Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: брой 5

Бюлетин „Законодателство“: брой 5

Съдържание

Първото за месец февруари издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5 е вече тук. В него ще разгледаме законодателните и други изменения за периода 01.02. – 07.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 5
Държавен вестник„, бр. 10 от 2020 г.

Днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, както вече по традиция, започваме с разглеждането на извънредния седмичен брой на „Държавен вестник“. Това е бр. 10 от 2020 г.

Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

Споразумението ще гарантира осигурителните права на българските граждани, пребиваващи на територията на канадската провинция Квебек. Разпоредбите му ще позволят на работилите или работещи български граждани в Квебек, на които предстои пенсиониране, да се възползват от придобития осигурителен стаж на територията на едната държава и при  преценка на правото на пенсия на територията на другата държава.

Любопитно! Споразуменията са вид международни актове и като такива подлежат на ратификация със закон.

Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан

Предмет на тази спогодба са правилата за осигуряване при работа в двете държави. С нея се предвижда ред за отпускане и изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, поради общо заболяване и наследствените пенсии.

Предвижда се също взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на България и Азербайджан. Съгласно спогодбата, за осигурителни периоди ще се считат и тези от трета държава, с която България или Азербайджан, имат сключен договор за социална сигурност, който предвижда сумиране на осигурителни периоди.
Осигуряване се зачитането и на права, придобити преди влизане в сила на Спогодбата.

Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Спогодбата се факт, поради нарастващите перспективи на България за по – сериозен износ към Пакистан. Очаква се тя да допринесе за облекчаване на данъчната тежест на лицата, развиващи своята търговска дейност на територията на двете държави.
Приложимите, според спогодбата, данъчни правила са по българското законодателство.

Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България

С Решението се отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет. Такова предложение беше внесено, заради провал на политиката в областта на околната среда и водите.

Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

Това е парламентарната комисия, която беше създадена през септември 2019 г. по случай временното прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ по Българското национално радио, станало на 13 септември. Предвиденият срок на действие на комисията беше 2 месеца. С обнародването решение Народното събрание удължава срока на дейността ѝ до 23 февруари включително.

Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани

Нейната цел е да събере информация за наличие на нарушения на процедурите за придобиване на българско гражданство. Срокът на действие на комисията се удължава с един месец.

Решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03)

С решението се определя централен курс на лева към еврото 1,95583 лева за 1 евро. Изключва се и възможността за участие на България в Механизма на обменните курсове при централен курс между еврото и лева, различен от посочения.

Указ № 15 на Президента на Република България от 2020 г.

С него флотилен адмирал Мален Стефанов Чубенков се освобождава от длъжността Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и от военна служба. Освобождаването се прави от 6 февруари 2020 г.

Постановление № 15 от 2020 г. за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана

Съдържанието на постановлението е поверително. Поради това, в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, неговите разпоредби не могат да бъдат коментирани.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Изменията касаят единствено дипломатическите служители и не представляват обществен интерес.

Решение № 6815 от 8 май 2019 г. по административно дело № 4626 от 2018 г.

Решението е на Върховния административен съд. То е постановено по дело, образувано въз основа на жалба от Фондация „Майки за донорство“. Искането е за отмяна на чл. 13, ал. 1, т. 1 само в частта относно неродствено даряване и т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на министъра на здравеопазването.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 вземането на яйцеклетки от донор може да извърши, ако донорът е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване и не е поставен под запрещение.

От друга страна, съгласно т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се предвижда възможност донорите на овоцити да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи. Сред тях са разходите за пътни, настаняване и престой, отсъствие от работа, причинен дискомфорт или болка, пропуснати ползи и др.

Искането е уважено изцяло и разпоредбите са отменени. Решението не е окончателно.

Решение № 1169 от 23 януари 2020 г. по административно дело № 8873 от 2019 г.

Решението отново е на Върховния административен съд. То е постановено по дело, образувано въз основа на касационна жалба от Министерството на здравеопазването. Жалбата е против горното решение, с което се уважава жалбата на Фондация „Майки за донорство“.

Петчленният състав отменя решението на предходната инстанция и изцяло отхвърля жалбата на фондацията. Това означава, че оспорените разпоредби остават непроменени. Решението е окончателно.

„Държавен вестник“, бр. 11 от 2020 г.

Брой 11 е и редовният петъчен брой на „Държавен вестник“. Ето какви са обнародваните изменения.

Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Измененията касаят атестационните и помощните атестационни комисии.

Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България

С решението си Народното събрание е задължило Министерския съвет да извърши определени категории действия. Те са:
а. в срок до 29 фев­руари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД. Целта е да се гарантира енергийната сигурност на страната;
б. да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД;
в. да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.

Указ № 16 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор. Неговата декларация по Закона за публичност на на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности можете да намерите тук.

Указ № 17 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за назначаване на Петър Димитров Андонов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор. Господин Андонов е настоящ посланик на България в Република Индонезия.

Постановление № 16 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 27 039 570 лв. и са предназначени за:
1. обследване, проектиране и изграждане на нова водопроводна връзка към гр. Перник за осъществяване на подаването на допълнителни водни количества към водоснабдителната система, както и необходимата съпътстваща инфраструктура;
2. изграждане на система за управление и баланс на водните количества в яз. „Студена“;
3. спирателен кран 1 брой с ел. задвижка за главен клон и 5 броя спирателни кранове за градски резервоар „Могиличе“.

Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“

Договорът е между правителството на Съединените Американски Щати и правителството на Република България за покупка от страна на България на отбранителни изделия или услуги за отбраната. По – точно, той се отнася за системата за конструктивна симулация (JCATS ) – лицензи за софтуер и техническа поддръжка за тази система, включващи лицензи за операционна система „Линукс“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване (NET). Продажната цена е в размер на $ 416 396.

Наредба № 2 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания

Ръководството съдържа описание на различните видове кожни и венерически заболявания. В него се определят критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия по отношение на такива заболявания, както и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

No Comments

Leave a Comment