Административно право

Камери за скорост – как да оспорим електронен фиш

В контекста на правото на личен живот, за което говорихме в статията „Заснемане без наше съгласие“, днес ще обърнем по – специално внимание на електронните фишове, издадени по снимка от камери за скорост.

Камери за скорост – правна уредба

Както споменахме в предходната статия, Конституцията и Европейската конвенция за защита правата на човека защитават правото на личен живот. Тези актове, обаче, предвиждат и някои изключение от забраната за заснемане без наше знание или съгласие. Такова изключение ще е налице, ако заснемането е предвидено в закон. Поради това камерите за скорост попадат в обхвата на това изключение.

До средата на януари 2018 г. беше задължително да са налице предупредителни знаци, обозначаващи местата, на които са поставени камери за скорост. В по – голямата част от случаите в практиката, съдът отменяше електронни фишове, само на основание липса на знак за наличие на контрол чрез камера за скорост. Считано от 16.01.2018 г., обаче, министърът на вътрешните работи направи промяна в наредбата, отнасяща се до т.нар. автоматизирани технически средства и системи (АТСС), като отмени изискването за поставяне на предупредителни знаци.

И така излиза, че в този случай не само можем да бъдем заснети без наше знание и без наше съгласие. Можем още и да бъдем санкционирани, ако от това заснемане е видно, че сме нарушили правилата за движение по пътищата.

Как да се защитим?

Електронният фиш представлява административен акт като всеки и поради това подлежи на обжалване пред съда. Жалбата следва да се подаде в 14-дневен срок от получаването на фиша. Ако срещу фиша е подадено възражение, този 14-дневен срок започва да тече от съобщаване на отказа за анулирането му.

N.B. Законът за движението по пътищата предвижда една поощрителна разпоредба. Съгласно тази разпоредба, ако глобата по електронния фиш бъде платена в горните срокове, дължи се само 70% от нея. С цел по – голяма събираемост на глобите и за стимулиране на нарушителите да не обжалват пред съда, законът предвижда още едно изключение. Ако електронният фиш бъде обжалван пред съда и потвърден, 30% намаление на глобата отпада. Тя ще бъде дължима в пълен размер.

Основания за отмяна на електронен фиш

Първото основание за отмяна на електронния фиш е липса на някой от задължителните му реквизити. Той трябва да съдържа данни за:

  1. териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението;
  2. мястото, датата, точния час на извършване на нарушението;
  3. регистрационния номер на моторното превозно средство;
  4. собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението;
  5. нарушените разпоредби;
  6. размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното ѝ заплащане.

Липсата, на което и да било от тези обстоятелства прави електронния фиш незаконосъобразен. Такъв фиш със сигурност ще бъде отменен от съда.

Второ, Наредба №8121з-532 от 2015 г. предвижда особени правила за използване на АТСС и неспазването, на което и да е от тях е основание за отмяна на електронния фиш. Съгласно тези правила за осъществяване на контрол на участниците в движението по пътищата се използват АТСС, пуснати на пазара и/или в действие по реда на Закона за измерванията, притежаващи удостоверение за одобрен тип и вписани в регистъра на Българския институт по метрология. Преди пускане в експлоатация АТСС преминават първоначална проверка. След изтичане срока на първоначалната проверка АТСС преминават последваща проверка от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Така, ако в рамките на образуваното дело, административно наказващия орган не успее да представи напр.
Удостоверение за одобрен тип средство за измерване за съответните камери за скорост, съдът ще отмени електронния фиш.

Други изисквания

Следващо изискване, за да бъде законосъобразно издаването на електронния фиш е за всяко използване на мобилно АТСС за контрол да е попълнен протокол. Този протокол се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол. При контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и краят на контролирания участък. При временно разположени на участък от пътя камери за скорост протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда. Непредставянето на такъв протокол от страна на административно наказващия орган е основание за отмяна на електронния фиш.

Важно!

Обърнете внимание дали във фиша не пише, че глобата Ви се налага вследствие на заснемане от мобилна камера за скорост. Ако е така, електронният фиш ще бъде отменен. Това обстоятелство произтича от факта, че в случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите се спират на място и им се издава съответния акт/фиш на хартия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *