Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: брой 2

Бюлетин „Законодателство“: брой 2

Съдържание

Днешният Бюлетин „Законодателство: брой 2 обхваща публикуваните законодателни промени за периода 10.01. – 17.01.2020 г.

Както и в предишния брой на Бюлетин „Законодателство“ днес също ще посочим всички законодателни промени, а най – интересните ще коментираме.

Бюлетин „Законодателство“: брой 2: „Държавен вестник“, бр. 4 от 2020 г.

Днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 2 започваме с промените, обнародвани с „Държавен вестник“, бр. 4, публикуван на 14.01.2020 г. Броят е извънреден. С него, както и в предишните броеве са обнародвани само подзаконови нормативни актове, както и две решения на Върховен административен съд.

Постановление № 2 от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г.

Това изменение е направено с цел въвеждане на хармонизирания европейски стандарт за уебсайтовете и мобилните проложения. Става въпрос за стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на Европейската комисия. Изменението се отнася до възлагане на задължение на административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, осъществяващи публични функции да приведат съдържанието на интернет страниците си и мобилните си приложения в съответствие с посочения стандарт. Възлага се и задължение за разработване и публикуване на декларация за достъпност.

Разбира се, както при всяко правило и тук е предвидено изключение от задължението за осигуряване на достъпност. То се отнася до случаите, в които изпълнението на това задължение би довело до прекомерна организационна или финансова тежест за задълженото лице. Към мерките, водещи до прекомерна тежест, се включват и онези мерки, които биха застрашили способността на задълженото лице да изпълни своята цел или да публикува информация, която е необходима за неговите задължения и услуги или е свързана с тях. При преценката за прилагането на изключението се взема предвид вероятната полза или вреда, която би настъпила за гражданите, по – специално за хората с увреждания.

Любопитно!!!

Посоченото изменение е допълнение на разпоребите на Закона за електронното управление в частта му относно достъпността на интернет страниците и мобилните приложения на административните органи, работещи с електронни документи и предоставящи административни услуги по електронен път, както и на интернет страниците и мобилните приложения на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги.

Съгласно тези разпоредби посочените по – горе лица осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации.

Голяма част от задълженията за осигуряване на достъпност са свързани с необходимостта от създаване на равни възможности за достъп до електронни документи и електронни административни услуги от страна на хора с увреждания.

Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 23 декември 2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

На следващо място, сред представените с Бюлетин „Законодателство“: брой 2 промени е Националният рамков договор № РД-НС-01 от 23 декември 2019 г.

Всъщност, нека с няколко изречения да споменем какво представлява националния рамков договор и за какво се отнася. С всички национални рамкови договори, на консенсусна основа, се определят правата и задълженията на Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, районните здравноосигурителни каси, както и на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в здравната система.

С конкретния национален рамков договор, който е част от Бюлетин „Законодателство“: брой 2 и който е публикуван в „Държавен вестник“, бр. 4 от 2020 г. се уреждат:

1. условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, както и реда за сключване на договори с тях;

2. отделните видове медицинска помощ;

3. условията и реда за оказването ѝ;

3а. обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ;

4. критерии за качество и достъпност на помощта, включително конкретни индикатори за оценка на качеството на лечението на пациентите;

5. документацията и документооборота;

6. задълженията на страните по информационното осигуряване и обмена на информация;

6а. условията и реда за контрол по изпълнението на договорите;

6б. санкции при неизпълнение на договора;

7. други въпроси от значение за здравното осигуряване.

Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката между Националния статистически институт на Република България и Централното статистическо бюро на Палестина

Споразумението е сключено в рамките на правомощията на Националния статистически институт. То се отнася до оказване на взаимно сътрудничество между страните по него. Целта на това сътрудничество е постигане на качествено развитие статистическите методологии, статистическите изследвания и по – добро разбиране на статистическите резултати. Страните по споразумението се уговарят и да обменят опит и знания във всички области на статистическата дейност.

Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия за сътрудничество в областта на младежта и спорта

Меморандумът за разбирателство е писмен правен документ. Той описва принципите и условията на постигнато между две или повече страни споразумение в определена област. В конкретния случай между България и Сърбия е сключено споразумение за сътрудничество в областта на младежта и спорта. То е отразено в обнародвания в „Държавен вестник“, бр. 4 от 2020 г. и публикуван в Бюлетин „Законодателство“: брой 2 меморандум.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации

Както подказва нейното наименование, изменяната наредба за отнася до условията и реда за изпращане на държавни служители от системата на МВР на служба в структури на ЕС. С коментираното изменение се предвижда изключение от задължението за провеждане на национална процедура за подбор.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. 

Наредбата е издадена от министъра на земеделието, храните и горите и съдържа множество изменения. Те се отнасят най – вече до въвеждане на мярката „Събиране на реколтата на зелено“.

ВАЖНО за заетите в лозаро – винарския сектор!!! С коментираните изменения се въвежда период за прием по мярка „Застраховане на реколтата“ от 1 май до 30 юни. Този прием ще се прилага за всяка година от програмния период. По отношение на мярката „Събиране на реколтата на зелено“ периодът за прием на заявления за предоставяне на финансова помощ се определя от министъра на земеделието, храните и горите, но не може да бъде по – късно от 10 юни. Определянето на този период се извършва най – късно до 25 април на съответната година. Възможно е, обаче, за конкретната година прием на заявления да няма, поради обявяване на неприлагане на мярката. Това става със заповед на ресорния министър. Подробностите относно правната уредба на коментираната мярка се съдържат в нововъведената глава Пета.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Глава Пета от Закона за българското гражданство се отнася до условията и реда за придобиване на такова гражданство. Измененията, коментирани в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 2 се отнасят до въвеждането на изисквания за извършване на служебни проверки. Те се правят от компетентните органи по закона с цел намаляване на административната тежест за кандидатите.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“

Измененията касаят единствено органите на съдебната власт и не представляват обществен интерес.

Решения на Върховния административен съд.

Решение № 6136 от 23 април 2019 г. по административно дело № 11077 от 2016 г. и Решение № 16766 от 10 декември 2019 г.по административно дело № 8601 от 2019 г. И двете решения са от категорията на подлежащите на обнародване, поради това, че касаят подзаконов нормативен акт. Това е Наредба № 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. С второто решение се отменя първото, като последиците от това се състоят в цялостна отмяна на посочената наредба.

„Държавен вестник“, бр. 5 от 2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 2 продължаваме с редовния седмичен брой на „Държавен вестник“. Това е броят от днес, 17.01.2020 г. В него също няма обнародвани законодателни промени, а единствено промени в подзаконови нормативни актове. Обнародвани са и две решения на Върховния административен съд. Допуснати са, също така, промени в персоналния състав на българското правителство.

Решение на Народното събрание на Република България за персонални промени в Министерския съвет на Република България

С това решение се освобождава бившият министър на околната среда и водите Нено Димов, който към настоящия момент е задържан. На негово място Народното събрание избира Емил Димитров. Медиите са му дали прякора „Ревизоро“, заради издадените от него книги, свързани с Агенция „Митници“, на която е бил назначен за ръководител през 2001 г.

Постановление № 3 от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

Целта на така създадения механизъм е да осигурява осигурява висококачествена и независима научна експертиза за органите на изпълнителната власт. Такива консултации БАН ще следва да предоставя по въпроси от значителна важност при формирането на секторни политики и инструменти за изпълнение на държавната политика, както и при транспониране на европейски директиви и привеждане в съответствие на други европейски препоръки или документи.

Решение № 16 на Министерския съвет от 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли

Концесията се отнася до находище „Мечта“, разположено в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък, обл. Стара Загора. Тя се предоставя за срок 25 години. Концесионер ще бъде „Трон“ ЕООД. Дружеството е със седалище и адрес на управление в с. Дунавци и е собственост на Неждет Зекерия Яшар.

Решение № 18 от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Равда – централен“, община Несебър, област Бургас

Срокът, за който се предвижда да се предостави концесия е 20 години. Минималният размер на концесионното възнаграждение е определен на 8071 лв. без ДДС.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Наредбата е издадена от министъра на земеделието, храните и горите. Измененията се отнасят най – вече до разпоредбите, свързани с отглеждане на свине за лични нужди в семейни ферми. Създава се и нов раздел в наредбата, с който се уреждат ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти – пасища.

Кои са по – съществените новости?

1. Нови животновъдни обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална ферма се изграждат при спазване на мерките за биосигурност и на разстояние не по-малко от 10 км от други обекти за отглеждане на свине във фамилна, индустриална ферма и заградена територия за отглеждане на космат дивеч. Правилата за разстоянията не се прилагат, в случаите на технологично свързани обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма.
2. Нов животновъден обект за отглеждане на птици се изгражда на разстояние не по-малко от 10 км от заградена територия за отглеждане на пернат дивеч.


3. Около животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма за ограничаване на всякакъв контакт с диви свине следва да се обособи буферна зона с отстояние не по – малко от 500 м от оградата на обекта до горски територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция. Дадени са и алтернативни варианти. Наредбата дава възможност да се изгради двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир или плътна ограда, която е метална или зидана.
4. В личните стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до:

а. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
б. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
в. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
г. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
д. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
е. петдесет възрастни птици независимо от вида;
ж. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида. Обектите следва да включат някои от мерките за биосигурност. Въведени са и промени в изискванията относно животновъдните обекти за отглеждане на свине в лични стопанства, фамилни и индустриални ферми (чл. 11 – 11в).

Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти – пасища

Измененията са отразени в чл. 18а и следващите. По – съществените разпоредби са следните:

1. В животновъдни обекти – пасища, се отглеждат едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни целогодишно пасищно. Тези обекти следва да отговарят на следните изисквания:

а. да разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява свободен достъп на хора и неконтролируемо движение на диви и селскостопански животни;
б. да разполагат с площ от поне два декара за една животинска единица;
в. да имат осигурен постоянен достъп до вода и храна;
г. да имат навес с минимум две съседни страни, който осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния и други вредни въздействия върху здравословното състояние на всички животни;
д. да разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации;
е. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.

2. Собственикът или ползвателят на люпилня и/или животновъден обект за отглеждане на птици и свине в индустриална ферма е длъжен да разполага с одобрени от изпълнителния директор на БАБХ или оправомощено от него лице:
а. програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация с въведени процедури и тяхното документиране;
б. индивидуален план за биосигурност с определяне на критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление;
в. изготвен план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно заболяване.

По – голямата част от промените са предвидени с цел по – добра превенция на епидемии, подобни на тази от африканска чума по свинете.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Наредбата е издадена съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

Най – важното изменение е това в чл. 2, ал. 2. Съгласно него в общината, района или кметството се издават удостоверения за всички лица независимо от адресната им регистрация с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи. До настоящия момент такива удостоверения се издаваха само, ако съответната община, район или кметство има достъп до Националната база данни „Население“.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Наредбата е на министъра на труда и социалната политика и на министъра на здравеопазването. Измененията касаят най – вече граничните стойности на професионална експозиция.

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

Инструкцията е на министъра на вътрешните работи и урежда изменения в организационни въпроси, касаещи служителите на МВР, заети при издаване на български лични документи. Промените не представляват обществен интерес.

Решение № 1341 от 31 януари 2019 г.по административно дело № 8647 от 2018 г.

Решението е на Върховния касационен съд от категорията на подлежащите на обнародване. Делото е образувано по съвместна жалба от Българския лекарски съюз, Сдружение с нестопанска цел „Център за защита на правата в здравеопазването“ и Сдружение с нестопанска цел „Национално сдружение на частните болници“. Оспорва се Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г., прието от Надзорния съвет на НЗОК. Мотивите за оспорването са свързани с неговата нищожност, алтернативно незаконосъобразност, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречия с материалния закон.

Предмет на оспореното решение са:

1. обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ по чл. 45 ЗЗО;

2. условията и редът за контрол по изпълнението на договорите и санкции при неизпълнение на договорите, за които в ЗЗО се предвижда, че са част от съдържанието на НРД, и които не се съдържат в НРД за медицинските дейности за 2015 г., във връзка с промяна в действащото относимо законодателство – ЗИДЗЗО; Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.; Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения;

3. медицинските дейности във връзка с промяна в действащото относимо законодателство – Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;

4. други условия по чл. 55, ал. 2, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 ЗЗО във връзка с промяна в действащото относимо законодателство – Наредба № 2 от 2016 г. и други посочени в разпоредбата актове, както и условията и редът за съставяне на уникален идентификационен номер на здравноосигуреното лице – ЗОЛ (УИН на ЗОЛ), и процедурата по електронна автентификация на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО и чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Резултатът от подадената жалба срещу Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. е обявяване на неговата нищожност.

______________________________________________________________________________

В секция Бюлетин „Законодателство“ можете да намерите следващите негови броеве.


No Comments

Leave a Comment