Единен европейски документ за обществени поръчки
Административно право

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво трябва да знаем?

Според Закона за обществените поръчки, едно от изискванията при кандидатстване по процедури за възлагане на такива поръчки е за представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки. 

Много често при неговото попълване и представяне като част от офертата, участниците допускат грешки, което налага даването на указания за отстраняване на нередовности, от страна на възложителя, а в някои случаи дори отстраняване от процедурата. Поради това е от изключителна важност добре да познаваме неговите същност, съдържание и начини на попълване. 

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво представлява?

Предвиденият в закона Единен европейски документ за обществени поръчки по същество представлява съвкупност от декларации, че участникът отговаря на изискванията, определени в закона и от възложителя, свързани с личното му състояние и критериите за подбор, определени от възложителя. Съгласно Закона за обществените поръчки, ЕЕДОП се представя заедно с офертата, като с него участникът декларира липсата на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с определените от възложителя критерии за подбор.

Този Единен европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид, което включва и изискването за подписването му от определените лица с електронен подпис. Представя се по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Контакти

Съдържание на предвидения в закона Единен европейски документ за обществени поръчки

Както беше уточнено по-горе, ЕЕДОП се представя по образец, утвърден с акт на Европейската комисия, което означава, че неговото съдържание е нормативно определено. Тъй като с ЕЕДОП се декларира съответствие с критериите за подбор, които се определят от възложителя, някои части от съдържанието му, може да не бъдат налични, поради индивидуалните потребности и изисквания на всеки възложител за всяка процедура за възлагане на обществени поръчки.

По образец, уреденият в закона Единен европейски документ за обществени поръчки има следното съдържание:

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя – тази част се попълва от възложителя при създаването на ЕЕДОП и е изцяло с информативен характер за участника.

Част II: Информация за икономическия оператор – в тази част участникът попълва изисканата информация за себе си, както и информация дали ще използва капацитета на трети лица или подизпълнители. В случай че офертата се подава от упълномощено лице, а не от законния представител, в тази част трябва да е налице информация и за него.

Част III: Основания за изключване – тези основания са предварително определени от възложителя, като участникът следва да декларира липсата на основания за изключване, чрез отбелязване на съответния отговор. В Закона за обществените поръчки са предвидени основания за задължително и незадължително отстраняване от процедурата. Задължителни са тези, които са изрично посочени в закона и при наличието на които, участникът се отстранява от процедурата, без да е от значение преценката на възложителя.

Наличието на основания за незадължително отстраняване от процедурата се определя от възложителя, като същите трябва предварително да бъдат посочени в обявлението за откриването на процедурата и в документацията на обществената поръчка.

Основанията за изключване, предвидени в разглеждания Единен европейски документ за обществени поръчки, са свързани с: наказателни присъди, плащането на данъци и социалноосигурителни вноски, несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение. Могат да бъдат налични и специфични национални основания за изключване, непредвидени в Закона за обществените поръчки, но посочени от възложителя в документацията и обявлението. 

За липсата им участникът също трябва да декларира при попълването и представянето на ЕЕДОП в раздел Г: Специфични национални основания за изключване.

Част IV: Критерии за подбор – критериите за подбор изцяло се определят от възложителя в рамките, предоставени от Закона за обществените поръчки, като те могат да се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояния на участника и/или неговите технически и професионални способности. Съдържанието на тази част зависи изцяло от това какви критерии за подбор е определил възложителя, като участникът е необходимо да отбележи на съответните места съответствието си с тях и да попълни исканата информация.

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати – в тази част участникът трябва да декларира, че изпълнява обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите.

Част VI: Заключителни положения – в заключителните положения е посочено, че участникът декларира, че предоставената информация е вярна и точна и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. Декларира, че е запознат с правомощието на възложителя по всяко време от провеждане на процедурата да изисква документите, доказващи декларираното в ЕЕДОП.

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво трябва да знаем? 1

Кои лица са задължени да попълнят и представят Единен европейски документ за обществени поръчки?

Съгласно Закона за обществените поръчки липсата на основания за отстраняване се отнасят за лицата, които по закон представляват участника, за членовете на неговите управителни и надзорни органи. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за юридическите лица, които го представляват. Когато някое от посочените лица се представлява от физическо лице по пълномощие, липсата на основания за отстраняване се отнасят и за него. Тези лица следва да бъдат посочени в ЕЕДОП (в част II) и да го подпишат.

Когато задължените лица са повече от едно и информацията относно основанията за отстраняване е еднаква за всички, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица. В този случай, лицето, което подписва ЕЕДОП, представя допълнително и декларация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите.

Когато участникът е преценил, че ще ползва капацитета на трети лица или подизпълнители, за всеки от тях трябва да представи отделен ЕЕДОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. Когато трябва да се декларират обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава, освен от участниците, и от обединението.

Единен европейски документ за обществени поръчки

Как се попълва и представя попълненият Единен европейски документ за обществени поръчки?

Има два начина за попълване и представяне на предвидения в закона Единен европейски документ за обществени поръчки. Във всички случаи той се достъпва от самата процедура за обществена поръчка, тъй като, както беше уточнено, съдържа индивидуална информация за самата обществена поръчка и изисквания за участие в нея.

Първият начин за попълването и подписването на коментирания Единен европейски документ за обществени поръчки е директно в Централизираната електронна платформа (или ЦАИС ЕОП) по преписката на обществената поръчка. Това определено е по-лесният начин, но не е особено приложим в случаите, когато ЕЕДОП трябва да се подпише от няколко лица, тъй като това трябва да бъде извършено единствено чрез платформата, което изисква и наличието на регистрирани потребителски профили в нея.

Вторият начин за попълването и подписването на изискуемия Единен европейски документ за обществени поръчки е чрез Системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП, поддържана от Европейската комисия. За целта е необходимо ЕЕДОП да бъде изтеглен от преписката на обществената поръчка и да бъде поставен в Системата, след което се следват стъпките и попълването му не се различава от попълването директно в ЦАИС ЕОП. Системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП позволява изтеглянето на попълнения ЕЕДОП във файл, което предоставя възможност за подписването му в електронен подпис от повече лица, без да е нужно те да имат регистрация в платформата.

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво трябва да знаем? 2

Колко е важно представянето на правилно попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки?

Коментираният Единен европейски документ за обществени поръчки несъмнено е един от най-важните документи, използвани при участието в процедури за възлагане на обществени поръчки. Чрез него се извършва предварителен подбор от възложителя на участниците в процедурата. 

В случай че са налице липси или несъответствия в представения с офертата ЕЕДОП, на участника се дават указания за отстраняването им от комисията при възложителя, която разглежда подадените документи. Когато те не бъдат отстранени в срок, участникът се отстранява от процедурата. Именно тази последица предполага важността на правилното попълване и представяне на ЕЕДОП.

В заключение

Може да се приеме, че процесът по попълване и представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки, от една страна, е облекчен, поради наличието на утвърден образец, няколко начина за попълването му и дадените обяснения и напътствия в него, но от друга страна, е свързан с множество тънкости и подробности, при пропускането на които е възможно да се стигне до отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Поради това е препоръчително съдействието на специалист при попълването на ЕЕДОП, както и при подаването на оферти за участие в обществени поръчки като цяло. 

_____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с кандидатстване и обжалване на резултати по обществени поръчки, можете да намерите в секцията „Административно право“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ при изготвяне на документи за кандидатстване по обществени поръчки, както и представителство при обжалване на процедури по възлагане на обществени поръчки. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се извършват с предварително записан час. 

 

Единен европейски документ за обществени поръчки. Какво трябва да знаем? 3
Отказ за тест за наркотици
Административно право, Наказателно право

Отказ за тест за наркотици. Как да се защитим?

Възможността за отказ за тест за наркотици е установена от българското законодателство през 2007 г. 

Законът за движението по пътищата въвежда забрана водачите на моторни превозни средства да ги управляват под въздействието на наркотични вещества. Нещо повече, Наказателният кодекс въздига това действие в престъпление, което се наказва с лишаване от свобода. 

Доколкото, обаче, за да бъде един водач изпробван за употреба на такива вещества, то е необходимо да се накърни в известна степен неговото основно право на личен и семеен живот под формата на физическия му интегритет. Ето защо законодателството предвижда и възможност за отказ за тест за наркотици, който има сериозни последици – глоба в размер на 2000 лв. и 24 месеца лишаване от книжка. 

Тези последици имат своето обяснение във факта, че шофирането под въздействието на наркотици е изключително опасна практика, която застрашава живота и здравето на другите. Когато един водач направи необоснован отказ за тест за наркотици се смята, че е възможно той все пак да е употребил такива и да представлява обществена опасност. Именно, поради тази причина е предвидено и високото административно наказание. 

Практиката показва, обаче, че масово се извършват произволни проверки, както и незаконосъобразно се налагат наказания за отказ за тест за наркотици. Именно тези случаи ще разгледаме в днешната статия, както и ще обясним какви са средствата за защита срещу така наложените административни наказания. 

[!] Съдът отмени наказание за отказ за тест за наркотици със съдействието на кантората. [!]

Отказ за тест за наркотици. Как да се защитим? 4

Условия за законосъобразност на проверката и на наложеното наказание за отказ за тест за наркотици

За да бъде едно наказание наложено по законен начин, то е необходимо проверката, в рамките на която е установено нарушението, също да бъде изпълнена в съответствие със законовите правила. 

Стриктни правила се предвиждат и по отношение на проверките за употреба на наркотични вещества или техни аналози, тъй като те все пак представляват форма на държавно – властническа дейност. 

На първо място, за да има един гражданин задължение да даде проба за употреба на наркотични вещества или техни аналози, той трябва да има качеството „водач“ на моторно превозно средство. Изключително често срещана е хипотезата, в която се извършват проверки и се налагат наказания за отказ за тест за наркотици спрямо лица, които се намират в паркирани автомобили с изгасени двигатели. Не са редки и случаите, в които подобни проверки се осъществяват и спрямо лица, които се намират извън автомобилите си. Така наложените наказания, обаче, ще противоречат на закона и ще следва да бъдат отменени. 

На второ място, законът изисква проверките с тест (DrugCheck 3000 и DrugTest5000) да се извършват „на място“. Това означава „на мястото, на което водачът е отбит от движение“. Едно от най – често срещаните нарушения в това отношение, особено в по – малките населени места, е водачите да бъдат „поканени“ (т. е. отведени) в сградата на сектор „Пътна полиция“ или на Районно управление на Министерството на вътрешните работи. 

В подобни случаи, често срещана практика е, когато проверяваното лице откаже да „придружи“ полицейските служители до указаното от тях място да се налага наказание за отказ за тест за наркотици. По същия начин се процедира и когато лицето се съгласи да се яви в сградата на сектор „Пътна полиция“ или на РУ към МВР, но пък там откаже да бъде изпробвано по една или друга причина. 

Така наложеното наказание ще бъде незаконосъобразно, поради две прости причини. 

Първата причина е, че законът не допуска проверките с тест (DrugCheck 3000 и DrugTest5000) да се извършват на място и време, различни от мястото и времето на проверката. Тоест, полицейските органи нямат правомощие нито да разпореждат на водачите да изчакват доставянето на тест от компетентен екип на КАТ, нито имат правомощие да „канят“ или отвеждат водачи на други места за извършване на такава проверка. 

Втората причина е, че разпореждането за неопределено по време изчакване на място до пристигането на друг полицейски екип, а също и отвеждането на водач в контролирана от полицията сграда представлява „фактическо задържане“ и не може да бъде законосъобразно осъществено без да бъде издадена заповед за задържане.   

Така, наложеното при горните условия наказание за отказ за тест за наркотици противоречи на закона и ще следва да бъде отменено. 

ВАЖНО е да се отбележи, че изпробване за шофиране под въздействието на наркотични вещества или техни аналози може да се извършва на място и време, различни от мястото и времето на отбиване на водача от движение, само когато се налага извършването на т.нар. химико – токсикологично лабораторно изследване. Това изследване е допустимо в три изрично определени от закона случаи:

1. когато водачът направи отказ за тест за наркотици с DrugCheck3000 или DrugTest5000;
2. когато, въпреки че се е съгласил на такъв тест, не приема неговите резултати;
3. когато физическото му състояние не позволява извършване на проверка с тест (тази хипотеза е налице най – често при тежки ПТП). 

В този случай водачът може да бъде отведен единствено до съответно лечебно заведение за даване на биологична проба за химико – токсикологично лабораторно изследване. 

Следващото важно изискване по отношение на законосъобразността на проверките за употреба на наркотични вещества или техни аналози е по отношение на проверявания водач да бъдат налице външни признаци, реакции или поведение за употреба на такива вещества. Извършването на проверка при липса на такива признаци няма да има фактическо основание, а наложеното наказание за отказ за тест за наркотици при тази ситуация ще следва да се счита за незаконосъобразно. 

Отказ за проба за алкохол

Защита срещу наложено наказание за отказ за тест за наркотици

Когато един водач направи отказ за тест за наркотици, проверяващите полицейски служители са длъжни да издадат и връчат акт за установяване на административно нарушение. Връчване не се прави, когато проверяваният откаже да подпише или да получи акта. 

Незабавните последици от направения отказ за тест за наркотици са временно отнемане на книжката до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, както и временно прекратяване на регистрацията на автомобила за срок от 6 месеца. 

Срещу самия акт може да се подаде възражение в 7-дневен срок от връчването му. Това възражение е изключително важно в случаите, в които:
1. проверяваният не е управлявал МПС в момента на проверката;
2. не е спрян от екип на КАТ;
3. отведен е на друго място, за да му бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества или
4. не е имал външни признаци, реакции или поведение за употреба на такива;
5. не е издаден талон за медицинско изследване. 

Независимо от подаденото възражение, от страна на полицията все пак може да бъде наложено наказание и това обикновено се случва. Както беше посочено по – горе, то се състои в глоба в размер на 2000 лв. и 24 месеца лишаване от книжка. 

Така наложеното наказание за отказ за тест за наркотици може да бъде обжалвано пред съда в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление, особено ако са налице едно или няколко от вече описаните нарушения. 

 

Отказ за тест за наркотици. Как да се защитим? 5

Проблемът с фалшиво положителните резултати от DrugCheck3000 и DrugTest 5000

В последната година на обществото стана известен един сериозен проблем, а именно този с фалшиво положителните резултати от полицейските тестове DrugCheck3000 и DrugTest5000. Именно това се посочва като честа причина от страна на много водачи, направили отказ за тест за наркотици – притеснението, че без да са употребили наркотични вещества или не са шофирали под въздействието на такива, тестът все пак може да даде неправилен резултат. 

Действително, съобразно закона, водачите на МПС имат право да направят отказ за тест за наркотици с DrugCheck3000 или DrugTest5000. В този случай, обаче, за да избегнат наказание, имат задължение да дадат биологична проба за химико – токсикологично лабораторно изследване. Това тяхно право, обаче, често не се изяснява от страна на полицейските служители, които директно издават акт за установяване на административно нарушение без да връчат на водача талон за медицинско изследване или без да му обяснят каква е неговата роля. 

Тази практика също е незаконосъобразна, респективно води до незаконосъобразно налагане на наказание. 

В заключение

Практиката на кантората показва, че при проверките за шофиране след употреба на наркотични вещества или техни аналози, заедно с проверките за употреба на алкохол се допускат най – много съществени закононарушения, които могат да бъдат определени като полицейски произвол.  

Едновременно с това, оспорването на наложени наказания за отказ за тест за наркотици се оказва и доста трудна, специализирана юридическа дейност, за която се изисква сериозен практически опит, тъй като често пъти водачите са сами в автомобилите си по време на проверките, а полицейските служители рядко дават показания в съда, които биха могли да ги уличат в произвол, предвид че това може да доведе до налагане на дисциплинарно наказание. 

Макар и нарушенията, свързани с отказ за тест за наркотици да са формални, доброто познаване на законодателството и съдебната практика дава възможност за оспорване и отмяна на наложените наказания, когато те противоречат на закона. 

______________________________________________________________________

Още важни теми, свързани с правата на гражданите при налагане на незаконосъобразни административни наказания или упражняване на полицейски произвол, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“

С най – интересните случаи от успешно проведените дела на кантората, можете да се запознаете в секция „Новини“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя правна помощ и защита срещу незаконосъобразно наложени административни наказания.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3,
тел. 0885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се извършват само с предварително записан час. 

Отказ за тест за наркотици. Как да се защитим? 6
адв. Силвия Петкова
Тормоз в училище
Административно право, Наказателно право

Тормоз в училище. Как да се защитя?

Осъществяването на тормоз в училище или в детската градина е сред честите причини за депресия и мисли за самоубийство при децата и учениците. Именно, поради тези обстоятелства, в някои държави това деяние съставлява престъпление, което се наказва с лишаване от свобода и високи глоби. 

На територията на Република България, повечето от случаите на тормоз в училище или в детската градина, извършен от друго дете или деца, ще е налице нарушение на Закона за предучилищното и училищното образование. Когато тормозът е осъществен от учител или възпитател, в общия случай ще става въпрос за дисциплинарно нарушение по смисъла на Кодекса на труда

В други случаи, обаче, осъществяването на тормоз в училище или в детската градина може да се окаже противообществена проява и дори престъпление. 

В днешната статия ще разгледаме случаите на тормоз, извършван както от други деца, така и от учители или възпитатели. Ще разгледаме и средствата, с които пострадалият от такъв тормоз може да защити правата си и да търси неговото преустановяване. 

Кога е налице тормоз в училище или в детската градина?

Според Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката тормоз в училище или в детската градина е налице тогава, когато се осъществява злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете. Тази проява обикновено се извършва от доминиращата позиция на едната страна, която се използва, за да бъде другата страна наранена физически или психически, унизена или изолирана. Изключително типично за тормоза е, че той се повтаря многократно във времето. 

Експертите на Министерството на образованието и науката идентифицират няколко вида насилие и тормоз:
1. физически;
2. психически;
3. сексуален;
4. кибер тормоз. 

По отношение на сексуалното насилие и тормоз следва да се отбележи, че те могат да имат множество различни проявни форми, като например наричане със сексуализирани имена и прякори, коментари за нечия външност, подигравки със сексуален характер, неподходящо докосване и др. действия със сексуално съдържание, които могат да достигнат и до сексуално нападение. 

Тормоз в училище. Как да се защитя? 7

Как да се защитим при тормоз в училище или в детската градина?

Както беше отбелязано по – горе, дете може да бъде пострадал от тормоз в училище или детската градина, извършен както от други деца, така и от учители, или възпитатели. 

В зависимост от извършителя на тормоза, различна е и защитата, която се предвижда в полза на пострадалия. 

Тормоз в училище или детска градина, осъществяван от други деца

Сред по – често срещаните случаи на тормоз е този, който се осъществява между деца. 

Според Закона за предучилищното и училищното образование едно от основните задължения на учениците е да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие. 

За неизпълнение на това задължение, на извършителите на неправомерното поведение може да бъде наложено едно от изчерпателно изброените в закона пет вида наказания. Те са:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение. 

Тези наказания могат да бъдат наложени със заповед на директора на училището по предложение на класния ръководител или на педагогическия съвет в зависимост от вида на предложеното наказание. 

Възможно е извършеният тормоз да е с толкова висок интензитет (напр. физическо нападение, довело до счупване на нос, ръка, крак и др.), че да осъществява признаците на престъпление, което ще се квалифицира според конкретните наранявания. 

В този случай защитата ще зависи от възрастта на извършителя. 

Българското наказателно право предвижда, че наказателно отговорни за лицата, навършили пълнолетие.  По изключение, наказателна отговорност може да носи и лице, което е навършило 14-годишна възраст, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Наличието на тези условия се установява за всеки отделен случай според степента на психо – емоционално и физическо развитие на конкретния извършител. 

Това, че тормозът е извършен от лице, което не е навършило 14 години, не означава, че деянието ще остане безнаказано. Напротив. В този случай защитата може да се осъществи чрез сезиране на съответната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Повече информация за тази процедура можете да намерите в статията „Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Защита.“

Тормоз в училище или детска градина, осъществяван от учители или възпитатели

Насилие и тормоз в училище или детската градина, макар и в по – редки случаи, могат да бъдат извършени и от учители или възпитатели. 

Във всички случаи, това деяние ще представлява дисциплинарно нарушение, а на извършителя може да бъде наложено наказание забележка, предупреждение за уволнение или уволнение. Активирането на дисциплинарна процедура става чрез работодателя, т.е. чрез директора на училището или детската градина. 

По отношение на извършено физическо насилие, ситуацията се решава по същия начин като тази, когато извършителят е друго дете, т.е. в зависимост от вида на нанесената телесна повреда, ще бъде налице престъпление, което се преследва или чрез прокуратурата, или директно чрез съда. 

По – различен е случаят на осъществен психически тормоз в училище или детската градина, който може бъде извършен чрез думи или поведение. В този случай е налице т.нар. „непозволено увреждане“ и може да се търси обезщетение от учителя или възпитателя, който го е извършил. 

Повече за процедурата за търсене на обезщетение по реда на непозволеното увреждане, можете да откриете в статията „Психически тормоз. Какви са правата ни?“

Родителско отчуждение

ВАЖНО! В някои случаи, вследствие на осъществен тормоз в училище или детската градина, пострадалият може да направи опит за самоубийство или да се самоубие. В този случай винаги ще бъде образувано наказателно производство за склоняване към самоубийство и ако пострадалият е бил жертва на тормоз, това обстоятелство задължително трябва да се посочи на разследващите органи.

В заключение

Много често, самите деца, извършители на тормоз в училище или детската градина, страдат от определени психологически смущения и се нуждаят от помощта и вниманието на възрастните. Това, разбира се, не означава, че по отношение на тях не следва да се предприемат никакви мерки за преодоляване на проблемното поведение. Точно обратното. Училищните власти имат задължение да положат всички възможни усилия това да се случи бързо и ефективно, като се следи най – добрия интерес както на пострадалия, така и на самия извършител. 

______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани правата и задълженията на гражданите във връзка с извършени административни нарушения или престъпления, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя правна помощ както за пострадали от тормоз в училище или в детската градина, така и за обвинени в извършване на такъв. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com
Специалистите на кантората работят по конкретни казуси с предварително записан час.  

Тормоз в училище. Как да се защитя? 8
Снемане на полицейска регистрация
Административно право

Полицейска регистрация. Какви са правата ни?

Когато говорим за лични данни, обработвани от МВР, е необходимо да бъде направено разграничение между полицейска регистрация и обработване на лични данни в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи

Кога се извършва полицейска регистрация?

Извършването на полицейска регистрация представлява специфичен вид обработване на лични данни на конкретна категория лица – привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер, което обработване се осъществява по силата на закона, без да е необходимо и въпреки съгласието на субектите на данни. Когато лицето не съдейства на органите на МВР, събирането на данните се извършва принудително. Извършването на полицейска регистрация е последица не от осъждането на лицето с влязла в сила присъда, а от извършването на умишлено престъпление от общ характер, т.е. ако дадено лице е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, задължително се извършва полицейска регистрация, макар и да няма постановена и влязла в сила присъда

Полицейската регистрация, след като бъде извършена, може да бъде снета, което по същество представлява изтриване на личните данни на лицето, което да ограничи занапред обработването им. Основанията за снемане са изрично посочени в законодателството ни. Това са случаите, в които: 

1. регистрацията поначало е извършена в нарушение на закона;

2. наказателното производство е прекратено, с изключение на случаите на прекратяване при одобрено от съда споразумение за решаване на делото;

3. наказателното производство е приключило с оправдателна присъда; 

4. лицето е освободено от наказателна отговорност с налагане на административно наказание; 

5. лицето е починало. 

Снемането на полицейска регистрация се извършва със заповед на министъра на вътрешните работи по мотивирано писмено искане на лицето или неговите наследници, или по служебен път. В съдебната ни практика категорично е прието, че основанията за снемане на полицейска регистрация са изчерпателно изброени, т.е. полицейска регистрация не може да бъде снета на различно основание от посочените (например при настъпила реабилитация). Това означава, че обработването на личните данни, събрани от извършената полицейска регистрация, не е ограничено със срок, но е ограничено от целта, за която се извършва, която е обяснена по-подробно в изложението по-долу.  

Полицейска регистрация. Какви са правата ни? 9

Какво представлява обработването на лични данни в информационните фондове на МВР?

Личните данни, които се събират в информационните фондове на МВР, са във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това могат да бъдат данни както на обвиняем за престъпление, така и на пострадали от престъпления и на всички други лица, които имат връзка с провеждането на наказателното производство.

 Следователно, за разлика от полицейската регистрация, при обработването на данни в информационните фондове на МВР, субектите на данни са по-широк кръг лица. Основанията за изтриването на данните от информационните фондове на МВР също са различни от основанията за снемане на полицейската регистрация и зависят от качеството на субекта на данните. 

Какви са целите за обработване на лични данни от МВР?

Целта на обработването на данните е от изключително важно значение, тъй като при отпадането на целта, отпада и основанието за обработване на данните, което носи със себе си като последица изтриването на обработваните лични данни. Целта на обработката на данни от полицейската регистрация е защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Обработката на данни в информационните фондове на МВР, освен за посочените за полицейската регистрация цели, се извършва и за разкриване на престъпления, което е още една разлика между двата вида обработка на лични данни. 

В случай че лицето установи, че данните му не се обработват само и единствено за посочените цели, то може да иска и органите са длъжни да ограничат обработката на личните данни. 

Защита на лични данни

Принципи при обработване на лични данни

И при извършването на полицейска регистрация, и при обработването на данни в информационните фондове на МВР е необходимо да бъдат спазвани основните принципи на обработката на лични данни, които са предвидени както в европейското, така и в националното ни законодателство. Съгласно тези принципи, личните данни трябва да:

1. се обработват законосъобразно и добросъвестно – обработването е законосъобразно, когато се извършва от компетентен орган за определените цели;

2. се събират за конкретни, изрично указани и законни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели – целите на обработването трябва да са точно определени и предвидени в закона;

3. са подходящи, относими и да не надхвърлят необходимото във връзка с целите, за които данните се обработват – не трябва да се събират и обработват данни, които не са необходими за постигане на определените цели;

4. са точни и при необходимост да са поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

5. се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват – при отпадането на целта на обработването, данните трябва да бъдат изтрити, като бъде преустановено обработването занапред;

6. се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. 

Търговско наименование

С какви права разполага лицето при обработка на лични данни?

Като видове обработка на лични данни и при полицейската регистрация, и при обработването на данни в информационните фондове на МВР, субектът на данните /лицето, чиито данни се обработват/ разполага с редица права, които са му гарантирани от европейското и националното законодателство и които органите на МВР са длъжни да му предоставят. Това са:

Право на информация – лицето разполага с правото да получи информация за администратора на личните данни /органът на МВР, който обработва личните му данни/, за длъжностното лице по защита на данните, ако има такова, за целите, основанието и срока (ако такъв е предвиден) на обработването, за правото на жалба до компетентен орган, за правото да иска достъп до, коригиране или изтриване на лични данни и ограничаване на обработването на лични данни.

Право на достъп – лицето има право да получи от администратора на личните данни потвърждение дали се обработват лични данни, които го засягат, като в случай че се обработват има право на достъп до личните му данни.

Право на коригиране – лицето може да поиска от администратора да коригира личните му данни, когато са неточни или да ограничи обработването им, когато точността на данните не може да бъде проверена.

Право на изтриване или ограничаване на обработването – когато обработването на данните е незаконосъобразно, лицето има право да поиска тяхното изтриване. Когато поради законен интерес на администратора личните данни не могат да бъдат изтрити, се ограничава тяхното обработване.

В случай че лицето, чиито данни се обработват, сметне че данните се обработват незаконосъобразно, и извън предвидените цели, той може да направи тези свои възражения пред органа, който ги обработва /в настоящия случай органите на МВР/, може да подаде и жалба пред Комисия за защита на личните данни, както и да упражни правата си по съдебен ред. 

Полицейска регистрация. Какви са правата ни? 10

В заключение

Може да се приеме, че субектът на данни разполага с редица права по повод обработването на негови лични данни от органите на МВР, вкл. и при извършване на полицейска регистрация, чрез използването на разнообразни средства за защита, като решението кой точно способ за защита да се използва зависи от конкретиката на всеки случай. 

____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на гражданите във връзка с полицейски действия, можете да намерите в секцията „Административно право„. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при нарушаване на правата, свързани със защитата на личните данни.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Полицейска регистрация. Какви са правата ни? 11
Административно право, Наказателно право

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Защита.

Съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс малолетните (ненавършили 14-годишна възраст) не могат да носят наказателна отговорност и това правило е без изключение. За техните противообществени прояви законът предвижда прилагането на съответни възпитателни мерки. 

Що се отнася до непълнолетните (навършили 14-годишна възраст, но ненавършили пълнолетие), спрямо тях може да бъде ангажирана наказателна отговорност само, ако се установи, че конкретният непълнолетен извършител на противообществени прояви е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи поведението си. 

Това, че малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви поначало могат да не носят наказателна отговорност, не означава, че за осъщественото поведение, което противоречи на закона или морала и добрите нрави, не може да следва съответна реакция на държавата във връзка с наказването им.  

В днешната статия ще изясним именно въпросите, свързани с наказването на укоримото поведение на младежите, които не могат по закон да носят наказателна отговорност, както и защитата в производството по наказването на такова поведение. 

Условна присъда

Кои действия могат да се възприемат като противообществени прояви?

Според дефиницията, дадена в закона, противообществени прояви са тези действия, които са общественоопасни и противоправни или противоречат на морала и добрите нрави. Иначе казано, противообществената проява може да се изрази в извършване на престъпление (нанасяне на побой, кражба, притежание на забранени вещества) или в предприемане на някакво друго укоримо поведение, което не съвпада с общоприетите норми. 

Производство по наказване и видове наказания при противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Както беше отбелязано по – горе, децата, които не са навършили 14-годишна възраст, не могат да носят наказателна отговорност. Това означава, че във всички случаи, преследването на техните противообществени прояви ще става по реда на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните чрез образуване на възпитателно дело пред съответната Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

По същия ред се преследват деянията, извършени от навършили 14-годишна възраст, но ненавършили пълнолетие деца, които не съставляват престъпление. Това се отнася и за случаите, в които, макар и да е налице престъпление, то не е с висока степен на обществена опасност и е извършено, поради увлечение или лекомислие. 

ВАЖНО!!! Това, че престъпният деец е непълнолетен не означава непременно, че той не може да носи наказателна отговорност. Ако се установи, че той разбира свойството и значението на постъпките си, може да ръководи поведението си, престъплението е с висока степен на обществена опасност и не е извършено, поради лекомислие или увлечение, то извършителят ще носи наказателна отговорност по общия ред, вкл. и чрез налагане на ефективно наказание „лишаване от свобода“. 

Производствата по установяване и наказване на противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни се провеждат пред местните комисии за борба с тези прояви, които се създават към общините. Компетентна е тази комисия, която действа по настоящия адрес на детето. Самото дело следва да се образува в срок до шест месеца от извършването на противообществената проява. То се провежда при закрити врати, но председателят на състава може да покани различни специалисти, когато това е в интерес на детето. Такива могат да бъдат педагози, психолози, педагогически съветници и др.

ВАЖНО!!! Когато се разглежда възпитателно дело относно извършена от малолетен или непълнолетен противообществена проява, неговото присъствие, както и присъствието на негов родител или на лице, което го замества, е задължително. Това означава, че във всички случаи на образувано възпитателно дело срещу конкретно дете, родителите получават съответно уведомление. 

На малолетния или непълнолетния могат да бъдат наложени едно или няколко от изчерпателно предвидените в закона тринадесет на брой наказания, като най – тежката от тях е настаняване във възпитателно училище – интернат.

Всяка една от предвидените в закона мерки може да се прилага за срок до една година, като при нейното неизпълнение се образува ново възпитателно дело, в рамките на което може да се наложи по – тежка мярка. 

ВАЖНО!!! При разглеждането на възпитателното дело може да се установи, че родителите или лицата, които ги заместват, не полагат достатъчно грижи за възпитанието на детето и с това са станали причина то да извърши противообществени прояви. В този случай те също могат да бъдат санкционирани, като наказанията са предупреждение, задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието, както и глоба в размер от 50 до 1000 лв. В по – тежки случаи е възможно и спрямо родителя или лицето, което го замества, да бъде ангажирана наказателна отговорност под формата на лишаване от свобода до три години и обществено порицание. 

Решенията на комисията подлежат на обжалване пред съответния районен съд. 

Ролята на адвоката във възпитателното дело по повод противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Производството по налагане на възпитателни мерки спрямо малолетни или непълнолетни извършители на противообществени прояви е вид несъщински наказателен процес, в рамките на които се повдига обвинение за извършено правонарушение. Поради тази причина в това производство следва да се прилагат международните стандарти за справедлив процес съгласно Европейската конвенция за защита правата на човека. Основната гаранция за провеждането на справедлив процес е правото на защита, което в производството по налагане на възпитателни мерки може да бъде упражнено чрез участието на т.нар. „доверен представител“, на представител на съответната дирекция „Социално подпомагане“ или на адвокат. 

В рамките на процеса за установяване и наказване на малолетни или непълнолетни деца за извършени противообществени прояви, ролята на адвоката се състои в изпълнението на няколко основни функции:

1. Извършване на преценка дали малолетният/непълнолетният да даде обяснения по образуваното възпитателно дело. Следва да се отбележи, че правото да се запази мълчание е основното право на детето, обвинено в извършване на противоправно деяние. Макар законът изрично да предвижда, че решението на комисията не може да се основава единствено на самопризнанието на детето, то в някои случаи е важно то да запази пълно мълчание, в други случаи е препоръчително да се дадат максимално подробни обяснения по казуса, а в трети е необходимо да се наблегне на точно определени факти. 

2. Проследяване за спазване на правилото за разглеждане на казуса от независим и безпристрастен състав на комисията, както и осигуряване на щадящ за психиката на детето процес. 

3. Осигуряване на доказателства в полза на обвиненото в извършване на противоправно деяние дете. Това е необходимо с оглед преодоляване на често срещания „обвинителен уклон“, чрез използването на който детето предварително се смята за виновно, като се събират единствено доказателства, потвърждаващи неговата вина.    

Психически тормоз

В заключение

Производството за налагане на възпитателни мерки по отношение на малолетни или непълнолетни извършители на противообществени прояви има за основна цел преодоляване на отклоненията в поведението им, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото. 

Ето защо всички предвидени в закона мерки са свързани с въздействие най – вече върху психиката на детето и във всички случаи са срочни. 

__________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на обвинените в извършване на противоправно поведение, можете да намерите в секцията „Наказателно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с опитни и обучени за работа с деца специалисти в областта на защитата на малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com 

Полицейско задържане за 24 часа
Административно право, Наказателно право, Новини

Полицейско задържане. Спечелено дело

Издаването на заповед за полицейско задържане за 24 часа е едно от най – често срещаните основания за краткотрайно лишаване от свобода по данни за съпричастност на едно лице към извършване на престъпление.  

Правото на свобода и сигурност е едно от основните човешки права, защитено от Конституцията на Република България, Европейската конвенция за защита правата на човека, приета от Съвета на Европа, Хартата за основните права в Европейския съюз и Всеобщата декларация за правата на човека на Организацията на Обединените нации. 

Условията за накърняване на това основно човешко право чрез задържане на конкретно лице във връзка с извършено престъпление са изчерпателно посочени в законодателството на страната ни, а процедурата за неговото осъществяване е строго формална. Неспазването ѝ винаги води до отмяна на задържането. 

Мярката „полицейско задържане за 24 часа“ може да има превантивен или преустановителен характер. Тя се предприема с цел да се предотвратят вредните последици от извършено престъпление или да се осуети прикриването му. Мярката се постановява и с цел започване на разследване срещу вероятния извършител. 

Освен спазването на процедурата за постановяване на полицейско задържане за 24 часа, необходимо е да са налице факти и обстоятелства за наличието на конкретни обективни данни, сочещи на обосновано предположение, че лицето, спрямо което е постановено задържането, е извършило или е съпричастно към извършването на престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.  

Със съдействието на кантората беше спечелено поредното дело за отмяна на незаконно полицейско задържане за 24 часа.

Полицейско задържане за 24 часа - казусът

Непълнолетен младеж е задържан за престъпление по чл. 216 от  Наказателния кодекс – унищожаване и повреждане. Взетата срещу него мярка полицейско задържане за 24 часа е постановена в 14:10 ч. 

На първо място, в заповедта за задържане е записано, че момчето е „заподозряно“ в извършване на престъпление, осъществено на същия ден в 21:30 ч. Друг въпрос е, че фигурата на заподозрения не съществува в българското законодателство от 2005 г. насам.

На второ място, отразено е, че задържането се извършва по подозрение за съпричастност към престъпление. 

На трето място, единствените и косвени индикации, че той може да е съпричастен към престъпление е фактът, че 1. предходната вечер е имал спречкване със собственика на повредения автомобил и 2. дете от квартала, в който живее, е чуло от друго дете, че именно младежът е повредил автомобила. 

Извън посочените, липсват каквито и да било данни да е извършено престъпление от него, съответно образуваното досъдебно производство е прекратено. Младежът, обаче, е освободен след изтичането на 24-часовия срок.

Полицейско задържане за 24 часа - решението на съда

В законоустановения срок е подадена жалба срещу заповедта за задържане с искане за нейната отмяна, поради незаконосъобразност. 

Съдът обявява постановената заповед за полицейско задържане за 24 часа за незаконосъобразна, поради това, че не отговаря на нормативно регламентираните изисквания за съдържанието на акта. Причината за това е, че не са посочени конкретни данни, които да обосновават необходимостта от задържането. 

Освен това, съдът констатира, че постановеното полицейско задържане за 24 часа е разпоредено в 14:10 ч., като към този момент описаното в заповедта инкриминирано деяние, заради което лицето е задържано, все още не е настъпило. В случая, от страна на органа по задържането се оспорва, че е допусната техническа грешка по отношение на инкриминираната дата, но предвид факта, че посочването на датата на престъпното деяние е задължителен елемент на заповедта за задържане, то такава грешка не може да бъде определена като „техническа“. Да се приеме нещо различно би означавало да се наруши правото на защита на задържания. 

Накрая, съдът обръща внимание, че формалното посочване, че задържането е постановено по подозрение за престъпление по чл. 216  от НК не е достатъчно, за да се приеме за изпълнено изискването за ясно и недвусмислено посочване на фактическите и правните основания за това.

Всички аргументи на съда за отмяна на заповедта за полицейско задържане за 24 часа са достъпни в решението, публикувано по – долу. 

 

Полицейско задържане. Спечелено дело 12
Полицейско задържане. Спечелено дело 13
Полицейско задържане. Спечелено дело 14
Полицейско задържане. Спечелено дело 15
Полицейско задържане. Спечелено дело 16
Полицейско задържане. Спечелено дело 17

__________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на задържаните от полицията, както и на обвиняемите и подсъдимите за извършено престъпление, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“. В секцията „Новини“ ще откриете част от спечелените дела на кантората. 

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при полицейско задържане за 24 часа, прокурорско задържане за 72 часа и задържане под стража. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

 

Административно право, Новини

Причиняване на ПТП. Спечелено дело

Със съдействието на кантората беше спечелено дело, по което оспорихме наказателно постановление, с което беше наложено наказание за причиняване на ПТП съгласно Закона за движението по пътищата. Както се случва при повечето подобни казуси, съдът изобщо не стигна до разглеждане на въпроса по същество, поради допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето на наказателното постановление. Тогава, когато са налице такива нарушения, съдът изобщо не разглежда въпроса дали наказаното лице действително е виновно за причиняване на ПТП или не. 

Казусът, свързан с причиняване на ПТП

Павел*, като водач на моторно превозно средство, спрял непосредствено преди спирка на градския транспорт в непознат за него град, за да попита за пътя човек, чакащ на спирката. След като получил необходимите упътвания, той потеглил и със съобразена скорост на движение се престроил в платното за движение. На около 50 метра в посоката му на движение имало завой, от който с много висока скорост изскочил друг автомобил, управляван от Никола и който навлизайки в насрещното платно, ударил челно излезлият току – що от района на спирката автомобил на Павел. 

Двамата мъже били невредими, а от ПТП имало само материални щети по автомобилите им. Тъй като Никола управлявал чисто нов лизингов автомобил, в гнева си, заради причинените материални щети, извадил все още стъписания Павел от автомобила му и му нанесъл няколко удара с юмруци в областта на лицето, вследствие на което счупил носа му. 

При пристигане на патрул на КАТ, полицейските служители, без да направят необходимите измервания, отразили че причиняване на ПТП е налице вследствие на нарушение, извършено от Павел. Актът за административно нарушение му бил съставен в спешното отделение, в което е бил закаран с линейка, за да му бъде осъществен преглед във връзка със счупването на носа. 

Павел възразил срещу акта, твърдейки, че не той, а Никола, е виновен в причиняване на ПТП, поради навлизане в насрещното движение със скорост над максимално разрешената за населеното място. Въпреки това, обаче, му било издадено наказателно постановление, с което му била наложена глоба в размер на 200 лв.  Със съдействието на кантората, Павел оспори така наложеното наказание пред съда. 

* Имената на участниците са сменени с оглед запазване на адвокатската тайна.   

Решението на съда

Първоинстанционният съд отмени наложеното наказание единствено въз основа на констатацията, че наказателното постановление е издадено при съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, тъй като липсва описание на твърдяното нарушение. 

В случая беше посочено единствено, че Павел, при излизане от крайпътна територия, не е пропуснал движещият се насреща автомобил на Никола и с това свое поведение е станал повод за причиняване на ПТП. Административнонаказващият орган, обаче, не беше посочил видът на крайпътната територия, от която твърди, че Павел е потеглил, с което е ограничил възможността му да се защити срещу повдигнатото му административнонаказателно обвинение. 

Решението беше обжалвано от страна на полицията пред по – горестоящия административния съд, който прие, че районният съд е изследвал подробно всички релевантни за спора обстоятелства, като е изложил изключително пространни и задълбочени мотиви. Правилно е констатирано извършването на процесуалното нарушение въз основа на събраните по административнонаказателната преписка доказателства. Разпитан е актосъставителят и са обсъдени писмените доказателства. Показанията са разгледани в съвкупност с останалите събрани материали. Изложените мотиви и направените от първоинстанционния съд изводи се споделят изцяло от състава на административния съд, поради което той решава да не ги преповтаря.  

С тези аргументи административният съд потвърди решението на районния съд, с което беше отменено наложеното на Павел наказание за причиняване на ПТП.  

Подробните мотиви на съда можете да видите по – долу. 

Причиняване на ПТП. Спечелено дело 18
Причиняване на ПТП. Спечелено дело 19
Причиняване на ПТП. Спечелено дело 20
Причиняване на ПТП. Спечелено дело 21

________________________________________________________________

Още интересни казуси, по които специалисти на кантората успешно са провеждали защита в полза на нашите клиенти, можете да намерите в секция „Новини“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по административнонаказателни дела при наложени наказания за нарушаване на правилата на Закона за движението по пътищата. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Административно право

Неизпълнение на задължение за регистрация по ЗДДС. Глоби и защита

Законът за данък върху добавената стойност урежда случаите, в които данъчно задължените лица имат задължение за регистрация по ЗДДС. За неизпълнението на това задължение се налагат глобите, предвидени в закона. 

В днешната статия ще разгледаме именно случаите, в които данъчно задължените лица имат задължение за регистрация по ЗДДС, както и възможна ли е защитата срещу наложени наказания за неизпълнение на такова задължение. 

В кои случаи е налице задължение за регистрация по ЗДДС?

Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

 

В така цитираната правна норма, законът изрично предвижда какво се включва и не се включва в облагаемия оборот, във връзка с предвиденото задължение за регистрация по ЗДДС.

 

В ЗДДС също така изрично е определено и понятието за „данъчно задължено лице“. По смисъла на този закон е предвидено, че „данъчно задължено лице“ е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.“

 

Съгласно така установената законова разпоредба данъчно задължено лице е всяко лице, независимо от това дали извършва независима икономическа дейност като физическо лице и/или като търговец и/или търговско дружество по смисъла на ТЗ.

 

В закона изрично е определено и какво е независима икономическа дейност. Същата представлява по смисъла на ЗДДС дейност на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.“

 

При съблюдаването на изискванията за спазване на задължение за регистрация по ЗДДС, контролният орган в лицето на НАП може да издава наказателни постановления, като съгласно закона „данъчно задължено по този закон лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.“

 

Тези наказания подлежат на обжалване в 7-дневен срок от деня на получаване на наказателното постановление, с което се налага санкцията за неизпълнение на задължение за регистрация по ЗДДС. 

Случай от практиката

Едно физическо лице, за период от 12 последователни месеца изпраща стоки чрез използване на куриерски услуги, получавайки за така предоставените стоки сума пари, която е представлявала цената на тези стоки.

 

Съгласно законоустановените изисквания тези действия представляват независима икономическа дейност. Чрез нейното осъществяване даденото физическо лице попада в обхвата на понятието за „данъчно задължено лице“. Съответно, когато достигне оборот от 50 000 лв. от тази дейност за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, то следва да изпълни своето задължение за регистрация по ЗДДС.

 

По отношение на конкретния случай, обаче следва да се отбележи, че изпращането на стоки и получаването на продажната цена за всяка изпратена по куриер стока, това физическо лице не е осъщестявало самостоятелно за себе си, а в изпълнение на своите трудови задължения и длъжностна характеристика. Същото е имало сключен трудов договор и е действало като пълномощник на съответното търговско дружество – негов работодател.

 

Тези факти и обстоятелства не са отчетени от страна на контролния орган – НАП и във връзка с констатирано от негова страна неспазване на законоустановеното задължение за регистрация по ЗДДС е издадено наказателно постановление и му е наложена глоба в размер на 5 000 лв.

 

Така наложеното наказание е оспорено пред съда в законоустановения срок. 

Съдът отменя глобата, наложена за неизпълнение на задължение за регистрация по ЗДДС

От събраните в хода на производството доказателства безспорно се установява, че жалбоподателят е изпращал чрез куриерска фирма стоките, от продажбата на които се поддържа в НП, че е формиран облагаемият оборот, надвишаващ 50 000 лв. за проверявания период, както и това, че той е получавал сумите от продажбата на стоките. В хода на производството пред АНО обаче, той е посочил, че е правил това от името и за сметка на своя работодател. 

 

Още в хода на производството пред АНО е било установено, че действително наказаното лице през конкретния период е бил в трудово правоотношение с  конкретно дружество, като същият е представил  и пълномощно, с което представляващият дружеството го е упълномощил, от името и за сметка на дружеството да приема и изпраща пратки чрез куриерски фирми, свързани с дейността на фирмата, а именно: автомобилни гуми, авточасти, джанти и други, както и да приема и плаща суми, свързани с изпращането и получаването на пратки по куриерски фирми. 

 

Въпреки това, незаконосъобразно доказателствената тежест да докаже, че изпращайки процесните куриерски пратки и получавайки плащанията за тях е действал от името и за сметка на дружеството, а не от свое име е прехвърлена на жалбоподателя. Това доказване е станало, както бе посочено по-горе чрез посочване от него на дружеството, в което е работил и представяне на пълномощно от неговия управител, с което е упълномощен да извършва тези действия от името и за сметка на дружеството – работодател. 

 

АНО е приел, че тези доказателства не са достатъчни и след като не са били представени от жалбоподателя такива от които категорично да се установява, че реализираните обороти са били от името и за сметка на дружеството  – работодател на жалбоподателя и след като не е доказал и начина на предаване на сумите на дружеството  и тяхното счетоводно отразяване в това дружество, е направен извод за извършено административно нарушение, като е прието, че процесният оборот е реализиран от наказаното лице, в качеството му на физическо лице. 

 

Съдът, обаче, счита че тези доказателства са напълно достатъчни и приема, че не е налице неизпълнение на задължение за регистрация по ЗДДС. 

 

______________________________________________________


Още интересни теми, свързани с административнонаказателната отговорност и защитата срещу наложени глоби за извършени административни нарушения, можете да намерите в секцията 
„Административно право“.

 

 

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по административни и административнонаказателни дела. 

 

 

За контакт:

работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207

тел. 0885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

Защита на лични данни
Административно право, Новини

Защита на лични данни. Спечелено дело

Целта на Закона за защита на лични данни е да бъде гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данни. Именно тази формулировка използва Комисията за защита на лични данни, когато разглежда преписки, свързани със злоупотреба с лични данни. 

Именно с незаконосъобразен достъп до лични данни е свързано спечеленото дело, което коментираме в днешната статия. 

Злоупотреба и защита на лични данни - казусът

Преписката пред Комисията за защита на лични данни касае на пръв поглед обикновен случай, в който автомобил е бил паркиран в продължение на повече от две години пред дома на човек, различен от неговия собственик. В хода на процедурата е установено, че въпросният автомобил е съсобствен на две лица, но се ползва от трето, което е получило разрешение за паркирането му от роднина на собствениците на жилището. 

След като автомобилът не бил потърсен в продължение на посочения период, собственичката на жилището, пред който бил паркиран, използвайки служебното си положение на служител на МВР, направила справка в полицейските регистри относно неговите собственици. Скоро след това синът ѝ се свързал с тях. 

Защита на лични данни. Спечелено дело 22

Решението на Комисията за защита на лични данни

В своето решение, Комисията за защита на лични данни обръща внимание на няколко неща.

На първо място, за да прецени дали е налице нарушение на Закона за защита на лични данни, Комисията изследва въпроса дали е осъществено обработване на лични данни. Според нейното становище проверката на собствеността на автомобила в регистрите на МВР представлява по същество обработване на лични данни. 

На второ място, изследва се въпросът дали обработването е неправомерно. В този случай, Комисията се съсредоточава върху това, че съгласно закона, органите на МВР могат да обработват лични данни, но това не може да става произволно. Напротив. Предвидената в закона възможност за обработване на лични данни от страна на служители на МВР е възможна само в случаите, в които това се прави за изпълнение на дейностите на ведомството и по установения от закона ред. 

В конкретния случай, Комисията за защита на лични данни установява, че служителката на МВР е използвала служебното си положение, осъществявайки достъп до регистрите на ведомството поради извънслужебна необходимост, като стига до извода, че по този начин е нарушен предвидения от закона ред. В тази връзка стига до извод, че обработването е незаконосъобразно, а администраторът (МВР) не е предприел необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

За смекчаващо вината на администратора обстоятелство, Комисията за защита на лични данни приема факта, че неправомерният достъп е осъществен от служител на МВР, макар и за извънслужебни нужди, а не от трето – неоторизирано лице. В тази връзка е направена преценка, че налагането на наказание „имуществена санкция“ би било несъразмерно тежко съобразно степента на извършеното нарушение.  

Ето защо, в случая Комисията се възползва от правомощието си да даде задължителни указания на администратора, а именно:

1. Да въведе контрол за спазване на процедурите чрез извършване на периодични случайни проверки на логове, като се извършва анализ и оценка дали осъществения оторизиран достъп до регистрите с лични данни на МВР е регламентиран или нерегламентиран.

2. Да извършва обучение на длъжностните лица с достъп до регистрите с лични данни на МВР относно правилата и процедурите за обработване на лични данни. 

По отношение на твърдението, че служителката – нарушител е предоставила установените лични данни на сина си за осъществяване на контакт със собственичките на автомобила от негова страна, същото е прието за недоказано. 

Относимите части от решението на Комисията за защита на лични данни са достъпни по – долу. 

Защита на лични данни. Спечелено дело 23
Защита на лични данни. Спечелено дело 24
Защита на лични данни. Спечелено дело 25
Защита на лични данни. Спечелено дело 26

ВАЖНО!!! За всяко неправомерно обработване на лични данни  се дължи обезщетение от страна на администратора за претърпените от субекта на данни вреди. 

____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със спечелените дела на кантората, както с възможностите за защита на правата на гражданите, можете да намерите в секциите “Новини”

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя специализирана правна помощ, свързана със защита на лични данни в полза на граждани, пострадали от злоупотреби.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
тел. +359 884 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

Защита на лични данни. Спечелено дело 27
Шофиране без гражданска отговорност
Административно право

Глоба за шофиране без застраховка „Гражданска отговорност“. Защита.

Всяко лице, което притежава моторно превозно средство,е регистрирано на територията на Република България, има задължение да сключи договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. 

Същото задължение има и всяко лице, което управлява моторно превозно средство от трета държава при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за страната ни застраховка. 

При неизпълнение на това задължение се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност. 

Макар и нарушението „шофиране без гражданска отговорност“ да е формално и на пръв поглед да изглежда, че за наказването му е достатъчно единствено обективно да не е била сключена такава застраховка, това не е точно така. Българските съдилища имат богата практика по отмяна на наказателни постановления и електронни фишове. Важно е да има предвид, обаче, че тази практика не може да се приложи общо за всички подобни казуси, а наличието на основания за отмяна следва да се разглежда за всеки конкретен случай на наложено наказание.  

Глоба за шофиране без застраховка "Гражданска отговорност". Защита. 28

Глоби за шофиране без гражданска отговорност

Кодексът за застраховането урежда няколко вида глоби за шофиране без гражданска отговорност, както и няколко вида наказателноотговорни лица. 

На първо място, на собственик на моторно превозно средство, регистрирано на територията на Република България, който не изпълни задължението си да сключи договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се налага глоба в размер на 250 лв., ако е физическо лице и имуществена санкция в размер на 2 000 лв., ако е юридическо лице. 

При повторно нарушение глобата е 800 лв., а имуществената санкция – 4 000 лв. 

На второ място, на глоба подлежи и лицето, което управлява моторно превозно средство, за което няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тя е в размер на 400 лв. При повторно нарушение, глобата се удвоява.

Повторност е налице тогава, когато нарушението е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение. 

Например, ако на 30 юни 2020 г. с влязло в сила наказателно постановление ни е наложена глоба за шофиране без гражданска отговорност и на 28 април 2021 г. отново шофираме без такава застраховка, нарушението ще бъде извършено повторно. 

[!] ВАЖНО [!] Вече е възможно да бъде установено шофиране без гражданска отговорност и от автоматизирани технически средства или системи (камери на пътя).

Налагането на горните наказания става с наказателно постановление, когато нарушението е установено в присъствието на нарушителя и на контролния орган и с електронен фиш, когато нарушението е заснето от автоматизирано техническо средство или система (камера). 

За законосъобразното налагане на наказанията за шофиране без гражданска отговорност е необходимо да бъдат спазени всички законовоуредени общи процедури за издаване на наказателни постановления и електронни фишове.  

Глоба за шофиране без застраховка "Гражданска отговорност". Защита. 29

Електронен фиш с глоба за шофиране без гражданска отговорност

Електронен фиш се издава тогава, когато е нарушението „шофиране без гражданска отговорност“ е констатирано с автоматизирано техническо средство или система (камера) в отсъствието на контролен орган и на нарушител. 

Това означава, че електронни фишове могат да се издават само, ако нарушението е заснето със стационарна камера. В случай, че нарушението е установено с мобилна камера, необходимо е нарушителят да бъде отбит от движение, да му бъде съставен акт, а след това и наказателно постановление.

В случаите, в които за нарушение, заснето с мобилна камера, е издаден електронен фиш, той следва да бъде отменен, а наложената глоба за шофиране без гражданска отговорност следва да отпадне. 

За да бъде валиден електронен фиш, с който се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност, той трябва да съдържа данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата и точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на превозното средство, собственика, на когото е регистрирано то, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините на доброволно плащане. Липсата на който и да е от тези елементи води до отмяна на електронния фиш. 

Липсата на който и да било от посочените елементи води до незаконосъобразност на електронния фиш и отпадане на наложената с него глоба. 

Сред най – честите пороци, които водят до отмяна на наказания и са свързани със задължителното съдържание на електронните фишове, в съдебната практика са липсата или недостатъчно ясното описание на нарушението. Важно е да се отбележи, че посочването единствено на текстове от закона, не представлява „описание на нарушението“. В тези случаи, електронният фиш подлежи на отмяна. 

Също сред най – често срещаните пороци, водещи до отмяна на наложеното наказание е различието между словестното описание на нарушението и посочването на санкционната норма на закона. 

Електронният фиш, с който се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност, следва да бъде издаден в тримесечен срок от откриване на нарушителя, но не по – късно от една година от установяване на нарушението. Издаването му след тези срокове е абсолютно основание за неговата отмяна. Това е така наречената обикновена давност на електронен фиш. 

Съществува и абсолютна давност на електронен фиш, с който е наложена глоба за шофиране без гражданска отговорност. Тя е тригодишна, считано от датата на извършване на нарушението. 

Електронните фишове подлежат на възразяване в 7-дневен срок от получаването им, а на обжалване – в 14-дневен срок. 

Шофиране без гражданска отговорност

Наказателно постановление с глоба за шофиране без гражданска отговорност

Наказателните постановления, с които се налага глоба за шофиране без гражданска отговорност са по – рядко срещаната хипотеза и при тях се допускат по – малко нарушения при съставянето им от страна на контролните органи. По отношение на тях се прилагат общите правила на административното наказване. 

Наказателното постановление се издава след извършена проверка на място в присъствието на контролен орган и на нарушител въз основа на съставен при тази проверка валиден акт за установяване на административно нарушение. 

Законът определя задължителните елементи на наказателното постановление, като разпорежда, че то следва да съдържа най – малко трите имена и длъжността на лицето, което го е издало, датата на издаване и номера на наказателното постановление, датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя, трите имена на нарушителя и точния му адрес и ЕГН, описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, законните разпоредби, които са били нарушени виновно, вида и размера на наказанието, отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при определяне на вида и размера на наказанието.

Подобно на случаите при електронните фишове за нагалане на глоба за шофиране без гражданска отговорност, липсата на който и да било от горните елементи води до незаконосъобразност на наказателното постановление. 

Във всички случаи трябва да бъде налице пълно съответствие между фактите, отразени в акта за установяване на административно нарушение и издаденото наказателно постановление. Всяка съществена разлика в посочените факти и обстоятелства, при които е извършено нарушението, както и в посочените за нарушени правни норми, е абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление. 

адвокат по административно право

В заключение

Съществуват и не малко случаи, в който по съдебен ред се установява, че за съответното моторно превозно средство действително не е сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Едновременно с това се установява, че не са допуснати пропуски в електронния фиш или наказателното постановление. Въпреки това, обаче, е възможно, съдът да отмени наложената глоба за шофиране без гражданска отговорност. 

Това се случва при маловажност на нарушението. Такава е налице, когато извършеното нарушение, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед други смекчаващи обстоятелства, представлява по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. 

Най – често, съдилищата обявяват нарушението за маловажно и отменят наложеното наказание тогава, когато например собственикът или водачът е забравил, че гражданската отговорност на автомобила е изтекла, но е сключил такава в същия ден или на следващия ден спрямо датата на изтичането ѝ и преди да получи акта, с който нарушението е констатирано. 

______________________________________________________________

Спечелените дела на кантората, с които са отменени електронни фишове или наказателни постановления на КАТ, можете да видите в секция „Новини“

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на собствениците и водачите на моторни превозни средства и възможностите им за защита при извършени нарушения, можете да намерите в секцията „Административно право“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ разполага с опитни специалисти и предоставя висококвалифицирана правна помощ при обжалване на незаконосъобразни електронни фишове и наказателни постановления. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com
тел.: +359 885 47 77 57