Договорно право

Мой длъжник е в производство по несъстоятелност. Какво да правя?

Производство по несъстоятелност срещу длъжник. Защита Когато говорим за производство по несъстоятелност следва да имаме предвид следното: Производството по несъстоятелност е универсално принудително производство, което има за цел за ликвидира едно търговско дружество, като осребри неговите активи и изпълни задълженията, които дружеството има към неговите кредитори. Съгласно чл. 607 от Търговски закон (ТЗ): „производството по несъстоятелност има… Continue reading Мой длъжник е в производство по несъстоятелност. Какво да правя?

Полицейско задържане за 24 часа
Административно право, Наказателно право, Новини

Полицейско задържане. Спечелено дело

Издаването на заповед за полицейско задържане за 24 часа е едно от най - често срещаните основания за краткотрайно лишаване от свобода по данни за съпричастност на едно лице към извършване на престъпление.   Правото на свобода и сигурност е едно от основните човешки права, защитено от Конституцията на Република България, Европейската конвенция за защита правата… Continue reading Полицейско задържане. Спечелено дело