Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 18

Редовният петъчен брой на електронния Бюлетин „Законодателство“: брой 18 обхваща промените в подзаконови нормативни актове за периода 01.05. – 08.05.2020 г. Тъй като все още страната ни се намира в извънредно положение, Народното събрание осъществява дейността си единствено в рамките на извънредни заседания за разглеждане на проекти на закони, свързани именно с това извънредно положение, а за разглеждания период такива няма. Ето защо и днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 18 няма да съдържа анализ на законодателни промени. 

Обнародваните в „Държавен вестник“, бр. 40 от 2020 г., публикуван на 05.05.2020 г. съдържат актове, свързани с подзаконовата дейност на Министерския съвет, както и на някои министри. 

С приетата наредба се определят условията и редът за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни при прилагане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране от Българската агенция за безопасност на храните на някои особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 

Обезщетение ще могат да получат собствениците на:

1. умрели животни, когато смъртта е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на особено опасна заразна болест;
2. животни, умъртвени за поставяне на диагноза;
3. заразени и контактни животни, умъртвени/унищожени с цел ликвидиране на особено опасни заразни болести;
4. животно, третирани с имунологични ветеринарномедицински препрати срещу такива болести:
а) умрели животни вследствие на непредвидим риск;
б) неотложно заклани животни преди изтичане на карентния срок;
5. умрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от БАБХ;
6. зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар, унищожени при ликвидиране на особено заразни болести. 

Предвидени са и изключения, като обезщетения няма да се изплащат на собствениците, извършили изчерпателно изброени категории нарушения, за които има издадени наказателни постановления. За тези нарушения наредбата препраща към Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Размерът на обезщетението за всеки собственик на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар се определя индивидуално и се предоставя с акт за обезщетение, издаден от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). 

За целта е необходимо съответният собственик да подаде заявление до ОДБХ в срок до три работни дни от датата на умъртвяването, унищожаването или на смъртта на животните, когато същата е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на особено опасна заразна болест и/или от унищожаването на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар. 

Допълнителните средства са в размер на 163 700 лв. и са предназначени за изплащане на обезщетения за нарушаване на правото за разглеждане на делото в разумен срок. 

Повече информация за това кога се изплаща такова обезщетение, можете да намерите в статията „Бавно правосъдие. Как да получим обезщетение?„. 

Допълнителните средства са в размер на 20 000 000 лв. и са предназначени за изпълнението на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тази среда е свързана с фокусирано обучение по направленията наука, технология, инженерство и математика. 

Допълнителните средства са в размер на 295 110 лв. и са разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините 197 235 лв.;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 97 875 лв., в т.ч. за трансфер за Техническия университет – София, 1620 лв. 

С правилника се уреждат:
1. съдържанието на политиката за участието на държавата в публичните предприятия и редът за нейното разработване, приемане и актуализиране;
2. дейността на Агенцията за публичните предприятия и контрол като координиращо звено по отношение на публичните предприятия и нейните взаимноотношения с органите, упражняващи правата на държавата и с публичните предприятия;
3. редът за упражняване правата на държавата в публичните предприятия;
4. особени правила за сключване на някои видове договори от публичните предприятия;

5. основните критерии за подбор, условията и редът за провеждане на конкурсната процедура за номиране на членове на органите за управление и контрол; 
6. възлагането на управлението и контрола в публичните предприятия и редът за определяне на възнаграждението на членовете на органите за управление и контрол;
7. планирането на дейността на публичните предприятия и отчитането на изпълнението;
8. публичното оповестяване на финансова и нефинансова информация за предприятията;
9. принципите за упражняване правата на общините в общинските публични предприятия.

Консултативният съвет ще бъде орган, който консултира и подпомага Министерския съвет във връзка със:
1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“;
2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, икономическо развитие, социална справедливост и защитата на околната среда;
3. разработването на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г., основана на реална оценка на националните приоритети, насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия;
4. подготовката на план за устойчива работа на топлоелектрическите централи, захранвани с въглищно гориво;
5. планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението. 

Съгласно измененията, във веригите от магазини, представляващи търговски обекти за самообслужване за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице, сградите и съоръженията представляват комплексен обект, които разполагат с 10 и повече търговски обекта на територията на страната, задължително обособяват места, в които се предлагат:

1. мляко и млечни продукти от българско сурово мляко;
2. риба и рибни продукти;
3. прясно месо от едри и дребни преживни животни и яйца, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.;
4. пчелен мед;
5. пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. 

Местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство. 

Контролът по изпълнението на тези задължения е възложен на Българската агенция по безопасност на храните. За неспазването им се налагат санкции в размер на 15 000 до 25 000 лв. за първо нарушение и от 30 000 до 50 000 за повторно нарушение. 

Тези мерки са временни и се прилагат до отмяната на извънредното положение. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер.

 

Срокът на концесията е 20 години. 

С направените изменения Националната здравноосигурителна каса се задължава да сключва договори/допълнителни споразумения с лечебни/здравни заведения за изпълнение на високоспециализирано медико – диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID – 19“. 

В останалата си част последващите изменения са пряко свързани с това задължение. 

Промените са кадрови и не представляват обществен интерес.

 

Измененията и допълненията се правят с цел въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1985 на Комисията от 28 ноември 2019 г. 

С промените се отменя раздел „VII. Овощни родове и видове“ от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1. Изцяло се изменят и Приложение № 4 и 5 към чл. 13, ал. 1, както и Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1.

Ето и основните изменения. 

Според тях, националният компетентен орган, който одобрява избора на прилагаща и оценяваща организация на обикновените промоционални програми, е Държавен фонд „Земеделие“. 

Кандидатите ще могат да избират подизпълнители само в случаи на специфични операции от реализирането на цялостната промоционална дейност, в изпълнението на които кандидатите не са специализирани и нямат опит. В този случай кандидатите посочват в заявлението избраните подизпълнители и дела от дейността, която ще им възложат, като следва да представят доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на установените в наредбата критерии за подбор. 

При замяна и/или добавяне на подизпълнител в хода на изпълнение на промоционална програма предлагащата организация подава в Държавен фонд „Земеделие“ заявление за одобрение на подизпълнител по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и представя всички документи, които доказват изпълнението на определените в наредбата условия. 

Кандидатите ще могат да се позовават на капацитета на трети лица. 

Изпълнителнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава заповед за одобряване или отказ. Държавен фонд „Земеделие“ уведомява Министерството на земеделието, храните и горите и Европейската комисия за одобрените прилагащи организации. 

Наредбата се отнася до служителите в системата на Министерството на вътрешните работи и не представлява обществен интерес. 

С направеното допълнение е осигурена възможност за предоставяне на безплатна храна и на военнослужещите и цивилните служители, поставени под карантина. 

Измененията са в Приложение № 10, допълнение № 3.

Ръководството е предназначено за специалисти в областта на детската кардиология и съдържа подробна медицинска информация, методи за диагностициране и терапия на критични вродени сърдечни малформации, сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит и др. 

Тези правила определят условията и редът относно:
1. осигуряване на свободна практика;
2. спазване на правилата за радиобмен;
3. спазване на указанията на бреговите центрове за предоставяне на речни информационни услуги и обслужване на корабния трафик за движение в районите на пристанищата;
4. използване на маневрените кораби в районите на пристанищата;
5. използване на котвените стоянки;
6. товарене, разтоварване, маркиране и деклариране на опасни и специални товари;
7. осигуряване предпазването на водите на река Дунав от замърсяване от кораби;
8. противопожарна безопасност;
9. снабдяването на корабите с гориво и смазочни материали.

Правилата се прилагат по отношение на акваториите на българските пристанища в българския участък на река Дунав, както и по отношение на бреговата инфраструктура, свързана непосредствено с безопасността на престоя, обработката и обслужването на корабите. 

Измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия касаят основно участието на свободния пазар на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. 

Редовният петъчен брой на „Държавен вестник“ не съдържа особено съществени изменения. 

Помощта е в размер на 250 лв. 

Неизпълнението се отнася до задължението на „Виастройинженеринг“ ООД за сключване на договор в тримесечен срок от постановяване на решението за определянето му за концесионер. 

Измененията не представляват обществен интерес. 

Измененията касаят единствено служителите в системата на Министерството на вътрешните работи и не представляват обществен интерес. 

С наредбата се определят изискванията, на които трябва да отговарят преместваемите обекти, информационните, рекламните и монументално – декоративните елементи, както и редът и условията за поставянето им на територията на пристанищата. Определят се още и редът за съставяне и връчване на констативни актове, за подаване на възражения срещу тях и за принудително премахване на обекти, когато заповедта на капитана на съответното пристанище, с която е разпоредено премахване, не е изпълнена доброволно в определения за това срок. 

Наредбата се прилага за всички български пристанища с изключение на военните и граничнополицейските пристанища. 

Правилата за добра медицинска практика в денталната медицина целят осигуряване на възможно най – качествена грижа за пациентите и включват система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които лекарите по дентална медицина могат да прилагат в съответствие с опита и професионалната си преценка. 

_______________________________________________________________________
Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 17

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 17 разглежда промените в редица подзаконови нормативни актове на Министерския съвет и на отделни министри, обнародвани в „Държавен вестник“ в периода 24.04. – 01.05.2020 г. 

Предвид факта, че страната все още се намира в извънредно положение и работата на Народното събрание е ограничена, тази седмица е публикувано само едно издание на „Държавен вестник“.

Успокояването на извънредната обстановка започва да проличава и в законовата, и подзаконовата дейност на държавните органи, като все по – малко се изготвят нормативни актове, свързани с извънредното положение. 

В това постановление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се открива Научноизследователски институт. 

Такъв институт, но конкретно за технологии и иновации се открива и в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

 

С това допълнение се правят две промени.

На първо място, предвижда се възможност на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи. Това финансиране представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране. 

На второ място, въз основа на мотивирано предложение от управляващ орган временни безлихвени заеми може да се предоставят чрез сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд за финансиране на авансови и други плащания по оперативни програми за дейности и операции, обявени за справяне с пандемията от коронавируса, след решение на Комитета за наблюдение на програмата за одобряване на съответната процедура. 

С направеното допълнение се създава изцяло нова глава с наименование „Удостоверяване на документи по реда на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове“ и съдържа една единствена разпоредба. 

Според тази разпоредба удостоверяването на документи, по реда, посочен в Конвенцията, се извършва чрез издаване на удостоверението „апостил“. Удостоверяват се истинността на подписа, качеството, в което е действало лицето, подписало документа и при необходимост – автентичността на печата или марката, които са поставени върху документа. 

Второ, оправомощените органи в Република България, които издават удостоверението „апостил“ за различните категории документи са Министерството на правосъдието, Националният център за информация и документация, областните администрации и Министерството на външните работи. 

Новата разпоредба предвижда и съответните срокове за всяка категория документи, в които се издава удостоверението „апостил“. 

Допълнителните трансфери са в размер на 29 998 109 лв. и се разпределят по бюджетите на общините. 

За работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата се отпускат 27 913 411 лв., а за допълнително финансиране и издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда се отпускат 2 084 698 лв. 

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 27 913 411 лв. и бюджетна програма „Училищно образование“ – 2 084 698 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 

Тези суми ще бъдат предоставени по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 

Допълнителните трансфери са в размер на 36 262 054 лв. и се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 27 913 411 лв. и бюджетна програма „Училищно образование“ – 2 084 698 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 

Одобрените заявители за учебната 2019/2020 г., които са предоставили съответни графици с предвидени доставки в учебните заведения за периода на извънредното положение могат да извършват еднократна доставка в съответните учебни заведения, включваща планираните по график доставки за периода 13 март – 13 май. Количествата доставени продукти трябва да бъдат съобразени с броя деца и ученици в целевата група към съответното учебно заведение. 

Тези заявители подават заявка за плащане в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по седалище или адрес на управление на заявителя в срок от 10 работни дни след извършването на доставката. 

С направените изменения се въвежда изчерпателен списък от стоки, които се освобождават от вносни мита и ДДС, тъй като са необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID – 19 през 2020 г. 

Сред тях са медицинските апарати, NIV маски за цяло лице, други видове маски, ръкавици, защитни щитове за лице, очила, работни облекла, защитни калъфи за обувки/калцуни, РНК екстрактори, COVID – 19 тестови комплекти и определени категории лекарствени продукти. 

Целта на това споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, която е съвместно създадена от или обменяна между двете страни. То се прилага за всички дейности, договори или споразумения, включващи класифицирана информация, които ще бъдат изпълнявани или сключвани в бъдеще, както и за класифицирана информация, която вече е създадена или обменена в процеса на сътрудничество между страните преди влизането в сила на споразумението.

С изменението се въвежда приложение, в което са уредени минималните размери на сервитутните зони за линейни енергийни обекти за пренос и разпределение на електрическа енергия, за които са възникнали сервитути по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност. 

С инструкцията се създават образци на два нови документа. Те са:
1. оценъчен лист за вакантната длъжност, който съдържа информация относно  кандидатите за длъжността, както и за кандидатите, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността;

2. протокол от заседание на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, в международни организации и в други международни инициативи на територията на страната. 

Инструкцията е класифицирана с ниво „поверително“, поради което съдържанието ѝ не може да бъде обнародвано в „Държавен вестник“ на вниманието на широката публика, тъй като единствено служители с достъп до класифицирана информация могат да се запознаят с него. 

Както подсказва нейното наименование, с инструкцията се определят редът и начинът за обмен на информация между АПИ, МВР и АМ, както и условията и редът за достъп до Електронната система за събиране на пътни такси, Системата за вторична интеграция и правоприлагане (СВИП) и до Националния регистър на превозните средства и собствениците им. 

Този обмен се осъществява чрез информационните системи за пътен контрол и административнонаказателна дейност на МВР и модул „Пътни такси и разрешителен режим“ на Българската интегрирана митническа информационна система на АМ, от една страна, и Електронната система на АПИ и СВИП, от друга. 

Задължение на МВР е да предоставя на определените от Управителния съвет на АПИ длъжностни лица справочна информация от Националния регистър на превозните средства и собствениците им. 

Направените изменения са малобройни и несъществени, поради което не представляват обществен интерес. 

С решението се правят изменения по отношение на времето за пренасяне от край до край на пощенските пратки, както и на нормативите за качеството на услугата. 

Въвеждат се и нормативи за качество по отношение на редовността на събиране на пощенски пратки и по отношение на редовността на доставянето им.

 

С решението се въвеждат няколко промени в Приложение № 5. 

Според тези промени, при невъзможност за осъществяване на излъчване от предавателните станции възстановяването на излъчването се извършва във възможно най – кратък срок, след като отпаднат причините, предизвикали повредите. За да се предотвратят прекъсвания с по – голяма продължителност, е възможно да се използва друго (резервно) оборудване с аналогични параметри на повреденото. За посочените обстоятелства: невъзможност за осъществяване на излъчване, използване на резервно оборудване, както и възстановяване на излъчването след отстраняване на причините, довели до неговото прекъсване, предприятието уведомява КРС по имейл или гореща телефонна линия незабавно след възникване на съответното обстоятелство. 

Освен това, профилактиката на електронните съобщителни мрежи следва да се извършва поне веднъж в годината, като предприятието предварително уведомява аудиторията, Графикът за годишната профилактика се представя от предприятието на КРС до края на предходната година, като при промяна в графика предприятието незабавно уведомява КРС. Протоколът от профилактиката се представя от предприятието на КРС в 30-дневен срок от нейното извършване по образец съгласно настоящото приложение към техническите изисквания. 

Промени в местоположението на предавателната станция и/или на основни технически характеристики на електронните съобщителни мрежи, се извършват след подаване на заявление по образец за изменение и/или допълнение на разрешението и произнасяне на КРС с решение.

_______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

 

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 16

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 16 разглежда промените в подзаконови нормативни актове, обнародвани с „Държавен вестник“, бр. 36 от 2020 г., публикуван на 14.04.2020 г. 

На 17.04.2020 г. (петък) не е издаван „Държавен вестник“. 

Бюлетин "Законодателство": брой 16
"Държавен вестник", бр. 36 от 2020 г.

Обнародваните в „Държавен вестник“, бр. 35 от 2020 г. подзаконови нормативни актове в голяма част също се отнасят до обявеното в страната извънредно положение. 

За времето на извънредното положение няма да се извършва преизчисление на полагаемата субсидия, предоставяна на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата.

Вместо това, на държавните културни институти ще се предоставя субсидия за изплащане на средства по допълнителен компонент за ограничена дейност при извънредно положение в размер на брутните трудови възнаграждения и за насисляване на дължимите осигурителни вноски, считано от 13 март 2020 г. до месеца, в който се достигне нивото на приходи за бюджетна програма „Сценични изкуства“ за същия период на миналата година за всеки държавен културен институт, но за не повече от 6 месеца. 

Измененията не представляват широк обществен интерес и са свързани със събираните от Патентното ведомство такси за определени услуги, свързани с неговите правомощия. 

„Център за психологически изследвания“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в гр. София. С решението ЦПИ се признава за национално представителна организация по реда на Закона за хората с увреждания за срок от 4 години, считано от 26 април 2020 г. 

По същия начин, по реда на Закона за хората с увреждания за национално представителна организация е признато и Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ за срок от 4 години, считано от 26 април 2020 г. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в гр. София. 

За национално представителна организация по реда на Закона за хората с увреждания и за същия срок се признава и Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“. Сдружението е със седалище в гр. София. 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънреното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който разгледахме подробно в Бюлетин „Законодателство“: брой 15, беше дадена възможност на Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз, съответно на Българския лекарски съюз да сключват анекси към съответните национални рамкови договори, които да съдържат заплащане за работа при неблагоприятни условия. 

С обнародвания Договор № РД-НС-01-3-1 се прави именно това. 

Горното се отнася и до Договор № РД-НС-01-4-2.

Според обнародвания правилник, Висшето военновъздушно училище е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната. Седалището му се намира в гр. Долна Митрополия, а самото училище има свое знаме, печат и празник – 25 май. То съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет и е част от въоръжените сили на Република България. 

Мисията на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е подготвя висококвалифицирани специалисти и лидери за въоръжените сили на Република България, за сектора за националната сигурност и за националното стопанство в съчетание с научноизследователска, иновационна дейност, фундаментални и приложни изследвания. 

С наредбата се определят държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Строителен техник“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

С инструкцията се уреждат условията и редът за организиране и осъществяване на охраната на съдии, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения. 

При условията и по реда на инструкцията охрана може да бъде осигурена и на възходящи, низходящи, съпруг или лице, с което застрашените съдии се намират във фактическо съжителство, както и на лицата, с които те живеят в едно домакинство. 

 

Разпоредбите на Инструкция № И-2 от 2020 г. са аналогични на горните с единствената разлика, че се отнасят до прокурорите и следователите, застрашени във връзка с изпълнение на служебните си задължения, както и до техните близки. 

______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство", Извънредно положение

Бюлетин „Законодателство“: брой 15

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 15 разглежда законодателните и други изменения, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 03.04. – 10.04.2020 г. Сред най – важните актове, публикувани и коментирани в седмичното издание, са:
1. Решение за допълнение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание;
2. Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение;
3. Закон за изменение и допълнение на обнародвания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

По – голямата част от най – значимите актове, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 33 от 2020 г. са на Народното събрание и на Министерския съвет и са пряко свързани с извънредното положение. Именно на тях ще се обърне по – подробно внимание в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 15. 

Това е злополучното решение, заради което се появиха опасения, че демокрацията и конституционализма в България ще бъдат засегнати, тъй като със спиране на редовната си работа, Народното събрание се е саморазпуснало. Както обяснихме в Бюлетин „Законодателство“: брой 13, тези опасения са безпочвени, тъй като единственият държавен орган, който може да разпуска Народното събрание, това е президентът и то само при невъзможност за постигане на съгласие за съставяне на правителство и за срок до провеждането на нови избори. 

С обнародваното в „Държавен вестник“, бр. 33 от 2020 г. решение се въвеждат особени правила, приложими по отношение на работата на Народното събрание по време на извънредното положение. Допълненията са свързани с осигуряване на неотложност на гласуването и приемането на законопроекти. 

Първо, постъпилите законопроекти ще се разпределят само на водеща комисия, а проектите на актове, приемани на едно гласуване – само на една комисия.

Второ, няма да могат да се правят предложения за закрити заседания. 

Трето, срокът за писмени предложения от народни представители по приети на първо гласуване законопроекти е 24 часа.

С приетото решение се удължава срока на обявеното извънредно положение с още един месец до 13 май 2020 г. 

Също така, Народното събрание възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID – 19, като ограничава основни права, предвидени в Конституцията, с изключение на неотменимите такива. 

Коментар! Делегирането на функции към изпълнителната власт, които поначало принадлежат на законодателния орган е противоконституционно. Това е така, тъй като повсеместното предприемане на мерки за овладяване на дадена криза, свързана с извънредно положение, следва да става със закон, а не с актове на Министерския съвет или на отделни негови членове (напр. министъра на здравеопазването). От друга страна, временно ограничаване на неабсолютни човешки права, може да става също само със закон.  

Кодексът, който се приема с обнародваното постановление е етичен и касае заетите в държавната администрация, като определя правилата за етичното им поведение и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на държавната служба. 

С направените изменения фактически направените разходи за вземане и изпитване на проби от твърди горива (въглища и брекети, произведени от въглища) стават в размер на 100 лв. 

За изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване на съответствие на горивата с изискванията за качеството им, разходите ще бъдат в размер на 80 лв. 

За регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса 50 лв. 

Допълнителните разходи са в размер на 3 136 747 лв. и се разпределят по бюджетите на 249 общини, посочени в приложението на постановлението. 

С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията (огнестрелни оръжия) и боеприпасите (патрони за стрелково оръжие) и контролът над тях в Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).

С постановлението се дава възможност на държавните висши училища за създават дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в капитала на такива дружества само за стопанската реализация на резултати от извършените научни изследвания и създадените обекти на интелектуална собственост. Това ще става с решение на Академичния състав на висшето училище. 

Промените са две и са обвързани с периода на действие на обявеното извънредно положение. 

На първо място, за времето на обявено извънредно положение, при изготвяне на индивидуална оценка на потребностите отпада изискването за осъществяване на личен контакт с човека с увреждане и за посещение в дома му с цел установяване на реалните му затруднения и потребности при попълване на информацията за наличните проблеми с функционирането му, както и за отражението на ограниченията в неговия живот. 

На второ място, за времето на обявено извънредно положение и отново във връзка с изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на човек с увреждане, интервюто с него или с неговия законен представител, или с човека, който полага грижи за него, ще се провежда само по телефон или по електронна поща. 

Измененията с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания са свързани с обявеното извънредно положение и са идентични с промените в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хора с увреждания. 

Основните изменения касаят реда за осъществяване на надзор върху контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Помощник – възпитател“ от област на образование „Социални услуги“ и професионално направление „Социална работа и консултиране“. 

Най – важните промени, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 34 от 2020 г. са свързани с обнародвания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. 

В публикувания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение са направени множество промени, но ще се спрем на най – важните от тях. 

На първо място, определят се конкретни категории съдебни производства, които ще продължат да се разглеждат по време на обявеното извънредно положение. Те са изброени в приложението на закона. 

На второ място, въвежда се изключение от едномесечното удължаване на срокове след отмяна на извънредното положение по отношение на някои особено важни категории процедури, свързани с висок обществен интерес. Това са:

1. процедурите по възлагане на обществени поръчки;
2. концесионните процедури;
3. производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. производства по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни и общински нужди;
5. производства по Закона за подпомагане на земеделските производители;
6. производства по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
7. производства по Закона за горите;
8. производства по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
9. производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност;
10. производства по Закона за устройство на територията;
11. производства по Закона за защита на конкуренцията. 

На трето място, въвежда се изключение и от спряното изпълнение на задължения по изпълнителни дела. С направеното допълнение се разпорежда, че не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето. 

На четвърто място, що се отнася до последиците от забавата за плащания на задължения на частноправно субекти, въведено е изрично уточнение, че те не се прилагат по отношение на длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и др.), предоставени от банки и финансови институции. Ограничението се разпрострира и в случаите, когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица (колекторски фирми), както и по отношение на договорите за лизинг.

На пето място, до отмяната на обявеното извънредно положение, всякакви държавни и местни органи ще могат да провеждат заседания от разстояние чрез осигуряване на пряко и виртуално участие при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. Същото се отнася и за откритите съдебни заседания по съдебните производства, които продължават своя ход. 

На шесто място, въвежда се възможност за намаляване или за освобождаване от задължение за заплащане на наем на имоти държавна и общинска собственост по отношение на наематели и ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. Тази мярка се прилага до неговата отмяна. 

На седмо място, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз ще могат да сключват анекси към съответните национални рамкови договори, които да съдържат заплащане за работа при неблагоприятни условия. Това може да се случи до отмяната на извънредното положение. 

На осмо място, военновременни запаси може да се освобождават за безвъзмездно предоставяне за завоволяване потребностите на националното стопанство и населението. Също така, може да се предоставя за временно безвъзмездно ползване на болнично – домакинско имущество или друго имущество, представляващо активи за многократна употреба. След отмяната на извънредното положение активите следва да бъдат възстановени в състояние, което позволява последващо ползване по предназначение. 

На девето място, предоставя се възможност на Министерството на вътрешните работи да сключва договори за дарения, когато техен предмет са лични предпазни средства, дезинфектанти, спирт и други средства, предназначени за предотвратяване разпространението на заразната болест. 

На десето място, по схемата „60:40“ се въвежда заплащане от страна на държавата и на 60 на сто от осигурителните вноски, дължими от работодателя. 

На единадесето място, за времето от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение се спира държавната субсидия на политическите партии. 

На дванадесето място, намалени са глобите за нарушаване на противоепидемични мерки, а новите размери са от 300 до 1000 лв. за първо нарушение, от 1000 до 2000 лв. за повторно нарушение и от 2000 до 5000 лв. за еднолични търговци и юридически лица. 

Коментар! Административнонаказателната отговорност за неспазване на задължителна изолация продължава да се прилага чрез налагане на глоба в размер на 5000 лв. Това означава, че за нарушаване на забраната за разходка в парка глобата ще бъде от 300 до 1000 лв., но за нарушаване на забраната за напускане на жилището от страна на контактно лице или на лице, влязло на територията на страната, глобата остава 5000 лв. 

Измененията касаят държавния бюджет за 2020 г. по следните показатели:
1. приходите, помощите и даренията;
2. разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз;
3. консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 13 455 690,4 хил. лв.;
4. бюджет на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 254 917,8 хил. лв.;
5. бюджет на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 224 031,9 хил. лв.;
6. бюджет на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 323 034,3 хил. лв.;
7. бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 166 316,7 хил. лв.;
8. бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 5 594 769,9 хил. лв.

Освен това се приема излишък по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ в размер на 164 880,4 лв., както и дефицити по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ в размер на 124 121,8 лв., както и на фонд „Безработица“ в размер на 1 115 257 лв.

С обнародваното решение, за времето от 1 април 2020 г. до отмяната на извънредното положение дължимите на народните представители възнаграждения не им се изплащат, а се предоставят за дейности по превенцията и лечението на заразата с COVID – 19.

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

 

Срокът на концесията е 20 години. 

С решението за концесионер на морски плаж „Каваци – юг“ е определено „Мит – секюрити – 85“ ЕООД. Дружеството е регистрирано в гр. Роман с капитал от 2 лв., а негов управител е Мариана Тодорова. 

Преди определянето си за концесионер на плажа, дружеството се е занимавало с издателска и охранителна дейност, както и с производство на млечни продукти. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Помощник в строителството“ в област на образование „Архитектура и строителство“ и професионално направление „Строителство“. 

Редовният петъчен брой на „Държавен вестник“, публикуван на 10.04.2020 г. не съдържа изменения, които да представляват особен обществен интерес. Затова само ще бъдат маркирани. 

С указа се пренасрочват частичните и нови избори за кметове, които сме отбелязвали във времето в различните издания на Бюлетин „Законодателство“. Всички те бяха насрочени за 14 юни 2020 г., но във връзка със ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, те ще се проведат на 27 септември 2020 г. 

Този документ представлява практическа рамка за сътрудничество. Той е изготвен в процес на последователни консултации между националните здравни органи и Секретариата на Регионалния офис на СЗО за Европа.

Измененията не представляват обществен интерес, тъй като са вътрешноведомствени.

Измененията касаят въвеждането на допълнителни изисквания по отношение на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщения при включване на индивидуални договори.  

____________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство", Извънредно положение

Бюлетин „Законодателство“: брой 14

Днешното издание на бюлетин „Законодателство“: брой 14 отразява законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 27.03. – 02.04.2020 г. Разглеждат се и правилата за компенсиране на работодатели във връзка с обявеното извънредно положение. 

С „Държавен вестник“, бр. 30 от 2020 г. се правят изменения единствено в подзаконови нормативни актове. Това е логично, предвид факта, че Народното събрание промени правилата за своята работа и ще провежда пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. Подробно тази промяна беше отразена в Бюлетин „Законодателство“: брой 13

Измененията са свързани със създаване на възможност Конституционният съд да провежда заседания и да приема решения от разстояние – чрез видеоконферентна връзка, която осигурява тайната на съвещанието. Предвижда се тази възможност да се прилага по изключение.   

При необходимост, съдии ще могат да участват чрез видеоконферентна връзка и в присъствените заседания на съда. 

В протокола от заседанието, проведено от разстояние, задължително се отбелязва този факт. 

Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

Закрилата на деца с изявени дарби се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на културата, министъра на образованието и науката, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и министъра на младежта и спорта. В нея се предвиждат мерки за:
1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;
2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;
3. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми. 

В изпълнение на задължението на държавата да осъществява закрила по отношение на закрилата на деца с изявени дарби, ежегодно се приема програма, съдържаща конкретни мерки за закрила. 

С цитираното постановление максималните размери за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. и максималните размери на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се увеличават с 246 000 000 лв. 

Постановление № 52 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

С цитираното постановление се одобряват промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. в размер на 700 000 000 лв. Тяхното предназначение е за увеличаване на капитала на „Българска банка за развитие“ АД, София. Средствата ще бъдат предоставяни на етапи в зависимост от нуждите за изпълнение на мерките за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID – 19 и предвиденото за това увеличаване на капитала на банката. 

В изпълнението на тези мерки се включва и издаването на портфейлни гаранции към банките, които да им позволят да предоставят по – гъвкави условия за бизнес кредити за определен период при определени условия и индивидуална преценка за всеки конкретен случай. 

Конкретните мерки и механизмът за тяхното изпълнение са предмет на уредба с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката след получаване на положително решение от Европейската комисия или на решение, че помощта не е държавна помощ по смисъла на Договора за функционирането на Европейския съюз.  

С цитираното постановление се одобрява допълнителен трансфер в размер на 49 840 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за април 2020 г. 

Допълнителната сума е в размер на 40 лв. и се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за април 2020 г. е в размер до 363 лв. включително.

С постановлението се правят изменения и допълнения в някои от таксите, събирани по Закона за електронните съобщения. 

Според направеното изменение овощният посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производството на плодове, се предлага на пазара само в достатъчно хомогенни партиди, одобрени като САС (стандартен) материал и придружени от документ на производителя или търговеца, отпечатан незаличимо на български език или на друг от официалните езици на Европейския съюз и лесновидим и четлив, и съответстващ на изискванията на приложение № 7 от наредбата. Всяка друга информация на производителя или търговеца върху документа се поставя по такъв начин, че да се отличава от реквизитите на придружителния документ. Когато документът на производителя или търговеца се поставя върху САС материала, той трябва да бъде жълт на цвят.

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Актьор“ от област на образование „Изкуства“ и професионално направление „Музикални и сценични изкуства“.

Измененията се отнасят до лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и втвърдяване на отпадъци от живак, лицата, при чиито производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт и лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци. 

Според направеното допълнение, през 2020 г. самоосигуряващите се лица, които имат задължение да подадат данъчна декларация с рамките на удължения до 30 юни срок, следва да подадат и декларация образец № 6 в същия срок. 

Измененията и допълненията не представляват обществен интерес, тъй като се отнасят до ограничен кръг от лица, а именно лицата, управляващи инвестиционни фондове и предоставящи услуги с финансови инструменти. 

Ръководството съдържа описание на различните видове инфекциозни заболявания. В него се определят критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия по отношение на такива заболявания, както и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

С указа Марян Гьорчев – извънреден и пълномощен посланик на Република Северна Македония е награден с орден „Мадарски конник“, първа степен за големите му заслуги и принос за развитието на отношенията и сътрудничество между България и Северна Македония. 

С указа от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия е освободена Мая Николова Добрева.

С указа, на мястото на Мая Добрева, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия е назначен Пламен Любомиров Бончев. 

Постановлението е част от икономическите мерки, които правителството се опитва да предприеме с цел намаляване на последиците от извънредното положение. С него се приема т. нар. от медиите „Схема 60:40“.  

Категории работодатели, които имат право на компенсация:
1. тези, които поради обявеното извънредно положение, със своя заповед въз основа на разпореждане на държавен орган, са преустановили работата на предприятието или на част от него. Това са работодателите, собствениците на магазини в големите търговски центрове тип МОЛ, игрални и развлекателни зали, барове, дискотеки, ресторанти и др.;

2. тези, които по своя преценка са преустановили работата на цялото предприятие, на част от него или на отделни работници и служители за срок до края на обявеното извънредно положение;

3. тези, които за срока на обявеното извънредно положение са установили непълно работно време.

Размерът на компенсацията се изплаща за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца. 

Размерът на компенсацията е 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. на всеки засегнат работник и служител, чиято заетост ще бъде запазена. В случаите на установено непълно работно време, компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. 

Установени са и някои особени правила за изплащане на компенсациите.

На първо място, въвеждат се допълнителни изисквания към работодалите, които могат да кандидатстват за предоставяне на компенсация. Те са:
1. съответният работодател да е местно физическо или юридическо лице, или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България; 

2. да попадат в конкретно определените в приложението икономически дейности. Те са:
а. търговия на дребно (Изключения! Търговия: с мотоциклети и автомобили; в специализирани и неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; с лекарства и други фармацевтични стоки; с медицински и ортопедични стоки; на открити щандове и пазари; извън търговските обекти);

б. друг пътнически сухопътен транспорт;
в. пътнически въздушен транспорт;
г. хотелиерство:
д. дейност на ресторанти и заведения за бързо хранене;
е. дейност на питейни заведения;
ж. прожектиране на филми;
з. туристическа агентска и операторска дейност: други дейности, свързани с пътувания и резервации;


и. организиране на конгреси и търговски изложения;
й. предучилищно образование (частен сектор);
к. артистична и творческа дейност;
л. други дейности в областта на културата;
м. спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
н. поддържане на добро физическо състояние;
о. други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки. 

3. да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

4. да не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по – малък от периода, за който са изплатени компенсациите;

6. да не прекратяват трудови договори на работници, за които са получили компенсации на основание закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, намаляване обема на работата и престой. Изискването не се прилага за случаите на закриване на цялото предприятие;

7. да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на редица трудовоправни разпоредби. 

На второ място, що се отнася до работодателите от изрично неизброените икономически дейности, които със своя заповед въз основа на разпореждане на държавен орган, са преустановили работата на предприятието или на част от него, тези, които по своя преценка са преустановили работата на цялото предприятие, на част от него или на отделни работници и служители за срок до края на обявеното извънредно положение и тези, които за срока на обявеното извънредно положение са установили непълно работно време, те могат да получат компенсация, ако са декларирали намаляване на приходите от продажби. 

По отношение на размера на намалението на приходите са въведени следните изисквания:
1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. намаляването следва да бъде не по – малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година. 

Казано по – просто, ако заявлението се подава през м. април 2020 г., намаляване на приходите от продажби с 20 на сто следва да е налице за м. март 2020 г., като за сравнение се използват приходите за м. март 2019 г. 

2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. намаляването следва да бъде не по – малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо осреднените приходи за януари и февруари 2020 г. 

Казано по – просто, ако заявлението се подава през м. април 2020 г., намаляване на приходите от продажби с 20 на сто следва да е налице за м. март 2020 г., като за сравнение се използват осреднените приходи за януари и февруари 2020 г. [(приход януари + приход февруари) / 2 = осреднена стойност].

Работодателите, които нямат право да се възползват от „Схемата 60:40“ са от следните сектори:
1. селско, горско и рибно стопанство;
2. финансови и застрахователни дейности;
3. държавно управление;
4. образование;
5. хуманно здравеопазванеи социална работа;
6. дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление;
7. дейности на екстериториални организации и служби. 

Заявленията за изплащане на компенсации се подават в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на съответните засегнати работници и служители.

 

Основното изменение се състои в това, че при изпълнение на функциите си директорът на Бюрото за защита се подпомага от заместник – директори, чийто брой се определя с длъжностното разписание на служителите в структурите на Бюрото защита по Закона за министерството на вътрешните работи. Заместник – директорите заместват директора при ползване на законоустановен отпуск, командироване в страната и в чужбина и при други случаи на неговото отсъствие. 

Измененията не представляват широк обществен интерес, тъй като касаят изключително лица, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и длъжностите лица в Министерството на икономиката, които осъществяват дейности по водене на регистъра на тези лица. Поради това, няма да ги разглеждаме подробно в рамките на днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 14. 

Тези изменения и допълнения също не представляват широк обществен интерес, тъй като касаят отношенията между Националната здравноосигурителна каса и лицата, извършващи дейности в областта на фармацията. 

Това е редовният петъчен брой на „Държавен вестник“, който е и последен за периода, който днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 14 разглежда. 

С указа от длъжността заместник – началник на отбратана е освободен вицеадмирал Емил Василев Ефтимов. Едновременно с освобождаването, той е назначен на длъжност началник на отбраната на мястото на починалия ген. Андрей Боцев. 

Емил Ефтимов е удостоверен и с висше офицерско звание „адмирал“. 

С указа се назначава капитан I ранг Велко Петров Велков на длъжността командир на флотилия бойни и спомагателни кораби, като едновременно с това е удостоверен с висше офицерско звание „флотилен адмирал“. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години.

С решението за концесионер на морски плаж „Равда – Олимпийски надежди“, община Несебър, област Бургас е определено „Джедар“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. София, с капитал 100 лв., чийто едноличен собственик е „ДДЖ Комеджи“ ЕООД, а управител е Даниел Димитров Жеков. 

„ДДЖ Комеджи“ ЕООД също е със седалище в гр. София и с капитал в размер на 100 лв., чийто собственик и управител е също Даниел Димитров Жеков. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобоването на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло“. 

______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 13

Отново е петък и отново е време за поредния редовен брой на седмичното електронно издание, поддържано от Адвокатска кантора „Петкова“, Бюлетин „Законодателство“: брой 13. Днес разглеждаме законодателните и други промени, публикувани в „Държавен вестник“ за периода 20.03. – 27.03.2020 г. 

Брой 27 от 2020 г. на „Държавен вестник“ беше издаден на 24.03.2020 г. В същия ден беше публикуван и Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но с бр. 28 на „Държавен вестник“, който беше и извънреден.  
Именно, поради извънредния характер и на самия закон, предишният Бюлетин „Законодателство“: брой 12 разгледа единствено него.

В „Държавен вестник“, бр. 27 от 2020 г. е публикуван един единствен акт. 

Със споразумението се установява засилено партньорство и сътрудничество между страните в границите на съответната им компетентност, основано на общ интерес и задълбочаване на отношенията им във всички области, в които се прилага. 

Според споразумението, „сътрудничеството е процес между страните, който допринася за международния и регионален мир и стабилност, а така също и за икономическото развитие и е организирано според принципи, придържането към които страните потвърждават и чрез своите международни ангажименти, по специално в рамките на ООН и ОССЕ“.  

Уреждат се множество сфери на сътрудничество, като сред тях са:
1. данъчно облагане;
2. енергетика;
3. транспорт;
4. околна среда;
5. малки и средни предприятия;
6. банково и застрахователно дело;
7 туризъм;
8. селско стопанство;
9. култура и медии;
10. научни изследвания и иновации;
11. образование и обучение;
12. защита на потребителите;
13. свобода, сигурност и правосъдие и др.

Редовното петъчно издание Бюлетин „Законодателство“: брой 13 продължава с отразяването на обнародваните законодателни и други промени с „Държавен вестник“, бр. 29 от 2020 г., публикуван на 27.03.2020 г.  

С разглежданото решение се правят промени в решението на Народното събрание, свързано с неговата работа по време на извънредното положение. 

Нека си припомним неговите разпоредби. 

На първо място, съобразно предходното решение, уреждащо работата на Народното събрание по време на извънредното положение, то следваше да провежда редовни пленарни заседания в четвъртък и петък. 

На второ място, следваше приоритетно да се разглеждат и гласуват законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. 

Трето, по време на заседанието в четвъртък следваше да се представят и докладват законопроекти и проекти на актове и да се провеждат разисквания по тях. По време на заседанието в петък следваше да се провеждат гласувания по законопроектите и проекти на актове, по които обсъжданията за приключили, както и парламентарният контрол. 

Четвърто, по време на извънредното положение парламентарните комисии следва да провеждат заседания. По решение на съответната комисия нейно открито заседание може да бъде с ограничен достъп на външни лица, като в този случай заседанието се предава пряко в интернте страницата на Народното събрание. 

Пето, в деня преди първото за седмицата заседание, председателят на Народното събрание следваше да консултира проекта на програма за седмицата с Председателския съвет. След консултациите проектът следваше да се представя на народните представители на електронните им пощи и да се публикува на страницата на Народното събрание в интернет. 

Какво се променя с обнародваното в „Държавен вестник“, бр. 29 от 2020 г. решение? 

Първо, вместо редовните заседания в четвъртък и петък, Народното събрание ще провежда пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. Парламентарният контрол ще се осъществява само с писмени отговори на въпроси и питания. 

Второ, по време на извънредното положение ще се свикват извънредни пленарни заседания по установения за това ред, съобразно Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, т.е. по инициатива на председателя, по искане на една пета от народните представители, по искане на президента или на Министерския съвет. 

Трето, тъй като няма да се провеждат редовни заседания, отпада необходимостта от уредбата на реда за тяхното провеждане и съставяне на програма за това. 

Четвърто, парламентарните комисии продължават работата си без промяна в реда за осъществяването ѝ. 

[Коментар] Във връзка с това решение на Народното събрание в медиите се появиха опасения, че това представлява „разпускане“ на Народното събрание, което е заплаха за конституционализма и демокрацията в страната. Промяната в начина на осъществяване на работата на Народното събрание е отговор на предприетите от страна на държавата противоепидемични мерки и не е лишено от логика. При настоящата формулировка, решението не представлява по същество разпускане на Народното събрание, а единствено ограничава неговата работа до свикването на извънредни заседания. Не се засяга редът, по който може да става това. 

Следва да се има предвид, че разпускане по същество на Народното събрание, съгласно Конституцията е възможно да стане единствено с указ на президента на Република България и то само при невъзможност за постигане на съгласие за съставяне на правителство и за срок до провеждането на нови избори. 

В конкретния случай с промяната в реда на работа на Народното събрание с коментираното решение, сериозен недостатък е непредвиждането на възможност за използване на съвременните технологии за провеждане на редовни заседания от разстояние. В случай че такъв ред бъде предвиден ще бъде успокоено и общественото безпокойство, свързано с потенциалната възможност за засягане на конституционализма в страната.    

Направените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки промени целят неговото привеждане в съответствие с измененията и допълненията на Закона за обществените поръчки, които влязоха в сила от 1 януари 2020 г., като повечето от тези промени са свързани с прилагането на Централизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“. 

В останалата си част измененията са свързани с правилата за подаване на заявления и оферти. Засягат се още и правилата за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект. Промени се въвеждат и при събирането на оферти с обява. 

Накрая, прецизират се разпоредбите, свързани със съдържанието и поддържането на списъка на стопанските субекти с нарушения. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

За концесионер на морски плаж „Градина – централен“ – част 2 в Созопол е определено „Алфа Дилеа“ ООД. Дружеството е със седалище в гр. София, а собственици на капитала му са Димитър Христов Христов, който е и негов управител и „ДЛА индъстриз лимитид“, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Република Кипър. 

За концесионер на морски плаж с общо наименование „Елените“ в община Несебър, включващ морски плаж „Елените 1“, морски плаж „Елените 2“, морски плаж „Елените – изток 1“ и част от морски плаж „Елените – изток 2“ е избрано „Мирикал“ ЕООД. 

Дружеството е със седалище в гр. София, а едноличен собственик на капитала му и негов управител е Камен Кирилов Спасов. 

„Мирикал“ ЕООД има история като изпълнител по обществени поръчки с различни общини. Сред тях са:

1. договор с Община Своге от 2015 г. за извършване на неотложни аварийно – възстановителни дейности на устой на мост на р. Батулийска в с. Батулия;

2. договор с Община Смолян от 2018 г. с предмет „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Гела, общ. Смолян“;

3. покана от 2015 г. от Столична община, район Нови искър за участие в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка и др.  

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „ресторантьор“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. 

Наредбата е на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

С нея се уреждат условията и редът:

1. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, извън населените места и селищните образувания;

2. за определяне на специалния режим на упражняване на сервитутите на линейните В и К обекти, включително редът и условията за упражняване на правата на лицата, които изграждат и експлоатират линейните В и К обекти (собствениците на водоснабдителните и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост;

3. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици при реконструкция или основен ремонт на съществуващи линейни В и К обекти, когато се променят трасето, обхватът и границите на сервитутните ивици;

4. при които в сервитутните ивици на съществуващи линейни В и К обекти могат да се разполагат допълнителни (заместващи_ проводи за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води. 

От обхвата на наредбата са изключени подводни линейни В и К обекти, разположени в морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 

_______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство", Извънредно положение

Бюлетин „Законодателство“: брой 12 (извънреден)

Днешният извънреден Бюлетин „Законодателство“: брой 12 разглежда обнародвания в „Държавен вестник“, бр. 28 от 2020 г., Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. 

Поради огромната важност на разпоредбите на закона и широкият обществен интерес, Бюлетин „Законодателство“ : брой 12 ще съдържа и подробен юридически анализ на разпоредбите на закона.

Проблемният Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. е факт. Ето ги и неговите разпоредби. 

Обсъжданият в днешния извънреден Бюлетин „Законодателство“: бр. 12 закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. С него се възлагат правомощия на министъра на здравеопазването да въвежда временни мерки и ограничения не само по Закона за здравето, но и по други закони. 

[Коментар] На практика това означава, че описаните в ЗМДВИП възможности за предприемане на противоепидемични мерки и ограничения, могат да бъдат реализирани от министъра на здравеопазването със заповед. По – голямата част от предвидените в закона мерки, обаче, така или иначе влизат в сила с неговото влизане в сила.  

С обнародвания закон, считано от 13 март до отмяната на извънредното положение се спират някои видове срокове. На първо място, това са процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Не се спират сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) и производства, свързани с други мерки за принуда.

[Коментар] Това означава, че по граждански, административни, арбитражни и изпълнителни производства няма да текат срокове за обжалване, отговори на искови молби/жалби, както и за произнасяне на компетентните органи. Тоест, най – общо казано, по изброените дела няма да има просточия, ако те не са настъпили преди влизане в сила на закона. По отношение на наказателните дела, делата по ЗЕЕЗА, както и делата, свързани с мерки за принуда, процесуалните срокове продължават да текат и това е логично, тъй като съгласно Конституцията, правото на разглеждане на наказателни дела в разумен срок е неотменимо. 

На второ място спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти. Не се спират давностните и други срокове по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. 

[Коментар] Това означава, че погасителната давност по задължения за кредити и комунални услуги няма да тече за срока на извънредното положение. Същото се отнася и за придобивната давност, която се прилага при непрекъснато владение на чужд имот. Продължава, обаче, да тече погасителната давност, предвидена за наказателно и административнонаказателно преследване. Подробна информация за давностните срокове по различните видове задължения и придобивни основания, можете да намерите в секцията „Договорно право„. 

Спират се още и сроковете: 
1. за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производство, с изключение на производството по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

2. за подаване на декларации и тяхната проверка по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; за установяване конфликт на интереси; за установяване на незаконно придобито имущество; за налагане и действия след налагане на обезпечителни мерки, както и за провеждане на производства пред съда за отнемане на незаконно придобито имущество. Не се удължава срока за подаване на декларация за имущество и интереси за предходната календарна година, който остава да бъде 15 май на настоящата;

3. за подаване на декларация за имущество и интереси по реда на Закона за съдебната власт. Не се удължава срока за подаване на декларация за имущество и интереси за предходната календарна година, който остава да бъде 15 май на настоящата.

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение всички други определени в закон срокове, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както се удължава и действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение. 

[Коментар] Така, например, ако по време на извънредното положение изтича 14-дневният срок за възстановяване на платени суми по прекратен договор за туристически пакет, то той се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение. Това означава, че туроператорът пак ще има задължение да върне парите на пътуващия, но законът му дава по – дълъг срок за това.  

Що се отнася до изпълнителните производства пред частните съдебни изпълнители, с обсъждания в днешния извънреден Бюлетин „Законодателство“: брой 12 закон се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, както и се разпорежда неналагане на запори на банкови сметки на физически лица и лечебни заведения, на трудови възнаграждения и пенсии, отстранява се възможността за налагане на обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване. Временно се спира извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица. Изключение се прави единствено за задълженията за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземанията за трудови възнаграждения. 

[Коментар] При тази формулировка на разпоредбата на закона се поставя въпроса дали спирането на изпълнителните действия се отнася и до юридическите лица, извън лечебните заведения, като отговорът е по – скоро отрицателен и предприемането на изпълнителни действия, с изключение на публичните продани и въводите във владение, по отношение на тях следва да продължи. По същия начин се поставя и въпроса дали наложените до обявяването на извънредното положение запори и други обезпечителни мерки следва да се отменят. При тази формулировка, отговорът също е по – скоро отрицателен, макар целта на закона е да съхрани средствата за живот на физическите лица, докато извънредното положение трае. Този отговор произтича и от факта, че забраната за налагане на запори и обезпечителни мерки се прилага от влизането в сила на ЗМДВИП и няма обратно действие. 

На следващо място, ограничават се нотариалните производства единствено до неотложните такива като Нотариалната камара вече е осигурила дежурни нотариуси. Техният списък можете да намерите тук

Изключително важна е разпоредбата, според която до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляване на договор и изземване на вещи. 

[Коментар] Разпоредбата има изключително значение за длъжниците по различни видове възмездни договори. Така, при забавяне на плащане, банките няма да могат да обявяват кредитите за предсрочно изискуеми и да възлагат на длъжника лихви за забава. Възнаградителната лихва продължава да се дължи, освен ако съответната банка не реши доброволно да не я прилага. Същото се отнася и за задълженията по договор за наем, например, като до отмяната на извънредното положение, ако наемателят забави плащането на дължимия наем, договорът му няма да може да бъде прекратен от наемодателя.  

Коментираният ЗМДВИП въвежда възможност за работодателите и органите по назначаване да възлагат надомна работа или работа от разстояние, независимо от съгласието на работниците. Видовете работа, които не могат да се извършват от разстояние, продължават да се осъществяват по нормалния начин. Освен това се предоставя възможност на работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя, независимо от неговото съгласие.

[Коментар] Това означава, че в случаите, в които работодателят или органът по назначаването задължи работника/служителя да работи от вкъщи или да ползва част от платения си годишен отпуск, това действие ще бъде законосъобразно и работникът/служителят няма да има възможност да възрази. 

На следващо място, временно отпадат въведените ограничения за полагане на извънреден труд и за неговата продължителност за работниците и служителите, работещи на намалено работно време, които оказват или подпомагат оказването на медицинска помощ. По отношение на полицейските органи и органите на пожарна безопасност, възможността за полагане на извънреден труд над ограниченията е поставена в зависимост от съгласие на съответния служител. Липсата на такова съгласие не е основание за търсене на дисциплинарна отговорност. 

[Коментар] Тук следва да се припомни разпоредбата на Наказателния кодекс, според която лице, което упражнява медицинско занятие, ако след като бъде поканено, не се притече на помощ на болен или на родителка без уважителна причина, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева. Ако на виновния е било известно, че болният или родилката са в опасно положение, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация. Това, означава, че ако лице, упражняващо медицинско занятие откаже да се притече на помощ на болен, поради това, че не желае да полага извънреден труд, то ще носи наказателна отговорност. 

Въвежда се определен набор от нови правомощия за военнослужещите от въоръжените сили. При условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, те ще могат съвместно и/или координирано с други органи да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно – пропускателен пункт. Военнослужещите ще имат право да извършват проверки за установяване самоличност на лице, както и да ограничават придвижването на лице, за което има данни да е нарушило карантинни мерки, до пристигане на полицейски орган. 

Към нововъдените правомощия влиза и спирането на превозни средства до пристигането на полицейски органи, ограничаването на придвижването на лица и превозни средства на контролно – пропускателен пункт, както и използването на физическа сила и помощни средства, когато това е абсолютно необходимо. В допълнение, сроковете за командироване на военослужещите за участие в операции и мисии извън територията на страната, могат да бъдат удържавани от министъра на отбраната и без съгласието на военнослужещия. 

[Коментар] Нововъведените правомощия на военнослужещите са абсолютно ненужни и възлагането на квазиполицейски функции на армията, предвид огромния административен капацитет на МВР , е неоправдано. Това се отнася до всички новопредвидени техни правомощия, тъй като се създават възможности за безконтролно засягане на основни човешки права, като правото на свобода и сигурност, в случаите, в които се ограничава придвижването на лице до пристигане на полицейски орган, предвид факта, че няма ясен критерий кога са налице „данни“, че лице е нарушило карантинни мерки, както и предвид факта, че няма предвидени никакви критерии за основателна причина за ограничаване придвиждането на лице и превозно средство през контролно – пропускателен пункт. Тези пропуски създават прекалено широки възможности за произвол. 

Не е предвиден и никакъв акт, с който да се ограничава това придвижване, извън устно разпореждане на военнослужещ, което препятства възможността за установяване законосъобразността на ограничението на свободата на придвижване. Изключение е съставянето на „двустранен протокол“ при предаването на лице, за което има данни, че е нарушило карантинни мерки, между военнослужещия и полицейския орган.  

По – нататък, временно отпадат изискванията за обвързване на месечната социална помощ с полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, както и с редовното посещаване на детска градина или училище. Изключение може да се допусне по преценка на кмета на общината по отношение на общественополезния труд, в случаите на доказана необходимост от провеждане на дезинфекционни мероприятия.  

Същото се отнася и част от изискванията за месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 – годишна възраст, които се предоставят на социално слаби семейства. Така, отпада задължението по отношение на подпомаганите деца редовно да посещават подготвителните групи в детските градини или училищата за задължително предучилищно образование, както и средните училища. Временно отпада задължението да са направени задължителни имунизации и профилактични прегледи, както и да живее постоянно в страната. 

Удължава се срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на дете до завършване на средно образование, както и на месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, които изтичат в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяната на извънредното положение. Удължаването се прави служебно и важи до края на месеца, в който е отменено извънредното положение. Същото се отнася и до още няколко категории срокове по Закона за семейни помощи за деца. 

Спира се действието на Закона за обществените поръчки, в случаите, когато се налага закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства за обезпечаване на противоепидемични мерки. Същото се отнася и за медицинските изделия, медицинската и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейностите, свързани с внедряването им. Няма да се обявяват обществени поръчки и за възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци. Въвежда се възможност за предоговаряне на срокове за изпълнение по искане на изпълнител на обществена поръчка. Този срок, обаче, не може да бъде по – дълъг от срока на действие на извънредното положение. 

[Коментар] Това решение е логично, тъй като при условията на глобална пандемия и при темповете на заразяване, процедурите по обявяването на обществена поръчка, изборът на изпълнител и потенциалното обжалване могат изключително много да забавят снабдяването на лечебните заведения с жизненонеобходими материали за оказване на медицинска помощ. От друга страна, обаче, недостатък на разпоредбата е, че липсва възможност за извършване на текущ и последващ контрол на тези дейности с цел пресичане на злоупотреби.   

На следващо място, обсъжданият в днешния извънреден Бюлетин „Законодателство“: брой 12 ЗМДВИП въвежда възможно аптеките да отпускат лекарства по рецептурна книжка без представяне на рецепта. Ще се предоставят свободно лекарствата, които са последно вписани в рецептурната книжка. Това ще важи до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.  

Освен това, въвеждат се правомощия на министъра на здравеопазването на забрани износ на лекарствени продукти. В случай на нарушение на такава забрана, нарушителят – физическо лице ще се наказва с глоба в размер на 10 000 лв. По отношение на юридическо лице ще се налага имуществена санкция в размер на 50 000 лв. За повторно нарушение се предвиждат наказания съответно в размер на 20 000 лв. и на 100 000 лв. Компетентни да съставят актове за нарушения на тази разпоредба са длъжностните лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или на директора на съответната регионална здравна инспекция. Наказателните постановления се издават съответно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или от директора на РЗИ. 

Министерският съвет ще може да възлага на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да извършва проверки на държавния резерв на зърно, месо, млечни продукти и други трайни хранителни продукти, медицинска апаратура, лекарства, медицински консумативи и спирт. Агенцията ще изготвя доклад за наличностите, както и предложения за попълването им. 

Предвижда се възможност за командироване на служители на районните здравноосигурителни каси в РЗИ и държавните здравни инспектори от РЗИ за извършване на дейности по държавен здравен контрол за срок не по – дълъг от два месеца за една календарна година. 

Министърът на здравеопазването ще може да разпореди извършване на проверки на територията на една област от държавни здравни инспектори от друга област и/или от държавни здравни инспектори от Националния център по радиобиология и радиационна защита за спазване на противоепидемичните мерки и ограничения. Тези служители ще могат да издават актове при установяване на нарушения, а наказателните постановления въз основа на тях ще се издават от директора на РЗИ, на чиято територия е извършена проверката. 

[Коментар] Така, например, със заповед на министъра на здравеопазването, на държавен инспектор от област София ще могат да се възлагат правомощия да извършва проверки и да установява нарушения на територията на област Пловдив. Наказателното постановление ще се издава от директора на РЗИ – Пловдив. 

С обнародвания закон се въвежда задължение за организиране на обучение, както и подкрепа на личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за всички ученици.  

Предвиждат се редица нови правомощия за управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които ще важат до отмяната на извънредното положение. Сред тях са:
1. да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза по смисъла на чл. 2, т. 21 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ;

2. да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения;

3. да увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от комитета за наблюдение по схемите, по които са допустими мерки в условията на извънредни ситуации.
Предвижда се възможност за намаляване на някои категории срокове. 

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя директно на кандидат, одобен от комитета за наблюдение на съответната програма, чрез приемане на неприсъствено решение по мотивирано предложение на ръководителя на управляващия орган на програмата. Същото се отнася и за кандидат, който в определен от ръководителя на управляващия орган срок отговори на одобрените критерии. 

Спира се действието на разпоредбите на чл. 26, ал. 3, 5 и 8 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвенционни фондове. 

Изменения в други закони, въведени със ЗМДВИП

С преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП са направени изменения в петнадесет други закони. Ще разгледаме само тези от тях, които представляват особено висок обществен интерес. 

Наказателен кодекс

Въведен е нов квалифициран състав на едно от общостопанските престъпления, чийто основен състав е бил последно актуализиран през 1993 г. Става дума за състава, касаещ спекулата. 

Съгласно този състав, който продаде стока на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получи за услуга възнаграждение, по – голямо от законно допустимото, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева. Според нововъведения квалифициран състав, ако това деяние бъде извършено при обявено извънредно положение (без значение с какъв акт на Народното събрание), наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. 

[Коментар] Така въведеното изменение буди недоумение, предвид факта, че от 10 ноември 1989 г. в България се прилага принципа на пазарната икономика и възможността за регулиране на цените от страна на държава са изключително ограничени. Конституцията на Република България, от своя страна, прогласява принципа на свободната стопанска инициатива, като разпорежда, че законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. Тези функции на закона в широк смисъл се осъществяват от Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. 

От друга страна, в България е действал Закон за цените, с който са се установявали общите принципи за образуване на цените на стоките и услугите, които се предлагат на вътрешния пазар и се е уреждал редът за тяхното обявяване, наблюдаване и анализ, както и контролът върху ценообразуването на онези от тях, които се регулират от държавата. Той, обаче е отменен през 1999 г., като към настоящия момент държавна регулация на цените към настоящия момент е установена за конкретни сектори, които са свързани с националната сигурност. Сред тези сектори са водоснадбителните и канализационни услуги, универсалните пощенски услуги, предоставяни от „Български пощи“ ЕАД, природния газ, електрическата и топлинната енергия, лекарствените средства и лекарствените продукти, както и тютюневите изделия.

В каталога от български подзаконови нормативни актове се открива Наредба за наблюдение и контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната, която е последно актуализирана през 1995 г. С нея се уреждат правилата и критериите при образуване, обявяване и прилагане от фирмите производители и търговците на пределните цени на стоките – обект на наблюдение от страна на правителството, съгласно списъка в приложението към нея. 

С наредбата се определя и реда за установяване на неправомерните доходи и санкциите при реализация на стоки и услуги по цени по – високи от единните фиксирани и пределни цени и надценки, утвърдени от Министерския съвет, пределите на цени, образувани в съответствие с изискванията на раздел II от наредбата, озаглавен „Образуване и прилагане на пределни цени на наблюдаваните от правителството стоки“. Тази наредба, обаче, е неприложима, първо, защото не е ясно кой закон е делегирал възможността за нейното издаване; второ, защото определеният в нея орган за контрол не съществува и трето, защото не съществува списък на единни фиксирани и пределни цени и надценки, а и в условията на пазарна икономика не следва и да съществува, поради действието на принципа за свободна стопанска инициатива.  

Връщайки се на коментара на съставите на престъпленията, свързани със спекулата, тези разпоредби остават приложими за много ограничен кръг от стоки, чийто цени подлежат на държавна регулация и които изброихме по – горе. 

По отношение на приложението на текста в частта, отнасяща се до криминализирането на продажбата на стока преди цената ѝ да бъде определена или утвърдена по установения ред, това ще означава, че ще следва да се носи наказателна отговорност за продажба на всякакви стоки, които все още не са обект на държавна регулация. Или иначе казано, който продава стоки извън горепосочените, за които вече е налице държавна регулация на цените, ще се наказва с лишаване от свобода, което, логично, представлява правен абсурд. 

От друга страна, по основния състав на анализираната разпоредба има бедна съдебна практика по дела между 1970 г. и 1989 г., след което текстът на практика не се е прилагал. И това е логично, тъй като именно от края на 1989 г. се премахва възможността за държавна регулация на цените на стоки, които не са от значение за националната сигурност. Съобразно съществуващата стара съдебна практика при реализирането на наказателната отговорност е следвало и в допълнение да се установи и „колко пари са реализирани в повече“, като липсата на това установяване е пречело на реализацията на назакателната отговорност.

На второ място, завишена е наказателната отговорност за предаване по радио, телефон или по друг начин на неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, от което са настъпили значителни вредни последици. Наказанието остава лишаване от свобода до пет години, но глобата се завишава и става в размер на десет хиляди до петдесет хиляди лева. 

[Коментар] Съгласно тази разпоредба се налагат наказания само за фалшивите сигнали за помощ, злополука или тревога. За момента няма да се реализира наказателна отговорност за „фалшиви новини“, свързани с коронавируса. 

Третата въведена редакция е техническа и с нея думата „заразителна болест“ в разпоредбата, свързана с неспасването на карантинни мерки, е осъвременена и е заменена с думата „заразна болест“. 

Кодекс на труда

В Кодекса на труда се създават редица разпоредби, които да улеснят действието на трудовите правоотношения в рамките на извънредното положение. 

На първо място, редвижда се възможност за възлагане на надомна работа и работа от разстояние без съгласието на работника/служителя, като в този случай се изменя само мястото на работа без да се изменят другите условия по трудовия договор. 

[Коментар] Тази възможност е предвидена и в тялото на закона, което прави промяната в Кодекса на труда правно – технически излишна. 

На второ място, работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни работници/служители за целия период на извънредното положение или част от него и до прекратяването му. В този случай работодателят е длъжен да не допуска работниците на работното им място. Възможно е работодателят да установи и непълно работно време. 

На трето място, когато е преустановена работата при наличието на горните условия или със заповед на държавен орган, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника/служителя без неговото съгласие, включително и на работник/служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. 

[Коментар] Тази възможност е предвидена в тялото на закона, като е поставено допълнително условие, според което без съгласието на работника/служителя ще може да се предоставя до 1/2 от платения му годишен отпуск. Така се получава колизия между тялото на закона и неговите преходни и заключителни разпоредби, с които се въвеждат измененията в Кодекса на труда. При това положение, колизията ще следва да се преодолява при приложение на принципа, че специалния закон дерогира общия, съответно ще следва да се приеме, че ще се прилагат разпоредбите на ЗМДВИП и платеният годишен отпуск ще следва да се предоставя без съгласието на работника/служителя само в размер до 1/2 от него.  

По отношение на работодателя се въвежда задължение по време на извънредно положение да разрешава ползване на платен или неплатен годишен отпуск по искане на определена категория лица. Това са бременните работнички/служителки, както и работнички/служителки в напреднал етап на лечение ин – витро; майките и осиновителките на дете до 12 – годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му; работник/служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12 – годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му; работник/служител, ненавършил пълнолетие, такъв, който има право на закрила от уволнение или който е с намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто. 

Времето, през което се ползва отпуск при горните условия се зачита за трудов стаж. 

На пето място, съгласно нововъведенията, за времето на преустановяване на работа на предприятието, част от предприятието или на отделни работници/служители при условията на извънредно положение, работникът/служителят има право на брутното си трудово възнаграждение. 

[Коментар] Обективно е предвидена възможност за защита на работниците и служителите от оставането без доходи чрез въвеждане на задължение за работодателя да заплаща брутното им трудово възнаграждение, но липсва защита за работодателите, които са били принудени да преустановят дейността си. Това може да доведе до последицата от субективна невъзможност за заплащане на възнаграждения, което пък е условие за започване на процедура по обявяване на несъстоятелност на съответния работодател по реда на Търговския закон. 

Закон за държавния служител

В Закона за държавния служител са направени еквивалентни на Кодекса на труда промени по отношение на възможността за работа от разстояние на държавните служители; задължението за предоставяне на отпуск при поискване от изброените във връзка с промените в Кодекса на труда категории служители, както и по отношение на признаването на времето за ползване на отпуска за служебен стаж.  

Закон за здравето

Направените в Закона за здравето изменения са няколко.

Първо, когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести, извън посочените в закона, министърът на здравеопазването може да разпоредби задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави. Изолацията и лечението на тези лица може да се осъществява в домашни условия, като следва да се прецени съществуващия епидемичен риск. Тази преценка се прави от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести. 

Второ, заповедта за налагане на задължителна изолация подлежи на обжалване, което, обаче не спира изпълнението. 

Трето, въвежда се конкретно неизчерпателно изброяване на противоепидемичните мерки, които могат да бъдат предприети от министъра на здравеопазването. Сред тях са временно ограничаване придвижването на територията на страдана, временно спиране или ограничаване експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите. Тези мерки могат да се предприемат само в рамките на обявено извънредно положение. 

Четвърто, отнема се възможността за отказ за провеждане на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест на контактните лица на болните от заразни болести, когато са въведени съответни противоепидемични мерки съобразно закона.

Пето, въвежда се изрична санкционна разпоредба за нарушаване на противоепидемични мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или на директор на РЗИ. Санкциите варират от 5000 лв. за физическо лице до 15 000 лв. за едноличен търговец и юридическо лице. 

Нарушенията ще се установяват с актове на държаните здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на РЗИ, на областните дирекции на МВР или от служители, определени от кметовете на общини.

[Коментар] До момента такава отговорност също съществуваше, но се прилагаше общата разпоредба на чл. 229, която предвижда санкциониране при неспазване на разпоредбите на Закона за здравето, които не са конкретно изброени в административнонаказателните му разпоредби. 

Санкциите са от 100 до 600 лв. за физическо лице, от 200 дп 600 лв. за едноличен търговец и от 500 до 2 000 лв. за юридическо лице. След влизане в сила на изменението, общата разпоредба няма да се прилага по отношение на нарушението на противоепидемични мерки. 

Остава, обаче, въпросът по какъв начин ще се прави преценката кога да се наложи административнонаказателна и кога наказателна отговорност за нарушаването на противоепидемични мерки, тъй като двата вида отговорност не могат да се кумулират. 

Съобразно общите правила за прилагане на видовете отговорност тази преценка се прави степента на обществена опасност на деянието, като за момента ще следва да се ползват общите критерии, определени в теорията и съдебната практика по подобни случаи. 

Шесто, болен от заразна болест, посочена в закона, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, посочена в закона, който откаже или не изпълнява задължителна изолация и лечение, ще се санкционира с глоба в размер на 5 000 лв. 

Същото се отнася и за всяко друго контактно лице, както и за лицата, които са влезли на територията на страната от други държави, които са отказали или не са изпълнили разпореждане за задължителна изолация, съответно лечение. Тези категории лица ще се довеждат принудително със съдействието на органите на МВР. 

[Коментар] В частта, свързана с неизпълнение на разпоредби за задължителна изолация и лечение, изпълнителното деяние по административното нарушение се припокрива с изпълнителното деяние на престъплението за неспазване на противоепидемични мерки. Поради това, тук също остава неясен въпроса кога ще се прилага наказателна и кога административнонаказателна отговорност. 

Изобщо, съществуването на тази неяснота и липсата на установени критерии за разграничаване на наказателната от административнонаказателната отговорност, както е, например, при тяхното разграничение в случаите на шофиране след употреба на алкохол, предполага реализацията на наказателна отговорност. Това, първо, обезсмисля направените изменения в Закона за здравето и второ, създава възможност за неоправдано използване на наказателна репресия. 

Седмо, контактно лице, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, ще се наказва с глоба от 50 до 500 лв. То ще се довежда принудително със съдействието на органите на МВР. 

Други изменения

С разглеждания в днешния извънреден Бюлетин „Законодателство“: брой 12 са направени единични изменения и в следните нормативни актове:

1. Кодекса за социално осигуряване;

2. Закона за хората с увреждания;

3. Закона за чужденците в Република България;

4. Закона за народните читалища;

5. Закона за вероизповеданията. Изменението не е свързано с въвеждане на изрично задължение за преустановяване провеждането на религиозни обреди;

6. Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.;

7. Закона за лечебните заведения;

8. Закона за акцизите и данъчните складове;

9. Закона за електронните съобщения. С направените изменения се въвежда задължение на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мреди и/или услуги, да съхраняват данни, необходими за установяване на идентификатор на ползваните клетки и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на заразно болните, заразоносителите и контактните лица, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение. Право да искат извършване на справка за тези данни имат Главна дирекция „Национална полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР. 

[Коментар] До момента, използването на данните, необходими за установяване на идентификатор на ползваните клетки беше възможно единствено за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, за които има подаден сигнал, че са изпаднали или може да изпаднат в положение, поставящо в риск живота или здравето му. С изменението в Закона за електронните съобщения се дава възможност на полицейските органи да установяват местонахождението на лица, които не спазват противоепидемичните мерки по местонахождението на мобилните им телефони. Целта е да се обезпечи по – лесното им издирване и принудителното им въдворяване за изолация и лечение. 

Удължават се сроковете по множество данъчни закони, както и сроковете по Закона за предучилищното и училищното образование. 

Удължава се и срока на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на моторно превоздно средство, които изтичат в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г. с шест месеца. Нови документи могат да се издадат при поискване на лицето и преди изтичането на удължения срок на валидност. 

За времето на действие на извънредното положение се преустановяват плановите ремонти, свързани с преустановяване на преноса на електрическа енергия. Такива могат да се извършват само за отстраняване на възникнали аварии. 

Удължават се сроковете за заплащане на дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти от 10 на 20 дни. Сроковете могат да бъдат променяни със заповед на министъра на енергетиката по предложение на Националния оперативен щаб. 

На по – голямата част от разпоредбите на ЗМДВИП се прилага обратно действие и те влизат в сила, считано от 13 март 2020 г. Изключение е въведено за:

1. спирането на публичните продани и забраната за налагане на запори;

2. измененията в Наказателния кодекс;

3. разпоредбата, отнасяща се до възложителите, за които не е възнинало задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;

4. разпоредбите, свързани с удължаване на различните срокове по данъчните закони и по Закона за предучилищното и училищното образование, както и относно съхраняваните в държавния резерв количества етилов алкохол;

5. измененията в Закона за електронните съобщения;

6. измененията в Закона за държавната собственост. 

Тези разпоредби влизат в сила, считано от днес, 24.03.2020 г. 

 

_________________________________________________________________

Информация за различните видове права, задължения и средства за защита в условията на извънредно положение, можете да намерите в секцията „Извънредно положение.   

Останалите броеве на електронния законодателен бюлетин, поддържан от Адвокатска кантора „Петкова, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“ : брой 11

Днешният Бюлетин „Законодателство“ : брой 11 обхваща законодателните и други промени, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 24 и 25 от 2020 г. Периодът е 14.03. – 20.03.2020 г. 

Бюлетин „Законодателство“ : брой 11
„Държавен вестник“, бр. 24 от 2020 г.

С коментирания брой на „Държавен вестник“ са обнародвани две изменения в подзаконови нормативни актове.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Според направените изменения, за всички заявления, подадени и одобрени в рамките на 12 месеца, считано от датата на влизането в сила на Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/132 на Комисията от 30 януари 2020 г. максималният размер на финансовата помощ е както следва:

1. по мярка „Популяризиране в трети държави“: 60 на сто от стойността на допустимите разходи;

2. в допълнение към горната помощ и след одобрение от страна на Европейската комисия може да се предоставя и държавна помощ до още 20 на сто от допустимите разходи.

В случаи те по т. 1 кандидатът за предоставяне на финансова помощ участва във финансирането с минимум 40 на сто от стойността на допустимите разходи, а в случаите на т. 2 – с минимум 20 на сто от стойността на допустимите разходи.

Промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки и/или популяризират сортови вина без ЗНП/ЗГУ, могат да получат само финансова помощ от ЕФГЗ до 60 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна помощ.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Измененията касаят изключително заетите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия. Поради това не представляват широк обществен интерес.

Бюлетин „Законодателство“ продължава с отразяване на законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 25 от 2020 г. Това е редовният петъчен брой, публикуван на 20.03.2020 г. 

Измененията са свързани с добавяне в обхвата на закона и разпоредбите на Парижкото споразумение, Регламент (ЕС) 2018/842 и Регламент (ЕС) 2018/841.  

С направените изменения се запазва безплатното разпределение на квоти за индустрията. До 2030 г., за отрасли и подотрасли, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии безплатните квоти ще бъдат в размер на 100%. 
За отраслите и подотраслите, които могат да прехвърлят голяма част от разходите за квоти в крайния продъкт, се разпределят безплатно квори в размер на 30%. 

Питането е отправено към заместник министър – председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключовите области. 

С обнародваното решение се въвежда задължение на заместник министър – председателя по икономическата и демографската политика да представя всяко тримесечие писмена информация за хода на преговорите между правителството, работодателите и синдикатите, целящи договаряне на мерки за реформи. Тази информация Марияна Николова следва да предоставя на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на община Септември, област Пазарджик на 14 юни 2020 г. 
Частичният избор се налага, поради това, че по отношение на досегашния кмет Марин Рачев е установен конфликт на интереси.  

Наличието на такъв конфликт е окончателно потвърдено от страна на Върховния административен съд. Причината е заповед на Марин Рачев за промяна предназначението на имот в рамките на управляваната от него община за построяване на хотел от страна на дружество, собственост на неговата майка. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив на 14 юни 2020 г. 
Изборът се налага, поради това, че досегашният кмет е починал. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик на 14 юни 2020 г. 
Изборът се налага, поради това, че избраният кмет не е прекратил търговската си дейност в законоустановения едномесечен срок от избирането му. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище на 14 юни 2020 г. 

Изборът се налага, поради това, че избраният кмет не е прекратил търговската си дейност в законоустановения едномесечен срок от избирането му. 

Измененията не представляват обществен интерес. Те касаят промени в изискванията, свързани с начина на съхранение на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.  

Промените са свързани с осигуряване на възможност на заседанията на Министерския съвет да се осъществяват дистанционно. 

Основните изменения са свързани с въвеждане на нови разпоредби. 

На първо място, според нововъведенията, в случай че до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, доставчикът не се снабди с фактура за доставка и удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, ще се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. 

На второ място, въведена е разпоредба, свързана с деклариране и отчитане при прилагане на режим складиране на сроки до поискване. Съгласно измененията, всяко данъчно задължено лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, следва да води специален електронен регистър по образец съгласно приложение № 39 от правилника. 

На трето място, създава се задължение за уведомяване при доставки, предназначени за континенталния шелф и изключителната икономическа зона. 

Въвеждат се и множество изменения в приложенията към правилника. 

Наредбата е издадена от министъра на енергетиката. 

С нея се определят редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната система, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа, за прекратяване на топлоснабдяването, за спиране на топлоподаването и за прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, както и видът, условията и редът за предоставяне на гаранции от доставчиците на топлинна енергия по сключваните от тях сделки с топлопреносното предприятие. 

_______________________________________________________________________

Останалите броеве можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 10

Бюлетин „Законодателство“: брой 10 разглежда законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник„. Периодът е 06.03. – 14.03.2020 г.

Предвид обявеното извънредно положение в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 10 ще бъдат публикувани четири броя на Държавен вестник за посочения период.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10
Държавен вестник, бр. 20 от 2020 г.

Повечето нормативни актове, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 20 от 2020 г. са на подзаконови и са издадени от Министерския съвет.

Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

С посоченото решение се приема доклада на Временната комисия.

Самият доклад е в размер на 55 страници. Пълният му текст можете да намерите на сайта на Народното събрание.

Постановление № 36 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.

Допълнителните разходи са в размер на 10 800 000 лв., от които 6 118 000 лв. се предвиждат за персонал във връзка с необходимостта от осигуряването на достатъчен човешки ресурс за преброяването на населението през 2021 г.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет.

Постановление № 37 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.

Допълнителните разходи са в размер на 10 000 000 лв. и се предвиждат по бюджета на Министерството на вътрешните работи. Тези средства са предвидени за финансовото обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет.

Постановление № 38 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

Първото изменение е в Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“. Промените са кадрови и са свързани както с числеността на персонала, така и с функциите на някои от административните звена.

Второто изменение е в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Тук измененията също са кадрови и касаят както числеността на персонала, така и функциите на определени административни звена.

Постановление № 39 от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие

Според основните изменения:

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие могат да извършват:

1. търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт; в предмета на дейност на търговеца или в дейността на юридическото лице трябва да е вписано осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие;

2. дружества по Закона за задълженията и договорите, когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях.

Вписването в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали, се извършва въз основа на писмено заявление по образец с посочен ЕИК (БУЛСТАТ) за служебна проверка на статуса на търговците и проверка на дружества по Закона за задълженията и договорите за извършване на съответната икономическа дейност съгласно класификатора за икономическите дейности.

Не се извършва вписване в регистъра, а извършеното вписване се заличава служебно, като се отбелязва в регистъра в срок до 14 дни от настъпването на някое от следните обстоятелства:
1. когато някой от документите, изисквани съгласно наредбата, е признат за недействителен;

2. когато физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорните съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата, са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система съгласно Наказателния кодекс;

3. по молба на регистрираното лице;

4. при обявяване в ликвидация, в несъстоятелност, при заличаване на търговеца от търговския регистър или дружество по Закона за задълженията и договорите в регистър БУЛСТАТ;

5. при смърт на физическото лице – търговец.

За вписването в регистъра на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение съгласно приложение № 2. Копие от удостоверението се съхранява на видно място във всеки търговски обект или ателие.

Постановление № 40 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 7 000 000 лв. и се предоставят по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. Те се отпускат с цел гарантиране на готовност за профилактични и противоепидемични действия и ефективен отговор на създадената епидемична ситуация с COVID – 19.

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Решение № 145 от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас – запад“, община Несебър, област Бургас

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея.

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер.

Срокът на концесията е 20 години.

Решение № 146 от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас

Горното се отнася и за морски плаж „Златна рибка“.

Поправка в Постановление № 29 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Поправката касае допусната техническа грешка в § 2 от постановлението.

Решение № 149 от 2020 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността

Както се вижда от наименованието на решението, 7 юли ще бъде професионалния празник на специалистите по връзки с обществеността.

Наредба № 8121з-247 от 2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 г.

С наредбата се уреждат условията и редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР) за учебната 2020/2021 г. 

Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2020/2021 г. ще се извършва по специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на обучение съгласно таблица № 1.

Решение № 89 на Комисията за регулиране на съобщенията от 2020 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Според въведените изменения,

Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, предлагат на потребителите – физически лица, най-малко един план за телефонни услуги с включено време за разговори с географски и/или мобилни номера, в които се включват и разговори с номера след код 700, за всяка една от следните услуги, ако такива се предлагат:
1. мобилна телефонна услуга на абонаментен план;
2. фиксирана телефонна услуга на абонаментен план;
3. предплатена мобилна телефонна услуга;
4. предплатена фиксирана телефонна услуга.

Държавен вестник, бр. 21 от 2020 г.

И тук, основните изменения, които отбелязваме в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 10, са в по – голямата си част в подзаконови актове на Министерския съвет.

Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Направени са множество промени, които не представляват особен обществен интерес. Те се отнасят до стратегическото планиране на регионалното развитие и обхванатите от нея концепции, стратегии и планове, до съдържанието на националната концепция за регионално и пространствено развитие, плановете за интегрирано развитие на общини, както и до състава и представителството на регионалните съвети за координиране.

Указ № 50 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за освобождаване на генерал Андрей Боцев от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 27 февруари 2020 г.

Генерал Боцев беше назначен на длъжност „началник на отбраната“ през март 2017 г. Преди това е бил командир на Сухопътни войски. Той почина на 27 февруари.

Указ № 51 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за посмъртно награждаване на ген. Боцев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове. Наградата се дава за цялостната му дейност по развитието и укрепването на Българската армия и приноса му за националната сигурност на Република България.

Постановление № 41 от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация

Промените не представляват обществен интерес, тъй като касаят условията и реда за взимане на решение за използване на криптографски средства за криптографиране на класифицираната информация и въвеждането им в експлоатация.

Постановление № 42 от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Основните промени касаят издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги.

Според въведените изменения, тези от тях, които създават централни звена за контакт, следва да предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Българската народна банка определен набор от документи и информация във връзка със създаването на централно звено за контакт. Те са:

1. наименование/име, седалище и адрес на управление на лицето, определено за централно звено за контакт, съответно име и адрес на територията на страната на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;

2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ, съответно дата на раждане и номер на документ за самоличност на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;

3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт, ако лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, не е техен служител;

4. данни за контакт с централното звено за контакт.

Освен това, издателите на електронни пари и техните представители се задължават да прилагат допълнителни мерки, включващи мерки за разширена комплексна проверка, в ситуации с по – висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари. Видът, степента и обемът на прилаганите мерки се съобразяват с установения риск

С направените изменения се възлага и задължение на членовете на адвокатските колегии, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт – счетоводители да представят декларации, че са запознати с вътрешните правила на професията срещу мерките за изпирането на пари. Това следва да се случи в 14-дневен срок от публикуването им са сайтовете на съответния орган. 

Решение № 161 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Дяволска река 1“, община Приморско, област Бургас

Определеният концесионер е „Луксор Прим“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. София и е с капитал 2 000 лв. Негов едноличен собственик е Борислав Желязков. Според публикации в медиите той е бивш борец с прякор Боби Манекена.

Решение № 162 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Варна-централен“, община Варна, област Варна

Определеният с решението концесионер е „Лазурен бряг 91“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 50 000 лв. Негов едноличен собственик е „Литъръл инвест“ ЕАД. Дружеството е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 50 000 лв. Негов едноличен собственик е „Мпм Груп“ ЕООД. Представител на дружеството е Галина Димитрова, която е и част от Съвета на директорите. Останалите двама души в него са Светослав Пенев и Иван Огнянов. „Мпм Груп“ ЕООД също е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 5 000 лв. Негов едноличен собственик е Петко Миланов Тодоров.

Управители на дружеството – концесионер са Галина Димитрова и Светослав Пенев.

Интересен факт за „Лазурен бряг 91“ ЕООД, избрано за концесионер на морски плаж „Варна – централен“ е, че през 2007 г. е избрано за концесионер на морски плаж „Аспарухово“. Концесията, обаче, е била предсрочно прекратена през 2016 г. През 2016 г. са прекратени няколко концесии, повечето заради неплащане на концесионната такса. По отношение на „Лазурен бряг 91“ ЕООД, обаче, не се посочва конкретна причина за прекратяването.

Решение № 163 на Министерския съвет от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Силистар“, община Царево, област Бургас

С откриването на процедурата за възлагане на концесия се открива и приема на инвестиционните предложения.

Определеният срок на концесията е 20 години.

Решение № 164 на Министерския съвет от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Бутамята“, община Царево, област Бургас

С откриването на процедурата по възлагане на концесия се открива и приема на инвестиционните предлоцения.

Определеният срок на концесията е 20 години.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Измененията са кадрови и касаят изключително служителите във ведомството. Те се състоят в промяна на числеността на неговия персонал. Възлагат се и някои допълнителни функции на определени административни звена.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

Измененията касаят изключително инвестиционните посредници и веригите от инвестиционни посредници, поради което не представляват особен обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

Според измененията банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната и другите депозитни институции ще следва да предоставят месечни отчети чрез статистически форми пред БНБ на определени категории информация, уредени в наредбата.

Определение от 29 януари 2020 г. по административно дело № 118 от 2020 г.

Делото е образувано пред Върховния административен съд (ВАС) по жалба, подадена от „Варна Пропърти“ ЕООД срещу Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна, с която се одобрява окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна.

С определението, ВАС:

1. Спира действието на одобрения със Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“ в графичната част, която предвижда поставянето на бариери на два входа от бул. Княз Борис I и поставяне на забранителни пътни знаци В2, забраняващи влизането в двете посоки на моторни превозни средства на територията, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.

2. Спира действието на утвърдените със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“, в частта за местността Салтанат, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.

3. Отхвърля искането за спиране на действието на одобрения със Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“ и на утвърдените със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“ в останалата част.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред 5 – членен състав на ВАС.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10
„Държавен вестник“, бр. 22 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10 продължава с извънредния петъчен брой на „Държавен вестник“, с който беше обявено извънредно положение на територията на страната с цел ограничаване разпространението на коронавируса (COVID – 19). Въпреки това, в този брой има още няколко публикувани изменения.

Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)

Решението е на Народното събрание. С него се приема годишната му работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2020 г.

Програмата съдържа седем тематични области, както следва:

1. Европейски зелен пакт;
2. Европа, подготвена за цифровата ера;
3. Икономика в интерес на хората;
4. По – силна Европа на световната сцена;
5. Утвърждаване на европейски начин на живот;
6. Нов тласък за европейската демокрация;
7. Отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство.

С тази програма се въвеждат конкретни законодателни и незаконодателни инициативи, свързани с тематичните области.

Решение за обявяване на извънредно положение

Това е и най – важната новина от петък, 13 март 2020 г. За първи път в новата българска история Народното събрание се възползва от конституционно определените си правомощия да обяви извънредно положение.

То действа върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. С решението се възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19.

Към настоящия момент тези мерки се предприемат със заповеди на министъра на здравеопазването. Можете да следите мерките, предприемани от правителството на сайта на Министерството на здравеопазването.

Указ № 52 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е издаден за освобождаване на Катя Илиева Делева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана.

Указ № 53 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Катя Делева, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана е назначен Красимир Димитров Стефанов.

Указ № 54 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн е освободен Александър Борисов Олшевски.

Указ № 55 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Александър Олшевски, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн е назначен Димитър Иванов Абаджиев.

Указ № 56 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа от длъжността извънреден пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар се Метин Хюсеин Казак.

Указ № 57 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Метин Казак, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар е назначен Пламен Станков Делев.

Постановление № 43 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 1 500 000 лв. Те се предоставят за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

С тези средства Министерството на здравеопазването следва да финансира и мерките и дейностите по дезинсекционна обработка срещу комари по поречието на р. Дунав съгласно Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г.

Решение № 175 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Крайморие“, община Бургас, област Бургас

Определеният концесионер е „Булсевън“ ЕООД със седалище в гр. Бургас. Капиталът на дружеството е в размер на 20 лв. Негов едноличен собственик е Николай Колев Димитров.

Решение № 176 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Приморско-юг“, община Приморско, област Бургас

Определеният концесионер е „Луксор Прим“ ЕООД. Повече информация за дружеството и неговия собственик дадохме по – горе. Същото дружество е определено за концесионер на морски плаж „Дяволска река 1“.

Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Спогодбата се прилага за:

1. за данъци върху дохода, налагани от едната договаряща държава или нейни политически подразделения или органи на местна власт, независимо от начина, по който се събират;
2. за всички идентични или подобни по естеството си данъци, които са въведени след датата на подписване на Спогодбата като допълнение или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на договарящите държави ще се уведомяват взаимно за всички съществени изменения, извършени в съответните им данъчни закони.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Тайланд за взаимно освобождаване от изискванията за визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти

Разпоредбите на това Споразумение се прилагат за притежателите на дипломатически или служебни паспорти, издадени от правителството на Република България и на дипломатически или официални паспорти, издадени от правителството на Кралство Тайланд.

Решение № 90 за изменение на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите.

С изменението в чл. 1 се добавят следните две изречения:

Целта на Банката може да бъде осъществявана при същите условия също и в Монголия. Съобразно с това всяко позоваване в това Споразумение и в неговите приложения на „централно- и източноевропейски страни“, „страни от Централна и Източна Европа“, „страна получателка (или страни получателки)“ или „получаваща страна-членка (или получаващи страни-членки)“ ще се отнася и за Монголия.

Решение № 137 за изменение на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите.

С него текстът на чл. 1 се изменя изцяло, както следва:

Целта на банката е, като допринася за икономическия прогрес и възстановяване, да благоприятства за прехода към открита пазарно ориентирана икономика и да подкрепи частната и предприемаческата инициатива в страните от Централна и Източна Европа, съблюдаващи и прилагащи принципите на многопартийна демокрация, плурализъм и пазарна икономика.

Целта на банката може да бъде осъществявана при същите условия в Монголия и страните членки от Южното и Източното Средиземноморие, по решение на банката, взето с положителния вот на най-малко две трети от управителите, представляващ не по-малко от три четвърти от общия брой гласове на членовете.

Съобразно с това всяко позоваване в това Споразумение и в неговите приложения на „централно- и източноевропейски страни“, „страни от Централна и Източна Европа“, „страна получателка (или страни получателки)“ или „получаваща страна членка (или получаващи страни членки)“ ще се отнася за Монголия, както и за всяка такава страна в Южното и Източното Средиземноморие.

Решение № 138 за изменение на чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите и касае специалните фондове.

Държавен вестник, бр. 23 от 2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 10 продължава с отразяване на прецедентния съботен извънреден брой на „Държавен вестник“. С него се обнародват спешните законодателни изменения в Закона за здравето и Наказателния кодекс. Има и няколко странични изменения.

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

С обнародваните изменения се разширява обхвата на противоепидемичните мерки, който министърът на здравеопазването може да приема в условията на обявено извънредно положение. Така, тези мерки могат да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави. Изключение се допуска единствено за гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.

Завишава се санкцията за болните от заразна болест, които откажат задължителна изолация и лечение. Така, съобразно измененията, глобата ще бъде в размер на 5 000 лв. Въведено е задължение за изолация и лечение и за контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест. При отказ от негова страна, санкцията отново е в размер на 5 000 лв.

Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, се въвежда изключение от правилата на Закона за обществените поръчки при закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение.

Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Във връзка с обявеното извънредно положение, поради необходимостта от ограничаване разпространението на коронавируса бяха направени изменения и в Наказателния кодекс.

Тези промени са в чл. 355, ал. 1 и 2, чийто разпоредби уреждат наказателната отговорност за нарушаване на карантинни мерки.

В ал. 1, която е основен състав на престъплението се криминализира нарушаването и на правилата и мерките, издадени за предотвратяване разпространението или появяването на заразителна болест по хората. Завишават се значително предвидените наказания – от алтернативно предвидените пробация или глоба, наказанието става кумулативно лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

В ал. 2, която е квалифициран състав на престъплението, се добавят два допълнителни признака от обективна страна. Така, по – високи ще бъдат наказанията, ако деянието по ал. 1 е извършено по време на пандемия или на извънредно положение, свързано със смъртни случаи. Наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петнадесет хиляди лева.

Подробен анализ на измененията можете да видите в научно – практическата секция на правния портал lex.bg. Автор на статията е адв. Силвия Петкова, а заглавието е „Коронавирус. Лишаване от свобода за нарушаване на карантина„.

Решение на Народното събрание за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

За управител на НЗОК е избран проф. д – р Петко Ненков Салчев.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

Измененията касаят изключително заетите във ведомството и не представляват обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

С измененията се въвежда нов вид декларация. Тя се представя от законните представители на търговците или юридическите лица с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 9

Добре дошли в новото издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 9. В него ще научите законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 28.02. – 06.03.2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 9 също разкрива особеност спрямо предходните издания. В него е отразен единствено петъчният, редовен брой на Държавен вестник. Това е така, тъй като тази седмица не е издаван друг, извънреден брой – нещо, което се случва сравнително рядко.

Бюлетин „Законодателство“: брой 9
Държавен вестник, бр. 19 от 2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 9, за разлика от предходното издание, не разкрива особено интересни законодателни изменения. Нека, обаче, все пак да видим какви промени са представили законодателната и изпълнителната власт в законовите и подзаконовите нормативни актове.

Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание

Процедурните правила уреждат условията и реда за:


1. предлагане на омбудсман и представяне на документите на кандидатите. Така, предложения за омбудсман могат да правят народни представители, парламентарни групи и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. В предложенията се съдържат мотиви, с които се аргументират високите морални качества на кандидата и опитът в сферата на правата на човека;

2. публично оповестяване на документите. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването.

3. извършване на предварителна проверка за принадлежност на кандидата към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

4. изслушване на допуснатите кандидати. То се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека и се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание;

5. избор на омбудсман от Народното събрание. Заседанието по провеждане на избора също се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание;

6. подаване на различни видове декларации. Избраният за омбудсман подава пет различни декларации.

Декларация по повод 150 години от създаването на Българската екзархия

Декларациите на Народното събрание са част от актовете, които то може да приема. Те са вид политически декларации, с които мнозинството изразява мнението си по определени въпроси от обществен интерес.

В конкретния случай декларацията е тържествена.

Указ № 46 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Насрочването на нов избор се налага, поради това, че Върховният административен съд е обявил редовният избор за недействителен.

Указ № 47 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа за заместник – началник на Националната служба за охрана се назначава полк. Милен Анчев Русев.

Полковник Русев е служител на Националната служба за охрана от 1993 г. насам.

Указ № 48 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа, считано от 2 март 2020 г., се освобождава от военна служба бригаден генерал Веселин Стоянов Стоев.

До момента, бригаден генерал Стоев изпълняваше длъжността административен ръководител на Военно – апелативната прокуратура.

Постановление № 30 на Министерския съвет от 2020 г. за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Направено е едно единствено допълнение. Според него,

Притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по – голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Започнатите и недовършени към влизането в сила на това постановление процедури за увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, се довършват при новите условия.

Постановление № 31 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 10 440 000 лв. С тази сума се увеличават разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Растениевъдство“.

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Постановление № 32 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 25 000 000 лв. Те са предназначени за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища. Те ще бъдат определени в списък, утвърден от министъра на образованието и науката.

Постановление № 33 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.

Общият размер на допълнителните разходи/трансфери е в размер на 40 млн. лева. Те са предназначени за:

1. Община Пловдив – 37 млн. лв. за ремонт, изграждане и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Пловдив;
2. Община Шумен – 3 млн. лв. за ремонт и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Шумен;
3. съдебната власт – размер 5 млн. лв. за Прокуратурата на Република България – за обезпечаване изпълнението на функцията на Бюрото по защита при главния прокурор.

Любопитно!!! Бюрото за защита е самостоятелна организационна структура при главния прокурор. Той назначава неговия директор и служителите в него. Функциите на Бюрото са свързани с осигуряване на специална защита от страна на държавата на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и на лица, пряко свързани с тях, когато не могат да бъдат защитени със средствата, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Такива лица са, например свидетелите по наказателни производства.

Постановление № 34 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите

С изменението се променя размера на частта от продажбата цена на дървесината, която Южноцентралното държавно предприятие трябва да внесе във Фонд „Инвестиции в горите“. От 13 лв. за куб. м дървесина размерът се променя на 8 лв. за куб. м дървесина.

Постановление № 35 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Основното изменение касае въвеждането на ново приложение, с което се уреждат видовете нередности и съответстващите процентни показатели за финансови корекции. Нередностите касаят нарушения при възлагането на обществени поръчки.

Решение № 127 на Министерския съвет от 2020 г. за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса

Решението касае въвеждането на изменения в Списъка на републиканските пътища, за ползването на които се изисква винетка.

Такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) не се заплаща за участъците от републиканските пътища, попадащи в границите на населените места, трайно обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища, попадащи в границите на населените места, както и за участъци от някои републикански пътища, попадащи в територията на Столична община и на Община Варна. Конкретните пътища, които са изключени от обхвата на задължението за закупуване на винетка са отразени в решението.

Решение № 138 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас

Избраният за концесионер на морски плаж „Сарафово“ е „М и П Мениджмънт“ – ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 102904978.

За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават.

Срокът на концесията е 20 години.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Промените не представляват обществен интерес, тъй като касаят притежателите на разрешението за употреба на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Решение № 11631 от 31 юли 2019 г. по административно дело № 11311 от 2017 г.

Производството е образувано пред Върховния административен съд по жалба на Община Мъглиж, насочена срещу задължително тълкуване на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на оспореното от него задължително тълкуване поради приемането му при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон.

С решението си е оставил частично без разглеждане жалбата с недопустимата ѝ част, поради липса на пряк и личен правен интерес от оспорване. В допустимата ѝ част, жалбата е приета за основателна.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на изданието, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.