Давност на кредит
Договорно право, Новини, Принудително изпълнение

Давност на кредит. Спечелено дело

Със съдействието на кантората бе спечелено поредното дело, с което съдът призна за установено, че колекторска фирма няма право на принудително изпълнение върху парично задължение на наш клиент, поради погасяването по давност на кредит, изтеглен от него. 

Производството се проведе по реда на Гражданския процесуален кодекс

Погасяване по давност на кредит. Казусът

Коментираният казус за погасяване по давност на кредит по никакъв начин не се отличава от типичните случаи, в които взискател – колекторска фирма изисква плащане от длъжник в размери, далеч по – високи от реалните. 

Длъжникът Х изтеглил потребителски кредит от банка, който, поради финансови затруднения, спрял да обслужва своевременно. Банката обявила кредита за предсрочно изискуем, снабдила се със заповед за незабавно изпълнение и направила искане за образуване на изпълнително дело. Вследствие на това ЧСИ налага няколко запора на банковите сметки на длъжника, както и насрочва и описи на движимите вещи в дома му.

Година по – късно банката продава задължението на колекторска фирма, която встъпва в правата ѝ като взискател по образуваното изпълнително дело. 

Действията по принудително изпълнение продължават малко повече от 9 години, докато в един момент длъжникът не решава да потърси правата си по съдебен ред чрез подаване на искане до ЧСИ да прекрати делото, поради погасяването по давност на кредит. Както се получава в повечето такива случаи, ЧСИ отказва да прекрати делото, поради „неоснователност“ на искането и продължава с налагането на запори по банкови сметки на длъжника и насрочването на описи на негови движими вещи.

Поради това поведение на ЧСИ, длъжникът беше принуден да пристъпи към подаване на т.нар. отрицателен установителен иск, с който да се признае за установено, че задължението му не подлежи на принудително изпълнение, поради погасяване по давност на кредит. Необходимостта от образуване на съдебното производство произтече най – вече от факта, че единствено съдът има правомощие да обяви погасяването по давност на кредит без да има възможност това негово решение да бъде преразглеждано след като влезе в сила.  

Давност на кредит. Спечелено дело 1

Какво постанови съдът по отношение на казуса за погасяване по давност на кредит?

По предявените отрицателни установителни искове за признаване за установено, че колекторската фирма няма право на принудително изпълнение срещу длъжника, поради погасяване по давност на кредит, съдът направи подробен анализ на безспорно доказаните по случая факти. 

На първо място, съдът се съсредоточи върху периодите, през които взискателят беше проявявал активност да поддържа висящността на изпълнителния процес. 

На второ място, съдът направи подробен анализ на датите, на които са били извършвани изпълнителни действия спрямо длъжника, като изрично е отбелязал няколкократно кои действия имат качеството „изпълнителни“ по смисъла на закона и съдебната практика, съответно могат да спрат течението на давностния срок. 

Накрая, въз основа на всички събрани доказателства, съдът стигна до извод, че след 10.11.2015 г. взискателят не е предприемал активни действия по поддържане на висящността на изпълнителния процес, поради което прие, че правото му на принудително изпълнение на задължението е погасено. 

Цялото решение и доводите на съда можете да видите по – долу. 

Давност на кредит. Спечелено дело 2
Давност на кредит. Спечелено дело 3
Давност на кредит. Спечелено дело 4
Давност на кредит. Спечелено дело 5
Давност на кредит. Спечелено дело 6
Давност на кредит. Спечелено дело 7

В заключение

Както стана ясно от изложеното по – горе, макар и приетата през 2020 г. абсолютна давност да се прилага само по отношение на кредитите, изтеглени след влизането в сила на тези правила, фигурата на „вечния длъжник“ може да отпадне и при действието на предишните законови разпоредби, които предоставят достатъчно сериозна защита за длъжниците срещу произвол от страна на ЧСИ, банки и колекторски фирми. 

Защитата от този произвол се провежда успешно по съдебен ред.  

_____________________________________________________________________

Още интересни случаи, по които специалистите от кантората са провели успешна защита, можете да намерите в секция „Новини“.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по казуси, свързани с погасяване по давност на кредит. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел.: +359 885 47 77 57 (за клиенти с чуждестранни номера контактът се осъществява чрез whatsapp или viber) 
email: office@petkovalegal.com

Специалистите на кантората работят с предварително записан час. 

Давност на кредит. Спечелено дело 8
Полицейско насилие
Наказателно право

Жертва съм на полицейско насилие. Как да се защитя?

Осъществяването на полицейско насилие е едно от най – често срещаните нарушения на физическия интегритет на задържаните лица, което традиционно се игнорира както от прокуратурата, така и от съдилищата. 

Това е и причината България често да бъде осъждана за липса на ефективно разследване на упражненото полицейско насилие пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург

В практиката най – често срещаните причини за упражняване на полицейско насилие могат да бъдат идентифицирани като:
1. оказване на съпротива при арест;
2. изтръгване на самопризнания;
3. убеждение у полицейския орган, че задържаният е извършил престъпление и следва да бъде наказан за него незабавно.

Кога законът допуска използването на физическа сила от полицията?

Законът за Министерството на вътрешните работи и нормативните актове по неговото прилагане предвиждат изчерпателно случаите, в които полицейските органи имат право да използват физическа сила и помощни средства (белезници, оръжие). 

На първо място, използването на физическа сила и помощни средства е допустимо, когато конкретен гражданин противодейства на изпълнението на полицейско разпореждане или той самият не го изпълнява, когато то е насочено към него. 

На второ място, физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани при задържане на нарушител, който оказва съпротива на полицейския орган или не му се подчинява.

Третото основание е налице, когато конвоирано лице се опитва да избяга, да посегне на собствения си живот или на живота на други лица. 

Четвърто, такава възможност законът предвижда и при оказване на съдействие на други държавни органи или длъжностни лица. 

На пето място, физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани и при:
1. нападения срещу граждани и полицаи;
2. освобождаване на заложници;
3. групови нарушения на обществения ред;
4. нападения над сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства;
5. освобождаване на незаконно заети обекти;
6. при необходимост от осигуряване на личната безопасност на полицейските служители. 

Извън посочените случаи полицейските служители нямат право да използват физическа сила и помощни средства.

ВАЖНО! Дори и да е налице някое от основанията, изброени по – горе, полицейските служители са длъжни да съобразяват степента на използваната физическа сила с необходимостта от това. Те носят отговорност във всички случаи, когато използваната от тях физическа сила е била прекомерна спрямо целта, за която е следвало да бъде приложена. 

Полицейско насилие

Какво означава "полицейско насилие?"

Ненужното или прекомерно използване на физическа сила и/или помощни средства представлява полицейско насилие, което винаги съставлява престъпление. 

От характера и степента на причинените увреждания, зависи и наказанието, което следва да се определи за упражненото полицейско насилие. 

Възможните увреждания, които могат да бъдат нанесени са две категории: убийство или телесна повреда. Последната, от своя страна, може да се раздели на три подкатегории, а именно тежка, средна или лека (с или без разстройство на здравето). 

В случай че вследствие на упражнено полицейско насилие, пострадалият почине, полицейските служители – извършители следва да бъдат наказани с лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. 

Що се отнася до причиняването на телесна повреда, наказанията варират в зависимост от нейната степен. 

При нанасяне на тежка телесна повреда, вследствие на упражнено полицейско насилие, наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години. 

Телесната повреда е тежка, когато е причинено продължително разстройство на съзнанието, постоянна слепота или глухота, загуба на речта, детеродна неспособност, обезобразяване, причиняващо необратимо разстройство на речта, вкуса, обонянието или зрението, загуба на бъбрек, слезка или крило на бял дроб, загуба или осакатяване на крайник, както и постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. 

При нанасяне на средна телесна повреда, вследствие на упражнено полицейско насилие, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години. 

Телесната повреда е средна, когато е причинено трайно отслабване на зрението или слуха или, трайно затрудняване на речта, както и движението на крайниците, снагата, врата, функциите на половите органи. Средна телесна повреда е налице и при счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето.

ВАЖНО! Ако са избити зъби, без които не се причинява затруднение в дъвченето или говоренето, телесната повреда не се квалифицира като средна. 

На следващо място, средна телесна повреда е налице и когато е причинено обезобразяване на лицето или други части от тялото, постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота или разстройство на здравето, временно опасно за живота (напр. сътресение на мозъка със загуба на съзнание). Накрая, средна телесна повреда е налице и при наранявания, които проникват в черепната, гръдната или коремната кухина. 

При нанасяне на лека телесна повреда, вследствие на упражнено полицейско насилие, наказанието е лишаване от свобода до три години, ако е придружена с разстройство на здравето и с до една година или пробация, ако такова не е причинено. 

Жертва съм на полицейско насилие. Как да се защитя? 9

Защита при полицейско насилие

Както отбелязахме по – горе, упражняването на полицейско насилие съставлява престъпление и всеки пострадал следва да подаде сигнал за това. 

Ако сте пострадал от полицейско насилие е необходимо, на първо място, още преди освобождаването си да поискате да Ви бъде предоставена медицинска помощ. Процедурата е такава, че често пъти това искане се прави именно пред полицейския орган, който е упражнил насилието. Съответно, в повечето случаи пострадалият получава отказ. 

При отказ да Ви бъде предоставена медицинска помощ преди освобождаване, необходимо е незабавно да потърсите свой близък, който да Ви вземе от ареста и да му покажете нараняванията си, както и да направите съответните снимки.

В повечето случаи при освобождаване и без поискване, полицейските органи водят задържания при фелдшер, работещ в съответното районно полицейско управление, който да констатира физическото му състояние. В много случаи пострадалият от полицейско насилие задържан бива заплашван да подпише документ, според който няма претенции за нанесени вреди по време на задържането си. 

Независимо от заплахите, обаче, необходимо е да се настоява фелдшерът или друго медицинско лице да опише получените в ареста наранявания и да предостави съответен документ на задържания.  

Следващата задължителна стъпка е незабавно посещение на съдебна медицина след освобождаване от ареста за снабдяване със съдебно – медицинско удостоверение за получените наранявания и пристъпване към изготвяне на сигнал за извършено престъпление. 

В заключение

В повечето случаи, пострадалите от полицейско насилие получават и предупреждение от извършителите – полицаи, че при подаване на сигнал насилието ще се повтори в много по – тежка степен. 

Практиката на кантората, обаче, показва, че се постига точно обратния ефект. 

____________________________________________________________________

Още интересни теми за правата и правните възможности на пострадалите от престъпления, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Адвокатска кантора „Петкова“предоставя специализирана правна помощ в полза на пострадали от полицейско насилие както пред българските държавни органи, така и пред Европейския съд по правата на човека.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Жертва съм на полицейско насилие. Как да се защитя? 10
Покупка на имот
Вещно право, Договорно право

Покупка на имот. Трябва ли ми адвокат?

За какво трябва да внимаваме при покупка на имот?

Безпрецедентната здравна криза в последните две години доведе до огромно разрастване на имотния пазар, а като една от причините за това специалистите сочат основателното притеснение на гражданите от предстояща финансова криза и високи нива на инфлация. А както е известно, осъществяването на покупка на имот често може да се окаже едно добро противодействие на обезценяването на спестяванията ни. 

Масовото осъществяване на сделки, свързани с покупка на имот доведе и до изключително повишаване на запитванията към кантората от потенциални купувачи, които се питат дали им е необходим адвокат при осъществяването на преговорите и сключването на договорите. 

Отношенията, свързани с покупка на имот и собствеността върху такъв се уреждат от Закона за задълженията и договорите и Закона за собствеността

Покупка на имот. Трябва ли ми адвокат? 11

Действия преди сключване на договор за покупка на имот

Преди да се пристъпи към сключването на договор за покупка на имот, необходимо да се предприемат няколко задължителни стъпки, които могат да спестят на купувача сериозни главоболия впоследствие. 

Първото такова действие е цялостното проучване на продавача. Това е необходимо най – вече в случаите, в които продавачът е юридическото лице – инвеститор, който строи или ще построи сградата, в която се намира имотът, предмет на покупката.  

Защо това проучване е важно?

Строителството на сгради е дейност, изискваща както сериозен опит, така и сериозен капитал, а рискът сградата да не бъде довършена или да не бъде довършена в срок, поради изчерпване на финансовите средства на инвеститора, представлява опасност, която винаги следва да бъде взета предвид преди сключване на договор за покупка на имот. Ето защо е важно да се извърши подробна проверка на финансовото състояние на продавача – юридическо лице, а по възможност и предишните му проекти. Това би спомогнало за съставяне на обективна преценка относно потенциала му да довърши сградата. 

Проучването на финансовото състояние на продавача има и още една важна функция. Тя се състои в предоставянето на възможност за преценка дали купувачът би разполагал с достатъчно ефективни средства за удовлетворяване на претенция за възстановяване на предплатената сума, ако инвеститорът не успее да изпълни задължението си да построи сградата и да предаде имот в завършен вид. 

Случай от практиката

Лицето Х сключва предварителен договор за покупка на имот „на зелено“ от дружество „У“ АД, което се задължава да построи жилищен комплекс и да се снабди с удостоверение за въвеждане в експлоатация  в срок от две години от сключване на договора, като в седмодневен срок предаде на купувача обекта (апартамент), предмет на договора. На етап „груб строеж“ (акт 14) дружеството „У“ АД е обявено в несъстоятелност, като единственото му имущество е именно сградата, намираща се в степен на завършеност „груб строеж“. 

Лицето Х встъпва в производството като кредитор с цел да потърси начин да получи обратно платената по предварителния договор сума. Преди сключване на предварителния договор Х не проверил финансовото състояние на дружеството „У“ АД, поради което не е имало как да знае, че за последните три години то е натрупало огромни загуби от дейността си. 

Покупка на имот. Трябва ли ми адвокат? 12

Второто задължително действие преди сключване на договор за покупка на имот е проучването на самия имот. Това е необходимо както в случаите, в които се купува обект във вече построена сграда, така и когато сградата предстои да бъде построена. Основните цели на това проучване е да се установи собствеността върху имота (земята) и наличието на права на трети лица върху него. 

Защо това проучване е важно?

В практиката най – често се срещат един или няколко от следните проблеми:

1. Имотът да има няколко собственици.
За изповядването на сделката е необходимо съгласието на всеки един от тях. Предварителен договор, сключен само с един съсобственик без той да е упълномощен от всички останали, не ги задължава. Така може да се окаже, че купувачът е дал голяма сума по предварителен договор, който не може да произведе действието си спрямо всички собственици на продавания имот. Ако недобросъвестния продавач не разполага с имущество, купувачът би се изправил пред сериозни препятствия при получаването обратно на платената сума. 

2. Имотът е ипотекиран. 
Ипотеката е вещна тежест, която следва имота, а не собственика. Ако купувачът знае за наличието на ипотека, това не представлява проблем, тъй като той може да плати част от продажната цена на ипотекарния кредитор, а остатъка – на продавача.

Ако, обаче, продавачът не знае за наличието на учредена ипотека, при осъществяването на покупка на имот, той ще плати цялата продажна цена на продавача. В случай че последният не плаща задължението по кредита си, принудителното му изпълнение ще бъде насочено именно към ипотекирания имот.  Така може да се окаже, че купувачът е платил цената на имот, който бива продаден на публична продан. Действително, в този случай той може да потърси отговорността на продавача, като заведе иск срещу него за възстановяване на платената сума. В тази ситуация, обаче, успехът на такъв иск се поставя под въпрос.  

 

3. Имотът е обременен със сервитути или право на ползване. 

Правото на ползване обикновено се учредява пожизнено, а прекратяването му зависи единствено от волята на ползвателя. Така се оказва, че купувачът, който не е проучил имота и го е купил без да знае за наличието на това право, получава само „голата собственост“ без да има възможност да прекрати правото или да ползва самостоятелно обекта, предмет на договора за покупка на имота. 

 

Случай от практиката

Лицето Х закупува дворно място, в рамките на което има разрушена къща. Идеята му е да разчисти мястото, да построи нова къща и да се пренесе там със семейството си. Когато започва разчистването, изпод строителни отпадъци и биологична маса се появяват тръби, като се оказва, че в полза на съседен имот е учредено право на преминаване на газопреносна мрежа, за което Х не е знаел, тъй като не е направил проучване на имота. 

По стечение на обстоятелствата това право на преминаване се оказва нищожно, поради неспазване на установения от закона ред за учредяването му, но 4 години след закупуването на имота, Х не може да започне разчистване и строеж, тъй като газопреносната мрежа препятства тази възможност, а съдебното решение, с което се постановява премахването ѝ е обжалвано от притежателя на правото на преминаване. 

Покупка на имот. Трябва ли ми адвокат? 13

Съдържание на договора за покупка на имот

Особено, когато се касае за покупка на имот от дружество – инвеститор, предоставяните на купувача „бланкови“ договори, всъщност представляват договори, изготвени в интерес на инвеститора от неговите адвокати. Тези договори могат да съдържат клаузи, невидими за неспециализирания в областта на договорното и вещно право купувач. Сред тези клаузи могат да бъдат финансовите уговорки, скрити възможности за едностранно повишаване на продажната цена от страна на инвеститора, на която купувачът да не може впоследствие да се противопостави, особености при предаване владението над обекта, предмет на договора за покупка на имот, клаузи, свързани с гаранционното обслужване на строежа и много, много други. 

В заключение

Ползването на правна помощ от адвокат по имотно право при сключване на договор за покупка на имот не е задължително. Както видяхме по – горе, обаче, този вид сделки могат да проявят редица особени юридически специфики, които от своя страна, ако не бъдат изчистени своевременно, могат да доведат до сериозни загуби на финанси, време и нерви за купувачите, които са решили просто да се доверят, че спрямо тях няма да се прояви никоя от тези специфики. 

______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на страните по различните договори, чийто предмет е имущество, можете да намерите в секциите „Вещно право“ и „Договорно право“.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при изготвяне, преглеждане и коригиране на договори за покупка на имот, преговори с продавачи относно договорни клаузи, както и процесуално представителство при неизпълнение на предварителни или окончателни договори. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3,
тел: +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Темида лого
Наказателно право

Домашен арест. Същност и защита

Мярката „домашен арест“ е втората по тежест мярка за неотклонение след задържането под стража, която се взима спрямо обвиняеми или подсъдими за извършено престъпление. 

Като всяка друга мярка за неотклонение, прилагана в наказателното производство, мярката „домашен арест“ е подробно регламентирана в Наказателно – процесуалния кодекс. Подобно на задържането под стража, тя също е свързана с лишаване от свобода на обвиняемия/подсъдимия, макар и в значително по – ниска степен. 

Именно, поради характера ѝ на мярка, свързана с лишаване от свобода, условията за нейното приложение следва да отговарят на утвърдените в Европейската конвенция за защита правата на човека международни стандарти.

Домашен арест. Същност и защита 14

Домашен арест. Същност и условия

Какво означава "домашен арест"?

Мярката за неотклонение „домашен арест“ представлява забрана за обвиняемия или подсъдимия да напуска жилището си без разрешението на прокурора или съда (в зависимост от това дали мярката се прилага в хода на досъдебната или в хода на съдебната фаза на наказателния процес). 

ВАЖНО! Адресът, на който ще се изпълнява домашен арест се определя от съда, който е постановил прилагането на мярката. В случай че обвиняемият или подсъдимият желае да бъде променен адреса на изпълнението ѝ, необходимо е последващо разрешение от прокурора, когато процесът е на досъдебна фаза или от съда, пред който се води делото. 

При какви условия се постановява домашен арест?

Както при всяка друга мярка за неотклонение, за да се постанови домашен арест е необходимо едновременното наличие на няколко, изчерпателно изброени в закона условия. 

На първо място, необходимо е, когато мярката се взима в досъдебното производство, да са налице доказателства за съпричастността на дадено лице към извършено престъпление и то да е привлечено в качеството на обвиняем. 

ВАЖНО! За целите на постановяването на домашен арест, не е необходимо тези „доказателства“ да са достатъчни за постановяване на осъдителна присъда и в хода на делото могат да бъдат разколебавани, респ. мярката да бъде отменена или изменена в по – лека. 

На второ място, както по отношение на обвиняемия в досъдебното производство, така и по отношение на подсъдимия в съдебната фаза е необходимо да са налице данни, че той може да се укрие, да извърши престъпление или да осуети изпълнението на постановената присъда.

Макар и по отношение на мярката за неотклонение „домашен арест“, законът да не използва словосъчетанието „реална опасност“, то при преценката за това дали обвиняемият/подсъдимият може да се укрие, да извърши престъпление или да осуети изпълнението на постановената присъда се взима предвид именно реалният характер на тази опасност. Това е така, тъй като никой не може да бъде лишаван от свобода, поради имагинерни причини. 

ВАЖНО! Именно, защото е свързана с лишаване от свобода, законът предвижда определени срокове, в рамките на които може да се прилага домашен арест. 

В досъдебната фаза, тази мярка може да се прилага за срок не по – дълъг от 8 месеца, ако е повдигнато обвинение за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода повече от 5 години. Максималният срок е година и половина, когато обвинението е за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода 15 или повече години, или друго по – тежко наказание. За всички останали престъпления, домашният арест не може да продължава повече от два месеца. 

По отношение на съдебната фаза, българският закон не предвижда конкретни срокове, в рамките на които може да се прилага мярката „домашен арест“. Европейската конвенция за защита правата на човека постановява, обаче, че всяко лице се ползва от правото делото му да се гледа в разумен срок. Съответно, ако този стандарт не може да бъде спазен, обвиняемият/подсъдимият следва да бъде освободен преди приключването на делото му. 

Кой срок е разумен се преценява съобразно обстоятелствата по всеки конкретен наказателен процес. 

Домашен арест

Изменение, отмяна и контрол на мярката "домашен арест"

Както всяка друга мярка за неотклонение, мярката „домашен арест“ не може да се прилага вечно. Ето защо тя подлежи на отмяна или на изменение към по – лека такава (подписка или гаранция в пари/ценни книжа).

ВАЖНО! Домашният арест може да бъде изменен и в задържане под стража, когато обвиняемият/подсъдимият напусне жилището си без разрешение на съответния орган. Контролът по изпълнението на мярката законът е възложил на органите на Министерството на вътрешните работи.

 

Кога може да се иска изменение или отмяна на мярката "домашен арест"?

Простият отговор на този въпрос е „винаги“. Разбира се, както във всеки правен процес, законът предвижда „нюанси“. 

Така, съгласно Наказателно – процесуалния кодекс, както по досъдебното, така и в съдебното производство, обвиняемият/подсъдимият или неговият защитник – адвокат, могат по всяко време да поискат изменение или отмяна на домашния арест. 

Делото се насрочва в тридневен срок и се разглежда в открито заседание. Обвиняемият/подсъдимият и неговият защитник – адвокат задължително взимат участие в това заседание. 

ВАЖНО! Делото може да бъде разгледано и в отсъствие на обвиняемия, ако той заяви, че не желае да се яви или ако не може да бъде доведен, поради здравословни причини. 

По искането за изменение или отмяна на постановения домашен арест съдът се произнася незабавно. 

ВАЖНО! Ако мярката бъде потвърдена, съдът може да определи срок, в който ново искане за изменение или отмяна е недопустимо. Този срок не може да бъде по – дълъг от два месеца. Това не се отнася за случаите, когато искането се основава на здравословното състояние на обвиняемия.

В заключение

Както отбелязахме, мярката на неотклонение „домашен арест“ може да се постановява само в предвидените от закона случаи и при спазване на предвидените от закона условия. 

Това по никакъв начин не означава, че тази мярка не може да бъде предприета по незаконосъобразен начин и да представлява произвол. В тези случаи е необходимо да бъдат предприети всички действия за нейното изменение или отмяна, като в някои случаи, произволното ѝ предприемане може да доведе и до обезщетение в полза на лицето, спрямо което е била прилагана. 

_____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защита правата и задълженията на обвиняемите и подсъдимите в рамките на наказателния процес, можете да намерите в секцията „Наказателно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита по наказателни дела по повдигнати обвинения за извършено престъпление. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел.: +359 885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

Домашен арест. Същност и защита 15
Търговско наименование
Търговско и корпоративно право

Неправомерно използване на търговско наименование. Как да се защитим?

С все по-динамичната пазарна обстановка и развиващи се търговски взаимоотношения, неизбежно се стига до ситуации на неправомерно използване на търговско наименование.

Какво представлява правото на търговско наименование?

Съгласно нашето и европейското законодателството, наименованието, под което едно дружество се е регистрирало и упражнява своята дейност, се ползва със засилена закрила от недобросъвестното му използване от други лица. Търговецът разполага с тази защита, независимо от това дали наименованието му е регистрирано като търговска марка.

 

Правото на наименование /или както се нарича в закона правото на фирма/ е изключително право на търговеца, който го регистрирал, да го използва в цялостната си дейност – в отношенията с други търговци, при рекламна дейност на предлаганите от него стоки и/или услуги, при сключване на договори и други.

Контакти

Какви са способите за защита на правото на търговско наименование?

В зависимост от начина, по който са засегнати правата му спрямо наименованието му, търговецът разполага с различни способи за защита.

 

Възможно е извършеното нарушение относно търговското наименование да се изразява в нелоялна конкуренция чрез използване на утвърденото име на търговеца на пазара.

 

В какво се изразява нелоялната конкуренция? В законодателството ни е прието, че нелоялна конкуренция е всяко действие или бездействие при осъществяването на търговска дейност, което противоречи на добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите. Може да се прояви по различни начини: чрез твърдения или разпространяване на неверни сведения, с които се цели увреждането на доброто име, доверието и предлаганите от конкурентите стоки и услуги. 

 

Друг начин е използването на заблуждаваща или сравнителна реклама. Най-често срещаният начин е имитацията, при която чрез използването на различни средства се цели потребителите да бъдат заблудени относно действителния производител или продавач, както и относно количеството, качеството и естеството на предлаганите стоки. В тези случаи, търговецът разполага с правото да сезира Комисия за защита на конкуренцията, която след като се запознае със становищата на страните и събере необходимите доказателства, да се произнесе с решение, с което да преустанови занапред извършването на нелоялната конкуренция и да санкционира нарушителя.

Регистрация на чуждо търговско наименование като търговска марка

 

Често срещана ситуация е регистрацията на търговско наименование на друг търговец като марка. Как се случва това? Търговец с регистрирано дружество под конкретно наименование развива своята дейност дълги години и се утвърждава на пазара, където името му е разпознаваемо. Търговецът обаче не регистрира своето наименование като търговска марка. В един момент, друг търговец, който си е учредил ново дружество, проверявайки че утвърденият вече на пазара търговец не е регистрирал като марка своето търговско наименование, решава да регистрира той като марка ползваното от другия търговец търговско наименование. 

 

Това действие на практика е позволено, тъй като регистрите на Патентното ведомство и Търговския регистър не са свързани и не се изисква от законодателството ни при подадено заявление от дадено лице до единия регистър, да се извършва проверка в другия. След като вече е регистрирал като своя марка чуждото наименование, търговецът може да иска от всяко друго лице да преустанови използването в своята дейност на регистрираната марка, като по този начин може да се опита да задължи регистрирания по-рано търговец да продължи да извършва дейността си, но под друго име, тъй като той разполага с права върху това наименование. 

 

Тези целенасочени, увреждащи и заобикалящи закона действия могат да бъдат преодолени, тъй като практиката на съдилищата е категорична, че макар и да не е регистрирано като търговска марка, търговското наименование се ползва с изключителна закрила, която може да бъде потърсена от съда. Увреденият търговец разполага и с правото да поиска от компетентния административен орган /в случая това е Патентното ведомство/ заличаване на регистрацията на марката, която се състои от или съдържа неговото търговско наименование и е регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги. 

В заключение

Може да се отбележи, че правото на търговско наименование може да бъде нарушено по многобройни начини, като средствата за защита са също толкова разнообразни и зависят от спецификата на конкретния случай.

 

Още интересни теми, свързани с правата на търговците, можете да намерите в секцията “Търговско право“.

 

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя специализирана правна помощ в сферата на търговското и конкурентното право.

 

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: 
гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
тел.: 
+359 885 47 77 57
email: 
office@petkovalegal.com

Неправомерно използване на търговско наименование. Как да се защитим? 16