Наказание на ученик
Новини

Наказание на ученик. Спечелено дело

Законът за предучилищното и училищното образование, приет през 2015 г., предвиди изчерпателен списък, от който може да се избере наказание на ученик за неспазване на училищната дисциплина. 

Със съдействието на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ беше спечелено поредното дело, заведено по повод незаконосъобразно и несправедливо наложено наказание на ученик, което беше отменено от съда. 

Наказание на ученик - казусът

Иван* е първокласник с установени проблеми с адаптацията в училищна среда. Тези проблеми се изразяват най – вече в използване на груб език спрямо съучениците му и епизодични агресивни прояви. Била проведена една единствена среща между Иван, майка му и педагогическия съветник преди на майката да бъде предложено сама да премести детето в индивидуална форма на обучение. 

Предвид изключително крехката възраст, в която детето има нужда от контакт с връстниците си, майката отказала това предложение. Вместо това, записала на свои разноски детето на детски психолог, когото посещавали ежеседмично с цел улесняване и ускоряване на адаптацията в училищната среда и преодоляване на проблемното поведение. 

Вместо да бъдат предприети мерки от страна на училищните власти за изготвяне и въвеждане в действие на план за психологическа подкрепа в училищна среда, директорът на училището подал сигнал до съответната дирекция „Социално подпомагане“ за извършван от страна на Иван „системен физически и психически тормоз“ спрямо съучениците му и спрямо класния му ръководител. Отново било предложено на майка му той да бъде преместен в индивидуална форма на обучение – предложение, което тя отново отказала. 

През това време, още след първата консултация с детския психолог, Иван започнал да проявява сериозен прогрес, като се забелязвала положителна промяна в поведението му. 

Въпреки това, обаче, поради продължаващи епизодични прояви на неспазване на училищната дисциплина, било разпоредено със заповед Иван да посещава училище само с придружител, а при липсата на такъв не е допускан до учебни занятия, въпреки факта, че е ученик от първи клас. 

Така издадената заповед беше оспорена от майката на Иван с помощта на кантората. 

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени. 

Наказание на ученик

Наказание на ученик - решението на съда

Съдът прие жалбата за основателна и отмени наложеното наказание на ученик, състоящо се в задължаването му да посещава учебни занятия с придружител, поради допуснати съществени процесуални нарушения. 

На първо място, съдът отчита факта, че в заповедта за налагането на оспореното наказание на ученик няма посочени никакви фактически и правни основания, с което е допуснато съществено ограничение на възможността му да се защити срещу отправените обвинения за извършени нарушения на училищната дисциплина. Липсата на мотиви за налагане на наказанието съдът приема и като пречка да бъде осъществен ефективен контрол за неговата законосъобразност от гледна точка на спазване на условията за това. 

На второ място, съдът обръща внимание, че законът изчерпателно посочва всички мерки, които могат да бъдат предприемани с цел преодоляване на затруднението на учениците да се приспособят към образователния процес. Училищните власти не са предприели ефективно използване на нито една от тези мерки, а вместо това са наложили наказание на ученик, каквото не е предвидено в закона.  

В тази връзка следва да се отбележи, че разпореждането детето да посещава учебни занятия само с придружител и недопускането му до училище, когато такъв придружител липсва, представлява по същество лишаване от възможност за достъп до задължителните етапи на българското образование.  

На трето място, съдът констатира и че така издадената заповед противоречи и на принципа за съразмерност, според който наложените наказания не могат да засягат правата и интересите на наказания в по – висока степен от тази, необходима за постигане на законната цел – в случая за осигуряване на училищната дисциплина и спокойното протичане на часовете. Както беше посочено по – горе, практически, наложената на Иван санкция го лишава от достъп до образование. 

В съображенията си относно несъразмерност на наложеното наказание, съдът упреква училищните власти, че не са отчели полаганите системни усилия на майката, насочени към преодоляване на поведенческите проблеми на Иван, изразени чрез ангажиране на специализирана помощ. 

Поради описаните съображения, съдът приема, че така наложеното наказание на ученик е незаконосъобразно и го отменя, присъждайки в цялост направените разноски за правна помощ. 

Наказание на ученик. Спечелено дело 1

___________________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените ни дела, можете да намерите в секция „Новини“. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ има богат опит в успешното предоставяне на правна помощ по дела за налагане на наказание на ученик. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com
тел. +359 885 47 77 57 

Консултации по телефон и на място в кантората се осъществяват само с предварително записан час. 

Наказание на ученик. Спечелено дело 2
Административно право, Новини

Причиняване на ПТП. Спечелено дело

Със съдействието на кантората беше спечелено дело, по което оспорихме наказателно постановление, с което беше наложено наказание за причиняване на ПТП съгласно Закона за движението по пътищата. Както се случва при повечето подобни казуси, съдът изобщо не стигна до разглеждане на въпроса по същество, поради допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето на наказателното постановление. Тогава, когато са налице такива нарушения, съдът изобщо не разглежда въпроса дали наказаното лице действително е виновно за причиняване на ПТП или не. 

Казусът, свързан с причиняване на ПТП

Павел*, като водач на моторно превозно средство, спрял непосредствено преди спирка на градския транспорт в непознат за него град, за да попита за пътя човек, чакащ на спирката. След като получил необходимите упътвания, той потеглил и със съобразена скорост на движение се престроил в платното за движение. На около 50 метра в посоката му на движение имало завой, от който с много висока скорост изскочил друг автомобил, управляван от Никола и който навлизайки в насрещното платно, ударил челно излезлият току – що от района на спирката автомобил на Павел. 

Двамата мъже били невредими, а от ПТП имало само материални щети по автомобилите им. Тъй като Никола управлявал чисто нов лизингов автомобил, в гнева си, заради причинените материални щети, извадил все още стъписания Павел от автомобила му и му нанесъл няколко удара с юмруци в областта на лицето, вследствие на което счупил носа му. 

При пристигане на патрул на КАТ, полицейските служители, без да направят необходимите измервания, отразили че причиняване на ПТП е налице вследствие на нарушение, извършено от Павел. Актът за административно нарушение му бил съставен в спешното отделение, в което е бил закаран с линейка, за да му бъде осъществен преглед във връзка със счупването на носа. 

Павел възразил срещу акта, твърдейки, че не той, а Никола, е виновен в причиняване на ПТП, поради навлизане в насрещното движение със скорост над максимално разрешената за населеното място. Въпреки това, обаче, му било издадено наказателно постановление, с което му била наложена глоба в размер на 200 лв.  Със съдействието на кантората, Павел оспори така наложеното наказание пред съда. 

* Имената на участниците са сменени с оглед запазване на адвокатската тайна.   

Решението на съда

Първоинстанционният съд отмени наложеното наказание единствено въз основа на констатацията, че наказателното постановление е издадено при съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, тъй като липсва описание на твърдяното нарушение. 

В случая беше посочено единствено, че Павел, при излизане от крайпътна територия, не е пропуснал движещият се насреща автомобил на Никола и с това свое поведение е станал повод за причиняване на ПТП. Административнонаказващият орган, обаче, не беше посочил видът на крайпътната територия, от която твърди, че Павел е потеглил, с което е ограничил възможността му да се защити срещу повдигнатото му административнонаказателно обвинение. 

Решението беше обжалвано от страна на полицията пред по – горестоящия административния съд, който прие, че районният съд е изследвал подробно всички релевантни за спора обстоятелства, като е изложил изключително пространни и задълбочени мотиви. Правилно е констатирано извършването на процесуалното нарушение въз основа на събраните по административнонаказателната преписка доказателства. Разпитан е актосъставителят и са обсъдени писмените доказателства. Показанията са разгледани в съвкупност с останалите събрани материали. Изложените мотиви и направените от първоинстанционния съд изводи се споделят изцяло от състава на административния съд, поради което той решава да не ги преповтаря.  

С тези аргументи административният съд потвърди решението на районния съд, с което беше отменено наложеното на Павел наказание за причиняване на ПТП.  

Подробните мотиви на съда можете да видите по – долу. 

Причиняване на ПТП. Спечелено дело 3
Причиняване на ПТП. Спечелено дело 4
Причиняване на ПТП. Спечелено дело 5
Причиняване на ПТП. Спечелено дело 6

________________________________________________________________

Още интересни казуси, по които специалисти на кантората успешно са провеждали защита в полза на нашите клиенти, можете да намерите в секция „Новини“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по административнонаказателни дела при наложени наказания за нарушаване на правилата на Закона за движението по пътищата. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Новини

Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици

Наказанията за отказ за проба за наркотици, предвидени в Закона за движението по пътищата, са „глоба“ в размер на 2 000 лв. и лишаване от свидетелство за управление на моторно превозно средство за 24 месеца. 

Нарушението е формално и за налагането на наказание, поначало е достатъчно водач на МПС да откаже да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества или техни аналози. Точно поради тази причина, в тези случаи защитата твърде често се оказва изключително трудна. 

За разлика от проверките за употреба на алкохол, при които няма изисквания за наличието на специални условия при извършването им, при проверките за употреба на наркотични вещества такива условия има и те са обусловени от наличието на външни признаци, поведение или реакции на водачите на МПС за употребата на наркотични вещества или техни аналози. Това означава, че такава рутинна проверка не е възможна, а отказ за проба за наркотици при липса на посочените условия не следва да подлежи на наказание. 

Също така, законът предвижда особени правила, при които следва да се извърши проверката, както и при които следва да се изготвят документите, които се издават въз основа на нея. 

Със съдействието на кантората, съдът отмени като незаконосъобразно наказателно постановление, с което, поради отказ за проба за наркотици, беше наложено наказание глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от свидетелство за управление на МПС за период от 24 месеца. 

Отказ за проба за наркотици - казусът

По време на движение, патрулен автомобил на сектор „Пътна полиция“ отбива от движение лек автомобил „Мерцедес“, управляван от млад мъж. Полицейските служители запитват мъжа дали е употребил алкохол или наркотични вещества. Той отрича. Направена е проверка за употреба на алкохол, резултатът от която е отрицателен. Едновременно с поканата да даде проба за употреба за наркотични вещества, проверяващият полицай подхвърля на водача, че преди 10 минути е направен тест на друг млад мъж, който е твърдял, че не е употребил наркотични вещества, но проверката с тест е показала положителен резултат. 

ВАЖНО!!! Твърде често се случва drug тестовете на полицията да дадат фалшиво положителен резултат. Това се случва най – вече при DrugCheck 3000, като в практиката се установиха много случаи на положителни тестове, вкл. и след употреба на енергийни напитки. Дадените кръвни проби впоследствие се оказаха отрицателни. Ето защо, особено важно е, в случаите в които полицейският drug тест даде положителна проба, незабавно да бъде дадена биологична проба за химико – токсикологично лабораторно изследване, тъй като резултатите от него са точни. 

Мъжът, който няма никакви външни признаци за употреба на забранени вещества, решава да направи отказ за проба за наркотици. Полицейските органи му съставят акт за установяване на административно нарушение, свалят номерата на автомобила му и му взимат свидетелството за управление на моторно превозно средство. Около месец по – късно, водачът получава и наказателното постановление, с което му се налага административно наказание. В законоустановения 7-дневен срок, със съдействието на кантората е депозирана подробна правно аргументирана жалба.  

Решението на съда

В хода на съдебното производство, мъжът не оспорва да е направил отказ за проба за наркотици с техническото средство – тест. Оспорва, обаче, да му е предоставена възможност да даде биологична проба за химико – токсикологично изследване (кръвен тест). 

От събраните по делото доказателства става ясно, че талон за медицинско изследване изобщо не му е връчен. Това представлява сериозно нарушение, тъй като водачите имат задължение да се съгласят да бъдат изпробвани за употреба на наркотици с техническо средство – тест или да дадат биологична проба за химико – токсикологично лабораторно изследване. Административният орган има задължение да осигури възможност на проверявания да изпълни това свое задължение, като във всички случаи на отказ за проба за наркотици с техническо средство – тест, следва да издаде талон за медицинско изследване и да го връчи на водача. 

Освен това сериозно нарушение, при разглеждането на казуса, съдът открива още няколко.

Съдът констатира, че наказателното постановление е издадено преди да е изтекъл срока за подаване на възражение срещу акта за установяване на административно нарушение. По този начин е отнета законовата възможност на водача да възрази срещу констатациите в акта. 

Освен това, в наказателното постановление не е налице правилно описание на нарушението, което се вменява на водача, като е отбелязано единствено, че наказанието му се налага, заради това, че е направил отказ за проба за наркотици с техническо средство. За да бъде законосъобразно наложено, обаче, трябва водачът да не е изпълнил едновременно с това и задължението си даде кръв, като изпълнението му е следвало да се осигури от административния орган чрез връчване на талон за медицинско изследване. 

Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици 7
Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици 8
Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици 9
Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици 10
Съдът отмени наказание за отказ за проба за наркотици 11

Още интересни казуси, спечелени със съдействието на кантората, можете да намерите в секция „Новини“

Адвокатска кантора „Петкова“предоставя специализирана правна помощ при оспорване на наказателни постановления, с които се налагат наказания при отказ за даване на проби за алкохол и наркотични вещества. 

За контакт:
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
тел.: +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Административно право

Глоба за превишена скорост. Можем ли да се защитим?

Едно от най – често срещаните нарушения на Закона за движението по пътищата е шофирането със скорост над максимално разрешената. Тези нарушения се наказват по два начина – с наказателно постановление или с електронен фиш. И в двата случая, обаче, се налага глоба за превишена скорост. 

В зависимост от това с какъв акт е наложена глобата, защитата се осъществява по различен начин. В днешната статия ще разгледаме правилата за издаване на наказателно постановление и електронен фиш, с които се налага глоба за превишена скорост, както и ще коментираме най – честите случаи в практиката, при които наложените наказания се отменят.  

Глоба за превишена скорост, наложена с електронен фиш

Електронният фиш е най – широко разпространения акт, с който се налага глоба за превишена скорост. Той се издава за нарушения, установени и заснети с автоматизирано техническо средство или система (камера за скорост), за които не се предвижда наказание отнемане на книжка или на контролни точки. Електронният фиш се издава в отсъствието на контролен орган и на нарушител. Това означава, че електронни фишове могат да се издават само, ако нарушението е заснето със стационарна камера. В случай, че нарушението е установено с мобилна камера, необходимо е нарушителят да бъде отбит от движение, да му бъде съставен акт, а след това и наказателно постановление.

В случаите, в които за нарушение, заснето с мобилна камера, е издаден електронен фиш, той следва да бъде отменен, а наложената глоба за превишена скорост следва да отпадне. 

За да бъде валиден електронен фиш, с който се налага глоба за превишена скорост, той трябва да съдържа данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата и точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на превозното средство, собственика, на когото е регистрирано то, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините на доброволно плащане. Липсата на който и да е от тези елементи води до отмяна на електронния фиш. 

Електронният фиш, с който се налага глоба за превишена скорост, следва да бъде издаден в тримесечен срок от откриване на нарушителя, но не по – късно от една година от установяване на нарушението. Издаването му след тези срокове е абсолютно основание за неговата отмяна. Това е така наречената обикновена давност на електронен фиш. 

Съществува и абсолютна давност на електронен фиш, с който е наложена глоба за превишена скорост. Тя е тригодишна, считано от датата на извършване на нарушението. 

Също често срещано основание за отмяна на електронен фиш, с който е наложена глоба за превишена скорост, е издаването му спрямо водач, който не е извършил нарушението. Това се случва най – често при констатация на превишена скорост със служебен автомобил. В този случай, в 14-дневен срок собственикът на автомобила може да даде данни на лицето, извършило нарушението. В този случай, глоба за превишена скорост се налага на реалния нарушител. Това може да стане само в случаите, в които може да се установи неговата личност. Посочването на дадено лице от страна  на собственика на автомобила не е достатъчно, за да се приеме, че именно той е извършител на нарушението. 

Електронните фишове подлежат на възразяване в 7-дневен срок от получаването им, а на обжалване – в 14-дневен срок. 

Глоба за превишена скорост, наложена с наказателно постановление

Наказателното постановление е вторият по вид акт, с който може да се наложи глоба за превишена скорост. То се издава в присъствието на контролен орган и на нарушител. Както беше отбелязано по – горе, при нарушения, установени с мобилна камера за скорост, следва да се издаде именно наказателно постановление, а не електронен фиш. 

Законът определя задължителните елементи на наказателното постановление, като разпорежда, че то следва да съдържа най – малко трите имена и длъжността на лицето, което го е издало, датата на издаване и номера на наказателното постановление, датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя, трите имена на нарушителя и точния му адрес и ЕГН, описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, законните разпоредби, които са били нарушени виновно, вида и размера на наказанието, отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при определяне на вида и размера на наказанието.

Липсата на който и да било от горните елементи води до незаконосъобразност на наказателното постановление. 

При издаване на наказателни постановления, с които се налага глоба за превишена скорост, същите задължително следва да се придружават от протокол и снимка, отразяващи позиционирането на мобилната камера и посоката на контрол. Дали е изготвен протокол и дали е попълнен правилно, се установява след завеждане на делото за отмяна на издаденото наказателно постановление. 

Във всички случаи трябва да бъде налице пълно съответствие между фактите, отразени в акта за установяване на административно нарушение и издаденото наказателно постановление. Всяка съществена разлика в посочените факти и обстоятелства, при които е извършено нарушението, както и в посочените за нарушени правни норми, е абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление. 

 

Размери на възможната глоба за превишена скорост

В зависимост от това дали нарушението е извършено в рамките на населеното място или извън него, както и в зависимост от това с колко км/ч е надвишена максимално разрешената скорост.

Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населеното място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч – с глоба 100 лв.;
4. 
за превишаване от 31 до 40 км/ч – с глоба 400 лв.;
5. 
за превишаване над 40 км/ч – с глоба 600 лв.;
6. 
за превишаване над 50 км/ч – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява МПС, като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч – с глоба 100 лв.;
4. 
за превишаване от 31 до 40 км/ч – с глоба 300 лв.;
5. 
за превишаване от 41 до 50 км/ч – с глоба 400 лв.;
6. 
за превишаване над 50 км/ч – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Когато шофирането с превишена скорост е извършено три или повече случаи, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява МПС за срок 6 месеца. 

В заключение

Изключително често се случва, нарушение действително да е извършено, но въпреки това издаденият електронен фиш или наказателно постановление, с което се налага глоба за превишена скорост, биват отменяни от съдилищата, поради наличие на съществени пропуски при осъществяването на процедурата по издаването им. Понякога тези пропуски са видими още при обикновен преглед на издадения административен акт. Друг път, пък, те стават ясни едва след завеждане на делото за оспорването им. 

Макар шофирането с превишена скорост да е едно от най – опасните нарушения на Закона за движението по пътищата, твърде често наказанието е наложено, поради това, че е извършено нарушение в участъци с абсолютно нелогични ограничения на скоростта, които по – скоро създават затруднения за движението, отколкото да целят осигуряване на живота и здравето на участниците в пътния трафик. Поради това, отмяната на такива наказания е напълно оправдано, доколкото в тези случаи поставянето на ограничения на скоростта не изпълнява законната си цел, а дори напротив – противоречи ѝ. 

_________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на гражданите при институционален произвол, можете да намерите в секциите „Административно право“ и „Наказателно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с опитни специалисти и предоставя висококвалифицирана правна помощ при обжалване на незаконосъобразни електронни фишове и наказателни постановления.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
email: office@petkovalegal.com
тел.: +359 885 47 77 57

Административно право

Гражданско участие в законодателната дейност. Възможно ли е?

Ние, българите, имаме навика често да критикуваме държавата, управлението и законите. Но пък за сметка на това рядко се замисляме как можем да подобрим положението, от което не сме доволни. В настоящата статия ще разгледаме един сравнително нов начин за гражданско участие в законодателната дейност.

Какво представлява законодателната инициатива и кой орган разполага с нея?

Законодателната инициатива е право, уредено с Конституцията на Република България (КРБ). То се състои във възможността определени органи да предлагат проекти на закони, които да бъдат разгледани, обсъдени и приети от законодателния орган. Според КРБ право на законодателна инициатива имат Министерският съвет и всеки народен представител.

Освен да предлага проекти на закони, като част от законодателната дейност, Министерският съвет може сам да приема постановления и наредби. Те са нормативни актове от по – ниска степен спрямо законите, но също са задължителни за изпълнение от гражданите. Всеки министър, от своя страна, може да издава наредби.

Гражданско участие в законодателната дейност. Възможности

Законът за нормативните актове (ЗНА) е основният закон, който има отношение към законодателната дейност. През 2016 г. в него бяха направени изменения, които дадоха възможност за активно гражданско участие в процеса на съставяне на закони, постановления и наредби. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА

В процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица.

А съгласно ал. 3

Преди внасянето на проект на нормативен акт съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации. Когато съставителят е орган на местното самоуправление – на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.

N.B. Органи на изпълнителната власт са министрите и Министерския съвет. Те са задължени да публикуват своите проекти на интернет страницата на Портала за обществени консултации, която можете да намерите на следния адрес: http://www.strategy.bg/Default.aspx?lang=bg-BG. Непубликуването на проекта на тази страница е основание за неговата отмяна от страна на съда. Тази отмяна може да стане само по жалба на заинтересувано лице, на което не е предоставена възможност да се възползва от правото си на гражданско участие в законодателната дейност.

И така, как в няколко стъпки да упражните своето право на гражданско участие в законодателната дейност по проект на закон, който Ви засяга?

На първо място е необходимо да си направите регистрация и да активирате акаунта си.

Второ, намирате проекта на закон, постановление, наредба, който Ви интересува. Това може да стане през формата за търсене или чрез натискане на бутона „Обществени консултации“.

Трето, можете да изберете тема на законодателната дейност в сферата, която представлява интерес за Вас.

Четвърто, когато откриете нормативният акт, който искате да коментирате и кликнете на него, можете да дадете своето становище в полето „коментар“.

N.B. След изтичане на срока за обществени консултации, в рамките на които се предоставя възможността за гражданско участие в законодателната дейност, органът – вносител на проекта е задължен за състави таблица за отразяване на становищата. Тя се прилага към пакета от документи, които съпровождат проекта на нормативния акт. В тази таблица се отразяват всички получени становища. Отхвърлянето на направените предложения задължително се мотивира. Липсата на отбелязване на становищата, дадени в рамките на обществените консултации, както и немотивирането на отхвърлянето им е основание за отмяна на подзаконовите нормативни актове от съда.

И така, следващият път, когато чуете някой да критикува законодателството, можете да му предложите да прояви активна гражданска позиция и да се възползва от своето право на гражданско участие в законодателната дейност.

____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на гражданите, предвидени в рамките на дейността на държавните органи, можете да намерите в секцията „Административно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с опитни специалисти в сферата на нормотворчеството и оказва специализирана правна помощ на граждани, които желаят да се възползват от правото си на гражданско участие в законодателната дейност чрез изготвяне на правно оформени становища по проекти на закони.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com