Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Биопроизводство: промени в Наредба № 5 от 2018 г.

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Земеделие и животновъдство  > Биопроизводство: промени в Наредба № 5 от 2018 г.

Биопроизводство: промени в Наредба № 5 от 2018 г.

От статията относно участието на гражданите в законодателната дейност научихме, че можем да даваме мнение по законодателни актове. В настоящата статия ще разгледаме промените, които предстоят в сектор „биопроизводство“. Те са предвидени с наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. Напомням, че остават 8 дни до изтичане на срока за обществени консултации. Ако желаете да се включите в обсъждането, можете да го направите тук.

Какви изменения предстоят в сектор „биопроизводство“?

В „тялото“ на наредбата

Първото изменение е в чл. 18. Според него, в случаите, когато се разрешава увеличаване на преходния период за растения и растителни продукти се прилага становище от Селскостопанската академия (ССА) за периода на разпад на установените неразрешени продукти и/или вещества в почва. В случая изменението е несъществено. Това е така, тъй като просто е направено уточнение, че становището на ССА се отнася за периода на разпад на установените неразрешени продукти и/или вещества, открити не къде да е, а в почвата.

Освен това, при установяване на неразрешени вещества с период на разпад над 5 години, комисията по биологично производство вече няма да изпраща становище до контролиращото лице. Последното ще трябва по своя инициатива да предприема действия по изключване на засегнатите парцели от система за контрол.

Второто изменение е в чл. 19, ал. 1, т. 2. То също е несъществено. Това е така, тъй като просто е уточнено, че проколът за пробовземане, който следва да се приложи, е изготвен от контролиращото лице.

Следващото предвидено изменение е в чл. 36. Съгласно него, при изтичане на преходния период и преди издаване на първото за дадено стопанство писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 контролиращото лице взема най – малко една проба от поне една култура или продукт, и я предоставя за анализ за установяване наличието на продукти, които не са разрешени за биопроизводство, в акредитирана лаборатория.

Четвъртото изменение е в чл. 48. Във връзка с принципното изменение на определението за „подизпълнител“ ал. 11 се предлага да бъде отменена. Съгласно действащата ал. 11

Подизпълнителите могат да извършват само следните групи дейности: производство, преработка и съхранение.

Тази промяна се налага, тъй като действащото определение противоречи на определението за подизпълнител, дадено в по – висок по степен нормативен акт, а именно ЗПООПЗПЕС.

В чл. 53

Предвидените в този текст изменения касаят надзорните проверки. Предлага се ал. 4 да се промени изцяло и да изглежда така:

Проверките по ал. 1 се извършват при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС.

Така предложеният текст в известна степен затруднява защитата на контролиращите лица. Това е така, тъй като се прави директно препращане към регламента и се налага адресата на тази разпоредба, когато се опитва да разбере спазени ли са изискванията за извършената спрямо него проверка, да чете няколко нормативни актове едновременно. За неспециалист в областта на правото, това може да бъде трудоемко и времеемко, както и да доведе до неразбиране. Използваната правна техника, обаче, е правилна, тъй като регламентите имат т.нар. директен ефект или пряко действие. Това означава, че е налице забрана за „преписване“ на разпоредби на регламент в националното законодателство. Разрешено е единствено препращането, както и е направено в предложените изменения.

В случай на съмнение относно спазването на изискванията за провеждане на надзорната проверка, контролиращите лица вероятно ще се налага да ползват специализирана правна помощ, което ще увеличи разходите им. Такава помощ, обаче, ще бъде необходима, тъй като при установяване на нарушения в рамките на тези проверки, министърът може да отнеме или да ограничи обхвата на разрешението за извършване на контрол в сектор „биопроизводство“.

В останалата част на измененията в чл. 53 се отменят особените процесуални правила за извършване на надзорната проверка. Това вероятно е така, поради препращането към такива правила в Регламент (ЕО) 889/2008.

По същия начин стоят нещата при предложеното изменение на чл. 54.

В останалата част от „тялото“ на наредбата

Предложеното в чл. 57 изменение е несъществено. Това е така, тъй като единствено се уточнява, че установените неразрешени за употреба вещества, трябва да са забранени в Република България. В този случай, както и в случай че контролиращото лице установи употреба на вещества над максимално допустимите стойности, то уведомява БАБХ и компетентното звено в срок до 3 работни дни от установяването.

В чл. 60 се добавя общо правомощие на комисията по биопроизводство да разглежда други въпроси, свързани с националната политика в областта на биологичното производство в Република България.

Премахва се и необходимостта от одобрение на протокола на взетите решения от заседанието на комисията по биопроизводство. Този протокол вече ще се представя с информативна цел.

В допълнителните разпоредби се изменят определенията за оператор и подизпълнител. Според предложените изменения,

„Оператор“ е лице по смисъла на § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на ЗПООПЗПЕС.

От гледна точка на използването на правна техника, това изменение е излишно. Това е така, тъй като с него се прави двойно препращане, доколкото § 1, т. 36 препраща към чл. 2, б. „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007. Двойното препращане по принцип е нежелателно, тъй като създава затруднения по отношение разбирането на разпоредбите на нормативния акт. Реално, определението за „оператор“, с посоченото изменение не се променя по никакъв начин. Това е така, тъй като действащата наредба препраща директно към чл. 2, б. „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007.

От друга страна,

„Подизпълнител” е лице по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на ЗПООПЗПЕС.

Ситуацията с двойното препращане тук е същата като при определението за „оператор“. Реално и това определение не се изменя съществено, тъй като отново става ясно, че подизпълнителят е лице, на което се възлага извършването на една или няколко дейности от етапите на производство, обработка и разпространение на биологични продукти.

В приложение № 3

Приложение № 3 от действащата Наредба № 5 от 2018 г. представлява списък от мерки, които следва да бъдат предприети от контролиращите лице при установяване на несъответствия и/или нарушения.

А. Обща част

На първо място, предложен е ред за налагане на определените в приложението мерки при установяване на същото нарушение. Той е възходящ и е както следва: 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4.

Какво означава това? При установяване на всяко следващо еднакво нарушение, контролиращото лице издава първо предписание за предприемане на корективни действия. При липса на такива действия, се предприема следващата мярка. Тя е налагане на забрана за пускане на определена партида или продукция на пазара като биологична и/или в преход, премахване или забрана за използване при етикетирането на термините, указващи биологичен метод на производство и/или производство в преход до отстраняване на несъответствието и/или нарушението и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година.

Ако и втората мярка не доведе до отстраняване на нарушението, налага се следващата мярка. Тя е временно ограничаване (частично или пълно) на писменото доказателство, налагане на забрана за предлагане на съответната партида или продукция на пазара като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход, в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция до отстраняване на несъответствията и/или нарушенията и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година.

Крайна мярка

Ако и третата мярка не доведе до отстраняване на нарушението, налага се четвъртата по степен, а именно отнемане на писменото доказателство по чл. 29, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за цялото стопанство, налагане на забрана на оператора/подизпълнителя да извършва търговия с продукти с позоваване в етикетирането и рекламата на биологичния метод на производство за определен период от време, който е не по-малък от 6 месеца и е предварително съгласуван с компетентния орган и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. За дейностите растениевъдство, животновъдство, пчеларство и производство на аквакултури стартира и нов преходен период от датата на
установяване на нарушението.

Предлага се, когато на оператора в сектор „биопроизводство“ писменото доказателство е отнето или ограничено и същия извърши ново нарушение, за което е следва да се наложат същите мерки, срокът на първоначалната мярка се удължава, като продължителността се съгласува с компетентния орган.

Предлагат се и четири нови мерки в случай на установяване на нарушение в сектор „биопроизводство“

Тези мерки са:

Мярка 5.5

Забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, и премахване на определената партида или продукция от писменото доказателство. Тази мярка се налага, в случай на установено замърсяване с неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества по независещи от оператора събития, съответно причини.

Мярка 6

Налагат се при наличие на мотивирано съмнение у контролиращото лице, че продукт не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство.

6.1. Временна забрана за продажба на продукта като биологичен и/или в преход за определен от контролиращото лице срок до доказване или отстраняване на съмненията, но не по-дълъг от 30 дни или до получаване на резултата от извършен лабораторен анализ.

Тази мярка се налага при наличие на мотивирано съмнение, че продукт не е в съответствие с разпоредбите на сектор „биопроизводство“. Какво означава съмнението да е „мотивирано“ не става ясно. Съобразно общите принципи на правото, мотивирано съмнение ще бъде налице, когато има достатъчно доказателства, от които може да се направи предположение, че даден продукт не съответства на законовите изисквания. А как администрацията ще прилага на практика тази разпоредба, предстои да видим в случай на приемане на тези изменения.

6.2. Временна забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход. Контролиращото лице извършва проследяване в срок от 30 дни или до излизане на резултати от извършен лабораторен анализ, за да установи причините от замърсяването. При установена употреба на неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества от оператора се налага мярка 5.4. При установено наличие на неразрешени за биопроизводство продукти и/или вещества, които не са използвани от оператора се налага мярка 5.5.

Тази мярка се налага в случай на установено наличие на неразрешени продукти и/или вещества за биопроизводство в партида или продукция.

Мярка 8

При налагане на мярка 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 или 6.2, контролиращото лице извършва проверка за продадени количества от замърсената партида и/или продукция и уведомява останалите контролиращи лица и компетентното звено за оператори, които са закупили количества от същите. Контролиращите лица, под чиито контрол са операторите закупили продукти, неотговарящи на изискванията, предприемат  всички необходими мерки и действия същите да не се предлагат пазара с позоваване на метода за биологично производство.

Мярка 9

„В случай на продажба на продукти и/или продукция като биологични и/или в преход, при ограничено или отнето писмено доказателство за същите за цялото стопанство, се налага мярка 5.4“, а именно отнемане на писменото доказателство за цялото стопанство, налагане на забрана на оператора/подизпълнителя, да извършва търговия с продукти с позоваване в етикетирането и рекламата на биологичния метод на производство за определен период от време, който е не по-малък от 6 месеца и е предварително съгласуван с компетентния орган и засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. За дейностите растениевъдство, животновъдство, пчеларство и производство на аквакултури стартира и нов преходен период от датата на установяване на нарушението.

Смисълът на тази мярка е да се отнеме писменото доказателство за цялото стопанство, в случай че операторът/подизпълнителят в сектор „биопроизводство“ предлагат точно определени конкретни продукти с отнето САМО по отношение на тях писмено доказателство.

Б. Специална част

 В нея са предвидени няколко раздела.

Първо, минимални изисквания и система за контрол. В този раздел се създава т. 1.10, съгласно която при установяване на наличие на неразрешени продукти и/или вещества в биопроизводство по отношение на всички стопанства ще се налага мярка 5.5.

Второ, растениевъдство. Точка 4.9 се отменя. Съгласно нея при наличие на неразрешени вещества в земеделско биопроизводство се прилага мярка 5.4.

Трето, преработка. Тук промените са несъществени, тъй като се променя препращането от чл. 26, пар. 5 на чл. 26, пар. 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

В заключение

Всички изменения, за които говорихме в настоящата статия, съгласно проекта на доклад, са предвидени вследствие на преговори между МЗХГ и представители на неправителствени организации, контролиращи лица и оператори в система на контрол на биопроизводство. Всеки един заинтересуван може да даде становище по тези изменения, както и да предложи нови. Напомням, че срокът за това е 18.04.2019 г. Напомням също, че МЗХГ е длъжно да отрази всяко едно становище, дадено в рамките на общественото обсъждане. А ако реши да го отхвърли, трябва да се мотивира. В случай че предложените изменения бъдат приети при неизпълнение на тези задължения, това е основание за тяхната отмяна от страна на съда.

No Comments

Leave a Comment