лекарска грешка
Наказателно право

Престъплението „лекарска грешка“. Защита

В съвременното общество, темата за допускане на лекарска грешка се засяга все по – открито както в публичното пространство, така и в нарастващия брой съдебни процеси срещу медици за извършени от тях престъпления

Според Световната здравна организация, 2,6 млн. души умират, вследствие на лекарска грешка, нареждайки я сред 10-те най – често срещани причини за настъпване на смърт. Смята се четири от десет пациенти претърпяват увреждания при ползване на медицинска помощ.

В България липсва статистика за броя на жертвите на лекарска грешка, но годишно около 600 дела се водят срещу лекари, поради опасения, че те са допринесли за увреждането или смъртта на пациенти. В действителност в България има доста повече ситуации, в
които има съмнение за лекарска грешка, но много малко от тях стигат
до съдебната зала. 

От друга страна, медицината е такава сфера на дейност, при която дори и при правилна диагноза и своевременно адекватно лечение лекарят не успява да се пребори за живота на пациента или да предотврати настъпването на увреждания. Дори и в такива ситуации не са редки случаите, в които се повдигат обвинения за причиняване на смърт и телесна повреда при условията на лекарска грешка, които при посочените условия са неоснователни. 

Престъплението "лекарска грешка". Защита 1

Какво е "лекарска грешка"?

Понятието „лекарска грешка“ няма изрична законова дефиниция. То се използва основно в разговорната реч, а неговото съдържание като форма на престъпно посегателство се извежда от разпоредбите на Наказателния кодекс.

Така, за да е налице престъпление, свързано с допусната лекарска грешка, необходимо е да са причинени смърт или телесна повреда вследствие на незнание или немарливо изпълнение на медицинска инвервенция. 

Причиняване на смърт при условията на лекарска грешка

Наказателният кодекс предвижда три вида престъпления, засягащи въпроса за причиняване на смърт, поради допусната лекарска грешка. 

Според първия състав, „който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правнорегламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години„.

По отношение на този състав на коментираното престъпление трябва да се отбележат няколко особености. 

На първо място, законът наказва допускането на лекарска грешка с оглед на престъпния резултат, а именно – настъпване на смърт. 

На второ място, необходимо е смъртта да е настъпила, поради незнание или немарливо изпълнение на медицинската дейност, т.е. не е налице целенасочено умъртвяване на пациента. Настъпването на смъртта се намира в пряка и непосредствена причинно – следствена връзка с незнанието на лекаря или на немарливото изпълнение на занятието му. 

ВАЖНО!!! В случай че е налице умишлено умъртвяване на пациента чрез използване на медицински средства и методи, престъплението ще се квалифицира като убийство (напр. с цел отнемане на телесен орган), а не като причиняване на смърт, поради лекарска грешка.

ВАЖНО!!! В случай че лекарят е диагностицирал правилно и своевременно заболяването, предприел е всички необходими мерки за лечение и е положил всички необходими усилия за запазването на живота на пациента, но смъртта е настъпила въпреки това, то той не следва да носи наказателна отговорност. 

Според втория състав, „който по непредпазливост причини другиму смърт чрез действия, които спадат към занятие или друга правнорегламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, които той няма право да упражнява, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години

В коментирания контекст това престъпление касае причиняването на смърт от лице, упражняващо лекарска професия без да има такова право. 

Според третия състав, ако лекарят е бил в пияно състояние или е причинена смърт на повече от едно лице (напр. на родилката и новороденото едновременно), наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Престъплението "лекарска грешка". Защита 2

Причиняване на телесна повреда, поради лекарска грешка

Престъпните състави, предвиждащи наказуемост на причиняването на телесна повреда, поради лекарска грешка са напълно идентични със съставите, касаещи причиняването на смърт при същите условия. 

Различията се състоят в две обстоятелства. 

Първото обстоятелство касае престъпния резултат, който в случая е средна или тежка телесна повреда.

Телесната повреда е средна, ако е причинено едно от следните изчепателно изброени увреждания: 
1. трайно отслабване на зрението или слуха;
2. трайно затрудняване на речна, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност;
3. счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;
4. обезобразяване на лицето или на друго части от тялото;
5. постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота или разстройство на здравето, временно опасно за живота;
6. наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

Телесната повреда е тежка, ако е причинено едно от следните изчерпателно изброени увреждания:
1. продължително разстройство на съзнанието;
2. постоянна слепота с едното или с двете очи;
3. постоянна глухота;
4. загуба на речта;
5. детеродна неспособност;
6. обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган;
7. загуба на единия бъбрек, слезката или крило на белия дроб;
8. загуба или осакатяване на крак или ръка;
9. постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

Законът предвижда, че ако лекарят е направил всичко възможно за оказване на помощ на пострадалия, това негово поведение следва да се отчете като смекчаващо отговорността му при определяне на наказанието. В тези случаи, ако положените усилия могат да се отчетат и като изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, което да доведе до условно осъждане или до замяна на наказанието лишаване от свобода с пробация. 

Второто различие между съставите, наказващи причиняването на телесна повреда, поради лекарска грешка и причиняването на смърт при същите условия, се състои в размерите на предвидените наказания, като в първия случай те са значително по – ниски. Това се обяснява с по – малко неблагоприятния престъпен резултат, а именно телесна повреда, а не смърт. 

Така, при причиняване на средна телесна повреда, поради лекарска грешка, наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация. 

При причиняване на тежка телесна повреда, поради лекарска грешка, наказанието е лишаване от свобода до три години.

При причиняване на средна телесна повреда при извършване на медицинска дейност без лицето да притежава такова право, наказанието е лишаване от свобода до три години.

При причиняване на средна телесна повреда при извършване на медицинска дейност без лицето да притежава такова право, наказанието е лишаване от свобода до пет години.

Ако лекарят или лицето са били в пияно състояние или е причинена телесна повреда на повече от едно лице, наказанието е лишаване от свобода до пет години при средна телесна повреда и лишаване от свобода от една до шест години при тежка телесна повреда

Престъплението "лекарска грешка". Защита 3

В заключение

Лекарската професия, освен че представлява правнорегламентирана дейност, която изисква задълбочени специални знания в областта на медицината, е и от тази категория дейности, които са с изключително висока степен на обществена полза, тъй като благодарение на медицинските работници се осигурява опазването на живота и здравето на гражданите.  

Именно, поради тази причина, както законодателят, така и прокуратурата, и съдът е необходимо да бъдат изключително прецизни в преценката си, когато се пристъпва към търсене на наказателна отговорност от лица, упражняващи лекарска професия. Предвидените като престъпни деяния следва да бъдат ограничени единствено до общественополезния минимум с цел избягване предоставянето на некомпетентна или незаинтересована здравна грижа. 

_______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на обвиняемите и подсъдимите за извършени престъпления, можете да откриете в секцията „Наказателно право“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ в полза на лекари при повдигнато срещу тях обвинение за извършено престъпление.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се осъществяват само с предварително записан час. 

Престъплението "лекарска грешка". Защита 4
обиск на лице
Наказателно право

Обиск на лице. Кога е законосъобразен?

Извършването обиск на лице е често срещано действие в практиката на държавните органи, което се извършва срещу гражданите. Условията за законосъобразност на извършване на обиск на лице се съдържат в Закона за Министерството на вътрешните работи, а когато този личен обиск на лице се извършва в хода на образувано досъдебно производство по наказателно дело, то неговата правна уредба е в Наказателно – процесуалния кодекс.  

Все повече обаче са случаите, в които тези органи превишават законните предели на своите правомощия и това води до произвол и  репресия върху гражданите.

Ето защо в днешната статия обсъдим какво представлява действието „обиск на лице“, какви са условията за неговата законосъобразност, както и какви са средствата за защита при полицейски произвол.

Обиск на лице. Кога е законосъобразен? 5

Обиск на лице по Закона за Министерството на вътрешните работи

Обиск на лице по Закона за Министерството на вътрешните работи се извършва от полицейските органи. Други често използвани думи за това действие са „обискиране на лице“ или още „преджобване“ –  израз, използван в разговорната реч за маркиране на това действие.

На практика, обискът представлява проверка на лице за наличието на незаконни вещи, документи или вещества и субстанции, които също са забранени от закона. Личният обиск винаги се извършва само и единствено от лице, което принадлежи към пола на обискирания. Законовите основания за извършване обиск  са:

1. ако обискираният е задържан от полицията за срок до 24 часа;

2. ако за проверяваното лице съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети. Тези данни трябва да са предварително събрани и конкретизирани.

3. ако лицето е заварено на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са свързани с престъплението или нарушението;

4. ако за лицето има сигнал в Шенгенската информационна система за извършване на специфичен контрол.

ВАЖНО! Обискът трябва да се извърши по начин, който няма да урони достойнството и честта на гражданите. 

Полицейският орган е длъжен да състави протокол за извършеното действие. След съставянето му този протокол се предявява на обискираното лице. При несъгласие с въведената от полицаите информация в графа „Възражения“ това следва задължително да бъде отбелязано от страна на обискирания. 

Протоколът задължително се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от гражданина, на който е извършена проверката, като се предоставя екземпляр и за него.

Обиск на лице. Кога е законосъобразен? 6

Обиск на лице по Наказателно - процесуалния кодекс

Обискът на лице по Наказателно – процесуалния кодекс е вид способ на доказване, използван за събиране на доказателства в досъдебната фаза на едно наказателно прозводство. Обискът от този вид може да се извърши само на лице, което е участник във вече образувано досъдебно производство за извършено престъпление.

При този вид обиск също е валидно правото, че следва да се извърши само от лице, което е от същия пол на обискирания и при стриткно съблюдаване на неговите чест и достойство. Друго важно условие в тази връзка е и обстоятелството, че обискът трябва да бъде осъществен в присъствието на поемни лица. 

Обиск на лице по Наказателно – процесуалния кодекс може да се извърши само в някой от следните случаи:

1. когато съдът го е допуснал – чрез писмено разрешение от съдия, което трябва да бъде показано на потърпевшия гражданин, преди да му бъде изръшен обиска;

2. при задържане;

3. когато има достатъчно основание да се счита, че лицата, които присъстват при претърсването, са укрили предмети или книжа от значение за делото.

И при този вид обиск задължително се издава протокол за извършеното действие по разследването, който се подписва от органите, които го извършват, от обискирания и от поемните лица. В него се описват подробно намерените вещи с индивидуализиращите ги белези, а когато са намерени банкноти – те се индивидуализират с номиналната им стойност и серийния номер.

При задържане или когато лицето е укрило предмет или книжа от значение за делото, обискът се извършва и без предварително разрешение от съдия. Необходимо е, обаче протоколът от извършеното действие да се представи за одобрение от съдия незабавно, но не по-късно от 24 часа. При липса на съдебно одобрение, съответният протокол не може да бъде включен към доказателствения материал по делото. 

Във всички останали случаи извън споменатите по – горе, които представляват законно основание за извършване на обиск на лице, ще бъдат налице незаконосъобразни действия на администрацията, които по същество представляват полицейски произвол.

Обезщетение за претърсване

Случаи от кантората

Случай 1: 
Антон* е млад мъж от малък град, който е обект на постоянни полицейски проверки. Оправданието на полицейските служители за тези проверки спрямо са него са свързани със „сигнали“, че той държи в себе си наркотични вещества. Разбира се, тези „сигнали“ вероятно не съществуват изобщо, тъй като такива никога не са били доказани. Антон винаги съдейства на полицейските служители, които искат от него да извади всички вещи от джобовете си, а след това самите те бъркат го „опипват“, за да са сигурни, че не е скрил някой предмет. Всички проверки се извършват на публични места пред очите на множество граждани. 

След поредната такава проверка, Антон решава, със съдействието на кантората, да заведе дело за вредите, които търпи от тези постоянни проверки. Съдът му присъди 500 лв. обезщетение, поради това, че счита конкретния обиск за извършен при липса на законово основание, както и поради това, че е извършен по начин, който накърнява неговото достойнство. 

Случай 2: 
Найден* е млад мъж, живеещ в голям град. Той няма криминални прояви и има сериозна професия, но има „екстравагентен“ външен вид – облича се само в черно, носи кубинки, вериги и качулка и също като Антон е обект на постоянни полицейски проверки. На негови въпроси спрямо полицейските служители какво ги провокира непрекъснато да го спират и да извършват спрямо него личен обиск на лице, отговорът е, че изглежда като наркоман, въпреки че никога не е употребявал наркотици.

Найден беше посъветван винаги да има на разположение разпоредбите от Закона за Министерството на вътрешните работи, които определят основанията за извършване на личен обиск на лице и при проверка, да пита полицейските служители на кое от законовите основания се извършват такива действия спрямо него. Той беше посъветват и да не се съгласява да бъде обискиран, ако не му бъде посочено основание за това. 

След няколко негови отказа да бъде обискиран, той не е бил обект на проверка от повече от една година. 

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени. 

Снемане на полицейска регистрация

Защита срещу незаконосъобразен обиск на лице

Защитата срещу незаконосъобразен обиск на лице е една и съща, независимо дали той е осъществен по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи или по Наказателнопроцесуалния кодекс. Разликата е единствено в това пред кой съд следва да се заяви претенцията. 

Редът за защита е по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, като в първия случай претенцията се предявява за незаконосъобразни действия на полицията, а във втория – за незаконно обвинение, ако е влязла в сила оправдателна присъда или досъдебното производство е било прекратено. 

______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на гражданите при незаконосъобразни полицейски действия, можете да откриете в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита срещу полицейски произвол. 

Обиск на лице. Кога е законосъобразен? 7
Глоба за липса на гражданска отговорност
Новини

Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела

Едно от най – често срещаните в практиката наказания по Закона за движението по пътищата е налагането на глоба за липса на гражданска отговорност. В повечето случаи това става с електронен фиш, но не са изолирани случаите, в които водачът се отбива от движение, нарушението се констатира от полицейските служители, извършващи проверката, като отново се стига до налагане на глоба за липса на гражданска отговорност, но в наказателно постановление. 

Според Закона за движението по пътищата, органите на „Пътна полиция“ могат да налагат глоба за липса на гражданска отговорност в размер на 250 лв., когато нарушението е допуснато от физическо лице и 2000 лв. за нарушения на юридически лица. 

Шофиране без гражданска отговорност

Глоба за липса на гражданска отговорност - казусите

Кодексът за застраховането предвижда задължение за всички собственици на моторни превозни средства, регистрирани на територията на страната, да сключат застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Неизпълнението на това задължение може да се изрази по един единствен начин и затова всички казуси, свързани с оспорване на наложена глоба за липса на гражданска отговорност са напълно идентични едни с други.

В 100% от десетките случаи, по които са работили специалистите на кантората, пропускът за сключване на дължимата застраховка е бил плод на неумишлени действия от страна на собствениците на моторни превозни средства. В повечето случаи, застраховката е правена месеци, а понякога дори и година преди да бъде получен електронния фиш за налагане на глоба за липса на гражданска отговорност. В други случаи, собствениците са разбирали, че са забравили застраховката си при отбиване от движение и констатирано нарушение от страна на полицейски служители, но са коригирали този пропуск още в същия ден. 

Именно с обикновен пропуск се свързват и наказанията „глоба за липса на гражданска отговорност“, по казусите, които разказваме днес. 

Както по отношение на „А“ ЕООД, така и на „Б“ ЕООД е констатирано с мобилна камера, че не са изпълнили задълженията си съобразно разпоредбите на Кодекса за застраховането, поради което с електронен фиш им е наложена глоба за липса на гражданска отговорност в размер на 2000 лв. 

„А“ ЕООД сключило застраховката около месец след изтичането на старата, а „Б“ ЕООД – няколко месеца след това, тъй като служебният автомобил бил дълго време в ремонт и поради това не бил използван. И двете дружества сключват сключват застраховката си веднага, когато констатират пропуска, но почти година по – късно получават електронен фиш и глоба за липса на гражданска отговорност, констатирана с мобилна камера, монтирана на полицейски автомобил, покрай който са преминали.

Със съдействието на кантората „А“ ЕООД и „Б“ ЕООД внасят жалби срещу така наложените наказания.  

Обезщетение за претърсване

Решенията на съда за отмяна на наложената глоба за липса на гражданска отговорност

И в двата електронни фиша, с които собствениците на автомобилите е наложена глоба за липса на гражданска отговорност е констатирано несъответствие на съществени елементи, които са установени в закона, а именно словесно описание на нарушението. Този пропуск пречи на наказаните да разберат в извършването на какво нарушение са обвинени, а това винаги води до засягане правото на защита. 

В електронния фиш, издаден спрямо „А“ ЕООД беше констатирана липса единствено на описание на нарушението, но съдът прие това за достатъчно основание за неговата отмяна. 

Що се отнася до електронния фиш на „Б“ ЕООД, неговото съдържание беше напълно объркано, което доведе и до объркването на наказаното лице. 

В началото на административния акт беше посочено, че е „отчетен толеранс от – 3 км/ч в полза на водача“, което навежда на идеята, че е извършено нарушение, свързано с неспазване на въведено ограничение на скоростта. Същевременно, обаче, в санкционната част беше посочена за нарушена разпоредбата на Кодекса за застраховането, която възлага задължение за сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Видът и размерът на наложеното наказание съответстваха повече на нарушението по Кодекса за застраховането, отколкото на превишаване на скоростта. 

При липсата на каквото и да било словесно описание на нарушението, управителят на наказаното дружество не можеше да разбере дали то е санкционирано с глоба за липса на гражданска отговорност или за превишена скорост, или и за двете. 

Именно това доведе и до отмяна на наложената санкция и на „Б“ ЕООД.  

Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела 8
Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела 9

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените от нас дела, можете да намерите в секция „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е специализирано в предоставянето на правна помощ при оспорване на глоби, наложени с електронни фишове 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората или по телефон се извършват само с предварително записан час.

Глоба за липса на гражданска отговорност. Спечелени дела 10
Наказание на ученик
Новини

Наказание на ученик. Спечелено дело

Законът за предучилищното и училищното образование, приет през 2015 г., предвиди изчерпателен списък, от който може да се избере наказание на ученик за неспазване на училищната дисциплина. 

Със съдействието на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ беше спечелено поредното дело, заведено по повод незаконосъобразно и несправедливо наложено наказание на ученик, което беше отменено от съда. 

Наказание на ученик - казусът

Иван* е първокласник с установени проблеми с адаптацията в училищна среда. Тези проблеми се изразяват най – вече в използване на груб език спрямо съучениците му и епизодични агресивни прояви. Била проведена една единствена среща между Иван, майка му и педагогическия съветник преди на майката да бъде предложено сама да премести детето в индивидуална форма на обучение. 

Предвид изключително крехката възраст, в която детето има нужда от контакт с връстниците си, майката отказала това предложение. Вместо това, записала на свои разноски детето на детски психолог, когото посещавали ежеседмично с цел улесняване и ускоряване на адаптацията в училищната среда и преодоляване на проблемното поведение. 

Вместо да бъдат предприети мерки от страна на училищните власти за изготвяне и въвеждане в действие на план за психологическа подкрепа в училищна среда, директорът на училището подал сигнал до съответната дирекция „Социално подпомагане“ за извършван от страна на Иван „системен физически и психически тормоз“ спрямо съучениците му и спрямо класния му ръководител. Отново било предложено на майка му той да бъде преместен в индивидуална форма на обучение – предложение, което тя отново отказала. 

През това време, още след първата консултация с детския психолог, Иван започнал да проявява сериозен прогрес, като се забелязвала положителна промяна в поведението му. 

Въпреки това, обаче, поради продължаващи епизодични прояви на неспазване на училищната дисциплина, било разпоредено със заповед Иван да посещава училище само с придружител, а при липсата на такъв не е допускан до учебни занятия, въпреки факта, че е ученик от първи клас. 

Така издадената заповед беше оспорена от майката на Иван с помощта на кантората. 

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени. 

Наказание на ученик

Наказание на ученик - решението на съда

Съдът прие жалбата за основателна и отмени наложеното наказание на ученик, състоящо се в задължаването му да посещава учебни занятия с придружител, поради допуснати съществени процесуални нарушения. 

На първо място, съдът отчита факта, че в заповедта за налагането на оспореното наказание на ученик няма посочени никакви фактически и правни основания, с което е допуснато съществено ограничение на възможността му да се защити срещу отправените обвинения за извършени нарушения на училищната дисциплина. Липсата на мотиви за налагане на наказанието съдът приема и като пречка да бъде осъществен ефективен контрол за неговата законосъобразност от гледна точка на спазване на условията за това. 

На второ място, съдът обръща внимание, че законът изчерпателно посочва всички мерки, които могат да бъдат предприемани с цел преодоляване на затруднението на учениците да се приспособят към образователния процес. Училищните власти не са предприели ефективно използване на нито една от тези мерки, а вместо това са наложили наказание на ученик, каквото не е предвидено в закона.  

В тази връзка следва да се отбележи, че разпореждането детето да посещава учебни занятия само с придружител и недопускането му до училище, когато такъв придружител липсва, представлява по същество лишаване от възможност за достъп до задължителните етапи на българското образование.  

На трето място, съдът констатира и че така издадената заповед противоречи и на принципа за съразмерност, според който наложените наказания не могат да засягат правата и интересите на наказания в по – висока степен от тази, необходима за постигане на законната цел – в случая за осигуряване на училищната дисциплина и спокойното протичане на часовете. Както беше посочено по – горе, практически, наложената на Иван санкция го лишава от достъп до образование. 

В съображенията си относно несъразмерност на наложеното наказание, съдът упреква училищните власти, че не са отчели полаганите системни усилия на майката, насочени към преодоляване на поведенческите проблеми на Иван, изразени чрез ангажиране на специализирана помощ. 

Поради описаните съображения, съдът приема, че така наложеното наказание на ученик е незаконосъобразно и го отменя, присъждайки в цялост направените разноски за правна помощ. 

Наказание на ученик. Спечелено дело 11

___________________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените ни дела, можете да намерите в секция „Новини“. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ има богат опит в успешното предоставяне на правна помощ по дела за налагане на наказание на ученик. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com
тел. +359 885 47 77 57 

Консултации по телефон и на място в кантората се осъществяват само с предварително записан час. 

Наказание на ученик. Спечелено дело 12
Глоба за нарушаване на карантина
Новини

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело

От началото на пандемията от COVID – 19 до сега бяха образувани стотици досъдебни производства по Наказателния кодекс за нарушаване на карантина. Далеч по – рядко се налагаше глоба за нарушаване на карантина по Закона за здравето, като този „феномен“ се дължеше най – вече на факта, че правоприлагащите и правораздавателните органи се объркаха кой точно вид отговорност е имал предвид законодателя да се прилага за този вид деяния.  

По този начин се допусна, в известен смисъл, и неравно третиране, тъй като на едни лица бяха наложени глоби по административен ред, а спрямо други бяха образувани наказателни дела, в рамките на които, освен глоби, се налагаха и наказания лишаване от свобода. 

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 13

Глоба за нарушаване на карантина - казусът

През м. юни 2020 г. Даниела* пристигнала в България от Кралство Великобритания, като на летището ѝ било връчено предписание за поставяне под карантина. Разбира се, никой не ѝ обяснил, че тя не следва да напуска дома си за определен период от време. На самото предписание също нямало записано такова задължение. 

Даниела се прибрала вкъщи, стриктно спазвайки задълженията, описани в предписанието, а именно да спазва дистанция от хората, с които живее, да не ползва с тях общи прибори и да не спи с тях в едно и също помещение. Тя била наясно и че следва да следи за появата на грипоподобни симптоми. 

Два дни по – късно, тъй като трябвало да се връща на работното си място в Кралство Великобритания и за когато бил билетът ѝ за връщане, Даниела отишла на летището и при преминаването си през „паспортен контрол“ било установено, че тя се намира под карантина. От страна на контролните органи било преценено, че тя не е спазила задължението си да не напуска дома си и за нейна изненада, била задържана за срок до 24 часа, като срещу нея било образувано досъдебно производство.

Месец и половина по – късно прокурорът решил да прекрати наказателното производство, водено срещу Даниела, преценявайки че поведението ѝ не представлява престъпление, а обикновено административно нарушение. Поради това, материалите по преписката били изпратени до директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи за преценка на предпоставките за налагане на административно наказание глоба за нарушаване на карантина. 

Въз основа на получените материали, директорът на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи преценил, че действително са налице основания за налагане на наказание глоба за нарушаване на карантина, поради което издал наказателно постановление, с което наложил на Даниела глоба в размер на 5 000 лв. 

В законоустановения срок и със съдействието на кантората, тя оспори наказателното постановление, с което ѝ беше наложена глоба за нарушаване на карантина с аргументите, че то не отговаря на изискванията на закона, тъй като му липсват задължителни  реквизити съгласно Закона за административните нарушения и наказания, както и поради това, че не е издадено от компетентния орган съгласно действащия към момента на издаването Закон за здравето

* С оглед запазване на адвокатската тайна, името на жалбоподателката е променено. 

Противоепидемични мерки

Решението на съда

Във връзка със заведеното дело срещу наказателното постановление, с което на Даниела беше наложена глоба за нарушаване на карантина, съдът се произнесе с решение в нейна полза, като го отмени като незаконосъобразно. 

Фактическата обстановка относно поставянето на Даниела под карантина и фактът, че е напуснала дома си, за да се върне в Кралство Великобритания беше възприета изцяло от съда при постановяване на решението му. 

Съдът така и не стигна до обсъждане на казуса по същество, вкл. и до преценка дали наказателното постановление за налагане на глоба за нарушаване на карантина е издадено от компетентен орган, тъй като констатира, че действително, на него не е отбелязана дата на издаването му. 

Този пропуск е съществен, тъй като се препятства възможността да се прецени дали са спазени сроковете за образуване и прекратяване на административнонаказателното производство, а те пък имат съществено значение относно правилното и ефективно упражняване на правото на защита на наказаното лице. 

Пълният текст на решението е достъпен по – долу със заличени лични данни.

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 14
Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 15
Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 16

_______________________________________________________________

Още интересни случаи от практиката на кантората, можете да намерите в секция „Новини“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ от опитни специалисти при оспорване на глоба за нарушаване на карантина.

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят след предварително записан час. 

 

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 17