Защита на потребителите

Онлайн пазаруване. Какви са правата ни?

В света на новите технологии все по – малко хора имат време и желание да пазаруват от физически магазини. От друга страна и все по – малко търговци са склонни да плащат високи наеми за помещения и за поддръжка на персонал в определено работно време. Именно поради това практиката за онлайн пазаруване става все по – популярна. Именно, благодарение на новите технологии съществуват и множество възможности за манипулиране на външния вид на стоките, предлагани в онлайн магазините. Отчитайки този факт, през 2014 г. законодателят създаде специална уредба, с която да уреди именно тези модерни отношения.

Онлайн пазаруване съобразно закона

Законовият еквивалент на разговорното словосъчетание „онлайн пазаруване“ е „договор от разстояние“. Той е уреден в Закона за защита на потребителите. Според него,

Договор от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Казано по – просто, когато натиснем бутона „купи“/“добави в количката“/друг подобен бутон в сайта на търговец, ние сключваме с него договор от разстояние.

Законът за защита на потребителите отчита търговеца като икономически по – силната страна в иначе равнопоставените отношения с потребителя. Освен това, отчитайки техническите и комуникационни възможности за въвеждане на потребителя в заблуждение относно вида на стоката, законът му дава възможност да се откаже от така сключения договор при определени условия.

Отказ от договор от разстояние

И така, стоката, която сме си поръчали пристига по куриер. Отваряме опаковката, но виждаме, че реално тя няма нищо общо със снимките. Или пък се оказва, че размерът ѝ не е подходящ. Можем и да сме я поръчали за подарък и да не е паснала на човека, за когото е била предназначена. Как можем да върнем стоката, която сме закупили чрез онлайн пазаруване?

Законът за защита на потребителите повелява, че потребителят има право да се откаже от договора от разстояние. Това той може да направи без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с някои изключения). Срокът за упражняване на правото на отказ е 14-дневен, считано от датата, на която потребителят е приел стоката.

ВАЖНО!!!

Въпреки че потребителят се счита за икономически по – слабата страна, той все пак се намира в равнопоставени гражданскоправни отношения с търговеца. Ето защо законът предвижда, че той ще трябва да заплати определени категории разходи, когато упражнява правото си да се откаже от договора от разстояние. На първо място, потребителят заплаща разходите за доставка, когато е избрал начин на доставяне, различен от най – евтиния, предлаган от търговеца. На второ място, в тежест на потребителя остават и преките разходи за връщане на стоката. Това задължение ще отпадне, ако търговецът не го е уведомил, че връщането е за негова сметка.

Тук само ще маркираме факта, че възлагането на преките разходи за връщането на стоката в тежест на потребителя е неоправдано. Това е така, тъй като търговците често злоупотребяват. Например, използват множество различни средства, за да прикрият изключително лошото качество на стоките си. И при това положение потребителят хем е бил въведен в заблуждение, хем трябва да заплати разходите за връщане. 

Това е един изключително неприятен законодателен пропуск. Логика потребителят да заплаща преките разходи за връщане би имало единствено, когато връщането се дължи на субективни причини. Например, променил си мнението и е преценил, че тази стока, всъщност, не му трябва.

Срок за доставка при договор от разстояние

Законът за защита на потребителите определя и сроковете за доставка на стоката при онлайн пазаруване. Според него търговецът е длъжен да достави и предаде стоката в срок не по – късно от 30 дни от сключването на договора. Отклонение от това правило е възможно само, ако търговецът и потребителят при условията на взаимно съгласие са уговорили друг срок за доставка. 

Когато търговецът не достави и предаде стоките в рамките на уговорения или на 30-дневния законоустановен срок, потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

Важно!!! Възможно е потребителят да има интерес стоката да бъде доставена до конкретно определена дата. Например, когато е предназначена за подарък, който трябва да се връчи на определен ден. Потребителят няма да има интерес, стоката да бъде доставена в по – късен момент. Ето защо, в тези случаи законодателят го освобождава от задължението да определя на търговеца друг срок за доставка и може директно да се откаже от договора. За да се възползва от тази възможност, потребителят трябва да е уведомил търговеца, че желае стоката да бъде доставена до определен ден.

При разваляне на договора търговецът следва да възстанови на потребителя всички платени суми. Това той трябва да направи без неоправдано забавяне. При разваляне на договора, поради ненавременна доставка, потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка.

По какъв начин се упражнява правото на отказ от договор при онлайн пазаруване

Когато потребителят иска да се откаже от договора при онлайн пазаруване, той информира търговеца за това преди изтичането на 14-дневния срок от приемане на стоките. Следва да се има предвид, че търговецът може и да е предвидил по – дълъг срок за упражняване на правото на отказ. Информирането може да стане чрез използване на стандартния формуляр за отказ, който законът предоставя. 

Също така, търговецът може да е предвидил възможност за потребителя да попълни и изпрати формуляр за отказ по електронен път чрез интернет страницата си. Отказът може да се упражни, обаче, и по всякакъв друг начин. Достатъчно е от него да е недвусмислено видно намерението на потребителя да се откаже от договора.

Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, търговецът е длъжен да го приеме. Той няма право да иска от него да посочва причини за отказа. Не може и да му възлага разходи, извън посочените по – горе. От друа страна, търговецът има задължение възстановява всички суми получени от потребителя суми. В това се включват и разходите за доставка. Това задължение трябва да се изпълни без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни. Срокът тече от датата, на която търговецът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

Важно!!!

Следва да се има предвид, че възстановяването на сумите трябва да стане по същия начин, по който са получени. Отклонение е възможно единствено, когато потребителят се е съгласил да бъде използван друг платежен метод. Това съгласие се счита за дадено, ако този друг платежен метод е посочен в общите условия на търговеца. Това обстоятелство е важно да се знае, защото твърде често търговците предоставят възможност само за възстановяване на суми по банков път. 

Потребителят, обаче, няма никакво задължение да поддържа банкова сметка. Освен това е възможно и сметките на потребителя да са били запорирани от съдебен изпълнител, като по този начин той няма да може да получи платеното обратно. Ето защо, в случай че потребителят не е съгласен сумите да му бъдат възстановени по предложения от търговеца начин, то последният е длъжен да върне платеното по начина, по който го е получил.

А ако търговецът откаже да приеме стоките и да възстанови платените суми?

От законова гледна точка, търговецът няма право да откаже да приеме стоките и да възстанови платените суми. Изключение от това правило има в случаите, в които потребителят не е спазил срока за упражняване на правото на отказ. В този случай търговецът не е длъжен нито да приеме върнатата стока, нито да възстанови каквито и да било суми.

На практика, обаче, съществуват много недобросъвестни търговци, които отказват да получат обратно стоката и да възстановят платените суми. Не липсват и случаи, в които се съгласяват да получат стоката, но потребителят така и не получава обратно платеното. Няма място за притеснение. В случая, необходимо е потребителят единствено да може да докаже, че е спазил срока за връщане на стоката. Освен това, куриерите пазят информация за това, че получаването на стоката е отказано, респ. за това кога стоката е получена.

Разполагайки с тези доказателства, потребителят може да се обърне за съдействие към Комисията за защита на потребителите. Другият компетентен да решава потребителски спорове държавен орган е районния съд по постоянния/настоящия си адрес на потребителя.

В заключение

Закупуването на стоки посредством онлайн пазаруване е колкото удобно, толкова и рисковано. Този факт произтича от обстоятелството, че по отношение на повечето стоки не са налице конкретни изисквания за тяхното качество. Поради това търговците се възползват и внасят стоки от държави, известни с лошата изработка на стоките, поради ниските им цени, опитвайки се да ги пласират на българския пазар с висока надценка. Ето защо е важно, потребителят да бъде добре запознат с правата си, за да може да реагира навреме и да защити интересите си.

_______________________________________________________________________

Адвокатска кантора „Петкова“ предлага специализирана правна помощ при потребителски спорове.

Трудово право

Заплаха с уволнение. Можем ли да се защитим?

В последните няколко месеца доста хора се обърнаха към Адвокатска кантора „Петкова“ за помощ, заради заплаха с уволнение. В най – разпространената хипотеза работодателят кани работника в кабинета си, където му предлага да подпише молба за напускане по взаимно съгласие или по своя инициатива. В случай че работникът откаже, работодателят го мотивира, като го заплашва, че ако не подпише молба за напускане, ще бъде уволнен дисциплинарно. И така, притеснявайки се за бъдещите си възможности за намиране на работа при дисциплинарно уволнение, работникът бърза да подпише.

След полагането на подписа, обаче, работникът започва да се чуди дали е постъпил правилно. И за съжаление, едва тогава търси правна помощ. Но в повечето такива случаи и предвид липсата на свидетели, защитата става изключително трудна.

Ето защо днес ще поговорим може ли работникът да откаже да подпише документите за прекратяване на трудовото му правоотношение по взаимно съгласие или по негова инициатива, когато всъщност работодателят е този, който иска да се „отърве“ от него. Ще обсъдим още правилно ли постъпва работникът като подписва от страх да не бъде действително уволнен дисциплинарно. И ще отговорим на въпроса „всъщност, може ли работодателят за изпълни своята заплаха с уволнение“?

Защо работодателите използват метода на заплаха с уволнение, когато искат да прекратят трудовото правоотношение на даден работник

Правната уредба на трудовите правоотношения е изключително стриктна, а работникът се ползва с особена защита. Това е така, тъй като, макар и трудовите отношения да са гражданскоправни, а оттам и равнопоставени, законодателят счита, че работникът се намира в икономически по – слаба позиция от своя работодател и поради това се нуждае от по – големи гаранции срещу злоупотреби с това негово уязвимо положение. 

Ето защо основанията за прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя за изчерпателно изброени. Освен това, в повечето случаи, работодателят дължи предизвестие, чийто срок е най – малко 30-дневен. От друга страна, ако работодателят не желае да спази срока на предизвестието, той дължи на работника обезщетение в размер на брутното месечно възнаграждение. Твърде често, обаче, работодателите не желаят да плащат обезщетения, нито пък са склонни да изпълняват тежката процедура по съкращаване на щат, поради което прибягват до заплаха с уволнение.

В тези случаи, недобросъвестните работодатели разчитат именно на икономически по – слабата позиция на работника. Освен това, те се възползват и от факта, че работниците често не са наясно с трудовите си права.

И така, чрез отправяне на заплаха с уволнение, работодателите си спестяват време от това да проведат законоопределените процедури за прекратяване на трудовото правооотношение. Спестяват си и необходимостта от заплащане на обезщетения за неспазен срок на предизвестие, както и потенциални проблеми с Националната агенция по приходите.

Какви са последствията за работника, подписал под заплаха молба за напускане

Логично, на първо място, работникът, подписал документи след заплаха с уволнение, остава изненадващо без работа, а оттам и без доход. По принцип, именно поради тази причина, законът предвижда при изненадващо прекратяване на трудов договор (т.е. при неспазване на срока на предизвестието, когато се изисква такова) на работника да се изплаща обезщетение. Това обезщетение играе ролята на гаранция, че работникът в следващия месец няма да остане без никакви средства за живот. От друга страна, предизвестието има роля на „предупреждение“ към работника да търси ново работно място.

На второ, но не по – малко важно място за подписалия под заплаха с уволнение молба за напускане има и осигурителноправни последици. В случай на регистрация като безработно лице, работникът ще получава минималния размер на обезщетението за безработица. Ако разбира се, има необходимия трудов стаж за получаване на такова обезщетение. Твърде често, обаче, „жертва“ на тази практика са млади хора, чийто трудов стаж е недостатъчен за получаване и на това обезщетение. Така се получава, че работникът хем изведнъж губи работата и доходите си, хем няма право да получи обезщетение за безработица или ще получи неговия минимален размер.

Важно!!!

Следва да се има предвид, че минималният размер на обезщетението за безработица се получава в два случая. На първо място – когато работникът е подал молба за напускане. На второ място, това става, когато трудовото правоотношение бъде прекратено по взаимно съгласие между работодателя и работника. За 2019 г. минималният размер на това обезщетение е 9 лв./работен ден.

От друга страна, при прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя, обезщетението за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. Или казано по – просто, в тези случаи работникът получава 60% от брутното си среднодневно трудово възнаграждение, но не повече от 74,29 лв./работен ден.

Може ли работодателят реално да изпълни своята заплаха с уволнение

Всички основания за дисциплинарно уволнение са изчерпателно изброени в закона. Те са:

1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;

2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;

3. системни нарушения на трудовата дисциплина.
Правилата за трудовата дисциплина трябва да са уредени в специален правилник, издаден от работодателя. За да може да се приложи това основание, съответният работник трябва да е бил запознат с тези правила.

4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;

5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;

6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието;

7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина. Тук уточнението е същото като в т. 3.

При наличието на тези основания, обаче, работодателят „може“ да уволни дисциплинарно работника. Това означава, че все пак това не е задължително, тъй като дисциплинарната отговорност на работника може да бъде реализирана и чрез налагане на по – леко дисциплинарно наказание.

Извън посочените основания, работодателят не може да изпълни своята заплаха с уволнение. От друга страна, важно е да се отбележи, че доказването на наличието на някое от горните основания е в тежест на работодателя. Освен това процедурата за дисциплинарно уволнение е много тежка и неизпълнението, на който и да е нейн елемент води до неговата отмяна от съда. Впрочем, статистически следва да се има предвид, че в над 90% от случаите, прекратяването на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя се отменя по съдебен ред.

Освен това, дисциплинарното уволнение е крайна мярка, която се налага за изключително тежки или системни нарушения. Обичайно, преди да се пристъпи към дисциплинарно уволнение, работникът има поне едно наказание „забележка“ или „предупреждение за уволнение“.

Задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание

На първо място следва да се отбележи, че дисциплинарното уволнение е най – тежкият вид дисциплинарно наказание. По – леките дисциплинарни наказания са „забележка“ и „предупреждение за уволнение“.

Второ, преди налагането на дисциплинарното наказание, вкл. и на уволнението, работодателят има определени задължения. Тези задължения са три и тяхното изпълнение трудно може да бъде „изфабрикувано“ или „фалшифицирано“. Работодателят, преди да наложи дисциплинарното наказание е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения. В този случай отново е в тежест на работодателя да докаже, че такова изслушване се е случило. Ако то не бъде изпълнено, само на това основание съдът отменя уволнението, без да разглежда спора по същество.

Второто задължение на работодателя е да събере и оцени доказателствата за извършване на дисциплинарно нарушение. Тези доказателства трябва да бъдат събрани всеобхватно, както и да бъдат обективно оценени.

Третото задължение се състои в съобразяване на тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.

Може ли заплашеният с уволнение работник да се защити?

Както споменахме в началото, защитата на работника след като вече се е поддал на осъществената заплаха с уволнение и е подписал молбата си за напускане, е много трудна. Особено при липсата на свидетели, които да потвърдят заплахата. Тези обстоятелства, обаче, не я правят невъзможна. Това е така, тъй като принудата към извършване на действия против нечия воля чрез заплашване е престъпление. То се наказва с лишаване от свобода до шест години. Макар и доказването в този случай да е трудно, напрежението, страхът, както и всяко друго емоционално състояние се отразяват при полагане на подписа. Съответно е възможно чрез експертиза тези състояния да бъдат установени.

Твърде често се случва, работодателят да прояви изключителна арогантност и настоятелност. „Няма да излезеш оттук, докато не подпишеш“. Това са думите на (бившия) работодател на млад мъж, дошъл да потърси помощ в кантората. И младият мъж е подписал. Но той не е знаел, че е бил противозаконно задържан от работодателя си против неговата воля, като това също съставлява престъпление, което се наказва с до шест години лишаване от свобода.

А ако работникът все пак откаже да подпише?

Както споменахме по – горе, ако не е налице някое от изчерпателно изброените в закона основания за дисциплинарно уволнение, работодателят не може реално да изпълни заплахата си. Или поне не може да я изпълни законосъобразно. А в този случай работникът ще може да заведе дело срещу него и … да го спечели.

Тоест, ако не искате да напускате работата си, работодателят не може да ви принуди. Напротив. Ако той желае да прекрати трудовото ви правоотношение по своя инициатива, следва да изпълни законовите процедури за това. Разбира се, това важи в случаите, в които не сте извършвали дисциплинарни нарушения.

Как да се защитим при незаконно уволнение?

Важно!!! Не са редки случаите, в които работодателите не просто са добросъвестни, но и не искат да навредят на кариерата на своите работници. Едновременно с това, обаче, искат да прекратят трудовото си правоотношение с работник, който системно или сериозно нарушава трудовата дисциплина. В тези случаи, когато работодателят предложи прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие или по инициатива на работника, вместо основателно дисциплинарно уволнение, в полза на работника е да приеме предложението. Това е така, тъй като основателното дисциплинарно уволнение е от естество да затрудни бъдещото намиране на работа.

Как да постъпим в случай на заплаха с уволнение, което е неоснователно

В случай, че заплашеният работник няма установени по съответния ред дисциплинарни нарушения, той следва да откаже да подпише. Важен елемент от този отказ е също така да продължи да изпълнява трудовите си функции, съобразно трудовия си договор. Това е така, тъй като самият отказ за изпълнение на трудовите задължения, възложени с трудовия договор, е основание за налагане на дисциплинарно наказание.

Когато се стигне до подобна ситуация и работникът откаже доброволно да подпише молба за напускане, работодателят го заплашва допълнително, че няма да го допусне до работното му място. Такова недопускане, обаче, представлява нарушение на закона. Това означава, че докато трудовото правоотношение не бъде прекратено, работодателят е длъжен да допуска работника до работното му място. В противен случай, той дължи обезщетение в размер на брутното възнаграждение на работника за времето на незаконното допускане до работа.

С оглед навременната си защита, добре е работникът веднага да се свърже със специалист. Това е необходимо, за да може той да бъде запознат с правата си в конкретната ситуация. От друга страна, също силно препоръчително е да бъде подадена жалба до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, до Националната агенция по приходите (НАП) и евентуално до съответната районна прокуратура по местоживеене на работника.

В заключение

Предвид притеснителния брой случаи на заплаха с уволнение, в полза на работниците е да познават добре правата си. Това е така, тъй като както споменахме в началото, работодателите често се възползват именно от това незнание. Във всички случаи, обаче, в които работникът е демонстрирал познаване на правата си, ситуацията се е решавала в негова полза.

______________________________________________________________________________

Адвокатска кантора „Петкова“ предлага висококвалифицирана правна помощ по трудовоправни спорове.

Адв Силвия Петкова с коментар пред BSTV 1
Медии, Домашно насилие и сексуален тормоз

Адв Силвия Петкова с коментар пред BSTV

Темата, която адв Силвия Петкова коментира пред BSTV е свързана с въпроса „Какво узаконява Истанбулската конвенция?“.

Дебатът „за“ и „против“ ратифицирането на Истанбулската конвенция отново влезе в общественото полезрение. Ето защо адв Силвия Петкова в качеството си на правозащитен адвокат, коментира темата за предаването „Следобед с BSTV“.

Какво обясни тя, гледайте във видеото.

Както ще видите и във видеото, Истанбулската конвенция в действителност не узаконява нищо. Нито еднополовите бракове, нито третия пол, нито въвежда понятия, които да са нови за българското законодателство. Това е така, тъй като, както говорихме в статията „Истанбулската конвенция, еднополовите бракове и третия пол“ и както ще чуете в предаването, понятието социален пол е просто преводаческа грешка. Това понятие следва да бъде коригирано на „социална роля на пола“, за което пък от своя страна се говори в Закона за равнопоставеността на жените и мъжете. Именно, тази социална роля на женския пол Конституционният съд на Република България определи като кореспондираща с биологично детерминираната – на майка/бременна, като по този начин правно затвърди стереотипите, срещу които Истанбулската конвенция се бори. Всъщност, точно тези стереотипи за социалното „място“ на жената в обществото се отчитат като основна причина за насилието над жени.

Следващият момент, който притесни българското общество и Конституционния съд, е забраната за дискриминация въз основа на половата идентичност. Всъщност, тази забрана съществува в България още от 2003 г. Тогава са приети Законът за защита от дискриминация и е ратифицирана Европейската конвенция за защита правата на човека. Към настоящия момент, дискриминацията въз основа на признак „полова идентичност“ влиза в обхвата на забраната за дискриминация по признак „пол“. От друга страна, в България отдавна съществува правна възможност за допускане на различие между биологичния и субективно възприетия пол. Тази допустимост се изразява във възможността за административна смяна на пола, т.е. само по документи.

Така се оказва, че Истанбулската конвенция не въвежда нито спорни, нито нови за българското право понятия.

Повече подробности, гледайте в предаването „Следобед с BSTV„.