Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Търговско и корпоративно право

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Търговско и корпоративно право

Непарична вноска в капитала на търговско дружество /апорт/.

Непарична вноска в капитала

Непарична вноска в капитала на търговско дружество /апорт/. Правно основание и начин на извършване Когато се пристъпи към учредяване на търговско дружество или се вземе решение за увеличение на капитала на вече учредено търговско дружество е необходимо съдружниците да внесат в дружеството някакво имущество, срещу което ще придобият членствени права при регистрацията или съответно от частта за увеличаване на капиталa. Имуществото на всяко едно търговско дружество се формира от два вида вноски - парични и непарични. Проблем в разбирането на същността на паричните вноски няма - внася се по набирателна сметка или по сметката на дружеството определена сума пари, след което се...

Continue reading

Дружество с променлив капитал – адвокат търговско право

Дружество с променлив капитал

През юни месец на 2023 г. беше гласувано на второ четене изменение в Търговския закон. С това изменение беше създаден нов вид търговско дружество - дружество с променлив капитал. Измененията бяха обнародвани в Държавен вестник бр. 66 от 01.08.2023 г. Най- вече старт ъп общността от инвеститори има нужда от подобна форма на гъвкава правна организация. Концепцията, която стои зад създаването на дружество с променлив капитал е да се осигури лесен и достъпен начин да се правят инвестиции от трети лица в едно дружество, като едновременно се защити както интереса на инвеститора, така и интереса на лицата, ангажирани по - устойчиво...

Continue reading

Изключване на съдружник от ООД. Адвокат по търговско право

Изключване на съдружник от ООД

Изключване на съдружник от ООД. Как и кога? В живота много честно между приятели и колеги възникват противоречия и след това те повече не могат да работят заедно. Съвсем възможно е това да се случи и между съдружници в дружество с ограничена отговорност. Не са редки и хипотезите, когато след учредяването на дружеството някой от съдружниците променя своята лична бизнес стратегия. Това води до извършване на действия от негова страна, с които директно зстрашава интересите на дружеството. Тези хипотези са отчетени от законодателя, който е предвидил възможност за изключване на съдружник от ООД при наличието на специално предвидени в закона хипотези. В тези...

Continue reading

Неправомерно използване на търговско наименование. Как да се защитим?

Търговско наименование

С все по-динамичната пазарна обстановка и развиващи се търговски взаимоотношения, неизбежно се стига до ситуации на неправомерно използване на търговско наименование. Какво представлява правото на търговско наименование? Съгласно нашето и европейското законодателството, наименованието, под което едно дружество се е регистрирало и упражнява своята дейност, се ползва със засилена закрила от недобросъвестното му използване от други лица. Търговецът разполага с тази защита, независимо от това дали наименованието му е регистрирано като търговска марка. Правото на наименование /или както се нарича в закона правото на фирма/ е изключително право на търговеца, който го регистрирал, да го използва в цялостната си дейност – в отношенията с...

Continue reading