придобиване по давност
Вещно право

Придобиване по давност на съсобствен имот

Правото на собственост може да възникне и чрез придобиване по давност на недвижим имот или на части от него. 

Преди да разгледаме дали е възможно единия съсобственик да придобие по давност идеална част от имота от друг съсобственик е необходимо да изясним няколко понятия.

Какво означават понятията "собственост" и "съсобственост" и какво е тяхното съдържание?

Правото на собственост предоставя на неговия носител следните правомощия:
1. да владее вещта, респ. имота;
2. да ползва вещта, респ. имота;
3. да се разпорежда с вещта, респ. имота.

Възможно е собственикът на дадена вещ да не упражнява всичките си правомощия непрекъснато. Той може да предостави ползването или владението на имота на друго лице, като по този начин му остава възможността само да се разпорежда.

Правото на собственост поражда задължение за всички останали лица да се въздържат от действия, които пречат на титуляря да упражнява своите правомощия, посочени по-горе. Има случаи, обаче, в които правото на собственост е ограничено. Такива са случаите, в които други лица притежават права върху същата вещ, както е, например при съсобствеността.

Съсобственост е налице, когато две или повече лица притежават право на собственост върху дадена вещ, респ. имот. Тя може да възникне при наследяване, при покупко-продажба от няколко лица или при съпружеска имуществена общност. Възможно е да са налице няколко съсобственици, които са придобили собствеността на различни основания.

Съгласно Закона за собствеността всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин, по който да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им. Следователно всеки съсобственик има правото да владее своята част от вещта, да я ползва и да се разпорежда с нея. Какво се случва обаче, когато само един съсобственик владее и ползва общата вещ, ще бъде изяснено по-долу в настоящата статия, като първоначално ще бъде разяснена придобивната давност като способ за придобиване на право на собственост, както и владението като правомощие на собственика, въз основа на което може да бъде реализирано придобиване по давност.

 

Ипотечен кредит

Какъв е редът за придобиване по давност на имот?

Отговорът на този въпрос отново се съдържа в Закона за собствеността, съгласно който придобиване по давност на недвижим имот става с непрекъснато владение в продължение на 10 години. 

Следователно, за придобиване по давност на имот е необходимо да се осъществят следните предпоставки:

1. упражняване на владение върху имота;

2. владението да бъде непрекъснато – да не се губи за период по-дълъг от 6 месеца;

3. изтичането на определен срок – 10 години.

Владението, от своя страна, представлява упражняване на фактическа власт върху вещта, която лицето държи като своя. Следователно са налице два елемента на владението, като при отпадането на който и да е от тях, вече такова не е налице. Това са: упражняване на фактическата власт или иначе казано държането на вещта, и намерението за своене, т.е. лицето, което държи вещта трябва да го прави за себе си. Именно намерението на лицето е ключово за придобиването по давност.

Поради трудността за доказване на намерението за своене, в закона е уредена оборима презумпция, която предполага намерението за своене, докато не се докаже противното. Съгласно Закона за собствеността се предполага, че владелецът държи вещта като своя, докато не се докаже, че я държи за другиго. Следователно достатъчно е да бъде доказано упражняването на фактическата власт, като намерението се предполага.

За връзка с нас -> Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“

Придобиване по давност на съсобствен имот 1

Възможно ли е придобиване по давност на идеална част от имот от съсобственик?

Отговорът на този въпрос е положителен. Възможността за придобиване по давност на идеална част от имот не е изрично предвидена в законодателството, но съдебната практика категорично я допуска.

Много често в практиката се случва следното: съпрузи притежават два имота, като решават да ги прехвърлят на двете си деца. Единия от имотите прехвърлят на едното дете, а в другия остават да живеят с устната уговорка, че след тяхната смърт другото дете ще го получи. Съгласно законодателството ни обаче след тяхната смърт двете им деца се явяват наследници на имота, следователно стават съсобственици на по ½ идеални части от него. Знаейки за устната договорка, която са имали със своите родители, единият наследник живее в имота, който са му прехвърлили приживе, а другият – в наследствения. 

В даден момент обаче наследниците на лицето с прехвърления имот започват да предявяват претенции за наследствения имот, тъй като съгласно законодателството ни те притежават идеални части от него. Как може да се защити наследникът, респ. неговите наследници, срещу които са предявени претенциите и които цял живот са живяли в имота и са го стопанисвали като свой? Отговорът е именно чрез позоваването на обстоятелството, че е налице придобиване по давност на имота.

За връзка с нас -> Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“

Придобиване по давност на съсобствен имот 2

Предпоставки за придобиване по давност на идеална част от съсобствен имот

От една страна, предпоставките са същите като при придобиването по давност на всеки имот. Това са: упражняването на владение върху имота, което да е непрекъснато и да е продължило определен срок /10 години/. 

Разликата произтича от това, че трябва да бъде доказано, че владеещия съсобственик владее целия имот, а не само идеалната част, която притежава, т.е. трябва да е отблъснал владението на другия или другите съсобственици. Това обстоятелство се доказва изключително трудно, като много често свидетелските показания не са достатъчни. В дадения пример може да се представи например нотариалният акт, с който единият имот е прехвърлен на единия наследник и от там да се изведе волята на родителите.

Както стана ясно по-горе, владението има два елемента: упражняване на фактическа власт и намерението за своене. Намерението се предполага, докато не се докаже противното. Тази презумпция обаче, съгласно съдебната практика, не е приложима при наследяването на имот.

Следователно предпоставките за придобиване на идеална част от имот по давност са следните:

1. упражняване на непрекъснато владение за период не по-малък от 10 години;

2. отблъсване на претенциите на другите съсобственици.

Право на ползване на имот

Какъв е редът за позоваване на обстоятелството, че по отношение на идеалната част от имота е налице придобиване по давност?

Начините, по които съсобственикът може да реализира претенциите си за придобиване на идеалните части от имота са следните:

Чрез снабдяването с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка – снабдяването се извършва от нотариус, който преглежда наличните документи, извършва разпити на лица, посочени от съсобственика и издава искания констативен нотариален акт.

Чрез предявяване на иск в съда – в този случай се призовава и другият съсобственик или съсобственици. Образува се дело в съда, по което владеещия съсобственик трябва да докаже изцяло наличието на предпоставките за придобиване по давност.

Чрез възражение в образувано срещу него дело – възможно е невладеещият съсобственик да образува дело за делба, за предоставяне на владението или за обезщетение за еднолично ползване на общата вещ. Във всички тези случаи владеещият съсобственик може да направи възражение, че е придобил по давност идеалната част не невладеещия съсобственик, ако са налице предпоставките за това.

За връзка с нас -> Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“

Придобиване по давност на съсобствен имот 3

В заключение

Може да се приеме, че института на придобивната давност е с оскъдна законодателна уредба и многобройна, разнообразна и противоречива практика, но въпреки това, владеещият съсобственик разполага с редица средства за защита на придобитото право на собственост, като изборът на начин за защита е от особено важно значение.

Предвид разнообразния характер на взаимоотношенията, от изключителна важност е предварителната консултация със специалист. 

______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със ситуации, касаещи недвижими имоти, можете да откриете в секцията „Вещно право„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по повод придобиване на имоти, оспорване на договори за прехвърляне на собственост и съдебно представителство по имотни спорове. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората или по телефон се предоставят само с предварително записан час. 

Придобиване по давност на съсобствен имот 4
Телесна повреда при побой
Наказателно право

Телесна повреда при побой. Обвинение и защита

Физическата саморазправа при възникнал словесен конфликт или конфликт на пътя е сред най – често срещаните причини да се стигне до нанасяне на телесна повреда при побой и до повдигане на обвинение за такова деяние. В зависимост от степента на ескалация на конфликта се стига и до нанасяне на различна по степен телесна повреда – лека, средна или тежка.

Не са редки и случаите, в които нападнатият, с цел да се защити от друго агресивно лице, му нанася някакво увреждане, вследствие на което именно на него се повдига обвинение за причинена телесна повреда при побой. 

Както при всяко едно престъпление, предвидено в Наказателния кодекс, линията на защита се изгражда за всеки конкретен случай, според конкретните обстоятелства по него, но съществуват общи положения и именно тях ще обсъдим в днешната статия, както и ще разкажем няколко интересни казуси от работата ни като адвокати по наказателно право в Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“

Телесна повреда при побой. Обвинение и защита 5

Случаи от работата на кантората по случаи с повдигнати обвинения за телесна повреда при побой

Първият случай касае обвинение за нанесена средна телесна повреда при побой. 

Николай* се прибира от работа привечер с автомобила си. Кварталът му е малък и с тесни улички, от двете страни на които има паркирани други автомобили. Поради тази причина той кара много бавно. При завой към паркинга на блока му, иззад паркиралите коли изскача внезапно мъж с детска количка пред себе си, заради което Николай се налага да натисне рязко спирачки и да спре. Мъжът започва да се кара с Николай и да го обижда, на което той отвръща също с обиди. Мъжът оставя детската количка в средата на пътното платно, отваря вратата на автомобила на Николай, нахвърля се върху него и започва да му нанася удари в лицето и в гърдите, продължавайки обидите и псувните по негов адрес. 

Николай успява да се измъкне от автомобила, избутвайки мъжа, който продължава да нанася ударите. За да се опита да прекрати нападението, Николай замахва също към лицето на мъжа и му нанася само един удар, който довежда до счупване на кост в челюстта на нападателя му. Срещу Николай е повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда при побой. 

Вторият случай касае обвинение за нанасяне на тежка телесна повреда при побой. 

Валентин е млад мъж, който живее със семейството си в поначало спокоен квартал. Стар познайник на полицията, обаче, всяка нощ тормози квартала, крещейки всякакви нецензурни думи и псувни след употреба на масивни количества алкохол.

Случаят се разиграва в поредната такава нощ, в която пияният крещи и псува, ходейки полугол из квартала. Валентин и съпругата му Камелия излизат на терасата и наблюдават пияния, който лежи по тротоара полугол, става, ходи на зиг – заг, пак пада и така в продължение на няколко минути. От други тераси се чуват викове на други ядосани съседи, отправени към пияния. 

Валентин решава да слезе и да помогне на пияния да се прибере вкъщи. Пред входа се оказва, че има още двама души, които се опитват да успокоят пияния и да го убедят да се прибере. Когато тримата мъже се опитват да го хванат, той прави опит да избяга, но се спъва в шахта и пада по лице, получавайки сериозни охлузвания. Пияният започва да вика за помощ с думите „Убиват ме!“. От съседния магазин някой вика полиция и линейка, а Валентин и тримата мъже се отказват да правят повече опити, тъй като пияният е неконтролируем и в истерия, съответно се отдръпват настрани, за да изчакат компетентните органи.  

Не след дълго, на място пристига екип на полицията, както и линейка. Медиците преглеждат пияния, промиват и превързват раните без да констатират някакви сериозни увреждания, а един от полицаите го отвежда до дома му. 

Валентин и останалите се прибират вкъщи, забравяйки за случая. Десет дни по – късно полиция нахлува в дома на Валентин. Провежда се претърсване и изземване, а той е задържан. Оказва се, че родителите на пияния са подали сигнал в прокуратурата за това, че след случая той е спрял да вижда с едното око, а съсед на Валентин, с когото са в лоши отношения, е посочил, че го е видял да нанася множество удари в лицето на пияния.

На Валентин е повдигнато обвинение за нанасяне на тежка телесна повреда при побой и той прекарва 7 месеца под домашен арест.  

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени.  

Телесна повреда при побой. Обвинение и защита 6

Видове телесна повреда при побой

Наказателният кодекс урежда три вида телесни повреди – тежка, средна и лека.

Тежка телесна повреда е налице тогава, когато на пострадалия са причинени някоя от следните последици:
1. продължително разстройство на съзнанието (напр. амнезия). Подобни нарушения се причиняват най – често при сериозни травми на мозъка;
2. постоянна слепота с едното или с двете очи;
3. постоянна глухота;
4. загуба на речта;
5. детеродна неспособност (стерилитет);
6. обезбразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган. „Завинаги“ означава, че последиците са необратими от медицинска гледна точка;
7. загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб;
8. загуба или осакатяване на крак или ръка;
9. постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота (напр. епилепсия). Този вид нарушение също се причинява от травма на мозъка. 

За причиняване на тежка телесна повреда при побой, законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до десет години. 

Средна телесна повреда е причинена, когато са налице едно или повече от следните увреждания:
1. трайно отслабване на зрението или слуха;
2. трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата (т.е. счупване на ръка, крак, таз или врат), на функциите на половите органи без причиняване на стерилитет.

Тук „трайно“ не означава необратимо. Обстоятелството, че чрез подходяща медицинска намеса това отслабване е отстранено, а пациентът се е възстановил напълно, не променя характера на телесната повреда;

3. счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;
4. обезобразяване на лицето или на други части от тялото;
5. постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота (напр. счупване на носа, вследствие на което се затруднява дишането) или разстройство на здравето, временно опасно за живота (напр. мозъчно сътресение със загуба на съзнание);
6. наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина. Тези наранявания се получават при нападение с остри предмети. 

За причиняване на средна телесна повреда при побой законът предвижда наказание лишаване от свобода до шест години. 

Лека телесна повреда е налице във всички случаи, които не попадат в гореизброените последици. Наказанията са лишаване от свобода до две години или пробация, когато причинената лека телесна повреда при побой е довела до разстройство на здравето (напр. синини и охлузвания). Когато е причинена лека телесна повреда без разстройство на здравето (напр. ударен е шамар), наказанието е до шест месеца лишаване от свобода или пробация, или глоба от сто до триста лева. 

В случаите, в които пострадалият веднага е отвърнал с удар, който също представлява лека телесна повреда, и двамата участници в сбиването могат да бъдат освободени от наказателна отговорност. 

ВАЖНО!!! При нанесена лека телесна повреда при побой, пострадалият може да защити правата си като подаде тъжба пред съда. Това е разликата със средната и тежката телесна повреда, които се преследват чрез подаване на сигнал до прокуратурата. 

Телесна повреда при побой. Обвинение и защита 7

Защита за нанасяне на телесна повреда при побой

Както отбелязахме по – горе, линията на защита се изгражда за всеки конкретен случай, според конкретните обстоятелства по него. 

Няколко са най – често срещаните причини да се постигне оправдателна присъда или по – ниско по размер на наказание, вследствие на преквалификация на увреждането. 

На първо място, възможно е да не може да се докаже авторството на деянието. Така, в случая на Валентин, описан по – горе, показанията на свидетеля, с когото той е в лоши отношения, не може да обоснове осъждането му, когато нито едно друго доказателство не сочи той да е нанесъл побоя над пияния. 

На второ място, възможно е, както в случая на Николай, телесната повреда да е нанесена с цел защита срещу първоначално нападение. В този случай законът постановява, че е налице „неизбежна отбрана“ (наричана неправилно „неизбежна самоотбрана“ или само „самоотбрана“) и нанеслият телесна повреда при побой не носи наказателна отговорност изобщо. 

На трето място, възможно е увреждането да е неправилно квалифицирано от медицинска гледна точка. Най – сериозни проблеми при квалификацията се срещат при счупване на носа, когато трябва да се определи дали е причинено затруднение на дишането. По подобен начин стоят нещата, когато е налице мозъчно сътресение при определянето дали има загуба на съзнание. Определянето на тези обстоятелства, обаче, е изключително важно, тъй като в първия случай е налице средна телесна повреда, а във втория – лека. 

На следващо място, възможно е да са налице обстоятелства, които насочват към извод, че пострадалият сам е предизвикал дееца със свое неправомерно поведение. В този случай може да се изследва и т.нар. „физиологичен афект“, а установяването му може да послужи за налагане на по – ниско по размер наказание. 

Такова по – леко наказание може да се наложи и когато след нанасяне на телесна повреда при побой, деецът е извикал линейка или сам е закарал пострадалия в болница. 

Телесна повреда при побой. Обвинение и защита 8

В заключение

Всъщност, възможните хипотези за постигане на оправдателна присъда при повдигнато обвинение за причиняване на телесна повреда при побой или за налагане на по – леко наказание са толкова, колкото са и самите случаи на такова деяние. 

В тези случаи, ангажирането на квалифициран и опитен адвокат по наказателно право, може да окаже от изключително значение за правилното провеждане на наказателния процес. 

______________________________________________________________________

Още теми, свързани с правата и задълженията на обвиняемите и подсъдимите за извършено престъпление, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ от опитни адвокати по наказателно право в полза както на обвиняеми за нанасяне на телесна повреда при побой, така и на пострадали от такива престъпления. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

Телесна повреда при побой. Обвинение и защита 9
Претърсване от полиция
Наказателно право

Претърсване от полиция. Как да се защитим?

Осъществяването на претърсване от полиция и изземването на предмети в хода на това претърсване са два от най – често срещаните способи за доказване на извършени престъпления. 

Тъй като и в двата случая действията се извършват при сериозно засягане на конституционно и международно утвърдените основни права на зачитане на личния и семеен живот и на неприкосновеност на собствеността, за да бъдат законосъобразни, те трябва да бъдат извършени при стриктно спазване на условията и правилата, предвидени в Наказателно – процесуалния кодекс

Не са редки случаите, в които, при осъществяване на претърсване от полиция, правилата на закона се оказват нарушени. Именно тогава възниква въпросът за защитата на лицата, потърпевши от тези незаконни действия. 

Кога се пристъпва към извършване на претърсване от полиция?

Претърсване от полиция може да бъде осъществено, когато е налице достатъчно основателно предположение, че в конкретно помещение се намират предмети, документи или компютърни информационни системи, съдържащи данни, които биха могли да имат значение към образувано наказателно производство за извършено престъпление. 

Две са основните цели на претърсването.
Първата е да се открият и изземат тези документи, предмети или компютърни информационни системи, които имат значение за водено наказателно дело. 
Втората цел е да се издири лице или труп. 

Когато определя условията за осъществяване на претърсване от полиция, по отношение на тези действия, законът борави с относително абстрактното словосъчетание „достатъчно основание да се предполага“. Причината за това се състои в огромния набор от възможни данни, които не могат да бъдат изчерпателно изброени, но пък могат да представляват такова основание. Ето защо дали конкретно претърсване и изземване е извършено при наличие на „достатъчно основание да се предполага“, че в претърсваното помещение се намират вещи, имащи значение за определено наказателно дело, се преценява за всеки отделен случай.

Обезщетение за претърсване

Къде може да се извърши претърсване на полиция?

Когато регламентира осъществяването на  претърсване от полиция, законът посочва и мястото, на което това може да се случи. Това е „помещение“. 

Такова помещение, в което може да се извърши претърсване от полиция е жилище, автомобил, склад, офис, магазин, мазе, таван и и изобщо всяко обособено пространство, в което могат да се съхраняват предмети, документи и компютърни информационни системи, както и да се укриват лица или трупове. 

Практиката показва, че най – често, претърсваните помещения са собственост на обвиняемия по наказателното дело или се обитават от него.

ПРИМЕР
При повдигане на обвинение за притежание или разпространение на наркотици се извършва претърсване от полиция в дома или квартирата на заподозрения или обвиняемия. Целта е да бъдат открити и иззети наркотични вещества. Това се прави, тъй като преценката дали да се повдигне обвинение за притежание или за разпространение се прави въз основа на откритото количество наркотици. 

Претърсване може да бъде извършвано и в помещения, чиито собственици или ползватели не са пряко обвързани със самото престъпление, но по някаква причина имат отношение към наказателното дело. Това могат да бъдат наемодатели, работодатели, близки и роднини на заподозрения или обвиняемия и др. 

Претърсване от полиция. Как да се защитим? 10

При какви условия се извършва претърсване от полиция?

Както беше посочено по – горе, извършването на претърсване от полиция представлява съществено принудително засягане на конституционно и международно закрепени основни човешки права и поради тази причина може да се осъществява само в предвидените от закона случаи по предвидените от закона правила. 

Първото и основно правило е наличието на съдебно разрешение преди извършване на претърсване. Това означава, че никой държавен орган не може да претърсва помещения и да иззема вещи от тях без предварително разрешение на съда. Това разрешение се издава само по конкретно дело и за конкретно помещение.

Законът допуска едно единствено изключение от правилото за предварително съдебно разрешение. Това е възможно в случаите на неотложност, когато няма друга възможност за събирането и запазването на доказателствата. В този случай претърсването може да бъде извършено и без разрешение от съда, но протоколът от действието трябва да бъде одобрен от него в рамките най – много на 24 часа. 

Практически проблем
Именно при извършване на действия по претърсване при условията на неотложност се допуска най – сериозен полицейски произвол. Обикновено, когато не са налице основания за получаване на предварително разрешение от съда, полицията намира „оправдание“, с което да обоснове неотложност и извършва претърсването без разрешение. Тази практика не би била толкова често срещана и успешно прилагана, ако съдилищата отказваха да одобряват протоколите за такива действия, когато не са извършени според условията на закона. Това, обаче не се случва и съдът в мнозинството от случаите дава формално одобрение без изобщо да обърне внимание дали действително са били налице условията за извършване на претърсване, поради неотложност. 

Второ важно условие за законосъобразност на извършено претърсване от полиция и изземване на вещи е присъствието на т.нар. „поемни лица“, чиято роля е да обезпечат обективността на осъществяваното действие. 

По отношение на спазването на това условие също често в практиката се допуска произвол, тъй като се ползват неграмотни лица или такива, намиращи се в нетрезво състояние, които присъстват само формално и само формално поставят подписите си. Присъствието на такива поемни лица следва да се приравни на отсъствието на такива, респективно протоколите за извършените действия да бъдат изключени от материалите по наказателното дело. 

Третото важно условие е претърсването да се извърши в присъствието на лицето, което използва помещението или на пълнолетен член на семейството му. Когато това не е възможно, претърсване от полиция се извършва в присъствие на домоуправителя или на представител на общината или кметството. 

ВАЖНО!!! Законът забранява извършването на действия по време на претърсване и изземване, които не се налагат от тяхната цел. Принудително отваряне на помещения и хранилища е допустимо само при отказ да бъдат отворени доброволно. Органите, извършващи претърсването за длъжни да избягват ненужни повреди. 

В случай че присъствалия собственик или ползвател на помещението има възражения по повод извършеното претърсване, може да ги отрази в протокола. 

Претърсване от полиция. Как да се защитим? 11

Как да се защитим при незаконно извършване на претърсване от полиция?

Защитата срещу незаконно извършване на претърсване от полиция зависи както от качеството на потърпевшия, така и от нейната цел. 

Най – сериозно се поставя въпросът за защитата на обвиняемия срещу незаконно претърсване от полиция. Когато бъде внесено обвинение пред съд, всички действия по събиране на доказателствата се проверяват в съдебните заседания. Ако се установи незаконосъобразност на някое от тях, то не се взима предвид при постановяване на присъдата. 

Всъщност, незаконно извършените претърсване и изземване са сред честите причини наказателни производства за извършване на престъпления да приключват с оправдателни присъди, поради липса на достатъчно доказателства.    

Освен възможността за отпадане на протоколите за извършените действия при незаконно претърсване от полиция и изземване на вещи и постановяване на оправдателна присъда, съществува и възможност да се търси парично обезщетение за причинените с незаконните действия неудобства. Това става винаги по съдебен ред. 

Обезщетение може да иска както лицето, което е собственик на претърсеното помещение, така и този, който е само негов ползвател. 

В заключение

По отношение на условията и основанията за извършване на претърсване от полиция и изземване на предмети, документи и компютърни информационни системи, българският наказателнопроцесуален закон е изключително прецизен. Основните проблеми често възникват в неговото прилагане от държавните органи, като във всички случаи на превратно приложение, законът предвижда съответни възможности за защита. 

_______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на обвиняемите и подсъдимите по наказателни дела, можете да намерите в секцията „Наказателно право“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ от утвърдени адвокати по наказателни дела.

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

Претърсване от полиция. Как да се защитим? 12