Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: брой 9

Бюлетин „Законодателство“: брой 9

Съдържание

Добре дошли в новото издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 9. В него ще научите законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 28.02. – 06.03.2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 9 също разкрива особеност спрямо предходните издания. В него е отразен единствено петъчният, редовен брой на Държавен вестник. Това е така, тъй като тази седмица не е издаван друг, извънреден брой – нещо, което се случва сравнително рядко.

Бюлетин „Законодателство“: брой 9
Държавен вестник, бр. 19 от 2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 9, за разлика от предходното издание, не разкрива особено интересни законодателни изменения. Нека, обаче, все пак да видим какви промени са представили законодателната и изпълнителната власт в законовите и подзаконовите нормативни актове.

Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание

Процедурните правила уреждат условията и реда за:


1. предлагане на омбудсман и представяне на документите на кандидатите. Така, предложения за омбудсман могат да правят народни представители, парламентарни групи и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. В предложенията се съдържат мотиви, с които се аргументират високите морални качества на кандидата и опитът в сферата на правата на човека;

2. публично оповестяване на документите. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването.

3. извършване на предварителна проверка за принадлежност на кандидата към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

4. изслушване на допуснатите кандидати. То се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека и се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание;

5. избор на омбудсман от Народното събрание. Заседанието по провеждане на избора също се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание;

6. подаване на различни видове декларации. Избраният за омбудсман подава пет различни декларации.

Декларация по повод 150 години от създаването на Българската екзархия

Декларациите на Народното събрание са част от актовете, които то може да приема. Те са вид политически декларации, с които мнозинството изразява мнението си по определени въпроси от обществен интерес.

В конкретния случай декларацията е тържествена.

Указ № 46 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Насрочването на нов избор се налага, поради това, че Върховният административен съд е обявил редовният избор за недействителен.

Указ № 47 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа за заместник – началник на Националната служба за охрана се назначава полк. Милен Анчев Русев.

Полковник Русев е служител на Националната служба за охрана от 1993 г. насам.

Указ № 48 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа, считано от 2 март 2020 г., се освобождава от военна служба бригаден генерал Веселин Стоянов Стоев.

До момента, бригаден генерал Стоев изпълняваше длъжността административен ръководител на Военно – апелативната прокуратура.

Постановление № 30 на Министерския съвет от 2020 г. за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Направено е едно единствено допълнение. Според него,

Притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по – голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Започнатите и недовършени към влизането в сила на това постановление процедури за увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, се довършват при новите условия.

Постановление № 31 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 10 440 000 лв. С тази сума се увеличават разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Растениевъдство“.

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Постановление № 32 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 25 000 000 лв. Те са предназначени за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища. Те ще бъдат определени в списък, утвърден от министъра на образованието и науката.

Постановление № 33 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.

Общият размер на допълнителните разходи/трансфери е в размер на 40 млн. лева. Те са предназначени за:

1. Община Пловдив – 37 млн. лв. за ремонт, изграждане и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Пловдив;
2. Община Шумен – 3 млн. лв. за ремонт и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Шумен;
3. съдебната власт – размер 5 млн. лв. за Прокуратурата на Република България – за обезпечаване изпълнението на функцията на Бюрото по защита при главния прокурор.

Любопитно!!! Бюрото за защита е самостоятелна организационна структура при главния прокурор. Той назначава неговия директор и служителите в него. Функциите на Бюрото са свързани с осигуряване на специална защита от страна на държавата на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и на лица, пряко свързани с тях, когато не могат да бъдат защитени със средствата, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Такива лица са, например свидетелите по наказателни производства.

Постановление № 34 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите

С изменението се променя размера на частта от продажбата цена на дървесината, която Южноцентралното държавно предприятие трябва да внесе във Фонд „Инвестиции в горите“. От 13 лв. за куб. м дървесина размерът се променя на 8 лв. за куб. м дървесина.

Постановление № 35 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Основното изменение касае въвеждането на ново приложение, с което се уреждат видовете нередности и съответстващите процентни показатели за финансови корекции. Нередностите касаят нарушения при възлагането на обществени поръчки.

Решение № 127 на Министерския съвет от 2020 г. за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса

Решението касае въвеждането на изменения в Списъка на републиканските пътища, за ползването на които се изисква винетка.

Такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) не се заплаща за участъците от републиканските пътища, попадащи в границите на населените места, трайно обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища, попадащи в границите на населените места, както и за участъци от някои републикански пътища, попадащи в територията на Столична община и на Община Варна. Конкретните пътища, които са изключени от обхвата на задължението за закупуване на винетка са отразени в решението.

Решение № 138 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас

Избраният за концесионер на морски плаж „Сарафово“ е „М и П Мениджмънт“ – ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 102904978.

За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават.

Срокът на концесията е 20 години.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Промените не представляват обществен интерес, тъй като касаят притежателите на разрешението за употреба на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Решение № 11631 от 31 юли 2019 г. по административно дело № 11311 от 2017 г.

Производството е образувано пред Върховния административен съд по жалба на Община Мъглиж, насочена срещу задължително тълкуване на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на оспореното от него задължително тълкуване поради приемането му при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон.

С решението си е оставил частично без разглеждане жалбата с недопустимата ѝ част, поради липса на пряк и личен правен интерес от оспорване. В допустимата ѝ част, жалбата е приета за основателна.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на изданието, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

No Comments

Leave a Comment