Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 8

С напредването на годината започва все по – сериозната работа на органите, притежаващи законодателна инициатива. Ето защо, днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 8 също съдържа значителни законодателни изменения. С него ще обхванем промените, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 21.02 – 28.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 обхваща три от броевете на „Държавен вестник“. В това се изразява и разликата спрямо предишните издания, които обхващаха по два броя. Това е така, тъй като за периода 21.02. – 28.02.2020 г., са обнародвани законодателни промени на 24.02., на 25.02. и на 28.02.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8
Държавен вестник, бр. 16 от 2020 г.

С извънредния брой на „Държавен вестник“ от понеделник, 24.02.2020 г., се въвеждат няколко промени. Ето кои са те.

Постановление № 24 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Именно това е нормативният акт, с който се въвеждат тол таксите. За момента те ще се отнасят единствено до определени категории товарни автомобили, които ще заплащат такса на изминато разстояние. Размерът на таксата се изчислява според категорията на превозното средство, европейския стандарт за изгорели газове, на който това превозно средство отговаря, както и според категорията на съответния път, който се ползва.

Така, най – скъпо ще бъде придвижването на автомагистралите. Тол такса ще се заплаща и за първокласната републиканска пътна мрежа. Безплатно остава движението по второкласните пътища.

Цените се изчисляват за всеки километър изминато разстояние. Те са описани в чл. 27 от Тарифата.

Постановление № 25 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Промените касаят обхвата на т.нар. „планински райони“, както и на т.нар. „райони с ограничения, различни от планинските“. Измененията представляват интерес за земеделските производители, които ползват безвъзмездна финансова помощ по различните европейски и държавни програми за подпомагане.

ВАЖНО!!! Обнародваните промени не се прилагат за заявления за подпомагане и проектни предложения, подадени преди влизане в сила на постановлението, по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и оперативните програми за периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.

Постановление № 26 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на до 500 000 лв. Те се отпускат с цел финансиране на проекти на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова, както и на проекти на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание.

Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса

Решението е свързано с постановлението за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Това изменение коментирахме по – горе.

С решението се въвежда списък от пътища, за които ще се дължи тол такса за тежкотоварни автомобили. Целият списък е достъпен в приложението към решението.

Поправка в приложение № 7 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение за конкретни заболявания и групи лекарства“ на Националния рамков договор № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Поправката е техническа и касае изключително лечебните заведения.

„Държавен вестник“, бр. 17 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 продължава с разглеждането на измененията, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 17 от 2020 г. Броят е публикуван във вторник, 25.02.2020 г.

Закон за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Направено е само едно изменение в цитирания закон. Според него,

За изпълнение на възложените на министъра на труда и социалната политика правомощия по този закон чрез средата за междурегистров обмен се предоставя достъп до регистрите, администрирани от Националната агенция за приходите.

Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Измененията в посочения закон са доста мащабни. В днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 8 ще споменем най – важните от тях.

На първо място, към целите на закона се добавя нова цел. Тя е да се създадат условия за развитие на морски и ски туризъм, както и на специализираните видове туризъм – културен, здравен (балнео, СПА, уелнес, медицински), планински, селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм и за устойчиво развитие на националните курорти.

В изпълнение на горните цели се правят изменения в правомощията на общинските съвети и консултативния съвет по въпросите на туризма.

На второ място, в изпълнение на новите цели на Закона за туризма, е създадена нова глава с наименование „Национални курорти“. С нея се уреждат условията и реда за обявяване на национални курорти. Това ще става по предложение на министъра на туризма с решение на Министерския съвет. То, от своя страна, ще се обнародва в „Държавен вестник“.

Във връзка с националните курорти, Министерският съвет ще приема специална наредба за тях. Предложение за това могат да правят министъра на туризма и министъра на здравеопазването. Наредбата ще урежда:
1. критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални курорти;
2. редът за заявяване на обявяване за национален курорт;
3. организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти;
4. специфичните въпроси, свързани с развитието на националните курорти като туристическа дестинация.

На следващо място, създава се допълнително изискване към лицата, които извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност. По отношение на тях не трябва да има установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях. Изключение се допуска, когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Възлагат се нови правомощия на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице.

Те са свързани с извършването на регистрация на места за настаняване от клас „В“, в които се извършва хотелиерска дейност. Това са стаите за гости и апартаментите за гости (които се отдават в платформи като AirBnb и booking.com). За целите на тази регистрация,
лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление – декларация по образец.

Създава се и нова глава, която регламентира предоставянето на обучение на туристи по снежни спортове. Тази дейност ще може да се извършва от ски училища, които са вписани в Националния туристически регистър.

Третата нова глава е с наименование „Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития“. В нея се регламентира неговото съдържание и реда за извършване на вписвания в него.

Въвеждат се и нови наказания за извършени нарушения на закона.

Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

С приетите изменения се осигурява съответствие на закона със Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020 г. Тази стратегия съдържа в себе си набор от цели и мерки, които предвиждат оптимизиране на системата на управление на висшите училища.

Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрена енергия

Измененията касаят предприемане на някои допълнителни мерки за завишаване на безопасността при използването на ядрената енергия.

Решение на Народното събрание по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите

С обнародваното решение се приема доклада на Временната комисия.

Любопитно! Тази комисия беше създадена във връзка с хакерската атака на НАП. Тя е към Народното събрание с председател Красимир Циков и заместник – председател Румен Гечев.

Решение на Народното събрание за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна

С решението се разпорежда да се извърши приватизация на моторен кораб „Атанас Димитров“ с рег. № 150420 на Български корабен регистър, заедно с намиращото се в него оборудване, съгласно инвентаризационен опис на дълготрайни материални активи и малоценни и малотрайни предмети на кораба от 22 ноември 2019 г.

Решение на Народното събрание за избиране на заместник – председател на Комисията за регулиране на съобщенията

Избраният заместник – председател е Кристина Георгиева Андонова-Хитрова. До преди назначаването си г-жа Хитрова е била главен секретар на комисията.

Решение на Народното събрание за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията

Обнарованите решения в тази връзка са две.
С първото за член на Комисията се избира Анна Вълчева Хаджиева.
С второто за член на същата тази комисия се избира Ердинч Исмаил Хайрула.

Указ № 31 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се дава награда на г-н Армен Саргсян – извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България, с орден „Мадарски конник“, първа степен. Наградата се дава за
неговия принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Указ № 36 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че кметът Фикрет Рахим Топчи е подал оставка.

Указ № 37 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че кметът Айхан Исмаил Осман е подал оставка.

Постановление № 27 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Промените са свързани с правомощията на администрацията на Агенцията. Те са кадрови и не представляват обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз

Наредбата е на министъра на земеделието, храните и горите. То е свързано с въвеждане на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 г. за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията.

Във връзка с въвеждането на тези изисквания са направени и промени в Приложение № 1 – „Списък на родовете и видовете зеленчукови култури“.

„Държавен вестник“, бр. 18 от 2020 г.

Това е и последният брой на „Държавен вестник“ за периода 21.02. – 28.02.2020 г., който ще разгледаме в Бюлетин „Законодателство“: брой 8.

Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.

Ратифицирането означава, че това споразумение е част от българския правен ред и следва да се изпълнява.

То, от своя страна, урежда възможността на Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги от Международната банка за възстановяване и развитие във връзка със съставянето на Национален план за управление на риска от бедствия. Финансирането на тези услуги се предоставя от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Закон за допълнение на Закона за собствеността

Според обнародваните изменения разпоредбата, според която давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г. се отнася и до придобиването на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Измененията касаят експертите – счетоводители и правоспособните регистрирани одитори. Целта им да е се постигне по – пълно съответствие на българското национално законодателство с европейското право в областта.

Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица

Ратификацията означава, че този договор вече е част от българския правен ред.

С този договор се предвижда осъдените в някоя от двете договарящи страни лица да изтърпяват наказанието си в държавата си по произход. В него се уреждат държавните органи и условията за трансфер, както и необходимите за това документи. Договорът урежда и основанията за отказ от трансфер, въпросите за изпълнението на наказанието в изпълняващата държава, амнистията и помилването.

Указ № 39 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че редовният избор е отменен от съда като недействителен.

Указ № 40 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е свързана с прекратяване на правомощията на Юзджан Джеватов Рамаданов. Това се е случило, поради неизпълнение на задължението за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването на избрания кандидат от заеманата длъжност, която е несъвместима с кметския пост.

Указ № 41 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е свързана с прекратяване на правомощията на
Халил Енвер Шабан. Това се е случило, поради неизпълнение на задължението за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването на избрания кандидат от заеманата длъжност, която е несъвместима с кметския пост.

Постановление № 28 от 2020 г. за приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

С наредбата се определят задължителните общи условия за сигурност на комуникационните и информационните системи за осъществяване на една или няколко от функциите по създаване, обработване, ползване, съхраняване и обмен на класифицирана информация в електронна форма.

Предвиждат се органите по сигурността на тези системи, условията за тяхната акредитация, необходимите за това документи, както и общите изисквания за осигуряване на такава сигурност.

С постановлението се отменя и Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.

Постановление № 29 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Изменението е кадрово и касае основните месечни възнаграждения на заетите в държавната администрация.

Договор № РД-НС-01-4-1 от 18 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Измененията касаят изключително лечебните заведения и не представляват обществен интерес.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Целта на това Споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, съвместно създадена или обменяна между Страните.

В него се уреждат мерките за защита на информацията, компетентните органи, реда за сътрудничество и предаване на класифицирана информация и др.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 продължава с важни промени в нормативните актове, касаещи земеделските производители. Серията започва с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Измененията са многобройни и касаят земеделските производители, които ползват финансова помощ по схемите за директни плащания. Ето по – важните сред тези изменения.

На първо място, с новите разпоредби се въвежда изискване междинните култури да са засети до 1 септември на годината на кандидатстване.

На второ място, междинните култури следва да могат да бъдат проверени като засети или налични в периода от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване.

На трето място, кандидатите за подпомагане по схемата за специално плащане за памук предоставят официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев – при подаване на заявлението за подпомагане. Оригиналите на етикетите остават към екземпляра на заявлението за подпомагане. То, от своя страна, се изпраща в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

На четвърто място, при извършване на теренни проверки на физическите блокове за актуализация на СИЗП Министерството на земеделието, храните и горите осъществява контрол на площите, заявени за подпомагане с култура, несъответстваща на актуалния начин на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата.

На пето място, при извършване на тези проверки, МЗХГ и ДФЗ – РА, осъществяват контрол на площите и по отношение на наличието на заявената култура. Такъв контрол се извършва и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите, или за следи от растителни остатъци от заявената култура. Същото се отнася и по отношение на проверките на място.

На шесто място, предвижда се правомощие на министъра на земеделието, храните и горите да разпорежда със заповед извършването на горните проверки съвместно от служителите на МЗХГ и ДФЗ – РА.

На седмо място,

въвежда се определение на понятието „агротехнически мероприятия“. Според него, това е съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Втората наредба, отразена в Бюлетин „Законодателство“: брой 8, която касае земеделските производители е наредбата, която урежда прилагането на мярка 13 от ПРСР.

Най – важните промени са свързани с направените промени в обхвата на т.нар. „планински райони“, както и на районите с ограничения, различни от планинските. Предвижда се по реда на наредбата да се предоставя преходно компенсационно плащане на кандидатите по подмярка „Компесационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“, извършващи земеделска дейност в райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране, съгласно приложението.

Урежда се, че изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те се определят по следния начин:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.
Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в други райони, засегнати от специфични ограничения, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно горните правила.
Нивата на плащане подлежат на промяна при изменения на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Създадено е и ново приложение към чл. 3, ал. 3 от наредбата. То съдържа списък на районите, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения.

За кампания 2020 преходно компенсационно плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2 се предоставя на земеделски стопани от области, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране. Размерът на това плащане е левовата равностойност на 25 евро.

Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредбата е на министъра на образованието и науката.

С нея се определят:
1. организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
2. системата за оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Наредбата урежда още правилата за организация и провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, както и правилата за оценяване на резултатите от тях.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър

С изменението се създава възможност на органите, които могат да подават и получават информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си, при поискване да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.

Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Формулировката на изменението на коментираната наредба е дословно същата като горната. Поради това, няма да е цитираме отново.

Решение № 10233 от 2 юли 2019 г. по административно дело № 3915 от 2018 г.

Следващият, подлежат на обнародване акт, който разглеждаме в Бюлетин „Законодателство“: брой 8 е поредното решение на Върховния административен съд.

То е постановено по дело, образувано въз основа на жалба от „КИПС“ – ООД. Искането е за отмяна на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Съгласно тази разпоредба,

Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

Като основание за оспорването се сочи противоречие на разпоредбата с Кодекса на труда и с други разпоредби на самата наредба.

В хода на производството, ВАС е установил, че в производството по приемане на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения. Вследствие на това, оспорената разпоредба е отменена.

Поправка в Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

Направени са три изменения, които са технически и не представляват обществен интерес.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на изданието, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Вещно право

Нямам нотариален акт за имота си. Какво да правя?

Как да постъпя, ако нямам нотариален акт за имота си?

В практиката често се случва като собственик на един имот да нямам нотариален акт за него или за част от него. Причините за това могат да бъдат много разнообразни. Така например, възможно е имотът да е наследствен от прабаба/прадядо и техният нотариален акт да е изгубен. Може собствеността върху имота да е възникнала толкова отдавна, че нотариален акт изобщо да не съществува. Възможно е също да става въпрос за имот – обща собственост на разведени съпрузи, само един от които го ползва. Съществуват толкова много житейски хипотези, в които човек си задава въпроса „Нямам нотариален акт за имота си. Какво да правя?“.

Отговор именно на този въпрос ще дадем в днешната статия. Още в началото трябва да отбележим, че във всички подобни хипотези проблемът се решава с издаване на констативен нотариален акт. Той може да бъде издаден въз основа на документи или въз основа на обстоятелствена проверка. Кой от двата метода е подходящ за конкретния случай се преценява индивидуално според обстоятелствата по него.

Как се придобива недвижим имот по давност?

Един от начините за разрешаване на проблема, когато нямам нотариален акт за имота, който ползвам е чрез придобиването му по давност.

Нека разгледаме общите положения.

Констативен нотариален акт

Този вид акт, както подсказва неговото наименование, се издава с цел „констатиране“ (установяване) съществуването на право на собственост, когато нямам нотариален акт, който да го удостовери. Според Гражданския процесуален кодекс

Когато като собственик на имот нямам нотариален акт за правото си, мога да се снабдя с такъв, след като установя с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право.

Ако, обаче

собственикът не разполага с такива доказателства или ако те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност.

Констативен нотариален акт по документи

Когато нямам нотариален акт за собствеността си, но разполагам с други документи, с които мога да я удостоверя (напр. заповед на кмет за прехвърляне), производството е доста бързо, опростено и не разкрива особености. То започва с подаване на молба до нотариуса. Той трябва да бъде с район на действие, съвпадащ с района, в който се намира имота. Към молбата се прилагат документите, въз основа на които се претендира собствеността. Това могат да бъдат, например, нотариалния акт на починал родител, заедно с удостоверение за наследници. 

Констативният нотариален акт по документи може да бъде издаден и въз основа на съдебно решение за делба, предварителен договор, обявен за окончателен и др.

ВАЖНО!!! Към молбата следва да се приложи и данъчна оценка и скица на имота.

Съобразно приложените документи, нотариусът преценява дали са налице достатъчно доказателства, удостоверяващи собствеността. В случай че преценката е положителна, той издава констативния нотариален акт.

Констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка

Тази хипотеза ще бъде налице, когато собственикът не разполага с документи, удостоверяващи собствеността или те не са достатъчни. В този случай нотариусът следва да извърши т. нар. обстоятелствена проверка за придобиване на имота по давност. Тя се състои в събиране на доказателства, вкл. и изслушване на свидетели относно наличието на непрекъснато владение от страна на конкретно лице. Това производство може да продължи доста дълго и само по себе си разкрива множество особености и проблеми.

Производството по издаване на констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка, също като производството въз основа на документи, започва с молба на собственика до нотариуса. И в този случай компетентният нотариус е този, чийто район на действие съвпада с местонахождението на имота. По принцип съществува изискване към молбата да се приложат данъчна оценка и скица на имота.

Любопитно!!! В случаите, в които се иска издаване на нотариалния акт за идеална част от съсобствен имот, снабдяването с данъчна оценка и скица не представлява трудност. Това е така, тъй като всеки един от съсобствениците има право да иска и да получава такива документи. Трудностите възникват тогава, когато се търси издаването на нотариалния акт за цял имот, по отношение на които собственикът не е вписан никъде като такъв. 

В тези случаи общинските служби отказват издаване на данъчна оценка, а Агенцията по кадастър не предоставя скица. Така собственикът се оказва в омагьосан кръг, в който нотариусът не може да издаде нотариалния акт без данъчна оценка и скица, а компетентните органи не могат да издадат данъчна оценка и скица без документ за собственост.

Тази неприятна ситуация може да се преодолее като се поиска от нотариуса да издаде удостоверение за наличие на започнало производство за издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка. Възможно е също с молбата да се поиска от нотариуса сам да изиска издаването на тези документи.

Особеност на това производство

е и необходимостта от извършване на разпит на свидетели. Според закона, те трябва да бъдат (най – малко) трима и по възможност да са съседи на имота. Законът казва „по възможност“, тъй като не за всеки имот могат да се осигурят такива. Затова и няма пречка свидетелите да бъдат други лица, вкл. и роднини на собственика. Стойността на техните показания, обаче, ще се преценява от нотариуса.

След като бъдат събрани достатъчно доказателства, че молителят действително е собственик на имота, нотариусът издава искания нотариален акт.

Възможно е, обаче

такива доказателства да не бъдат събрани и нотариусът да откаже издаването на искания констативен нотариален акт. Този отказ, обаче, подлежи на съдебен контрол. Той се осъществява чрез подаване на частна жалба до съответния окръжен съд.

Потенциални проблеми

Потенциалните проблеми, които биха могли да възникнат в случаите на издаден констативен нотариален акт и най – вече на този, издаден въз основа на обстоятелствена проверка, е възможността за неговото оспорване, което може да се изразява както в доказване на свои права, противопоставими на тези на титуляра на акта, така и в опровергаване на фактите, обуславящи посоченото в акта придобивно основание или доказване, че признатото право се е погасило или е било прехвърлено другиму след издаване на акта. 

Такова оспорване може да се проведе както в рамките на висящ исков процес във връзка със спор за собствеността върху съответния имот, така и самостоятелно.

В заключение

Твърде често често към кантората се отправят запитвания от отчаяни хора, които не разполагат с документи за собственост за имота си и се страхуват, че няма да могат да докажат качеството си на собственици. Както видяхме в днешната статия, това не е така. Двете възможности за издаване на констативен нотариален акт са създадени в законодателството именно за такива случаи.

_____________________________________________________________________

Отговорите на други важни въпроси, свързани с движимо и недвижимо имущество, можете да намерите в секцията „Вещно право„.

Адвокатска кантора „Петкова“ предлага специализирана правна помощ за издаване на констативни нотариални актове.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел.: +359 885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

Нямам нотариален акт за имота си. Какво да правя? 1
Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 7

Днешният бюлетин „Законодателство“: брой 7 разглежда бр. 14 и 15 от 2020 г. на „Държавен вестник“. Периодът на обхванатите промени е 14.02. – 21.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 7,
„Държавен вестник“, бр. 14 от 2020 г.

Извънредният бр. 14 на „Държавен вестник“, който разглеждаме в бюлетин „Законодателство“: брой 7 разкрива изключително важни изменения. Те касаят Закона за хазарта, с който се налага държавен монопол върху лотарийните игри.

Закон за изменение и допълнение на Закона на хазарта

В закона са направени няколко съществени изменения. На първо място, лиценз за организиране на лотарийни игри може да бъде издаден само на държавата. Изключения се въвеждат само за томболи, бинго, кено и техните разновидности,

ВАЖНО!!! Това изменение по никакъв начин не засяга останалите хазартни игри. Те могат могат да се организират от търговски дружества (казина), еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел. Това означава, че не се засягат и издадените на тези лица лицензи.

На второ място, въвежда се забрана за организиране на хазартни игри в жилищни сгради в режим на етажна собственост без решение на общото събрание на собствениците. То следва да бъде взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.

На трето място, забранява се разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри в обекти или вериги от обекти (пунктове), които не са включени в удостоверението за издаден лиценз и не са обозначени за съответните игри. Освен това, се забранява изплащането на печалбите от лотарийни игри извън такива обекти или вериги от обекти (пунктове), както и извън банки. Забранява се и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри на ненавършили 18-годишна възраст лица.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, а именно 18.02.2020 г. Считано от тази дата, се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

ВАЖНО!!!

Печалбите от лотарийните игри, които не са изплатени до влизането в сила на закона, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра.
Издадените за лотарийните игри билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на този закон, се унищожават до 31 декември 2020 г.

Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

Бюлетин „Законодателство“: брой 7 продължава с измененията и допълненията на Валутния закон. Ето и по – важните от тях:

Според действащата уредба, при пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. през границата на страната за трета страна митническите органи изискват по служебен път информация за наличие или липса на публични задължения за съответното лице. Същото се отнася за суми по – високи от тази стойност, както и за тяхната равностойност в друга валута. В случай че се установят такива задължения в размер над 5 000 лв., митническите органи няма да допускат пренасянето на паричните средства.

На второ място, въвеждат се изменения, които касаят лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Тези лица имат задължение да се регистрират в Министерството на икономиката в 14 – дневен срок преди започване на дейността. То, от своя страна, ще води регистър за тези лица, който ще бъде публичен.  

Постановление № 19 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води

С посоченото постановление се въвеждат няколко изменения. На първо място, на министъра на регионалното развитие и благоустройството се възлага допълнително задължение. Той ще отговаря за изработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България. На него се възлага поддържането на вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Въвеждат се някои компетентности на министъра на енергетиката. На първо място, той следва да провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). На второ място, на него се възлага да прави оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България. Това се отнася до континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Черно море или на отделни части от нея. Той ще прави прави предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

От друга страна, министърът на туризма също получава нови задължения. Той ще следва да организира и осъществява дейностите по предоставяне на концесии на морските плажове или отдаването им под наем.

Въвеждат се промени и в някои от приложенията на наредбата.

Постановление № 20 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Съгласно отразеното изменение, право на допълнителен годишен отпуск имат определени категории работници и служители. Сред тях са тези, които извършват работи в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории, лаборатории по микробиология, по вирусология и по паразитология. Същото се отнася и за тези, които работят в центрове и структури за трансфузионна хематология. Право на допълнителен годишен отпуск имат и заетите в диализни центрове и структури за диализно лечение. Такова право имат и работещите в структури на лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти.

Постановление № 21 от 2020 г. за изменение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество

Изменението има технически характер и не представлява обществен интерес.

Наредба № Н-3 от 2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Наредбата урежда задачите и дейностите на специализираното звено и органите по психологично осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

С наредбата е въведено и определение за понятието „психологично осигуряване“. Според него,

Психологичното осигуряване представлява системен процес за определяне на психологичната пригодност, психичните ресурси и потенциал, поддържане и укрепване на психичното здраве, повишаване психическата устойчивост на военнослужещите и сплотеността във военните формирования/структури за справяне със специфични задачи и изисквания чрез система от професионални и организационно-административни дейности, стандарти и ресурси.

Инструкция № І-2 от 12 февруари 2020 г. за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“

С инструкцията се определят условията и редът за поддържане на физическата подготовка на държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“.

„Държавен вестник“, бр. 15 от 2020 г.

Редовният петъчен брой на „Държавен вестник“, който отразяване с днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 7 също съдържа важни промени. Нека ги разгледаме.

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

С решението, видно от неговото наименование, се приемат процедурни правила за предлагане на кандидати за управител на Националната здравоосигурителна каса.

Такова предложение се прави от парламентарните групи до Комисията по здравеопазване. То трябва да бъде мотивирано и да се придружава от определените в решението документи.

Мотивите и придружаващите ги документи подлежат на публично оповестяване. Кандидатът от своя страна подлежи на проверка относно наличие на принадлежност към службите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от тази проверка също следва да бъдат публично оповестени. Това става на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

Кандидатите, при започване на процедурата по избор, представят пред Народното събрание и пет вида декларации.

Указ № 28 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Пълномощията на Васил Христов Тодоров като кмет на кметство Карлуково са прекратени, поради неговата внезапна смърт.

Указ № 29 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Необходимостта от насрочване на частичен избор произлиза от това, че със съдебно решение изборът на Димитър Димитров Комитов за кмет е обявен за недействителен.

Постановление № 22 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол

С наредбата се уреждат правила за качеството на въглища и брикети, произведени от въглища, използвани за битово отопление. Тя касае производителите на твърди горива.

Наредбата няма да се прилага за някои категории твърди горива. На първо място, това са тези, които подлежат на преработка или са предназначени за преработка, преди крайното им разпространение. На второ място, това са тези, които са предназначени за научни изследвания и изпитвания. И на трето място, това са горивата, които са предназначени за изгаряне в индустриални и горивни инсталации, за които са установени норми за допустими емисии.

Постановление № 23 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията се правят в Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието. С тях се увеличава числеността на персонала в Главна дирекция „Охрана“.

Изменения се правят и в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието. С тях се увеличава числеността на персонала на специализираната администрация, инспектората на министъра, на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ и на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“.

Наредба № Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Това и най – важният акт, обнародван в редовния брой на „Държавен вестник“, отразен в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 7. След като Върховният административен съд отмени предходната наредба, заповедните производства бяха значително затруднени.

Както сме говорили в темите „Давността при заповед за изпълнение„, „Заповед за незабавно изпълнение. Ами сега?“ и „Получих заповед за изпълнение. Сега какво?„, заповедното производство е може би едно от най – важните граждански производства.

То е и сред най – често използваните за принудително събиране на задължения по кредити и битови сметки. Именно предвид огромното значение на заповедното производство, приемането на нови образци на документи се очакваше с нетърпение в правните среди.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

Измененията не представляват обществен интерес. Те касаят единствено организациите, които обучават медиатори, както и самите медиатори.

Любопитно! Медиацията е способ за доброволно извънсъдебно решаване на спорове. При тази процедура страните се подпомагат от трето безпристрастно и независимо лице – медиатор, за постигане на взаимно изгодно споразумение. Тя се води от специално обучени специалисти.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Изменението се отнася единствено до заглавието на приложение № 2 към чл. 5.

Решение № 11921 от 16 август 2019 г. по административно дело № 14100 от 2018 г.

Решението е на Върховния административен съд. Делото е образувано по протест на прокурор Милена Беремска – прокурор при Върховната административна прокуратура. Протестът е срещу
Наредба № 9 от 2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им. В него се съдържа искане за обявяване на нищожността ѝ поради некомпетентност на нейния издател. Към оспорването се е присъединил Паско Тошев Запрянов като физическо лице.

Съдът е приел протеста за основателен и е отменил изцяло Наредба № 9 от 2006 г.

С обнародването му в „Държавен вестник“, съдебното решение влиза в законна сила. Това означава, че считано от днес, 21.02.2020 г. отменената наредба не може да се прилага.

Поправка към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща

Това споразумение, обнародвано в бр. 8 на „Държавен вестник“ беше коментирано в Бюлетин „Законодателство“: брой 4. С него се решиха някои имотни въпроси, възникнали за дипломатическото представителство на Република България в Будапеща.

С обнародваната в днешния „Държавен вестник“ поправка след подписите на упълномощените лица се добавят документи, съставляващи Приложение № 1.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Административно право, Наказателно право

Шофиране след употреба на алкохол

Практиката за шофиране след употреба на алкохол е изключително опасна, но същевременно е и все по – често срещана. Въпреки непрекъснатите медийни и рекламни кампании, множеството призиви и отпадането на възможността за замяна на наказателната отговорност с административно наказание при шофиране след употреба на алкохол, около 400 души седмично посещават страницата на Адвокатска кантора „Петкова“ в търсене на информация относно допустимите нива за шофиране след употреба на алкохол, както и предвидените за това наказания. Ето защо решихме да подготвим отделна статия, която да отговори на най – важните въпроси, свързани с темата. Те са:

1. Какви са допустимите граници за шофиране след употреба на алкохол?
2. Кога се налага глоба и се отнема шофьорската книжка, както и кога се ангажира наказателна отговорност за пияния водач?
3. Какъв е редът за извършване на проверки и за установяване концентрацията на алкохол в кръвта?
4. Възможни ли са отклонения при пробите с дрегери и кръвните проби при наличие на заболявания?
5. Може ли да има фалшиво положителна проба за употреба на алкохол и в какви случаи?
6. Какви са наказанията за шофиране след отнета книжка, заради употреба на алкохол?
7. Как можем да определим какво е приблизителното количество алкохол в кръвта ни преди да вземем решение дали да седнем зад волана?

Шофиране след употреба на наркотици. Наказания

Допустими граници за шофиране след употреба на алкохол

В статията „Шофиране в нетрезво състояние“ говорихме за общите законови положения при шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Днес ще се спрем изключително на темата за алкохола, като ѝ обърнем специално внимание.

В зависимост от употребеното количество алкохол, законът поставя различни граници на отговорността, която пияният шофьор следва да понесе. В зависимост пък от тези граници, наказанията варират от налагане на глоба и отнемане на книжка до лишаване от свобода.

ВАЖНО!!! Във всички случаи на употреба на алкохол се прекратява регистрацията на МПС за срок от 6 месеца до 1 година.

Употреба на алкохол от 0,5 до 0,8 промила включително

Първата уредена в закона граница за шофиране след употреба на алкохол е от 0,5 до 0,8 промила. Това означава, че употребата под 0,5 промила не съставлява нито административно нарушение, нито престъпление.

Любопитно! Тук е мястото да се отбележи, при шофиране след употреба на наркотици не се предвиждат граници на концентрацията. Тоест, във всички случаи шофирането след употреба на наркотични вещества, независимо от тяхното количество, ще е налице престъпление.

При шофиране след употреба на алкохол в границите над 0,5 до 0,8 промила включително, книжката се отнема за 6 месеца и се налага глоба в размер на 500 лв.

Употреба на алкохол от 0,8 до 1,2 промила включително

В тези случаи законодателят отчита по – сериозната степен на нарушението, като предвижда двойно по – високи наказания. За шофиране след употреба на алкохол от 0,8 до 1,2 промила включително, книжката се отнема за срок от 12 месеца и се налага глоба 1000 лв.

Законът предвижда санкции за повторно нарушение. В тези случаи книжката се отнема за срок от една до три години и се налага глоба от 1000 до 2000 лв.

Шофиране при отнета книжка, заради употреба на алкохол

Шофирането при отнета книжка, заради употреба на алкохол е самостоятелно административно нарушение. Глобата за него е от 100 до 300 лв. В случаите, в които шофирането с отнета книжка е осъществено и след употреба на алкохол, ще бъдат налице две нарушения, а именно:
1. шофиране с отнета книжка: глоба от 100 до 300 лв.;
2. повторно шофиране след употреба на алкохол: увеличаване на наказанието „отнемане на книжка“ за срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв.

В случаите на шофиране при отнета книжка е възможно реализиране на наказателна отговорност на водача. Според Наказателния кодекс, управлението на МПС в срока за изтърпяване на наказанието лишаване от книжка, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева. В този случай, когато шофирането при отнета книжка не е придружено с употреба на алкохол, наказателната отговорност може да бъде заменена с административнонаказателна.

Употреба на алкохол над 1,2 промила

Шофирането след употреба на алкохол в граници над 1,2 промила разкрива особено голяма степен на обществена опасност. Това е така, тъй като наличието на такава сериозна концентрация предполага, че пияният шофьор е употребил алкохол в големи количества, като по този начин застрашава не само собствените си живот и здраве, но и здравето и живота на другите. Ето защо, употребата на алкохол в такива големи количества и сядането зад волана е обявено за престъпление.

ВАЖНО!!! В тези случаи не е възможно наказателната отговорност да бъде заменена с административнонаказателна. Тоест, във всички случаи ще бъде образувано досъдебно производство, което може да завърши със споразумение или с присъда (осъдителна или оправдателна).

Наказанията са лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева. Предвидена е наказателна отговорност и в случаите в които водачът шофира с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, след като е осъден с влязла в сила присъда за шофиране след употреба на алкохол над 1,2 промила. Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 500 до 1500 лв.

Пример. Иван Иванов е осъден за шофиране с концентрация на алкохол в кръвта 1,33 промила. Присъдата му е влязла в сила на 13 февруари 2018 г. Наложено му е наказание 5 месеца лишаване от свобода условно с 3 години изпитателен срок. На 13 февруари 2020 г. Иванов е проверен за употреба на алкохол и е установено, че шофира с концентрация 0,75 промила. Тъй като вече е осъждан с влязла в сила присъда за шофиране след употреба на алкохол, Иванов ще получи нова присъда в размер на лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 500 до 1500 лв. В този случай той ще изтърпи отделно от новото наказание и предходните 5 месеца лишаване от свобода.

Какъв е редът за извършване на проверки и за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта?

Следва да се има предвид, че за извършването на проверки за спазване на Закона за движението по пътищата и на нормативните актове по прилагането му е предвиден строго определен ред. Неговото нарушаване може да доведе до съществено нарушение на процесуалните правила за извършване на проверката, а оттам и до нейната незаконосъобразност.

Акт от КАТ. Как да се защитим?

Ред за извършване на проверка за спазване на Закона за движението по пътищата и нормативните актове по прилагането му

Първо, „спирането“ за проверка може да бъде осъществено единствено от съответния контролен орган – служител на сектор „Пътна полиция“ към МВР. Второ, за да бъде законосъобразно спряно ППС трябва да бъдат спазени следните изисквания:

  1. служителят на органът за контрол следва да подаде своевременно ясен сигнал със стоп – палка. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина. Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет чрез постоянно светещ или мигащ надпис „ПОЛИЦИЯ – СПРИ!“;
  2. служителят на органите за контрол представя на спрения за проверка участник в пътното движение полицейски знак или служебна карта.

ВАЖНО! Водачите на МПС, трамвай или самоходна машина имат задължение при разпореждане от страна на органите за контрол да се съгласят да им бъде направена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. В случай че проверяваното лице откаже такава проверка се книжката му се отнема за срок от две години и му се налага глоба 2000 лв.

В случай че се намирате в паркирано МПС (с изключен двигател) нямате задължение да се съгласявате да Ви бъде правен тест за употреба на алкохол или наркотици. Това е така, тъй като нито употребата на алкохол, нито употребата на наркотици са забранени според българския закон, ако не управлявате ППС под тяхно въздействие. Често пъти се случва органите за контрол все пак да изискват такава проверка при паркирано МПС. Също така, при отказ, често се случва да отнемат шофьорски книжки със съставяне на акт. В този случай е необходимо да се направи съответно възражение, както и да се обжалва издаденото въз основа на акта наказателно постановление.

Ред за извършване на проверка за установяване на концентранция на алкохол в кръвта

След като бъдат изпълнени правилно тактическите действия по отбиване на МПС от движение, служителите пристъпват към тест за установяване употребата на алкохол.

Шофирането след употреба на алкохол се установява с техническо средство – дрегер. При установяване на концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила контролният орган попълва и талон за изследване. Санкционираният водач има задължение да изпълни предписанието за извършване на медицинско изследване. В противен случай книжката му се отнема за срок от две години и му се налага глоба 2 000 лв.

ВАЖНО!!! Измерването на концентрацията на алкохол в издишания въздух с доказателствен анализатор се извършва от служители на МВР, преминали специално обучение. Липсата на такова обучение може да доведе до отпадане на отговорността на пияния водач.

Медицинското изследване за концентрация на алкохол в кръвта се извършва в спешните отделения на многопрофилните болници.

ВАЖНО!!! При извършване на медицинско изследване следва да се съберат анамнестични данни за налични заболявания (диабет, епилепсия и др.). Важно изискване е да се вземат две проби кръв в предназначени за целта вакуумни епруветки, всяка от които с обем не по – малък от 4 мл. Нарушението на тези изисквания може да доведе до отпадане валидността на медицинското изследване.

Срокът за явяване за медицинско изследване е до 45 минути, когато нарушението е извършено в рамките на населено място и 120 минути в останалите случаи. При неявяване на наказания водач в рамките на тези срокове и при липса на обективни причини за закъснението му, за реализиране на отговорността му ще бъдат приети данните от дрегера.

ВАЖНО!!!

Изследванията за установяване концентрацията на алкохол в кръвта се извършват двукратно. Резултатите между двете проби не трябва да се различават с повече от 0,10 промила при резултати до 1 промил, а при резултати над 1 промил – с до 10 % от стойността. При по – голяма разлика изследването се повтаря.

В тридневен срок от получаването на резултата от изследването административнонаказващият орган може да поиска повторно извършване на изследването.

В седемдневен срок от връчване на наказателното постановление или от предявяване на обвинението за престъпление изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на химически анализ. Това може да се направи, ако не е изтекъл тримесечния срок за тяхното съхранение.

При отчетена разлика между първото и повторното изследване, в размер на 0,20 промила при резултати до 1 промил, а при резултати над 1 промил – с до 20 % от стойността, контролната проба се изследва за трети път в друга лаборатория. Това се прави от трима специалисти.

Защо описваме толкова подробно действията, свързани с взимането на пробите за употреба на алкохол?

По отношение на реда за установяване употребата на алкохол и наркотични вещества съществува отделна подробна наредба. Необходимостта от съществуването на такъв ред е пряко свързана с необходимостта от осигуряването на законосъобразността на проверките, спазването на правата на проверяваните лица, както и избягването на възможността за възникване на грешки.

Ето защо неспазването на законовоопределения ред за извършването на проверки за установяване концентрацията на алкохол в кръвта може да доведе до отпадане на наказанието.

Важно е да се знае още, че има и определени изисквания по отношение на наказателните постановления. В това число е изискването за описване на фактическата обстановка, в което се включва и необходимостта от отбелязване на МПС-то, което е управлявано.

Възможно ли е да бъде установена фалшиво положителна проба за употреба на алкохол?

Възможно е да има отклонения при отчитането на концентрацията на алкохол в издишания въздух. Смята се, обаче, че тези отклонения са незначителни. Те могат да произлизат от количеството на издишания въздух, ако той е по – малко от определената норма. Така, при астматиците, например, е възможно да се появи такова отклонение. Това е така, тъй като обемът на издишването при лица с такова заболяване е по – малък от нормалния. Отклонението се дължи на това, че дрегерите „пренебрегват“ резултата от определено първоначално количество от издишания въздух, тъй като се счита, че резултатите се дължат на задържан в устаната кухина вкус на алкохол.

Именно обемът на издишания въздух от конкретния човек обикновено е причината тестът с дрегер да показва по – високи стойности от кръвния тест.

Макар и тези отклонения да се считат за пренебрежими, те могат да окажат сериозно влияние при определяне на отговорността. Особено силно това важи за случаите, в които стойностите са гранични около 0,5; 0,8 и 1,2 промила.

Възможно е отклонение в резултатите и при тест с дрегер за алкохол при диабетици. Това е така, тъй като при тях е налице по – високо наличие на ацетон в дъха. Ето защо медицинските изследвания се правят при използването на газхроматографски метод. Това е така, тъй като този метод установява единствено наличието на етилов алкохол.

Възможно ли е да е налице шофиране след употреба на алкохол, което да не бъде отчетено от дрегера?

Изследвания показват, че при употреба на алкохол непосредствено преди шофиране е възможно да бъде отчетен отрицателен резултат. Това е така, тъй като на човешкия организъм са нужни между 15 и 20 минути, за да започне усвояването на алкохола.

Какви са най – често срещаните последици при установяване на шофиране след употреба на алкохол?

Нарушенията при установяване на употреба на алкохол при шофиране са сред най – рядко срещаните в наказателните и административнонаказателните производства. Ето защо, в по – честите случаи се стига до налагане на наказание. То се определя според тежестта на нарушението. Тя от своя страна се преценява с оглед всички обстоятелства по случая, но най – голяма тежест оказва именно количеството на концентрация на алкохол при шофиране.

При установяване на концентрация на алкохол над 1,2 промила се образува досъдебно производство с повдигане на обвинение. Най – често тези случаи приключват със споразумение между прокурора, пияният шофьор и неговия защитник (адвокат).

ВАЖНО!!! В производствата по сключване на споразумение участието на защитник е задължително по закон.

Предимството на сключването на споразумение се състои в това, че може да бъде наложено наказание под предвидения в закона минимум. Размерът на наказанието зависи както от тежестта на нарушението, така и от квалификацията на защитника и неговия опит при обсъждане и сключване на споразумения.

Възможно е, обаче и да се пристъпи към осъществяване на пълна на защита. Това се препоръчва в случаите на допуснати съществени нарушения при извършване на проверката, както и в случаите, в които е налице шофиране след употреба на алкохол при влязла в сила присъда за същото престъпление.

Възможно ли е сами да преценим какви са потенциалните количества алкохол в кръвта ни преди да вземем решение дали да седнем зад волана?

Шофирането след употреба на алкохол е изключително безрасъдно действие и достатъчно тежко нарушение, за което се налагат сериозни санкции. Министерството на вътрешните работи води официална статистика на ПТП, причинени от пияни водачи. Съобразно информацията, представена от МВР относно въздействието на алкохола върху способностите за шофиране се наблюдават следните реакции*:

Ниво на алкохол 0,2 – 0,5 промила

Преценката за дистанция и скорост на приближаващите превозни средства е изкривена. Водачът ще е склонен към поемане на по-големи рискове, особено при опасни маневри като изпреварване или шофиране прекалено близо до предното превозно средство.

Ниво на алкохол 0,5 – 0,8 промила

Зрението е засегнато, което води до забавена реакция при червен сигнал или стоп-светлини. Водачът е склонен да кара прекалено бързо или да преценява грешно разстоянията при наближаване на завой. За мотоциклетистите е трудно да карат по права линия.

Ниво на алкохол над 0,8 промила

Водачът е склонен да надценява способностите си. Зрението е дотолкова засегнато, че водачът може да не забележи навреме велосипедисти, пешеходци или паркирани коли, за да ги избегне.

Нивото на алкохола в кръвта зависи от много фактори. Сред тях са вид и количество на питието, пол, тегло, лични навици на консумация на алкохол, дали човекът се е хранил. Едно и също количество алкохол при различните хора ще доведе до различно ниво на алкохол.

ВАЖНО!!!

Алкохолът се неутрализира от организма със скорост от близо една единица на час. Ако човекът е пил много предната вечер, нивото на алкохол в кръвта му на следващата сутрин може все още да е над законовата граница. Процесът не може да се ускори с пиене на чай или кафе. Броенето на единици и опитите да се прецени нивото на алкохол в кръвта не са надеждни.

Една „единица“ алкохол приблизително и условно е равностойна на 1/4 литър бира, малка мярка концентрат или чаша вино.

Пример 1

Мъж, който тежи 80 кг., изпива 1 литър бира с алкохолно съдържание от 5%. Теглото на телесните течности (в които се съдържа абсорбираният алкохол) е 70% от общото тегло. В нашия случай – 56 кг. Количеството на приетия чист алкохол е приблизително 40 гр. (1 л. бира = 800 гр., от които 5% се равняват на 40 гр.). За да се получи нивото на алкохол в кръвта, количеството чист алкохол се разделя на количеството телесни течности – 40:56=0,71. Нивото на алкохол в кръвта е 0,71 на хиляда.

Пример 2

Жена изпива 1 л. бира с алкохолно съдържание от 5%. Тук резултатът ще е много различен, защото жените тежат по-малко и телесните течности са само 60% от общото тегло. Ако дадената жена тежи 55 кг., телесните й течности ще тежат 33 кг. Тогава нивото на алкохол в кръвта ще бъде 40:33=1,21 на хиляда.

* източник на информацията и примерите е сайтът на Министерството на вътрешните работи.

В заключение

Както стана ясно от информацията по – горе, достъпна на сайта на МВР, дори наличието на минимални количества алкохол в кръвта може да доведе до изкривена представа на водача за собствените му способности, както и до изкривяване на преценката му по отношение на заобикалящата го среда. Ето защо, практиката за шофиране след употреба на алкохол е изключително опасна. Именно и поради това предвидените в закона санкции за това нарушение са много сериозни.

От друга страна, както видяхме, възможни са нарушения на процедурите за извършване на проверките, както и отклонения в резултатите. Според всеки конкретен случаи се преценява какви следва да бъдат средствата за защита, както и какви са подходящите наказания.

____________________________________________________________

Спечелените дела на кантората за отмяна на електронни фишове и наказателни постановления, можете да намерите в секция „Новини“

Още интересни теми, свързани с възможностите за защита при административнонаказателни и наказателни производства, вижте в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“.

Адвокатска кантора „Петкова“ има богат процесуален опит при осъществяване на преговори за сключване на споразумения, както и при предоставяне на правна помощ, защита и съдействие при оспорване на актове на КАТ, наказателни постановления и досъдебни производства за извършени престъпления.

За контакт:
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57 (за клиенти от чужбина контактът се осъществява чрез viber или whatsapp)
email: office@petkovalegal.com

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 6

Отново е петък и е време за новия Бюлетин „Законодателство“: брой 6. С него продължаваме да повишаваме своята информираност относно законодателните и други изменения. В днешния брой разглеждаме новостите за периода 07.02. – 14.02.2020 г.. Те са отразени в Държавен вестник, бр. 12 и 13.

Бюлетин „Законодателство“: брой 6
Държавен вестник, бр. 12 от 2020 г.

Извънредният бр. 12 на „Държавен вестник“ съдържа в себе си няколко подзаконови изменения и едно решение на Народното събрание. Именно тези изменения ще коментираме в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 6. Ето кои са те.

Решение на Народното събрание за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

С обнародваното решение, отразено в Бюлетин „Законодателство“: брой 6, Крум Костадинов Зарков е освободен е освободен като член и ръководител на постоянната делегация в Парламентарната асамблея по франкофония. Тук следва да си припомним, че той беше назначен за основен представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Повече информация за този орган и за самия г-н Зарков можете да намерите в Бюлетин „Законодателство“: брой 4.

На негово място, за член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония е назначен Георги Георгиев Михайлов. Той е лекар по професия и е от квотата на „БСП за България“.

Любопитно! Парламентарната асамблея по франкофония е със седалище в Париж, Франция. Тя играе ролята на консултативна организация, призната по време на срещата на върха на о-в Мавриций през 1993 г. Тази роля впоследствие е потвърдена с Хартата на франкофонията от 1997 г.
Парламентарната асамблея подкрепя прилагането между държавите – членки на програми за сътрудничество в областта на законодателството, комуникацията и културата. Тя се ангажира да насърчава мисии за наблюдение на избори.

Постановление № 17 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

Промените не представляват обществен интерес и касаят служителите на Агенцията.

Разгледани накратко, те са свързани с допълване на функциите на
специализираните административни дирекции „Координация и информационно-аналитична дейност“ и „Международно сътрудничество“.

Въвеждат се и критерии са преценка на надеждността на лица за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности. Направено е изменение и на отговорните лица за извършване на оценки за атестиране на държавните служители в Агенцията.

Постановление № 18 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Направените изменения са в следните нормативни актове на Министерския съвет:

1. Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката: най – важната новост е създаването на звено за мрежова и информационна сигурност. Звеното е на пряко подчинение на министъра на образованието и науката. Неговите функции са свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност. Във връзка със създаването на звеното се осъществяват промени и в кадровия състав на министерството. Въвеждат се и някои нови функции на дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“.

2. Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката: промяната е една единствена и се отнася до увеличаване на кадровия състав на Националния център за информация и документация.

Любопитно! Националният център за информация и документация е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката. Той осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката.

3. Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването: промяната е кадрова и се отнася до увеличаване числеността на персонала в регионалните здравни инспекции.

Международен договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine)“

Договорът е подобен на този, отразен в Бюлетин „Законодателство“: брой 5. Той е също сключен между правителствата на Съединените Американски щати и на Република България.

Договорът се отнася до предоставяне на материали, доставка на оборудване, софтуер, актуализации, услуги и обучение за поддръжка на универсална строителна машина за метални конструкции UBM. Предвидената цена за машината е в размер на $ 478,651.

Любопитно! Машината се закупува, заради необходимостта от построяването на хангари за нова летателна техника. Такава техника е новият правителствен самолет, за който говорихме в първия брой на Бюлетин „Законодателство“. Нека си припомним, че за него и за строителството на нови хангари, от държавния бюджет ще бъдат платени 55 млн. лв.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Измененията касаят определени категории военнослужещи. С тях се правят промени в допълнителните възнаграждения на водолазния състав на Българската армия.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбрана, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията

Измененията не представляват обществен интерес и касаят единствено определени категории военнослужещи.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването

Обнародваните промени, отразени в Бюлетин „Законодателство“: брой 6, касаят критериите за изключване на републиканските консултанти, както и критериите за определяне на възнаграждението им.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Промените са свързани с функциите по разследването, изготвянето на окончателния доклад за причините за железопътно произшествие или инцидент и при формулиране на препоръките за безопасност. С цитираната наредба се правят и изменения в Наредба № 13 от 1999 г. за разследване на авиационни произшествия.

Бюлетин „Законодателство“: брой 6
Държавен вестник, бр. 13 от 2020 г.

Днешният редовен брой на „Държавен вестник“, който отразяваме в седмичното електронно издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 6, съдържа няколко изменения, които представляват обществен интерес.

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Измененията са продиктувани от необходимостта от въвеждане в българското законодателство на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

Ето защо в Закона за защита на потребителите е създадена нова глава девета „а“ – „Сътрудничество между националните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите“. Разпоредбите на новата глава се прилагат по отношение на нарушенията в рамките на Съюза, широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение. Регламент (ЕС) 2017/2394 дава и определения на тези понятия. Според него,

Нарушение в рамките на Съюза“ означава всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в държава членка, различна от държавата членка, в която:
а) е започнало или е извършено действието или бездействието;
б) е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието; или в която
в) се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието.

От друга страна,

Широко разпространено нарушение“ означава:
а) всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в поне две държави членки, различни от държавата членка, в която:
i) е започнало или е извършено действието или бездействието;
ii) е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието; или в която
iii) се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието; или

б) всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и което e увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите и притежава общи характеристики, включително еднакви незаконни практики, нарушаване на еднакви интереси и което едновременно е извършено от същия търговец в поне три държави членки.


И накрая,

Широко разпространено нарушение със съюзно измерение“ означава широко разпространено нарушение, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от държавите членки, които заедно представляват най – малко две трети от населението на Съюза.

С обнародваните изменения се забранява всяко действие, което представлява нарушение, според горните определения. Както виждаме, те са изключително широко формулирани и това не е случайно. Обикновено т.нар. „първично право“, каквото са европейските регламенти, се формулира широко, за да даде възможност на държавите – членки за предвиждане на конкретни мерки по приложението му. Важно е да се знае, че все пак регламентите се прилагат пряко в българското законодателство и тяхното въвеждане не е необходимо. Ето защо се приемат разпоредби, свързани с приложението им.

Новите разпоредби на закона най – вече препращат към регламента, който от своя страна урежда допълнителни правомощия на компетентните органи при упражняване на контрол и разследване на нарушения на правата на потребителите.

Увеличава се и броя на компетентните органи, отговорни за прилагането на актовете на Съюза за защита на интересите на потребителите. Те са: Комисия за защита на потребителите; Изпълнителна агенция по лекарствата; Комисия за регулиране на съобщенията; Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“; Комисия за защита на конкуренцията; Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“; Съвета за електронни медии; Изпълнителна агенция „Морска администрация“; Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; Българска народна банка; Министерство на туризма.

Въвеждат се и нови състави на административни нарушения, както и съответстващи им санкции.

Те са:

1. за доставчик на услуга за онлайн съдържание, който не спазва разпоредбите на регламента – глоба в размер от 500 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.;
2. за възпрепятстване на длъжностни лица на компетентните органи и неоказване на необходимото им съдействие и сътрудничество при осъществяване на техните правомощия – глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.;
3. за неизпълнение на разпореждане до търговеца, отговорен за нарушение, да премахне съдържание от онлайн интерфейс или да отправи ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до неговия онлайн интерфейс – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. Това са отнася до предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съответно до доставчици на хостинг услуги;

4. за неизпълнение на разпореждане за заличаване пълното име на домейна на търговеца, отговорен за нарушението, както и за неподаване на искане до КЗП за даване на съгласие при постъпване на искане за регистриране на домейн на търговец, за който има издадено такова разпореждане – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. Разпоредбите се отнасят до регистраторите на домейни.

ВАЖНО!!! Регистраторите на домейн следва в тридневен срок от уведомяването за разпореждането на КЗП да изпълнят задължението за заличаване пълното име на търговец, отговорен за нарушение на законодателството за защита правата на потребителите. В противен случай им бъде наложена санкцията по т. 4.

Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

В закона за платежните услуги и платежните системи също се въвеждат значителни изменения. Ще разгледаме най – важните от тях.

На първо място, доставчиците на услуги, извършвани въз основа на платежни инструменти, които позволяват на ползвателя им да придобива стоки или услуги единствено в помещения на издателя или в рамките на ограничена мрежа от доставчици на услуги, които имат сключен търговски договор с издателя, който действа по занятие, както и които могат да се използват само за придобиване на много ограничен набор от стоки или услуги, ще следва да уведомяват БНБ за извършваната дейност, когато общата стойност на всички изпълнени операции през предходните 12 месеца надхвърля 2 млн. лв. Тези доставчици, по преценка на БНБ ще бъдат вписвани в специален регистър. Ежегодно до 31 март доставчиците на услуги, извършвани по ограничен начин ще трябва да предоставят на БНБ информация за общата стойност на всички изпълнени платежни операции през предходната календарна година.

На второ място, доставчиците на услуги, които извършват платежни операции в допълнение към електронните съобщителни услуги на абонат на мрежата или услугата от доставчик на електронни съобщителни мрежи или услуги, за закупуване на цифрово съдържание и гласови услуги, независимо от устройството, използвано за закупуване или потребление на цифрово съдържание, и таксувани на сметката на абоната, или извършени от или чрез електронно устройство и таксувани на сметката на абоната в рамките на благотворителна дейност или за закупуване на билети, при условие че стойността на всяка конкретна еднократна платежна операция не надвишава 100 лв., ежегодно в срок до 31 юли следва да уведомяват БНБ за извършваната дейност и да предоставят заключение от годишен одит. То трябва да удостоверява, че дейността е съобразена със законовите ограничения, наложени на доставчици на такива услуги.

На трето място,

Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност по предоставяне на платежни услуги и/или издаване на електронни пари, не може да използва в своето наименование, в рекламната си или в друга дейност думи, означаващи извършване на такава дейност. Това правило не се прилага за случаите на извършване на рекламна дейност от лице, вписано в специалния регистър като представител на платежна институция или на дружество за електронни пари. При това положение, обаче представителите или клоновете на платежната институция следва да информират ползвателите на платежни услуги, че действат от името на платежната институция.

На четвърто място, лице, което придобие три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в платежна институция, лицензирана от БНБ, уведомява БНБ за това в 7-дневен срок от придобиването и прилага необходимите документи, определени с наредба на БНБ.
Българската народна банка може да лиши временно от право на глас акционер и/или съдружник и/или да му нареди писмено да прехвърли притежаваните от него акции/дружествени дялове в срок 30 дни, когато:
1. лицето не е представило необходимите документи и информация или представените документи съдържат непълна, противоречива или невярна информация;
2. с дейността или влиянието си върху вземането на решения лицето може да навреди на надеждността или сигурността на платежната институция или на предоставяните от нея платежни услуги.“

На пето място,

Клиринг и сетълмент на платежни операции в левове, свързани с платежни карти, се извършват от системен оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. издателите на платежните карти са доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, или клонове на доставчици на платежни услуги, извършващи дейност на територията на страната;
2. мястото на продажба или терминалното устройство АТМ се намира на територията на Република България.

На шесто място, увеличават се двойно санкциите за нарушения на закона.

На седмо място, правят се допълнения в чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс, съгласно чиято разпоредба,

Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, предоставя платежни услуги или издава електронни пари, за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.

Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Публикуваните в днешния брой на Бюлетин „Законодателство“: брой 6 изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност също са съществени. С тях се въвеждат изискванията на чл. 36, параграф 2, чл. 37, параграф 1, чл. 40, параграф 3, чл. 41 и 44, параграф 3 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели.

Кои са по – съществените новости?

На първо място, въвеждат се задължения за собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни да не допускат придвижването и транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните животни – и без ветеринарномедицински паспорт. Предвидени са две изключения. Първото касае придвижването на животните с цел ежедневна паша. А второто се отнася до еднокопитните животни, участващи в състезания или в изложби, както и еднокопитните животни – собственост на Министерството на вътрешните работи, които се транспортират само с ветеринарномедицински паспорт. Допълнително задължение на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни е осигуряват и спазват мерките за биосигурност.

Същите тези лица следва в 7-дневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за паднали или за невъзможни за разчитане средства за официална идентификация. Въвежда се и задължение за тях в 14-дневен срок от датата на загубване или констатиране на невъзможност за разчитане на средствата за официална идентификация да осигуряват поставянето на тяхно място на заместващи средства.

На второ място,

за издаване на разрешение за населване на животни собственикът или ползвателят на животновъдния обект подава до директора на ОДБХ по местонахождението на обекта заявление по образец. Той ще се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ.
Директорът на ОДБХ в срок до 30 работни дни от датата на подаване на заявлението издава разрешение за населване или постановява мотивиран отказ. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На трето място, въвеждат се задължения за кметовете и кметските наместници да:
1. организират изпълнението на разпоредените мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните;
2. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
3. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни;
4. организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти;
5. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;

6. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства. В допълнение, те следва да изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти. В срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община. Този списък се поставя на видно място, без да се уточнява кое място следва да се счита за „видно“.

На четвърто място,

животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът. За целта се подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.
В 7-дневен срок от получаване на заявленията директорът на ОДБХ със заповед определя комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на съответните изисквания.
В срок до 7 работни дни от приключване на проверката комисията представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или за отказ. Когато при проверката се установи, че личното стопанство не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя и определя срок за отстраняване на пропуските.
Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. За регистрацията на такъв обект не се събира такса.

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, сключват с регистрирани ветеринарни лекари договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните.
При прекратяване на договора собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг регистриран ветеринарен лекар.
Смяна на ветеринарния лекар по преценка на собственика или ползвателя на животновъдния обект може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година – през месец януари и месец юни. Изключения се допускат в случай на смърт или други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарния лекар.

На пето място,

собствениците на кучета, навършили 6 – седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар. Това се прави с цел:
1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт);
2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.
Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната.
Изпълнението на тези задължения е за сметка на собствениците.

ВАЖНО!!! За неизпълнението на тези задължения собствениците на кучета се наказват с глоба в размер на 200 лв.

На шесто място,

въвеждат се множество санкции за неспазване на нововъведените задължения.

Указ № 20 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, общ. Исперих, обл. Разград. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Правомощията на кмета Ариф Ахмед са прекратени предсрочно с решение на Общинска избирателна комисия – Исперих. Като основание а за предсрочното прекратяване на правомощията му се сочи разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Според него,

Пълномощията на кмет се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение.

Не се сочи, обаче, поради коя конкретна хипотеза от изброените са прекратени правомощията на Ариф Ахмед.

Указ № 21 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Правомощията на кмета Дамян Дамянов са прекратени предсрочно с решение на Общинска избирателна комисия – Бяла слатина, поради подаване на оставка.

Указ № 22 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Соколаре, общ. Бяла слатина, обл. Враца. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Правомощията на кмета Николай Нинов са прекратени предсрочно с решение на Общинска избирателна комисия – Бяла слатина, поради подаване на оставка.

Решение № 1 от 4 февруари 2020 г. по конституционно дело № 17 от 2018 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 6 продължава с тълкувателната практика на Конституционния съд. В Държавен вестник, бр. 13 от 2020 г. е обнародването Решение № 1 от 2020 г. по к.д. № 17 от 2018 г. Съобразно него искането за обявяване на противоконституционност на определени разпоредби от Закона за лечебните заведения, Закона за съсловната организация на магистър – фармацевтите, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване се отклоняват.

От друга страна, отхвърля се искането за обявяване на противоконституционност на някои разпоредби от:
1. Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.;
2. Закона за Българския Червен кръст;
3. Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
4. Закона за закрила на детето;
5. Закона за здравето;
6. Закона за здравното осигуряване;
7. Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
8. Закона за корпоративното подоходно облагане;
9. Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането;
10. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
11. Закона за лечебните заведения;
12. Закона за медицинските изделия;
13. Закона за обществените поръчки;
14. Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите;
15. Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина;
16. Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
17. Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
18. Изборния кодекс.

Наредба № 1 от 2020 г. за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта

Наредбата, отразена в Бюлетин „Законодателство“: брой 6 не представлява обществен интерес. Тя касае единствено съдържанието на публичните регистри в Министерството на младежта и спорта и реда за тяхното поддържане.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Въвеждат се нови предупредителните пътни знаци за опасност група „А“ за образувано задръстване, намалена видимост и настъпило ПТП. Те имат формата на равностранен триъгълник с хоризонтална основа и връх, разположен вертикално над нея, червена гранична ивица, жълт фон и символи с черен цвят.

В останалата си част измененията касаят изискванията за начините на поставяне на някои пътни знаци и касаят отговорните за това органи.

Инструкция № І-1 от 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Инструкцията се отнася до реда за осъществяване на съвместни проверки на място от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Българската народна банка (БНБ) по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Този ред касае проверките, извършвани по отношение на лица, подлежащи на контрол от страна на БНБ.

Поправка в Постановление № 18 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 2020 г.)

Постановлението е публикувано в извънредния бр. 12 на „Държавен вестник“, който разгледахме в първата част от днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 6.

Поправката е на допусната явна техническа грешка, като в § 1, т. 4, в новосъздадения в глава трета раздел Vа „Звено за мрежова и информационна сигурност“, чл. 32а, ал. 4, т. 12, думите „компютърната сигурност в съответствие ++-с“ да се четат „компютърната сигурност в съответствие с“.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Принудително изпълнение

Давността при заповед за изпълнение

Многократно в нашите теми сме обсъждали темата за давността в различните случаи. Както вече знаем, този въпрос е изключително сложен и всеобхватен. Давността е един институт, който разкрива множество особености в зависимост от това къде се прилага. Тя има различна продължителност в различните случаи, а правилата за нейното спиране и прекъсване варират според основанията за приложението ѝ.

В днешната статия ще разгледаме особеностите на давността при заповедите за изпълнение.

Какво е „заповед за изпълнение“?

Заповедта за изпълнение вид несъдебно изпълнително основание. Това означава, че тя е често използвано средство, въз основа на което да се започне принудително изпълнение без да се води съдебно дело. Широкото ѝ приложение в практиката произтича от множеството неини предимства пред исковия процес пред съда. Сред тях са значително по – ниския размер на държавната такса и доста по – кратките срокове за нейното издаване спрямо произнасянето на съда с решение по дело. В заповедното производство не е необходимо и да се представят доказателства. Изключение представлява искането за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ. В това производство се представя като доказателство именно документът, въз основа на който се иска издаване на заповедта.

Едновременно с влизането в сила на заповедта за изпълнение се издава и изпълнителният лист за задължението. При заповедта за незабавно изпълнение изпълнителният лист се издава едновременно със самата заповед. Въз основа на него кредиторът образува изпълнително производство срещу длъжника пред частен съдебен изпълнител.

Най – често заповедите за изпълнение се използват като средство за събиране на вземания от банки за задължения по кредити, както и от „Топлофикация“ ЕАД за задължения за доставка на топлинна енергия.

Именно, поради широкото приложение на заповедите за изпълнение в практиката, възниква въпросът за приложението на правилата за давността по отношение на тях. Всъщност два са най – важните въпроси в тази връзка, на които трябва да се отговори. Това са:

  1. каква е продължителността на давността в случай на издаване на заповед за изпълнение; и
  2. подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение прекъсва ли давността?

Каква е продължителността на давностния срок в случай на издаване на заповед за изпълнение?

Давностните срокове имат различна продължителност в зависимост от основанието, за което се отнасят. По отношение на съдебните изпълнителни основания (изпълнителни листове, издадени въз основа на съдебни решения) давността е пет години.

По отношение на несъдебните изпълнителни основания, каквото е заповедта за изпълнение, продължителността на давностния срок зависи от характера на вземането, за което се издава.

Повече за различните видове давностни срокове и тяхната продължителност, можете да прочетете в темата, посветена на защитата срещу претенции за задължения, чиято погасителна давност е изтекла.

Така, например, ако заповедта за изпълнение е издадена въз основа на вземане на банка за парично задължение по договор за кредит, давността ще бъде пет години.

А ако заповедта за изпълнение е издадена въз основа на вземане на „Топлофикация“ ЕАД за парично задължение във връзка с периодична доставка на топлинна енергия, давността ще бъде три години.

Прекъсва ли се давността при подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение?

Съгласно тълкувателната практика на Върховния касационен съд отговорът на този въпрос е отрицателен. Подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение не прекъсва давността на вземането. Това означава, че ако кредиторът подаде такова заявление, петте, съответно трите години, с изтичането на които задължението се погасява, продължават да текат. Разбира се, това правило не е абсолютно. То разкрива известни особености и допуска изключения. За да могат тези особености да бъдат по – добре разбрани, трябва да обърнем внимание на няколко обстоятелства.

На първо място,

споменахме, че към заявлението за издаване на заповед за изпълнение не е задължително да се представят доказателства. Видно от това обстоятелство, заповедното производство е изключително опростено в полза на кредитора. Въз основа единствено на подаденото заявление, съдът издава заповедта за изпълнение.

Законодателят, обаче, поставя кредитора и длъжника в равнопоставено положение. Ето защо, заповедното производство е опростено и в полза на длъжника. Затова, след издаване на заповедта за изпълнение съдът я връчва на длъжника, като му дава възможност за възражение. Не е задължително длъжникът да обосновава своето възражение. Напълно достатъчно е да заяви, че не дължи. Липсата на задължение за обосноваване на възражението произтича от насрещната липса на задължение за доказване на вземането в този начален етап на заповедното производство.

На второ място,

съдът дава възможност на длъжника да възрази в едномесечен срок от получаване на заповедта, но не го задължава да го направи. Тоест, длъжникът може да подаде възражение, но може да избере и да не възразява. В зависимост от предприетото от длъжника поведение се активират различни по вид последици.

В случай, че длъжникът не възрази в едномесечния срок, заповедта за изпълнение влиза в сила. В този момент се издава изпълнителният лист, въз основа на който съдебният изпълнител ще започне принудително изпълнение.

В случай, че длъжникът възрази срещу заповедта за изпълнение, съдът указва на кредитора да предяви иск пред съда за вземането си. Срокът, в който той може да направи това е едномесечен, считано от датата на получаване на указанието. Ако кредиторът не предяви иск за установяване на вземането си, съдът обезсилва заповедта за изпълнение и заповедното производство се прекратява. Ако кредиторът, обаче, предяви такъв иск и вземането бъде потвърдено от съда, вече ще бъде налице съдебно изпълнително основание под формата на съдебно решение и независимо от произхода на вземането, давността за него ще бъде винаги пет години.

На трето място,

трябва да се знае, че давността все пак не е непрекъсваема. Моментът, в който тя се прекъсва се поставя в зависимост от действията на кредитора и длъжника в заповедното производство.

В кой момент давността се счита за прекъсната?

Общите правила за прекъсване на давността се уреждат в Закона за задълженията и договорите. Според тях, давността се прекъсва с:

i) с признаване на вземането от длъжника;

ii) с предявяване на иск или възражение или на искане за почване на помирително производство. Aко искът или възражението или искането за почване на помирително производство не бъдат уважени, давността не се смята прекъсната;

iii) с предприемане на действия за принудително изпълнение.

По отношение на темата, която обсъждаме днес, значение имат основанията в т. ii) и iii). Затова ще разгледаме само тях.

Прекъсване на давността с предявяване на иск

В светлината на заповедното производство, това е искът да установяване на вземането на кредитора. Както споменахме по – горе, той се предявява, в случай че длъжникът подаде възражение срещу заповедта за изпълнение. В този случай, обаче, законодателят придава обратно действие на прекъсването на давността. Според него, ако искът е предявен в указания от съда едномесечен срок, давността се счита за прекъсната от момента на подаване на заявлението за издаване на заповедта за изпълнение. Нека да илюстрираме тази теоритична постановка с пример.

Мария Иванова сключва договор за кредит с „АБВ Банк“ АД, който спира да обслужва. Банката обявява кредита за предсрочно изискуем и на 10.10.2019 г. подава заявление за издаване на заповед за изпълнение. На 13.10.2019 г. съдът я издава и изпраща препис от нея на Мария, която я получава на следващия ден – 14.10.2019 г. На 24.10.2019 г., в рамките на законоустановения едномесечен срок, Мария подава възражение срещу така издадената заповед за изпъление. На 25.10.2019 г. „АБВ Банк“ АД получава указанието на съда, че е разполага с едномесечен срок да предяви иск за установяване на вземането си срещу Мария. Банката внася иска в съда на 24.11.2019 г., в рамките на законоустановения срок. Давността се счита за прекъсната на 10.10.2019 г. Новата петгодишна давност ще започне да тече от датата на влизане в сила на съдебното решение за установяване на вземането.

ВАЖНО!!! Докато процесът за установяване на вземането е висящ пред съда, давността спира да тече.

ВАЖНО!!! Ако „АБВ Банк“ АД не успее да докаже вземането си и искът му бъде отхвърлен, ще се счита, че давността изобщо не е прекъсвана.

Прекъсване на давността с предприемане на действия по принудително изпълнение

В светлината на заповедното производство, в тази хипотеза ще се намираме тогава, когато длъжникът не е подал възражение срещу заповедта за изпълнение или не го е подал в едномесечния срок. В този случай тя влиза в сила и въз основа на нея се издава изпълнителен лист. Въз основа на него кредиторът подава молба до частен съдебен изпълнител за образуване на изпълнително производство. Към този момент давността все още не се счита за прекъсната. В този смисъл е и тълкувателната практика на Върховния касационен съд. Според последния не представляват действия по принудително изпълнение молбата за образуване на изпълнителното дело, поканата за доброволно изпълнение, проучването на имуществото на длъжника и др. под.

Тоест, в този случай давността ще се прекъсне едва с предприемането на кое да е изпълнително действие в рамките на всеки изпълнителен способ. Нека отново да дадем пример.

Георги Петров дължи на „Топлофикация“ ЕАД суми, представляващи задължения за предоставена топлинна енергия за периода от 05.01.2016 г. до 05.12.2016 г. На 01.11.2018 г. „Топлофикация“ ЕАД подава заявление за издаване на заповед за изпълнение. Георги не възразява срещу нея, вследствие на което тя влиза и съдът издава изпълнителен лист. На 10.12.2018 г. „Топлофикация“ ЕАД подава молба за образуване на изпълнително производство за принудително събиране на вземанията от Георги Петров. Съдебният изпълнител му изпраща покана за доброволно изпълнение на 11.12.2018 г., а на 12.12.2018 г. изпраща писма до Национална агенция по приходите (НАП), Агенция по вписванията и съответното териториално управление на Министерството на вътрешните работи за проучване на имуществото на Георги. На 20.01.2019 г. ЧСИ получава писмо, с което НАП го уведомяват, че длъжникът има регистриран трудов договор. Съответно на 21.01.2019 г. ЧСИ налага запор на заплатата на Георги.

В този момент давността на вземането на „Топлофикация“ ЕАД срещу Георги се счита за прекъсната.

В заключение

Темата за спирането, прекъсването, течението и продължителността на давностните срокове е изключително комплицирана. В случаите на образувано заповедно производство, навременно предприетата ефективна защита на длъжника може да изиграе значителна роля върху по – нататъшното развитие на процеса. Важно е да се знае, че длъжникът разполага и с активни средства за защита срещу претенции за изпълнение на задължения. Това става чрез предявяване на иск срещу кредитора за установяване на недължимостта на вземанията, които той претендира.

______________________________________________________________________________

Още интересни статии, свързани с правата и правните възможности за защита на длъжниците в изпълителното производство, можете да намерите в секцията „Принудително изпълнение„.

Адвокатска кантора „Петкова“ има богат опит в предоставянето на ефективна защита и правна помощ на длъжници по изпълнителни и искови производства за задължения по кредити и комунални услуги.

Адвокат Силвия Петкова за антивакс движението 2
Медии, Административно право, Наказателно право

Адвокат Силвия Петкова за антивакс движението

След смъртта на 5-годишно дете от морбили в столична болница, отново се повдигна темата за необходимостта от поставянето на ваксини. Според специалистите, детето е починало, тъй като е било изложено на заболяването. Поради трайни медицински противопоказания, то не е могло да бъде ваксинирано.
В предаването „Следобед с BSTV“ адвокат Силвия Петкова коментира опасностите от непоставянето на ваксини. Тя посочва и възможните санкции, които могат да бъдат наложени на родителите.

Според нея цари широко неразбиране на понятията индивидуален и колективен имунитет. Тя обяснява, че не всички ваксинирани успяват да развият пълен и траен индивидуален имунитет. Тоест за тях продължава да има риск от заболяване. От своя страна, онези, които са развили такъв имунитет предпазват неваксинираните, поради трайни медицински противопоказания и тези, които не са успели да развият пълен имунитет.

От друга страна, според адвокат Силвия Петкова рискове от ваксините е имало винаги. До скоро, обаче, не е имало спекулации и теории на конспирацията. Медицинската статистика сочи, че честотата на проява на нежелани реакции след поставяне на ваксина е 1 към 1 000 000, докато смъртността от морбили е 1 към 500.

Адвокат Силвия Петкова изяснява и какви са санкциите за родителите, които по свой избор не са поставили ваксини на детето си. Предвидени са символични глоби в размер от 50 до 100 лв. и от 100 до 200 лв. за повторно нарушение. Тези глоби не могат да подействат мотивиращо за родителите да спазват имунизационния календар. От друга страна пък, ограниченията за допускане до детска градина подтикват родителите да вадят фалшиви документи. По този начин те поставят в опасност не само живота на собственото си дете, но и на останалите.

Възможно е

и ангажирането на наказателна отговорност на родители, които не ваксинират децата си. Това може да стане, в случаите в които се окаже, че непоставянето на ваксина е довело до опасност за живота и здравето на детето.

От къде произлиза теорията, че ваксините причиняват аутизъм, има ли пряка връзка между тях и определени заболявания и дискриминирани ли са неваксинираните поради свободен избор на родителите си деца при недопускане на детска градина, вижте във видеото.

____________________________________________________________________________

Още интересни коментари на адвокат Силвия Петкова можете да намерите в секция „Медийни изяви„.

Адв. Петкова за отговорността на президента 3
Медии, Наказателно право

Адв. Петкова за отговорността на президента

Една от актуалните теми за изминалите две седмици беше темата за отговорността на президента. Тя беше повдигната от главния прокурор пред Конституционния съд, който скорострелно образува конституционно дело. Повод за питането станаха разпространени от прокуратурата разговори, записани чрез използване на специални разузнавателни средства, в които участва българския президент. Според главния прокурор е налице необходимост от тълкуване на конституционната разпоредба, уреждаща процедурата за ангажиране на отговорност на президента. По покана на BSTV адв. Силвия Петкова коментира темата за пределите на наказателната отговорност на президента.

В предаването „Следобед с BSTV“ адв. Силвия Петкова поясни, че искането за тълкуване на Конституцията е неоснователно. Според нея разпоредбата на чл. 103, уреждаща отговорността на президента, е пределно ясна и за неюристи. Така, според ал. 1

Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.

Според адв. Петкова държавната измяна и нарушението на Конституцията не са еднозначни понятия. Те се отнасят като общо към специално, тъй като всяка държавна измяна ще бъде нарушение на Конституцията, но не всяко нарушение на Конституцията ще бъде държавна измяна. Последната може и да осъществява състава на някое от престъпленията против Републиката, уредени в Наказателния кодекс, но това не е задължително. От своя страна, адв. Петкова обърна внимание на факта, че отговорността на президента, която се осъществява по реда на Конституцията е различна от наказателната отговорност, която се реализира по реда на наказателното производство. Според нея, в конституционната процедура отговорността е политическа и нейното реализиране води единствено до прекратяване на правомощията на президента.

В предаването

адв. Петкова дава отговор и на въпросите възможно ли е президентът да носи отговорност за действия, извършени при изпълнение на неговите функции; може ли срещу него да се води разследване, докато е на поста си; какви са пределите на наказателната му отговорност за престъпления, извършени извън изпълнение на функциите му и какви следва да бъдат последиците от разпространението на информация, събрана чрез специални разузнавателни средства.

Вижте повече във видеото.

____________________________________________________________________________

Още интересни коментари на адв. Силвия Петкова можете да намерите в секцията „Медийни изяви„.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 5

Първото за месец февруари издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5 е вече тук. В него ще разгледаме законодателните и други изменения за периода 01.02. – 07.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 5
Държавен вестник„, бр. 10 от 2020 г.

Днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, както вече по традиция, започваме с разглеждането на извънредния седмичен брой на „Държавен вестник“. Това е бр. 10 от 2020 г.

Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

Споразумението ще гарантира осигурителните права на българските граждани, пребиваващи на територията на канадската провинция Квебек. Разпоредбите му ще позволят на работилите или работещи български граждани в Квебек, на които предстои пенсиониране, да се възползват от придобития осигурителен стаж на територията на едната държава и при  преценка на правото на пенсия на територията на другата държава.

Любопитно! Споразуменията са вид международни актове и като такива подлежат на ратификация със закон.

Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан

Предмет на тази спогодба са правилата за осигуряване при работа в двете държави. С нея се предвижда ред за отпускане и изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, поради общо заболяване и наследствените пенсии.

Предвижда се също взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на България и Азербайджан. Съгласно спогодбата, за осигурителни периоди ще се считат и тези от трета държава, с която България или Азербайджан, имат сключен договор за социална сигурност, който предвижда сумиране на осигурителни периоди.
Осигуряване се зачитането и на права, придобити преди влизане в сила на Спогодбата.

Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Спогодбата се факт, поради нарастващите перспективи на България за по – сериозен износ към Пакистан. Очаква се тя да допринесе за облекчаване на данъчната тежест на лицата, развиващи своята търговска дейност на територията на двете държави.
Приложимите, според спогодбата, данъчни правила са по българското законодателство.

Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България

С Решението се отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет. Такова предложение беше внесено, заради провал на политиката в областта на околната среда и водите.

Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

Това е парламентарната комисия, която беше създадена през септември 2019 г. по случай временното прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ по Българското национално радио, станало на 13 септември. Предвиденият срок на действие на комисията беше 2 месеца. С обнародването решение Народното събрание удължава срока на дейността ѝ до 23 февруари включително.

Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани

Нейната цел е да събере информация за наличие на нарушения на процедурите за придобиване на българско гражданство. Срокът на действие на комисията се удължава с един месец.

Решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03)

С решението се определя централен курс на лева към еврото 1,95583 лева за 1 евро. Изключва се и възможността за участие на България в Механизма на обменните курсове при централен курс между еврото и лева, различен от посочения.

Указ № 15 на Президента на Република България от 2020 г.

С него флотилен адмирал Мален Стефанов Чубенков се освобождава от длъжността Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и от военна служба. Освобождаването се прави от 6 февруари 2020 г.

Постановление № 15 от 2020 г. за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана

Съдържанието на постановлението е поверително. Поради това, в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, неговите разпоредби не могат да бъдат коментирани.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Изменията касаят единствено дипломатическите служители и не представляват обществен интерес.

Решение № 6815 от 8 май 2019 г. по административно дело № 4626 от 2018 г.

Решението е на Върховния административен съд. То е постановено по дело, образувано въз основа на жалба от Фондация „Майки за донорство“. Искането е за отмяна на чл. 13, ал. 1, т. 1 само в частта относно неродствено даряване и т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на министъра на здравеопазването.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 вземането на яйцеклетки от донор може да извърши, ако донорът е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване и не е поставен под запрещение.

От друга страна, съгласно т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се предвижда възможност донорите на овоцити да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи. Сред тях са разходите за пътни, настаняване и престой, отсъствие от работа, причинен дискомфорт или болка, пропуснати ползи и др.

Искането е уважено изцяло и разпоредбите са отменени. Решението не е окончателно.

Решение № 1169 от 23 януари 2020 г. по административно дело № 8873 от 2019 г.

Решението отново е на Върховния административен съд. То е постановено по дело, образувано въз основа на касационна жалба от Министерството на здравеопазването. Жалбата е против горното решение, с което се уважава жалбата на Фондация „Майки за донорство“.

Петчленният състав отменя решението на предходната инстанция и изцяло отхвърля жалбата на фондацията. Това означава, че оспорените разпоредби остават непроменени. Решението е окончателно.

„Държавен вестник“, бр. 11 от 2020 г.

Брой 11 е и редовният петъчен брой на „Държавен вестник“. Ето какви са обнародваните изменения.

Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Измененията касаят атестационните и помощните атестационни комисии.

Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България

С решението си Народното събрание е задължило Министерския съвет да извърши определени категории действия. Те са:
а. в срок до 29 фев­руари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД. Целта е да се гарантира енергийната сигурност на страната;
б. да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД;
в. да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.

Указ № 16 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор. Неговата декларация по Закона за публичност на на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности можете да намерите тук.

Указ № 17 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за назначаване на Петър Димитров Андонов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор. Господин Андонов е настоящ посланик на България в Република Индонезия.

Постановление № 16 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 27 039 570 лв. и са предназначени за:
1. обследване, проектиране и изграждане на нова водопроводна връзка към гр. Перник за осъществяване на подаването на допълнителни водни количества към водоснабдителната система, както и необходимата съпътстваща инфраструктура;
2. изграждане на система за управление и баланс на водните количества в яз. „Студена“;
3. спирателен кран 1 брой с ел. задвижка за главен клон и 5 броя спирателни кранове за градски резервоар „Могиличе“.

Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“

Договорът е между правителството на Съединените Американски Щати и правителството на Република България за покупка от страна на България на отбранителни изделия или услуги за отбраната. По – точно, той се отнася за системата за конструктивна симулация (JCATS ) – лицензи за софтуер и техническа поддръжка за тази система, включващи лицензи за операционна система „Линукс“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване (NET). Продажната цена е в размер на $ 416 396.

Наредба № 2 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания

Ръководството съдържа описание на различните видове кожни и венерически заболявания. В него се определят критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия по отношение на такива заболявания, както и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Защита на потребителите

Гаранция на стока. Какви са правата ни?

В рамките на отношенията „потребител – търговец“ най – често срещаните спорове са свързани с предоставената гаранция на стока, закупена от потребител. И може да се каже, че потребителите в еднаква степен не са запознати с правата си, колкото и търговците със задълженията си. 

Твърде често, подобно незнание произлиза от невъзможността за различаване на законовата от търговската гаранция. Ето защо в днешната статия ще разграничим двата вида гаранция. Ще поговорим за правото на потребителите да предявят рекламация. Ще отговорим и на въпроса за какъв срок търговецът е длъжен да спазва предоставената гаранция на стока.

Гаранция на стока – общи положения

Както вече говорихме в статията, посветена на потребителските права при онлайн пазаруване, действащият Закон за защита на потребителите смята потребителя за икономически по – слабата страна в отношенията му с търговеца, поради което му предоставя особена защита. Част от тази особена закрила е и задължението на търговеца да предоставя и да спазва предоставената гаранция на стока.

Какво всъщност означава терминът „гаранция на стока“?

Най – просто казано, гаранция на стока е налице при поемане на задължение от страна на търговеца, че в определен от закона или от него самия срок, той ще бъде „гарант“ за съответствието на стоката с уговореното в договора за нейната продажба. Това означава, че ако в така определените срокове се прояви дефект на стоката, счита се, че тя не съответства на уговореното. Съответно, търговецът ще бъде длъжен за своя сметка да отстрани недостатъците.

Законът

изрично определя в кои случаи се смята, че потребителската стока съответства на уговореното. Тези случаи са четири. И така, потребителската стока съответства на уговореното, когато:

1. притежава характеристиките, определени от страните в договора. В допълнение, тя следва да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец. Това условие е изключително важно. Това е така, тъй като нерядко търговците предоставят изключително качествени варианти на образци или мостри с цел да привлекат потребителя като свой клиент, но впоследствие се оказва, че реално доставената стока не е същата;

3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача. Така например, ако поискаме пералня, която може да пере килими, но се окаже, че това не е възможно, продадената пералня не съответства на договора за продажба;

4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните и характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

Видове гаранция

Какво вече споменахме, съществуват два вида гаранция – законова и търговска.

Законова гаранция

Законовоопределената гаранция на стока е задължителна и не може да бъде заобиколена. Тя се прилага за случаите, в които продадената стока прояви фабрични дефекти или не съответства на договора за продажба. Всякакви механични увреждания на стоката, причинени от виновното поведение на потребителя, не влизат в обхвата на законовата гаранция.

Съгласно закона, за да могат да се приложат разпоредбите, отнасящи се до този вид гаранция на стока, несъответствието трябва да е съществувало при доставката на стоката. Към тези случаи спадат и стоките, чиито дефекти са се проявили в шестмесечен срок от сключване на договора за продажба.

ВАЖНО!!! За прилагане на законовата гаранция няма ограничение във вида на стоките, за които се отнася.

Търговска гаранция

Предоставянето на търговска гаранция, както подсказва и нейното наименование, зависи от волята на търговеца.

ВАЖНО!!! Търговската гаранция на стока не отменя или заменя законовата, а я допълва. Това означава, че ако търговецът предостави гаранция с по – кратък срок от законовата, ще се приложи последната.

И макар законът да не предвижда задължителност на търговската гаранция на стока, той предвижда определени изисквания по отношение на нейните форма и съдържание.

Какви са те?

На първо място, търговската гаранция на стока следва да се предостави на потребителя в писмена фирма или на друг траен носител, достъпен за потребителя.

На второ място, заявлението за предоставяне на търговска гаранция на стока трябва да съдържа най – малко няколко категории информация:

а. правото на потребителя да предяви рекламация и срокът за това;

б. изявление, че търговската гаранция не отменя законовата;

в. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

г. съществените елементи, необходими за нейното прилагане. Сред тях са начините на предявяване на рекламации, срок на гаранцията, териториален обхват (само в България ли се прилага или не); име и адрес на лицето, което я предоставя и на лицето, което я обслужва.

ВАЖНО!!! Неспазването на някое от горните изисквания не води до недействителност на гаранцията. Това означава, че въпреки липсата на тези елементи, потребителят може да се позове на нея и да претендира изпълнение на посоченото в заявлението за нейното предоставяне.

Предявяване на рекламация при предоставена гаранция на стока

Правото на предявяване на рекламация е средството за защита, в случай че потребителската стока не съответства на договора. То е и средството за активиране на задълженията на търговеца по законовата или търговската гаранция.

ВАЖНО!!! Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

По отношение на рекламацията, законът също поставя някои изисквания.

На първо място, тя се предявява устно или писмено пред търговеца или упълномощено от него лице.

На второ място, при предявяването ѝ потребителят трябва да посочи нейния предмет, предпочитания начин за удовлетворяването ѝ и размера на претендираната сума, както и адрес за контакт.

ВАЖНО!!! Пазете касовите бележки/фактурите за закупените стоки. Те са средството, чрез което доказвате, че конкретната стока е закупена от конкретния търговец и именно той е задълженото лице по предоставената гаранция.

Права на потребителя при предявяване на рекламация

В рамките на предоставената гаранция, потребителят има право да предяви рекламация. Упражняването на това право, пък, активира задължението на търговеца да извърши конкретни законовоопределени действия.

Какво може да иска потребителят, в случай че в гаранционния срок  установи несъответствие на стоката с уговореното или фабричен  дефект?

В посочените случаи, потребителят има следните права:

а. възстановяване на заплатената сума;

б. за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното;

в. отбив от цената (намаление);

г. безплатно извършване на ремонт.

Коя от предвидените в закона възможности да използва потребителят в конкретната ситуация е въпрос на неговата субективна преценка. Нека, обаче, да обърнем внимание на някои правила, които е добре да вземем предвид при извършване на тази преценка.

Правила

По отношение на претенцията за възстановяване на заплатената сума, следва да се има предвид, че по същество тя представлява разваляне на договора. Потребителят, обаче, не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 

Същото се отнася и за случаите, в които търговецът се е съгласил да замени или да ремонтира за своя сметка стоката в едномесечен срок от предявяване на рекламацията. Обратно, когато търговецът не може да замени или ремонтира стоката в законоопределения срок, или пък стоката е ремонтирана многократно в рамките на предоставената гаранция, или когато несъответствието не е незначително, потребителят може успешно да отправи претенция за възстановяване на платената сума.

ВАЖНО!!! При използването на тази опция, потребителят ще дължи връщане на стоката.

По отношение на втората опция не възникват особени въпроси. Претенцията за замяна на дефектната/несъответстващата стока се отправя с цел получаване на друга, която да съответства на договореното.

Третата опция, а именно отбив от цената може да се използва успешно в случаите на незначително несъответствие на стоката. Такова ще бъде налице, когато не се засягат функциите на стоката, свързани с обикновената ѝ употреба.

Четвъртата опция се изразява в отправяне на претенция за извършване на безплатен ремонт. Тази възможност също е ясно регламентирана и не разкрива допълнителни въпроси. Тя също е свързана със задължението на търговеца да приеме своевременно предявената рекламация и съответно, да я удовлетвори.

ВАЖНО!!!

Много търговци използват непозволени практики, в случаите на претенции за възстановяване на платената сума, както и в случаите на замяна на стока и възстановяване на разликата в цените. Често пъти, вместо фактически да възстановят дължимите суми, търговците предоставят „ваучери“ за пазаруване от техен обект. Тази практика е абсолютно незаконосъобразна! 

Това е така, тъй като търговецът носи отговорност за качеството на предлаганата от него стока. В случаите на предоставяне на ваучер, тази отговорност не може да се реализира, тъй като неоправдано се задължава потребителя да придобие стока от същия търговец.

Ако Ви бъде предложено издаване на ваучер за пазаруване, вместо фактическо възстановяване на платената цена, нямате никакво задължение да се съгласите на такова предложение. Ако пък търговецът откаже фактически да върне парите, имате право на защита по общия ред за неспазване на гаранцията.

Случай от кантората

За да илюстираме казаното до тук, ще дадем пример с един от казусите, по които Адвокатска кантора „Петкова“ е предоставила правна помощ и съдействие.

Господин П. закупува 5 бр. интериорни врати, с които да обзаведе чисто новия си апартамент. Съгласно договора му за продажба, вратите се предоставят с две години гаранция на стока. Три месеца след монтажа в една от вратите се проявява дефект, заради който рамката на вратата пада, а малкият му внук едва се разминава от причиняване на сериозно нараняване. Господин П. предявява рекламация два дни след инцидента по мобилно чат приложение на служебен номер на търговеца. 

В рамките на едномесечния срок, последният не само, че не удовлетворява рекламацията, но и изобщо не отговаря. Видно от представените факти, г-н П. се е възползвал от правото си да предяви рекламацията в законоустановените срок и форма, Търговецът, от своя страна, не е изпълнил законовите си задължения. Успешното разрешаване на казуса в полза на г-н П. дойде след сезиране на Комисията за защита на потребителите.

В заключение

В крайна сметка, познаването на потребителските права, в случай на дефект или несъответствие е изключително важно. Това е така, тъй като правилният избор за това каква претенция да бъде отправена към търговеца може да ограничи възможностите тя да бъде възразена от него. Освен това, спазването на формата, съдържанието и сроковете за предявяване на рекламация могат да бъдат от решаващо значение за осигуряването на успешен изход от възникналия спор.

_______________________________________________________________________

Отговорите на други интересни въпроси относно естеството, видовете и защитата на потребителските права, можете да намерите в секцията „Защита на потребителите„.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и съдействие по потребителски спорове.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com