразно е сключване на споразумение, с което да се търси по – ниско наказание.
   И в двата случая, присъствието на опитен адвокат в тази сфера е препоръчително с цел осигуряване на ефективна защита или за постигане на минимално наказание при осъществяване на преговорите с прокуратурата.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Стилиян
  Отговор 08.04.2021 at 23:34

  Здравейте, имам следния въпрос. Според законодателството при 3 или повече електронни фиша за превишена скорост се води системно нарушение и следва да се отнеме книжката за период от 6 месеца. В моят случай имам 3 фиша в рамките на 1 календарна година и трите платени. От тогава не съм спиран за проверка. Ако сега бъда спрян ще ми бъде ли отнета книжката. Интересува ме да знам дали КАТ имат законов период след който не могат да отнемат свидетелството или примерно след 1, 2 години ме спрат за проверка могат да ми я отнемат за тези фишове.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 09.04.2021 at 16:33

   Здравейте, Стилиян.
   За разлика от наказателния процес, за извършването на административни нарушения на този етап не се предвижда възможност за реабилитация и тяхното заличаване.
   Поради това, в случая ще се прилагат правилата за давността на налагане на административно наказание.
   В конкретния случай, не може да Ви бъде наложено наказание за нарушение по чл. 182, ал. 5 от ЗДвП (системно шофиране с превишена скорост), ако не е издаден акт за установяване на административно нарушение в едногодишен срок от извършване на нарушението. Този едногодишен срок започва да тече от последното нарушение, което е част от системното деяние.
   Ако в този срок бъде издаден такъв акт, но в шестмесечен срок не бъде издадено наказателно постановление, образуваното административнонаказателно производство се прекратява.
   Ако въз основа на своевременно издаден акт бъде издадено и наказателно постановление, наказанието не се изпълнява, ако са изтекли две години, когато наложеното наказание е глоба и шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.
   Аз и екипът ми оставаме на разположение.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Атанас Иванов
  Отговор 13.04.2021 at 23:06

  Здравейте адв.Петкова
  С английска шофьорска книжка съм,дисквалифицираха ме в Англия за срок от 6 месеца да управлявам МПС.
  Самата пластика ,физически си е в мен.
  Наказателното постановление има ли международна тежест или важи само за територията на Обединеното Кралство?
  Ако шофирам в друга държава,примерно Германия,в сила ли е дисквалификацията ми в друга държава.
  Поздрави,
  Атанас Иванов

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 14.04.2021 at 17:31

   Здравейте, г-н Иванов.
   Статиите в сайта petkovalegal.com се отнасят единствено към българското законодателство. Всяка държава има право свободно и самостоятелно да определя правилата, свързани с правоспобността за управление на МПС. Доколкото законодателствата в различните държави са различни, следва да се обърнете към специалист по темата, практикуващ в съответната държава.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Красимир
  Отговор 17.04.2021 at 6:46

  Здравейте след изтичането на срока за лишаване от 6 месеца взет ми е талона какво трябва да се направи благодаря☺

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 17.04.2021 at 16:09

   Здравейте.
   Можете да си получите талона от сектор/отдел „Пътна полиция“ в съответния в град, в който живеете.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова

 • Георги
  Отговор 30.04.2021 at 21:46

  Имам въпрос относно следната хипотитетична ситуация 🙂

  30 год. мотоциклетист към и карам мотор, да кажем в града, но нямам шофьорска книжка изобщо. Не че ми е била отнета, просто никога не съм имал. Та докато си карам, се озовавам близост до полицейски пост, при който полицай ми вдига СТОП палка и аз спирам за проверка. Не съм пил алкохол, не съм употребявал наркотици, всички документи по мотора са изрядни (регистрация, гражданска, данъци, технически преглед) , но нямам СУМПС. При спирането ми – няма други нарушения, просто рутинна проверка и нямам книжка.

  От тук нататък какво се случва?

  С чисто съдебно минало съм, не са ме спирали преди, нямам предишни глоби или наказания от никакво естество.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 05.05.2021 at 16:32

   Здравейте.
   За описаната от Вас хипотетична ситуация е предвидена административнонаказателна отговорност, която се реализира чрез налагане на глоба в размер от 100 до 300 лв. Същото наказание може да бъде наложено по наказателноправен ред с осъдителна присъда при преценка относно степента на обществената опасност на деянието. Възможно е и налагане на наказание лишаване от свобода до една година, като при чисто съдебно минало, изтърпяването му се отлага за срок от три години.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Ангел
  Отговор 05.05.2021 at 6:38

  Здравейте .
  Бях лишен за 6 месеца без книжка заради не сменени талони на автомобил в рамките на 30 дни , автомобилът е бил автоматично дерегистриран от системата на Кат.. та въпросът ми е вечв 3 ти месец ми тече наказанието , ако бъда спрян да карам автомобил какви са последствията ? Ще свалят ли номерата на автомобила макар , че не е на мое име ? И удължава ли се времето от 6 месеца , че са ме спрели без книжка ? Благодаря ви !

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 05.05.2021 at 16:38

   Здравейте.
   Въпреки че автомобилът не е Ваш, законът предвижда временно прекратяване на регистрацията му, в случай че шофирате такъв в срока на изтърпяване на наказанието си.
   Освен това, шофирането в срока на изтърпяване на наказание лишаване от книжка съставлява престъпление по Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Пламен
  Отговор 11.05.2021 at 20:40

  Здравейте,бих искал да попитам нещо за нашия случай с дъщеря ми.Преди два месеца дъщеря ми при маневра на заден ход леко бутва и натиска предния калник на един автомобил в тъмната час на деня(19:30),без да разбере за случая.След седмица получава известие от органи на кат да се яви по случая. Оказва се че има свидетел който разпознава колата.Днес получава акт със сумата от 90лв.и лишаване от право да управлява МПС в продължения на месец.Мога ли да обжалвам акта ? Предварително благодаря за отделеното време

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 13.05.2021 at 15:20

   Здравейте.
   Всеки един административен акт, с който се налага наказание, може да бъде обжалван в определения от закона срок.
   Без, обаче, да бъдат прегледани конкретните акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, не може да се прецени дали има основание за обжалване или не.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора „Петкова“
   гр. София
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Теодора Петкова
  Отговор 20.05.2021 at 16:53

  Здравейте,при отнета книжка(профисионална) при отказ от проба за алкохол и наркотици, каква е процедурата за взимане? Трябва да изчакам да изтече наказанието,да платя глобите и чак тогава ли мога да се явя на психо тест?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 21.05.2021 at 20:37

   Здравейте.
   За да можете да си вземете книжката обратно, необходимо е наказателното постановление да е влязло в сила и да са изминали 24 месеца от датата на отнемането на книжката Ви по административен ред. Наскоро отнемането, респ. невръщането на книжки, поради неплатени глоби беше отменено като противоконституционно и не е необходимо глобата да е платена, за да се възстанови книжката. Въпреки това, обаче, глобата влиза в сила в деня на влизане в сила на наказателното постановление и ако не бъде заплатена в срока за доброволно плащане, тя се събира принудително чрез публичен изпълнител на НАП.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Петър Петров
  Отговор 25.05.2021 at 2:14

  Здравейте. На 29.04.2021 след спречкване с друг участник в движението който штеше да ме удари на няколко пъти бях спрян за проверка от Пътна полиция явно по сигнал от другият дето штеше да ме удари няколко пъта и бях проверен за алкохол показа. 000 след това ми искаха и тест за наркотици който отказах за штото на другият водач нито го спряха нито му искаха тест за алкохол нито за наркотици казах ако той даде и аз ще дам но те казаха не твоя работа моля ви каже какво мога да направя

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.06.2021 at 12:34

   Здравейте.
   За отказа за тест за употреба на наркотични вещества ще получите наказателно постановление, с което ще Ви бъде наложена глоба в размер на 2000 лв. и 24 часа лишаване от право да управлявате МПС. Това наказание подлежи на оспорване по съдебен ред в 7-дневен срок от получаването на наказателното постановление.
   Имайте предвид, че за законосъобразността на тези наказателни постановления има множество изисквания и е възможно те да не бъдат спазени и наказанието да отпадне. Дали ще бъдат налице основания за отпадане на Вашето наказание, може да се каже само след като бъде прегледано издаденото Ви наказателно постановление.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Людмила Иванова
  Отговор 29.05.2021 at 15:18

  Здравейте, адвокат Петкова на мен ви беше отнета книжката преди десет месеца ,при отказ на алкохолна и кръвна проба и до този момент нямам наказателно постановление

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.06.2021 at 12:50

   Здравейте.
   Минало е нетипично дълго време за издаването на наказателното постановление. Можете да проверите дали имате такова в електронния портал на МВР, тъй като е възможно все пак то да е издадено, но призовката за връчването му да е издадена на друг адрес. Това се случва често в случаите, в които наказаното лице живее фактически на адрес, различен от този, който е декларирало пред държавните органи. В този случай може да се окаже, че наказателното постановление е издадено и редовно връчено на другия адрес. Повече подробности, обаче, могат да се кажат едва след разглеждане на конкретния случай.
   Разбира се, възможно е да е налице пропуск в издаването му. Ако в рамките на 18 месеца не получите наказателно постановление, ще можете да си вземете книжката, както и да съдите държавата за това, че без наложено наказание сте търпяла лишаване от свидетелството Ви за управление на МПС. В случай че наказателното постановление бъде издадено в този срок, срокът, в който сте била без книжка ще се приспадне от наказанието и на практика ще останат още 6 месеца от него. Следва да имате предвид, че наказателното постановление подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Янек Юлиянов
  Отговор 02.06.2021 at 1:15

  Здравей те благодаря предварително след отнемане на свидетелство за управление лишаване от шофиорска книшка за 7 месеца вече са минали 2 месеца има ли шанс за по бързо зимане на книшката

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.06.2021 at 12:55

   Здравейте.
   Книжката се връща след изтичане на цялото наказание.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Ангел
    Отговор 03.06.2021 at 12:57

    Ако ме спрът с фирмена кола и бъдът свалени номерата , номерата на автомобила за срок от 6 месеца ли пак ще бъдат отнети след , като е фирмен ?

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 03.06.2021 at 13:04

     Здравейте.
     На автомобил, собственост на търговско дружество, временно се отнема регистрацията, в случай че бъде управляван от лице, което не е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, или след като е лишено от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, или свидетелството му за управление е временно отнето.
     В останалите случаи регистрацията не се отнема.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

     • Ангел
      03.06.2021 at 13:07

      За какъв период се отнема 6 месеца ли пак ?

 • Ники
  Отговор 07.06.2021 at 17:08

  Осъдиха ме за домашно насилие след като хванах жена си в нашата спалня с нейния любовник и имаше пререкания между нас със съпругата ми и нейният любовник
  По взаимно съгласие бяхме разделени временно с нея но се виждахме и поддържахме контакти
  Ситуацията стана в къщата която се води на нейно име но аз съм живял 18 години там и също посещавах имах дрехи и много други неща там
  Както тях аз също имах съдебно медицинско удостоверение за нанесени телесни увреждания
  Реално не обжалвах решението бях глобен с 500 лв и година и 6 месеца да не доближавам съпругата ми
  Ние пак поддържаме връзка и се виждаме, но редно ли беше това решение да се вземе да бъде осъден за домашно насилие
  Когато се случи тази ситуация аз бях отишла в къщата да си взимам мои дрехи и различни други техники и инструменти

 • Ники
  Отговор 07.06.2021 at 17:12

  Имам ли права върху имот който се води на моята съпруга но в него съм живял обитавал и поддържал 18 години

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 08.06.2021 at 10:54

   Здравейте.
   Възможно е да имате, възможно е и да нямате. Този въпрос се решава за всеки конкретен случай според подробната фактическа обстановка, която не може да бъде представена в едно изречение, тъй като по отношение на придобиването на имоти по давност съществуват множество особености, които се прилагат за всеки конкретен случай.
   Подробното разглеждане на казуси в нашата кантора се осъществява с предварително записан час на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Митко
  Отговор 14.06.2021 at 15:26

  Здравейте, пред къщата мо ме чакаха полицаи които не бяха КАТ а бях пиш алкохол. Извикаха кола на КАТ и ме накараха да духам за алкохол к аз отказах? Какви са последствията и може Ли да се направи нещо, защото колата на КАТ дойде след това с камера?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 16.06.2021 at 14:37

   Здравейте.
   Поначало, според съдебната практика, никой не е длъжен да изчаква на място, докато бъде доставен уред за тестване за употреба на алкохол. Някои съдилища я приемат, други – не, тъй като не е задължителна.
   В случай че към момента на проверката не сте шофирал, също има възможности за оспорване.
   Възможности за оспорване има и в случай на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при извършване на проверката или при издаване на актовете за нейните констатации.
   Преценката може ли нещо да се направи по конкретния случай се осъществява само след подробен преглед на конкретните документи – акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мариян
  Отговор 11.07.2021 at 19:12

  То пише за не повече от 18 до решаване на въпроса за отговорността

 • Станчо
  Отговор 20.07.2021 at 6:00

  Здравейте преди 15 години ми беше отнета книжката и през това време са ме спирали но глобите доколкото знам отпаднаха по давност ,но преди 3 години ме спряха и ме арестуваха ,миналата година с един мотор отново ме спряха и ми обясниха че в рамките на една година ако ме спрат два пъти не попадам под наказателна отговорност , също така в кат ми казаха че трябва да си изкарам книжката отново ,трябва ли да карам курса и трябва ли да поема наказателна отговорност ,благодаря предварително

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 20.07.2021 at 9:48

   Здравейте.
   Можете да си запишете час за консултация на тел. 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Боби
  Отговор 10.08.2021 at 0:47

  Здравейте искам да попитам Бях с условна 3 м сеца с изпитателен срок от 3години заради шофиране под въздействието на марихуана,
  вече съм реабилитиран по право от преди 1 месец,изкарах си акт за съдимост пише неосъждан
  Та въпроса ми е ако ме спрат катаджии или полицаи и ми проверят в системата ще излезне ли,че съм бил осъждан?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 11.08.2021 at 12:10

   Здравейте.
   Полицейските служители при последваща проверка имат информация относно наличната полицейска регистрация във връзка с повдигнатото обвинение за шофиране след употреба на марихуана.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

   • Боби
    Отговор 11.08.2021 at 13:59

    Каква е процедурата по премахване на полицейската регистрация ?

    • адв. Силвия Петкова
     Отговор 12.08.2021 at 11:00

     Ако са налице основанията, предвидени в закона за снемането на полицейската регистрация, подава се мотивирано писмено искане до съответната областна дирекция на МВР.
     Поздрави,
     адв. Силвия Петкова


     Адвокатска кантора “Петкова”
     За контакт:
     тел. 0885 47 77 57
     email: office@petkovalegal.com

 • Мария
  Отговор 11.08.2021 at 18:48

  Здравейте, какво може да се направи след решение на апелационен съд за отнемане на шофьорска книжка за 6 месеца за нерегестриран автомобил ?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 12.08.2021 at 10:58

   Здравейте.
   Не съществува понятие „апелационен съд“. Има апелативни съдилища, които нямат отношение към въпросите, свързани с отнемане на шофьорски книжки. Такова отношение имат районните съдилища като въззивна инстанция и административните съдилища като касационна инстанция.
   Тъй като въпросът Ви е напълно неясен, няма как да Ви бъде отговорено.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Боби
  Отговор 12.08.2021 at 22:34

  Какви са основанията за премахване полицейската регистрация,ако съм бил с условна 3 месеца и изпитателен срок 3г и те са минали и ми е за първи път, реабилитиран съм по право.В свидетелсвото за съдимост ми пише не осъждан.Имам ли основание да пусна заявление за снемането на полцейската регистрация?
  Благодаря предварително.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 13.08.2021 at 11:53

   Здравейте.
   На основание Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, подробна консултация относно наличието на основания за снемане на полицейска регистрация след разглеждане на конкретния Ви случай, можете да получите след предварително записан час. Телефонът за записване на часове за консултации е 0885 47 77 57 при работно време от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Мирослав
  Отговор 01.10.2021 at 19:42

  Добър ден, отнета ми е книжката за срок от 6 месеца поради употреба на алкохол 0,74 . С глоба от 500лв…. След като мине наказателния период трябва ли да правия нещо специално или само да отида да си взема книжката от кат ? Благодаря ви

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 05.10.2021 at 18:01

   Здравейте.
   Необходимо е да се явите на психотест.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Борис
  Отговор 23.10.2021 at 1:11

  Интересно ми е как се интерпретира следната ситуация:

  – имам изтекло 10 месечно наказание с отнета книжка и присъда/споразумение (условна присъда и 10 месеца лишаване от сумпс)
  – имам/нямам изкаран психотест
  – книжката ми си стои в кат
  Ако ме заловят, шофирайки така, административно наказание ли се предвижда или е по НК?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 31.10.2021 at 17:27

   Здравейте.
   Преценката се прави за всеки конкретен случай от конкретно компетентния орган. Тоест, в една и съща ситуация може да прецени, че е налице основание за търсене на наказателна отговорност, а друг – че е налице административно нарушение. Законът не установява критерии въз основа, на които да се направи подобна преценка. Взимат се предвид всички факти и обстоятелства по конкретния случай.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Александър Икономов
  Отговор 01.12.2021 at 11:14

  Здравейте, днес ми връчиха наказателно постановления и в него пише че ми отнемат книжката за 2 месеца по член 175 ал.1 т.4 , искам да попитам от кога влиза в сила това отнемане на книжката при положение, че нарушението е от преди 2 години и 1 месец и чак сега ми връчват НП , а самата книжка ми изтича след 4 дни?

  Благодаря предварително за отговориа

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 02.12.2021 at 18:21

   Здравейте.
   Отнемането на книжката влиза в сила в седмодневен срок от получаването на наказателното постановление, ако не бъде обжалвано или, ако бъде обжалвано, влиза в сила от деня на постановяване на последното съдебното решение за потвърждаването му.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Борис
  Отговор 03.01.2022 at 22:37

  Здравейте. отнеха ми книжката за употреба на алкохол 0.6 промила.интересува ме трябва ли да изкарвам психотест и в последствие наново да кара опреснителни курсове благодаря ви предварително

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.01.2022 at 9:09

   Здравейте.
   Психотестът е задължителен. Курс се преминава само, ако е изгубена правоспособност.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Христина Станкова
  Отговор 04.01.2022 at 15:26

  Здравейте имам казус за решаване !!! Викат ме на разпит да ми кажат че дипломата ми е фалшива и трябва да ми вземат книжката и талона аз я давам доброволно!!!Но дипломата не е фалшива днес им нося докумен от училището че ми е истинска ,след като съм им предсавила доказателства ми казват че не мога веднага да си я взема .Следователя щял да ми даде постановление и чак тогава !!!Има ли някакъв срок ???А да допълня че те са сгрешили дата като правят запитване към училището???

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 06.01.2022 at 9:05

   Здравейте.
   Когато има образувано досъдебно производство по повод извършено престъпление, срокът за завършване на разследването е двумесечен. При фактическа и правна сложност на случая, този срок може да бъде удължаван като всяко удължаване не може да бъде по – дълго от два месеца.
   Становището на следователя е правилно и не може да Ви бъде върната книжката незабавно. Необходимо е разследването да приключи с постановление за прекратяване на досъдебното производство. В случай че то бъде прекратено, ще се активира правото Ви на обезщетение за претърпените вреди за това, че сте останала без книжка без основание.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Петър Георгиев
  Отговор 11.01.2022 at 14:51

  Здравейте,

  Отнеха ми книжката за 1 година поради шофиране с 0.93 промила ( теста беше направен на следващият ден, тоест не съм се качвал пиян на колата). Имам и отрицателен тест за наркотици.

  Въпроса ми е- тези обстоятелства биха ли имали значение при евентуално обжалване на акта?

  Също, ако бъда хванат да карам мотоциклет, с отнета книжка, последствията могат ли да бъдат административни или задължително се стига до присъда и съдебно производство?

  Поздрави,

 • Георги
  Отговор 12.01.2022 at 21:58

  Здравейте, шофьорската ми книжка беше отнета за алкохол на 3.12.2019 за 24 м. Излежах ефективна присъда наказанието ми изтече , нямам глоби и съм преминал успешно психотест имам талонче за психотеста. Но, за сега съм зает и нямам време да отида до КАТ и да подам документи за връщане на книжката ми. В същото време ми се налага да управлявам автомобил. Какви може да бъдат последиците? Благодаря ви предварително

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 15.01.2022 at 21:18

   Здравейте.
   Подлежите на наказание „глоба“.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Атанас Тасмов
  Отговор 19.01.2022 at 10:20

  Здравейте, след леко докосване с друг автомобил се бяхме разбрали с отсрещната страна да не се вика КАТ, тъй като имахме само остъргване на боя. Но след като си тръгнах другият шофьор явно е размислил, тъй като два месеца по-късно получих призовка. Явих се и подадох показания, но ми отнеха талона поради напускане на произшествие и ми връчиха акт с валидност един месец. Все още не ми е излязло постановлението, а междувременно ми изтича срока на валидност на шофьоркста книжка. Когато отидох да подам документите за подновяване, отказаха да ги приемат, тъй като искаха копие на талона, който аз не можех да предоставя. Обясних им, че талона и при тях, тъй като при същите хора си удължих валидността на акта, тъй като неговия срок беше изтекъл. Казаха ми, че се очаква забавяне за издаване на постановлението поради претрупване с работа, а по отношение на шофьорската книжка да чакам да излезе постановлението и да си спазя реда по подготоква на пълния комплект документи за подновяване на валидността й. Въпросите ми са няколко. 1. Предвид на това, че нямам сериозни нарушения на ЗДП освен превишени скорости засечени с видеонаблдение, платени своевременно, какво наказание ме очаква? 2. Тъй като акта ми бе удлъжен с по-дълъг срок от срока на валидност на шофьорската ми книжка, мога ли да шофирам с акта с удължена валидност въпреки че срока на валидност на книжката е изтекъл? 3. Има ли друг начин за подновяване на валидността на щофьоркста книжка? Поздрави

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 19.01.2022 at 17:28

   Здравейте.
   1. Наказанието за напускане на ПТП е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач.
   2. За шофиране с изтекла книжка, наказанието е от 100 до 300 лв.
   3. За подновяване на изтекла книжка следва да се представят заявление по образец и приложени документи съгласно ПИБЛД, карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК), декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Лилия Бачева
  Отговор 21.01.2022 at 11:12

  Здравейте! На мъжа ми му свалиха рег. номера на колата и му отнеха книжката заради алкохол. Вече мина месец и половина, а все още нямаме никаква призовка. Какъв е срокът за връчване на призовката?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 22.01.2022 at 18:18

   Здравейте.
   Сроковете и начина за връчване на призовки зависи от вида на делото, което се води. В зависимост от резултата от пробата за алкохол, делото може да бъде административнонаказателно за налагане на глоба, но може да бъде и наказателно за налагане на наказание „лишаване от свобода“.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Svilen
  Отговор 25.01.2022 at 18:16

  Здравейте,

  Отнеха ми книжката за шофиране в нетрезво състояние, под 1.2 промила. Въпроса ми е след колко време излиза наказателното постановление, защото нямам никаква информация още?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 27.01.2022 at 19:40

   Здравейте.
   Съгласно условията на закона, наказателното постановление следва да бъде издадено в 6-месечен срок от съставянето на акта. Законът не предвижда срок, в рамките на който издаденото наказателно постановление следва да бъде връчено. Тоест, то може и да бъде издадено в законоустановения 6-месечен срок, но няма пречка да бъде връчено и след година.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Гюнол Гюнаев
  Отговор 31.01.2022 at 8:39

  Здравейте, отнеха ми книжката за 12 месеца за шофиране с 1.00 промила алкохол. Не съм осъждан за това. Въпроса ми е в рамките на тези 12 месеца ако ме хванат да шофирам (трезвен разбира се) какво е наказанието ?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 31.01.2022 at 12:44

   Здравейте.
   Наказанието е лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Иван Иванов
  Отговор 02.02.2022 at 19:31

  Здравейте, имам въпрос преди близо месец ме хванаха да шофирам под влияние на алкохол 1.44 промила, взеха ми книжката без да свалят рег. номерата на колата. Казаха ми, че имам 3 дневен срок да подам възражение за обвиненията, което спазих и от тогава никакво развитие до днес.. получих писмо че възражението ми не се приема и че административно наказателното производство ще бъде продължено .. пише също, че ще бъде пратено за мнение за образуване на досъдебно производство срещу мен, потърсих из интернет чл 53 ал 1 от ЗАНН и срока в чл 34 ал3 от Занн и доколкото разбрах срока е до 6 месеца.. тъй като искам да заминавам за чужбина да работя, въпроса ми е какво ще стане ако замина сега и не изчакам делото и прочие..? също задължително ли ми трябва адвокат..?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 05.02.2022 at 17:39

   Здравейте.
   Шофирането с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила винаги е престъпление, т.е. със сигурност ще бъде образувано досъдебно производство и задължително ще бъдете привлечен в качеството на обвиняем. На този етап можете да напускате страната, но когато от полицията или прокуратурата Ви се обадят да се явите за повдигане на обвинение, имате задължение да го направите. В противен случай ще бъдете обявен за издирване, принудително доведен и вероятно задържан. Ако се явявате доброволно ще можете да работите в чужбина, докато тече делото. Относно това трябва ли Ви адвокат, присъствието на опитен адвокат по наказателно право винаги е предимство от гледна точка на гаранциите за спазване на правата Ви като обвиняем. Дали Вие ще се възползвате от тази възможност зависи изцяло от Вас.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Коста Иванов
  Отговор 09.02.2022 at 23:01

  Здравейте: Хванаха ме с алкохол 1.72, минах делото, споразумяхме се 6 месеца условно, 3 год. изпитателен срок и 7 месеца без книжка.Въпросът ми е: Ако ме спрат БЕЗ алкохол през тези 7 месеца един път или два пъти
  какво ще стане? Благодаря предварително.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 10.02.2022 at 10:46

   Здравейте.
   Шофирането в срока на изтърпяване на наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ е престъпление. Казано най – просто, ако Ви спрат, докато шофирате в този период, ще влезете в затвора, като ще изтърпите 6 месеца лишаване от свобода по споразумението и още поне 6 месеца по новата присъда, която ще Ви бъде постановена.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Mariya Stoyanova
  Отговор 10.02.2022 at 12:42

  Здравейте,
  Можели да се кара с направен акт (В следсвие Нарушение на знак) отнета е книжката и талона за 1 м. Можели да се кара с акта докато изтече 1м, ?

  Благодаря!

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 13.02.2022 at 10:00

   Здравейте.
   Може.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Били
  Отговор 17.02.2022 at 20:51

  Здравейте , книжката ми беше отнета по административен ред за срок от 1г. Веднъж ме спряха когато си изтърпявах наказанието и ми направиха акт от 100лв интересува ме ако ме спрът отново какво наказание ще имам ? Благодаря !

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 18.02.2022 at 8:54

   Здравейте.
   Наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Красимира
  Отговор 30.03.2022 at 18:15

  Здравейте, моят син в момента е в затвора и при задържането му шофьорска та книжка беше в него. Има ли право да си я получи и да кара кола. Няма наказания за шофиране.

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 31.03.2022 at 21:04

   Здравейте.
   Шофьорската книжка е документ за самоличност и като такъв, подлежи да задържане при въдворяване в място за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“.
   След изтърпяване на наказанието, всички документи за самоличност се връщат, вкл. и шофьорската книжка.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Марян петров
  Отговор 03.04.2022 at 17:42

  Като са ми взели книжка за алкохол и ме хванат 3 пъти 2.03 промила какво става?

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.04.2022 at 22:55

   Здравейте.
   Законът не поставя изискване за системност при извършването на едно и също престъпление, за да бъде наложено наказание. За всяко едно извършено престъпление се налага наказание лишаване от свобода от една до три години. В случай че трите деяния са извършени преди да е влязла в сила присъда за което и да било от тях, определя се отделно наказание и се определя общо най – тежко, което може да се увеличи с една втора.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Апостол Янев
  Отговор 23.04.2022 at 9:57

  Здравейте! Беше ми отнето СУМПС за 18 месеца и 2000 лв глоба заради отказ да бъд тестван за алкохол и наркотици. Полицаят който ме спря за проверка когато ми отнеха книжката започна след това да дебне и спира няколко пъти в различни дни личният ми автомобил и всеки път установяваше че се возя и съм с шофьор. Но един ден когато ме спря отново и отново бях с шофьор той каза. „знам че ти кара и се сменихте в движение“ което категорично не беше така но въпреки моето несъгласие бях помолен да бъда тестван за алкохол и наркотици при което аз отказах тъй като не управлявах а се возех в автомобила и ми съставиха акт заради отказа на който аз писах че имам възражения и не съм съгласен с това. Бях отведен в РПУ и там бяхме разпитани аз шофьорът и двамата полицаи които ни спряха. Бих искал да ви попитам Какво следва оттук нататък и трябва ли да предприема нещо.. Минаха 2 седмици и никой за нищо не ме уведомява

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 27.04.2022 at 21:05

   Здравейте.
   Нормално е да не сте уведомен за каквото и да било, тъй като потенциално наказателно постановление за отказа ще Ви бъде издадено в рамките на един месец. Връчването му може да отнеме и повече време.
   Наказателното постановление подлежи на обжалване пред съда в 14-дневен срок от връчването, като според изложените от Вас данни, препоръчително е да ангажирате правна помощ за пристъпване към обжалване.
   Кантората разполага с опитни специалисти в областта на административното наказване.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Nikolay VP
  Отговор 31.05.2022 at 23:50

  Здравейте на 23.11.2022 ми беше направен полеви тест за наркотици теста показа амфетамини и метамфетамини след това се съгласих да дам кръв и урина но вече над 6 месеца чакам кръвните проби в полицейското управление ми казват че чакат пробите нормално ли е да се бавят толкова време

  • адв. Силвия Петкова
   Отговор 03.06.2022 at 11:59

   Здравейте.
   Практиката показва, че резултатите от кръвните проби могат да се бавят до около 9 месеца. При всички случаи, ако пробата излезе отрицателна, ще имате право на обезщетение, заради това, че е получена фалшиво положителна проба за наркотици. Към момента, в практиката на кантората имаме спечелено такова дело, в рамките на което съдът присъди 1 000 лв. обезщетение в полза на клиента за това, че кръвната проба се е забавила три месеца, а в крайна сметка е излязла отрицателна.
   Поздрави,
   адв. Силвия Петкова


   Адвокатска кантора “Петкова”
   За контакт:
   тел. 0885 47 77 57
   email: office@petkovalegal.com

 • Георги
  Отговор 24.08.2022 at 14:11

  Здравейте адв.Петкова,
  Имам следния въпрос:
  На 09.01.22 бях хванат да шофирам с алкохол над 1,2 промила, съответно свалени регистрационни номера на автомобила за 6 месеца,отнемане на СУМПС за 7 месеца, както и условна присъда 6 месеца с 3 години изпитателен срок.Вече и автомобила си пререгистрирах, и книжката си върнах.Какво мога да сгреша, в тези 3 години, така, че условнавната присъда да стане ефективна? Доколкото съм чел, за да стане ефективна, трябва да ме осъдят за нещо отново, а не просто да ме глобяват за превишена скорост или неправилно паркиране или други някакви глоби?

 • Любомир
  Отговор 05.09.2022 at 20:30

  Искам да запитам бях хванат, с мотопет, без рестрационни номера, и с промил 1.8,бях осъден за 3-години пробация, но от долу в спорузомението имам решение, в което ми е посочено името къде работя и до него е написано реабилитиран, понеже ми се налага да напусна страната, мога ли да я напусна, благодаря ви предварително, моля пишете ми на email:lsdp84@gmail.com, с уважения г-н Петров.

 • Любомир
  Отговор 05.09.2022 at 20:33

  От която пробация ми е истекло 1-на година, с уважения г-н Петров email :lsdp84@gmail.com

 • Милена
  Отговор 20.10.2022 at 19:56

  Здравейте! Тринога камера ме е заснела в служебен автомобил с 51 км/ч над ограничението извън населено място, но в участък с ограничение. Управителят е посочил моите данни във връченото уведомление и са му казали, че ще ми отнемат книжката за 3 месеца, ще спрат служебната кола за същия срок и ще ми отнемат 16 точки, а може би ще има и глоба. Месец и 20 дни по-късно никой не ми е връчвал наказателно постановление. Посъветвайте ме как да постъпя – трябва ли лично да търся постановлението? Или е задължение на КАТ/МВР да ми го връчат? След като мине срокът от отнемането на книжката каква е процедурата по връщането й?
  Благодаря!

 • Златко Балджиев
  Отговор 20.10.2022 at 20:07

  Здравейте,
  В гр.Приморско ми бе съставен акт за управление на ел.скутер,който не е регистриран.Излезе и НП -200 лв.глоба и 6м. лишаване от право управление.
  Основание ли е за обжалване следните факти- в ькта ,констатирал нарушението е отбелязано- „не установена собственост“ при положение ,че предоставих фактура за придобиването му .Отбелязано е и в графата-„пречинени вреди-………./не съм имал досег с други участници в пътното движение или пешеходци.
  В НП не са отбелязяни датата на акто съставянето,имената,длъжността и местоработата на акто съставителя. Не са отбелязани ии аргументи смекчаващи или отегчаващи вината ми.
  Въпроса ми е-Това основание ли е за съдебно обжалване.Струва ли си ? Аз вече съм жалвал и има насочено заседание на РС в Царево на 02.11.2022
  Вие можете ли да поемете евентуална защита.
  Поздрави

 • Александър
  Отговор 15.12.2022 at 11:12

  Здравейте.

  Какви са санкциите за шофиране в България с временно отнета шофьорска книжка в Германия? Важи ли тук забраната за шофиране, наложена в чужбина?

  Поздрави,
  Александър

 • Михаил
  Отговор 24.01.2023 at 22:12

  Здравейте,
  Книжката ми е отнета, поради каране с 0.7% алкохол отчетена с дрегер.
  На 24.02 съм призован за получаване на НП, като ми връчиха и ПАМ за временно отнемане на книжката.
  Знаете ли до кога е в сила ПАМ-а с други думи в случая какво значи до установяване на наказателната отговорност – до връчване на НП или до изтичане на срока за обжалване на НП?
  И дали наказанието за каране с 0.7% алкохол е фиксирано как е в закона – 6 месеца и 500 лв глоба или е по презумция на прокурора и може да е по-малък срок?
  Ако ми се наложи да карам и ме спрат в периода в която ми е отнета книжка, но ПАМ-а вече не е във сила, глоба ли е наказанието или има опция да е и удължаване на срока на наказанието за отнемане на книжка?
  Поздрави,

 • Кирил Стаменов
  Отговор 02.02.2023 at 9:50

  Здравейте,
  Осъден съм 6 месеца условно и 6 месеца без книжка за средна телесна повреда при ПТП. Всичко се проточи много и решение на съда не са ми връчвали и нищо не съм получавал и подписвал в тази насока. Шофьорската книжка „физически“ си е при мен и сега ме търсят по телефона от КАТ да я предам. Наказанието сигурно ще почне да тече, когато върна книжката или ми я вземат. Сега ако ме спрат и проверят ясно е че ще ми вземат книжката, но дали ще ми свалят номерата на колата? А ако кажа, че съм я забравил или изгубил какво ще последва? И въобще тъй като много рядко ме спират и вероятността да ме спрат е много малка, мисля да изчакам да мине давността на наказанието. И колко е давността на наказанието за отнета книжка?

 • Тихомир Стоилов
  Отговор 01.03.2023 at 11:22

  Здравейте,
  Октомври месец 2022 са ме спрели без гражданска, която не съм забелязал, че е изтекла и веднага след това направих. Сега е излязло постановлението за глоба от 200 лв и отнемане на СУМПС за 6 месеца. Имам ли шанс, ако обжалвам и в кой момент ми се отнема книжката? Четох, че ако ме спрат да управлявам без книжка първия път глобата е от 100 до 300лв, а чак втори път нещата стават по-сериозни? Ако някъде ме снимат за нарушение (минаване на червено, превишена скорост и т.н.), когато съм без книжка последиците същите ли са?
  Моля да ме насочите как най-благоприятно да подходя?
  Поздрави!

Leave a Comment