Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

Мартин Костов

Мартин Костов

Адвокат

Мартин Костов е адвокат по гражданско, търговско и административно право от Софийска адвокатска колегия с богат опит в процесуалното представителство пред съдилища и различни държавни органи, а така също и във воденето на преговори и постигането на споразумения. Той е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като завършва висшето си образование през 2014 г.

Преди това учи в търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в град Стара Загора, където получава диплома в паралелка със специалност „Икономика, управление и финанси на търговията“ . Придобитите знания в сферата на счетоводството и икономиката намират приложение в търговско правните казуси в неговата адвокатска практика. Още по време на следването си в Юридическия факултет придобива много практически умения и опит, защото работи в кантората на един от най- големите частен съдебен изпълнител в страната, а след това и в адвокатски кантори.

От 2016 г. в своята адвокатска практика придобива задълбочени познания във воденето на преговори, постигането на споразумения и процесуално представителство по граждански и търговски спорове пред съдилищата. През 2020 г. успешно завършва курс за следдипломна квалификация по въпросите на арбитражното производство към Българска търговско-промишлена палата, а също и други следдипломни квалификационни курсове в различни сфери на гражданското и търговското право.

В адвокатската си практика има изключително богат опит като процесуален представител по различни търговски, граждански и административни дела.

Сфери на компетентност:

  • Представителство при сключване на сделки с недвижими имоти и вещноправни спорове и регулация на етажната собственост;
  • Банково право и бързи кредити;
  • Семейно и наследствено право, включително и защита от домашно насилие;
  • Договорно, корпоративно и дружествено право;
  • Застрахователно право
  • Принудително изпълнение и проблеми с части съдебни изпълнители;
  • Трудово право;
  • Представителство и защита по граждански, търговски и административни дела

Контакт: