Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Разрешение за работа и пребиваване

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Разрешение за работа и пребиваване

Кога е необходимо издаването на разрешение за работа и пребиваване?

В условията на съвременния глобален и мултукултурен свят е необходимо осигуряването на възможности за улеснено преминаване от една държава в друга, както и за трайно трудово установяване в страна, различна от страната по произход. Едновременно с това, острият недостиг на работна ръка, особено на неквалициран и нискоквалифициран персонал, изисква приемането и прилагането на облекчени процедури за издаване на разрешение за работа и пребиваване на граждани на трети страни.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ е международна правна кантора, която разполага с възможности за предоставяне на правна помощ по повод издаване на разрешение за работа и пребиваване на територията на единадесет европейски държави, а именно България, Румъния, Сърбия, Гърция, Полша, Германия, Италия, Великобритания, Италия, Чехия и Португалия.

Кантората осъществява дейността си в тясно сътрудничество с лицензирани HR компании и регистрирани съгласно местното законодателство адвокатски дружества от Непал и Пакистан, чрез които осигурява работна ръка съгласно изискванията и по поръчка на работодатели, упражняващи дейност в сферата на производството, земеделието и туризма.

За работодатели: подбор на персонал и правна помощ за издаване на разрешение за работа и пребиваване

Според официални данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България през настоящата година страната ни ще се нуждае от над 200 000 работници. Пред подобно предизвикателство са изправени и множество европейски държави, чиято икономика се развива въз основа на производството, земеделието и туризма, а много от тези страни вече разполагат с утвърдени практики за внос на неквалицирана или нискоквалифицирана работна ръка от страни като Непал, Пакистан, Индия, Виетнам, Украйна и Молдова.

Чрез своите партньорски компании, лицензирани да осъществяват дейности по подбор на персонал, кантората предлага комплексна услуга по намиране на подходяща съгласно изискванията на работодателя работна ръка, вкл. чрез осъществяване на тестове за сръчност и други видове тестове и изпити, както и предприемане на необходимите действия по иницииране и успешно приключване на процедурата по издаване на разрешение за работа и пребиваване на избраните за постъпване на работа служители.

При предоставяне на правна помощ по отношение на издаването на разрешение за работа и пребиваване Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ поема отговорността за целия процес, започвайки от подбора, извършван чрез лицензираните партньорски на кантората HR компании, преминавайки през пазарния тест съгласно строгите изисквания на закона и изготвянето на цялата необходима документация, до посрещането на получилите разрешение работници и назначаването им на работа на трудов договор, както и последващото управление на правните въпроси, възникнали по повод издадените разрешения.

Разполагаме с капацитет за подбор и предоставяне на правна помощ по проекти за едновременно назначаване на голям брой работници от трети страни, както и с възможност за работа по отношение на издаването на разрешение за работа и пребиваване за конкретно избран работник.

За работодатели, чийто локации се намират в няколко европейски държави, кантората предоставя възможност за подбор и издаване на разрешения за работа и пребиваване в Румъния, Сърбия, Гърция, Полша, Германия, Италия, Великобритания, Италия, Чехия и Португалия.

Разрешение за работа и пребиваване на чужденец

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя квалифицирана правна помощ за издаване на разрешение за работа и пребиваване в полза на чужденци – граждани на трети страни, които са получили предложение за сезонна или постоянна работа от работодател, базиран в България, Румъния, Сърбия, Гърция, Полша, Германия, Италия, Великобритания, Италия, Чехия и Португалия, който не разполага с екип, отговарящ за инициирането на такива процедури или няма необходимия опит за това.

Процедура за издаване на разрешение за работа и пребиваване

Дейността по издаване на разрешение за работа и пребиваване се регулира най – вече от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, като бързината и облекчеността на процедурата все още не отговаря в достатъчна степен на нуждите на пазара на труда, макар в последните няколко години законодателството да предвиди значителни улеснения.

Процедурата за издаване на документ за пребиваване и работа преминава през преценката на три държавни органа: Дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи, Агенция по заетостта и Държавна агенция „Национална сигурност“

За издаване на работна виза за България на гражданин на трета страна е необходимо да са изпълнени няколко законоустановени изисквания, както следва:

  1. за заемане на длъжността да не се изисква българско гражданство;
  2.  общият брой на наетите в предходните 12 месеца граждани на трети страни да не надвишава 20% от всички наети работници. За малките и средни предприятия този брой не трябва да надвишава 35%;
  3. работодателят да не предлага по – неблагоприятни условия на труд за чужденците спрямо условията, в които работят българските граждани;
  4. гражданинът на третата страна да притежава знанията, уменията и опита, които са необходими за съответната длъжност.

Всеки гражданин на трета страна има право, съгласно издаденото разрешение за работа и пребиваване, да работи на територията на Република България за срок до три години. Този срок не се прилага по отношение на сезонната работа, за която процедурата по издаване на разрешение за работа и пребиваване е значително улеснена.

В случай на желание от страна на работодателя и на работника да продължат трудовите си правоотношения и след изтичането на този срок, разрешението може да бъде издадено отново.

По отношение на разрешенията за продължително пребиваване, както и за издаване на виза за съпруг чужденец се прилага действащия Закон за чужденците в Република България.

Заявете консултация или оферта сега!
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.