Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: брой 3

Бюлетин „Законодателство“: брой 3

Съдържание

Добре дошли в новото издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3. В днешния брой публикуваме и коментираме обнародваните законодателни и други актове в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г. и „Държавен вестник“, бр. 7 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 3: „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г.

Извънредният бр. 6 от 2020 г. на „Държавен вестник“, информация за който публикуваме в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3 не съдържа актове, които представляват особен обществен интерес.

Решение на Народното събрание по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

С посоченото решение на Народното събрание се приема Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии за двойна употреба през 2018 г. Този доклад е на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, създаден към Министерския съвет. Докладът съдържа информация за:

1. подадените заявления и издадените документи по посочения по – горе закон за 2018 г.;
2. видовете търговци – заявители за лицензи и удостоверения за регистрация по посочения по – горе закон за периода 2008 – 2018 г.;
3. видовете решения за издаване на лиценци и удостоверения за регистрация по посочения по – горе закон за периода 2008 – 2018 г.;
4. притежателите на лицензи, удостоверения и сертификати по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, актуална към 31.12.2018 г.

Докладите от 2012 до 2018 г. можете да видите на страницата на самия Междуведомствен съвет тук.

Решение на Народното събрание за попълване състава и ръководството на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата

Това е постоянна комисия към Народното събрание. С обнародваното решение за неин член и председател е избран Юлиан Кръстев Ангелов. Господин Ангелов е народен представител, избран от листата на Патриотичния фронт.

Решение на Народното събрание за попълване състава на Комисията по правни въпроси

И това решение касае една от постоянните комисии в Народното събрание. За неин член е избран Стоян Радков Божинов. Господин Божинов е народен представител от листата на Обединени патриоти.

Решение на Народното събрание за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина

С цитираното решение от поста заместник – председател и член на комисията се освобождава Юлиан Кръстев Ангелов. Промяната е направена, за да може той да бъде назначен като председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика.

Решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

С цитираното решение се освобождава Стоян Радков Божинов като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Промяната е направена, за да може той да бъде назначен като член на Комисията по правни въпроси.

Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г.

Пълния текст на Доклада можете да намерите тук. В него се съдържа подробен анализ на пазара на пощенските услуги за 2018 г.

Указ № 1 от 2020 г. на Президента на Република България

По – точно, обнародваният указ е с наименование Указ № 1 за награждаване на г-н Моайад Фатхала Елдали – извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен. Господин Елдали е награден, заради неговия принос за развитието и укрепването на двустранните отношения между двете държави.

Постановление № 4 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас

Центърът се създава, считано от 1 февруари 2020 г., на основата на част от материално – техническата база, ползвана от Дома за медико – социални грижи за деца – Бургас. Той е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на здравеопазването. Предметът му на дейност включва:

1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.

Решение № 19 на Министерския съвет от 2020 г.
за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2019 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2020 година

Целият отчет можете да намерите тук, а текстът на Програмата – тук.

Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859

Минен ловец „Мааслуис“ и минен ловец „Хелевутслайс“ са бойни кораби, които се закупуват от правителството в полза на българските Военноморски сили. Стойността на покупката е в размер на
1 996 000 евро. Българското правителство ще трябва да заплати тази сума по банкова сметка в 30-дневен срок от получаване на фактурата.

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 2019 – 2023 г.

Споразумението се сключва между двете държави с цел сътрудничество в следните сфери:

1. Обмен на добри практики и на информация за образователните системи на двете държави в областите образование, развитие, управление и планиране.
2. Обмен на преподаватели, студенти, докторанти и специализанти, както и други форми на сътрудничество.
3. Насърчаване на прякото сътрудничество между средните и висшите училища в двете страни.
4. Насърчаване изучаването на български и виетнамски език.

Решение № 19 от 9 януари 2020 г. на Комисията за регулиране на съобщенията

С решението се приемат Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. Обнародваните правила касаят пощенските оператори и не представляват обществен интерес.

Решение № 1732-НС на Централната избирателна комисия от 16 януари 2020 г. относно обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

Господин Деан Станчев е от листата на Обединени патриоти в гр. Шумен. Той заема мястото на Емил Димитров, който беше избран за министър на околната среда и водите.

С това промените в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г., отразени в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3, приключват. Както видяхме по – голямата част от тях са кадрови или пък касаят приемане на годишни отчети.

„Държавен вестник“, бр. 7 от 2020 г.

Настоящото издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3 продължаваме с обнародваните актове в редовния петъчен брой на „Държавен вестник“. В него също не се откриват съществени изменения, които да представляват особен обществен интерес.

Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.

С цитираното решение се изменя срокът за внясяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата. Съобразно първоначалното решение той е бил до 31 януари 2020 г., като се изменя на 10 март 2020 г.

Решение за предсрочно прекратяване на мандата на член от Комисията по финансов надзор

Комисията по финансов надзор е специализиран държавен орган. Той обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване. С цитираното решение предсрочно се прекратява мандата на нейния член Владимир Николаев Савов.

Указ № 2 от 2020 г. на Президента на Република България

Указът се издава за освобождаване на Христо Стефанов Полендаков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Иран.

Указ № 3 от 2020 г. на Президента на Република България

На мястото на Христо Стефанов Полендаков Президентът назначава
Николина Стефанова Кунева. Госпожа Кунева е била член на секционна избирателна комисия в Турция.

Указ № 4 от 2020 г. на Президента на Република България

С издадения указ Президентът назначава Румен Петров Петров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република и в Република Мали. Господин Петров е дългогодишен служител в Министерството на външните работи. Неговият професионален опит в дипломатическата служба е свързан преобладаващо с проблематиката на държавите от района Близкия изток и Северна Африка.

Постановление № 5 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г.

Промените са функционални и кадрови. Касаят изключително служителите на служба „Военна информация“. Направени са изменения и в Класификатора на длъжностите в посочената служба.

Постановление № 6 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Бордът е независим специализиран държавен орган към Министерския съвет. Той е самостоятелно юридическо лице. Неговият председател е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На новосъздадения постоянно действащ колективен държавен орган са възложени функции по разследване на:

1. авиационни събития. Такива могат да бъдат: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти, независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства;

2. много тежки морски произшествия, а във всички останали случаи на морски произшествия и инциденти – след преценка от управителния орган на борда въз основа на експертното становище на инспекторите по разследването от борда;
3. тежки железопътни произшествия, както и по своя преценка – разследване на произшествия и инциденти, които при различна обстановка са могли да доведат до последиците на тежките железопътни произшествия, и на произшествия и инциденти извън посочените.

Постановление № 7 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.

Промените се правят във връзка с учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала „Български ВиК холдинг“ – ЕАД. Дружеството е със седалище в гр. София. Отделените средства са в размер на 1 000 000 000 лв.

Средствата, постъпленията и плащанията на дружеството се включват в Системата на единна сметка и в Системата за електронни бюджетни разплащания.

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Както споменахме в Бюлетин „Законодателство“: брой 2
национални рамкови договори са вид договори на консенсусна основа, се определят правата и задълженията на Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, районните здравноосигурителни каси, както и на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в здравната система.

С конкретния национален рамков договор се определят отношенията между НЗОК и БЛС. Негов предмет са правата и задълженията по оказването на медицинска помощ съгласно Закона за здравното осигуряване.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

С наредбата се внясят изменения в минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти. Ето какви са те:
1. директор: 1334 лв.;
2. заместник – директор: 1246 лв.;
3. учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ: 1085 лв.;
4. старши учител, старши възпитател: 1120 лв.;
5. главен учител, главен възпитател: 1176 лв.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите

Наредбата определя условията и редът за извършване на прегледите на кораби и корабопритежатели, видовете прегледи и органите, които ги извършват. Целта на тези прегледи е установяване спазването на изискванията за безопасност, сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда, както и условията за труд и живот на борда на кораба.

Обнародваните промени в наредбата се отнасят главно до правомощията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в качеството ѝ на контролен орган съгласно наредбата.

Важно изменение, касаещо корабопритежателите, се отнася до случаите на откриване на несъответствия със законовите разпоредби.
Когато откритите несъответствия са опасни за безопасността на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд или представляват непосредствена опасност за здравето или живота на неговия екипаж и пътници, капитанът на пристанището или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за задържане на съответния плавателен съд. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс като административен акт.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Основното изменение се състои в създаването на ново Приложение № 14. То урежда реда за извършване на проверка на ро-ро пътнически кораби и високоскоростни пътнически плавателни съдове по редовни линии.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 3 завършваме с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г.

нея се внасят промени в категориите на морските зони. Допълнителни промени има и в класовете на пътническите кораби. Тези класове се определят според морската зона, в която могат да оперират.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изготвя и осъвременява списък на морските зони, който се публикува в „Известие до мореплавателите“. Неразделна част от този списък е и списъкът на морските зони, през които преминават ро-ро пътнически кораби. Те се отнасят до корабите, извършващи рейсове по редовна линия, за или от български пристанища. В списъка на морските зони се включват и данни за съответните стойности на значителната височина на вълните в тези зони.

______________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

 

3 Comments

Leave a Comment