Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Сфери на дейност

Сфери на дейност 1
Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.
image
Правната закрила на потребителите в българското законодателство е гарантирана от Закона за защита на потребителите…
image
В съвременна правова държава, каквато е Република България, правото на собственост е абсолютно субективно право…
image
Трудовото право е правен отрасъл, който има две основни функции – икономическа и защитна. Чрез своята икономическа …
image
Търговията и търговския оборот са основен двигател на бизнеса и потреблението. Поради това се нуждаят от…
image
Семейното и наследственото право имат не само юридическа, но и емоционална страна. Семейството е основен ….
image
Принудителното изпълнение е част от изпълнителното производство, което започва с издаването от съда на изпълнителен…
image
Въз основа на този принцип, прогласен от Всеобщата декларация за правата на човека за Организацията на обединените…
Сфери на дейност 2
Нашата кантора е една от първите в страната, започнали да осъществяват правна помощ за търговски дружества, компании и онлайн магазини при въвеждането на изискванията за съответствие на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и новите правила за защита на личните данни.
image
Наказателното право представлява система от правни норми, които регулират обществените отношения…
Сфери на дейност 3
Кантората подпомага физическите лица, търговците и неправителствените организации при изготвянето на проекти за държавно, европейско и международно финансиране.
image
Конституционният съд на Република България отсъди, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над…
image
image
Авторското и патентното право са част от правото на интелектуална собственост, като институт на гражданското…
image
Административното право е отрасълът, който регулира отношенията между гражданите/юридическите лица и органите на …
Абонаментно правно обслужване
Абонаментното правно обслужване е услуга, подходяща за дружества и еднолични търговци, които срещат ограничен …
Сфери на дейност 4
Абонаментното правно обслужване е услуга, подходяща за дружества и еднолични търговци, които срещат ограничен …