Авторско и патентно право

Издателски договор. За какво трябва да внимаваме?

Първата печатна машина в Европа се свързва с името
на немския изобретател 
Йохан Гутенбергкойто е основоположник на съвременното книгопечатане.  Той използва ръчен набор за печатане през 1439 г. и пръв в света конструира механично задвижвана печатна пресаТова изобретение несъмнено има голямо влияние
върху икономиката, защото
дава възможност за масово производство на печатни книги, което е в полза на всички – на печатарите, на авторите и на читателите. Издателската дейност се превръща в търговска, което има за своя последица и необходимостта отношенията, свързани с издаването, да бъдат уредени нормативно. Актуалната правна уредба на т.нар. издателски договор в България е в Закона за авторското право и сродните му права.

Със сключването на издателски договор авторът отстъпва на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение. 

С издателския договор може да бъде отстъпено правото за възпроизвеждане и разпространение на вече създадено произведение или на произведение, което авторът се задължава да създаде.

Ако с издателски договор автор е отстъпил на издател правото на използване на произведението и по други начини освен издаване, издателят може да преотстъпва използването на произведението по тези други начини на трети лица, ако това е уговорено изрично, при преотстъпването издателят е длъжен да уведомява автора писмено.

Издателски договор. Съдържание

Издателският договор задължително следва да се сключи в писмена форма. Това е форма за действителност и ако Вашият договор не е в писмена форма, то той не поражда правни последици. Един издателски договор следва да съдържа клаузи относно индивидуализиращите белези на страните; датата и мястото на сключването на договора; предмет; срок; тираж на изданието; особености на произведението; начин на формиране на възнаграждението; отговорност при неизпълнение. Договорът може да се сключи за срок до десет години, когато този договор е сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет години.

ВАЖНО!!! Много е важно как точно е написан издателският договор и какви клаузи съдържа. Той следва да се изготви от специалист в областта, тъй като много хора не знаят, че ако договорът не съдържа някоя от посочените клаузи, то той не е нищожен, защото законът е закрепил диспозитивни правила – т.е. такива, които запълват празнините, ако страните не са се уговорили изрично по някой от въпросите. Може да бъдете изненадани, ако не сте наясно, че ако в издателския договор не е предвидено друго, се смята, че:

1. на издателя е отстъпено правото само за едно издание;

2. на издателя е отстъпено правото да издаде произведението в тираж, не по – голям от десет хиляди екземпляра;

3. на автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр от произведението;

4. броят на екземплярите, които издателят ще предостави на автора безплатно, не може да бъде по – малък от пет екземпляра на всяко издание;

5. издателят има право да издаде произведението на езика, на който е предадено;

6. издателят може да разпространи изданието само на територията на страната, чийто гражданин е или където се намира седалището му, ако той е юридическо лице;

7. правото на издаване е отстъпено за 3 години, ако не е уговорено друго.

Винаги се консултирайте с адвокат, ако не можете да изтълкувате договора си, а в най – добрия случай –  преди подписване на издателски договор, защото при нарушение на някоя клауза от Ваша страна, може да се стигне до уреждане на отношенията по съдебен ред и иск срещу Вас за обезщетение за вреди, причинени от нарушаване на договора или неустойки.

ВАЖНО!!! Не може да отстъпвате правото да се използват всички Ваши произведения, които бихте създали. Такъв договор е нищожен.

Какви са задълженията на автора при сключване на издателски договор?

Авторът трябва да отстъпи правото за възпроизвеждане и разпространение на произведението; трябва да се въздържи от ново издаване на произведението през времетраенето на договора, ако на издателя е отстъпено изключително право; трябва да предаде екземпляр от произведението на издателя ; трябва да даде възможност на издателя да възстанови без заплащане на ново възнаграждение на възпроизведени, но погинали не по негова вина още непуснати в продажба екземпляри от произведението в едногодишен срок.

Какви са задълженията на издателя при сключване на издателски договор?

Издателят трябва:
1. да издаде произведението;
2. да разпространи произведението;
3. да заплати на автора възнаграждение;
4. да даде на автора уговорения брой безплатни екземпляри;
5. да извърши за своя сметка редактирането и коригирането на ръкописа преди предаването му в печатницата;
6. да върне на автора, ако това е било уговорено, получените за нуждите на изданието оригинали на произведения на изобразителното изкуство, оригинални документи, илюстрации или други оригинали (ако са били предадени такива).
7. да даде на автора възможност да внесе изменения и допълнения в произведението, преди да пристъпи към следващо издание.

Кога сключеният издателски договор може да се прекрати едностранно?

Ако не е уговорено друго, сключеният издателски договор се прекратява с изтичане на срока на договора или с изчерпване на тиража на изданието, а ако е било уговорено повече от едно издание – с изчерпване на тиража на последното издание. Авторите обаче имат право да прекратят издателския договор едностранно, с писмено предизвестие, когато договорът е сключен за повече от едно издание и тиражът на последното издание е изчерпан, а издателят в едногодишен срок не възпроизведе и разпространи следващо издание, при условие, че в същия срок авторът е поискал от него да направи това. Полученото вече от автора възнаграждение не подлежи на връщане.

Как да се защитим при неизпълнение на издателски договор?

В зависимост от вида на неизпълнението и конкретните клаузи, закрепени в договора, защитата е различна и специфична за всеки отделен случай. Може да се инициира съдебен процес, като се иска от съда да присъди неустойка или обезщетение, може да се иска разваляне на договора или да се подаде иск за реално изпълнение.

В заключение

Напоследък много млади автори решават да се самоиздават и сами финасират възпроизвеждането и разпространението на своето произведение. Наблюдаваме обаче тенденцията да се увеличава броя на издателствата в България и сключването на издателски договор е съществена част от уреждане на отношенията автор – издател. Издателският договор следва да отразява спецификата на конкретния случай, да държи сметка за правата на страните по него и така да урежда последиците от евентуалното неизпълнение, че икономическият интерес да е защитен по възможно най – добрия начин.

АВТОР: Радина Атанасова

______________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на авторите и защитата при нарушаването им, можете да намерите в секцията „Авторско и патентно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при изготвяне на издателски договор; становища по проекти на такъв договор, както и защита при неговото неизпълнение, в т.ч. и наказателноправен ред. 

Авторско и патентно право

Авторско право върху компютърни програми. Как да го защитим?

Въпросът за предвидената в закона закрила на авторско право върху компютърни програми в съвременния живот е тема с изключително значение. Не само големият материален интерес, съпътстващ софтуерния бизнес, но и динамиката, с която се развива дигиталният свят, обуславят необходимостта от нормативно установени ясни правила по отношение на правата на авторите и ползвателите на компютърни програми и тяхната закрила. 

Икономическите измерения на проблема предопределят важността юридическата защита и законодателните решения в областта да са адекватни и в унисон с дълбочината и многопластовостта на регулираната материя.

Компютърна програма е поредица от машинни инструкции, които са в състояние да приведат информационна система да осъществява определени функции, според легалната дефиниция, дадена в Наказателния кодекс. В Закона за авторкото право и сродните му права компютърните програми са посочени като обекти на авторското право, наред с литературните произведения. 

Съществуващото авторско право върху компютърни програми е на нейния създател. Ако не е уговорено друго, защитеното авторско право върху компютърни програми, създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на работодателя и продължава 70 години след разгласяването на произведението (т.е след публикуването на сайт в интернет, което може да се установи от съответната хостинг компания).

Какви права имаме, като сме закупили компютърна програма?

Ако не е уговорено друго се счита, че лицето, което законно е придобило правото да използва компютърна програма, може да зарежда програмата, да я изобразява върху екран, да я изпълнява, предава на разстояние, да я съхранява в паметта на компютър, да я превежда, преработва и да внася други изменения в нея

Тези действия обаче следва да са необходими за постигане на целта, заради която е придобито правото да се използва програмата, включително и за отстраняване на грешки и са израз на отделни начини на използване на програмата. Свободата за свободно използване на произведения не се отнася до компютърните програми.

Какво можем да правим с компютърната програма и без съгласието на автора?

Законът постановява императивни правила по отношение на това какво лицето, което законно е придобило правото да използва компютърна програма, може без съгласието на автора и без заплащане на отделно възнаграждение. Изчерпателно са посочени следните действия:

1. да изготвя резервно копие от програмата, ако това е необходимо за съответния вид използване, за който е придобита програмата;

2. да наблюдава, изучава и изпитва начина на действие на програмата за определяне на идеите и принципите, които са залегнали в който и да е неин елемент, ако това става в процеса на зареждането на програмата, изобразяването ѝ върху екран, изпълняването ѝ, предаването ѝ на разстояние или съхраняването ѝ в компютърната памет при условие, че той има право да извършва тези действия;

3. да превежда програмния код от една форма в друга, ако това е безусловно необходимо за получаване на информация за постигане на съвместимост на създадена компютърна програма с други програми, при условие, че необходимата за тази цел информация не е била предоставена в готов вид и че това се извършва само по отношение на онези части от компютърната програма, които са необходими за постигане на съвместимостта.

Получената информация не може да бъде използвана за създаване и разпространение на компютърна програма, несъществено отличаваща се от програмата, чийто програмен код се превежда, както и за каквото и да е друго действие, което може да накърни авторските права върху програмата.

Какви са административните нарушения на авторско право върху компютърни програми и предвидените за тях наказания?

Закона за авторското право и сродните му права са установени състави на административни нарушения на защитеното авторско право върху компютърни програми. Такова е притежанието на компютърна програма, в случай че лицето знае или има основание да предполага, че това е незаконно. Нарушение е и възпроизвеждането, съхраняването в паметта на компютър, разпространяването или използването по друг начин на компютърни програми

Предвиденото наказание е глоба или имуществена санкция в размер от две хиляди до двадесет хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. Предметът на нарушението, независимо чия собственост е, може да се отнеме в полза на държавата, а отнетите вещи се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи. В закона се предвижда, че при повторно и всяко следващо нарушение в едногодишен срок от налагане на предишното наказание глобата или имуществената санкция е от три хиляди до тридесет хиляди лева и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.

Как се осъществява закрилата на авторско право върху компютърни програми?

Нарушенията на защитеното от закона авторско право върху компютърни програми се установяват с акт, който се съставя от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата. Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър. Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. 

Когато наказателното постановление не може да бъде връчено на едноличния търговец или юридическото лице на посочения от него адрес или на адреса на управление или кореспонденция, вписан в съответния регистър, воден от Агенцията по вписванията, съобщение за съставянето му се поставя незабавно на таблото за обявления и на специална секция на интернет страницата на Министерството на културата, видима при първоначалното ѝ зареждане. 

В съобщението се посочва и датата на поставянето му. Когато в 14-дневен срок от поставянето на съобщението, лицето не се яви в Министерството на културата за предявяване и подписване на акта, актосъставителят отбелязва това в акта, същият се прилага към преписката и се смята за редовно връчен в деня на отбелязването.

Наказанията глоба или имуществена санкция се изпълняват доброволно в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което са наложени. След изтичането на срока за доброволно изпълнение копие от наказателното постановление се изпраща на Националната агенция за приходите за принудително изпълнение на наложената глоба или имуществена санкция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

След влизането в сила на наказателното постановление трайните материални носители, отнети в полза на държавата, се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.

Закрилата може да се осъществи и още по гражданскоправен и наказателноправен ред, като за всеки отделен случай е наложително да се консултирате със специалист в тази материя.

В заключение

Компютърните програми са защитени от авторското право, а прогресът, който съпътства развитието на новите технологии, и начинът, по който бизнесът установява съвременни модели на работа, налагат познанието ни за тях да се задълбочи. Ние несъмнено, като потребители, трябва да държим сметка за правата на авторите на компютърните програми, а самите автори трябва да знаят как точно да защитят своя труд.

АВТОР: Радина Атанасова

_______________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата на различните видове авторски и сродни права, можете да намерите в секцията „Авторско и патентно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при нарушаване на авторски права, както и срещу издадени наказателни постановления и образувани наказателни производства. 

Авторско и патентно право

Авторско право върху снимки. Как да се защитим?

С развитието на социалните медии, блоговете, използването на все повече платформи зa споделяне на снимки в интернет пространството и непрекъснато увеличаващия се брой на потребители в социалните мрежи проблемът за нарушаването на авторско право на снимки се задълбочава. Всеки отделен казус е различен и изисква индивидуален подход, но ще се опитаме да изясним кога и при какви обстоятелства е добре да потърсите защита на авторските си права върху направените от Вас снимки.

 

Кои снимки са обект на авторскоправна закрила?

Тук е ред да припомним, че много хора смятат, че всички, направени от тях снимки, са обект на авторско право, но трябва да се държи сметка, че творческата дейност е свързана със създаването на оригинален продукт и изисква креативност. Произведението, което е обект на закрила на авторско право на снимки, трябва да има „художествен характер“, да е произведение на изкуството. Ето защо не цялото визуално съдържание, което се споделя в социалните медии, и не всички снимки, са годни обекти на авторското право.

Практиката на Съда на Европейския съюз е безпротиворечива, че авторското право може да се приложи единствено по отношение на обект като дадена фотография, който е оригинален т.е. е собствено авторско интелектуално творение. Една снимка за лични документи не е обект на авторското право, например. Направените снимки без идейно съдържание и вложен смисъл, на случаен принцип, без влагане на творчество не отговарят на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права за закрила. За всеки отделен случай следва да се прецени конкретно с оглед фактите коя снимка отговаря на последните.

 

Кога се изисква съгласие на заснетото лице за фотографиране?

Съществуващото авторско право на снимки (произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице), принадлежи на автора на произведението. За създаване на такова произведение се изисква съгласието на заснетото лице. Не се изисква съгласие, когато:

– снимката е била направена в хода на обществената дейност на заснетото лице или на публично или обществено място;
– изображението на лицето е само детайл в снимката, показваща събрание, шествие или пейзаж;
– заснетото лице е получило възнаграждение, за да позира, освен ако между автора и заснетото лице е било уговорено друго.

Кой има право на защита на авторско право на снимки от фотосесия?

Напоследък е особено популярно да си направиш фотосесия при професионален фотограф – за Коледа или друг празник, при специален повод (сватба, кръщене, дипломиране) или просто за забавление. Но рядко се замисляме кой всъщност има права върху снимките, на които сме изобразени ние и дали тези снимки могат да бъдат използвани от фотографа законосъобразно впоследствие без ние да знаем. 

В случая са налице снимки, създадени по поръчка. Законът за авторското право и сродните му права постановява, че авторското право върху произведение, създадено по поръчка принадлежи на автора на произведението, освен ако в договора за възлагане е предвидено друго. Ето защо в нашата хипотеза, авторските права са на фотографа, който сме ангажирали, но използването на снимката може да бъде предмет на споразумение. 

Ако не е уговорено друго, поръчващият има право да използва произведението без разрешението на автора за целта, за която е поръчано. 

Кога е налице свободно използване?

Без съгласието на носителя на авторско право на снимки и без заплащане на възнаграждение, в някои хипотези е допустимо свободното ползване на снимките. Сред тях са възпроизвеждането на вече публикувани снимки от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения с учебна цел и използването на неголям брой снимки в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или научно изследване. 

Кои права се нарушават?

Авторът на една снимка има имуществени авторски права върху нея. При всяко незаконосъобразно сваляне на снимка тези права биват нарушени. Авторът има изключителното авторско право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Ето защо е важно да знаем, че се нарушава правото му на публикуване и на разпространение на снимката, както и правото на публично показване на произведение, създадено по фотографски начин. Всяко неправомерно използване на чужда снимка нарушава правото на автора да получи възнаграждение за всеки вид използване на снимката.

Освен имуществени, често биват нарушени и неимущественото авторско право на снимки на автора при едно незаконосъобразно ползване на чужда снимка. Авторът на снимката има право:

– да реши дали създадената от него снимка може да бъде показана/публикувана и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това;
– да иска признаване на неговото авторство върху снимката;
– да реши дали снимката му да бъде публикувана/показана под псевдоним или анонимно;
– да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на снимката му;
– да се противопоставя на всякакви промени, направени на неговата снимка.

С прехвърлянето на собствеността върху произведения, създадени по фотографски начин (например ако продадете фотография, направена от Вас), се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго, и правото за публично показване на произведенията.

 

Какви са средствата за защита на авторско право на снимки?

Произведенията, обект на авторско право на снимки, се използва само след предварителното съгласие на автора. При липса на такова съгласие, както и при неплащане на дължимото възнаграждение на автора, е налице нарушение и възниква право на обезщетение на автора за имуществени вреди. 

Законът е ясен, че, който наруши авторско право, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване. Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. 

При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението.

 

Когато дадена снимка се използва незаконосъобразно, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред установяване факта на нарушението; преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване; изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от снимката.

В заключение

Важно е да помним, че не може да си изберем снимка от чужд профил от социалните медии, да я променим и да я публикуваме в нашия профил, с който се опитваме на развиваме бизнеса си, без съгласието на автора; не може да изберем произволна снимка, която сме намерили в google, и да я ползваме за наше лого, в рекламна кампания или в блога си, без разрешение от автора; не може да качим на нашия сайт произволно избрана снимка от интернет, без да държим сметка за правата на автора ѝ. 

Има сайтове, които предлагат освободени от авторски права снимки, които са алтернатива, ако нямаме бюджет да заплатим, за да платим на фотографа. Ако установим, че наши авторски права са нарушени, то най-добре е да потърсим квалифицирана адвокатска помощ, за да ги защитим.

АВТОР: Радина Атанасова

___________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата на авторските права, можете да намерите в секцията „Авторско и патентно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела, свързани с нарушаване на авторски права. 

Авторско и патентно право

Обекти на авторскоправна закрила. Обезщетение за нарушения

Често получаваме запитвания: „Качих снимка в социалните медии. Мога ли да я защитя, за да не бъде копирана? Как да получа обезщетение, aко някой я ползва без мое разрешение?“ или „Имам страхотна идея за сюжет на книга. Ползвам ли се авторскоправна закрила?“ 

На тези и подобни въпроси ще отговорим в настоящото изложение, за да внесем яснота в необятната тема за специфичните обекти на авторско право и тяхната закрила.

Авторското право е съвкупност от имуществени и неимуществени права. Авторът има право да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено, да иска признаване на неговото авторство върху произведението, да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно, да иска запазване цялостта на произведението. 

Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица и срещу възнаграждение. Ето защо е изключително важно да се изясни кои са специфичните обекти на авторско право и по отношение на кои точно произведения законът определя имуществените и неимуществените права на автора. 

Кога възниква авторското право?

Авторското право възниква за автора със създаването на произведението. Не е необходимо никакво друго действие като вписване в особен регистър или преминаване през специално административно производство. Принципното положение е, че авторът е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. 

До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него или техните опаковкиЕто защо, въпреки че не е задължително, е силно препоръчително, с цел улесняване на доказването, да отличите произведението си, като отбележите името си или поставите свой уникален знак. 

Имате възможност и за регистрация на определени обекти на авторско право в Американското авторскоправно ведомство, за която можем да съдействаме. Необходимо е да се попълни заявление, при подаване онлайн на необходимите документи има намаление на таксата, като до момента на одобрение на заявлението могат да минат между 3 и 8 месеца, в зависимост от произведението, което сме представили в заявлението.

 

Кои са специфичните обекти на авторско право?

Както посочихме, авторското право възниква за автора със създаването на произведение, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. По този начин закрилата се разпростира върху всяко творение, което отговаря на изискванията на закона, без ограничение на средствата за създаване на творбата. Използването на помощни средства, които да помагат на творческия процес, като например различни компютърни програми, не препятства възникването на право на авторство, ако произведението носи белезите, посочени в закона.

Обекти на авторско право са всички произведения на литературата, изкуството и науката, които са резултат на творческа дейност и са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като в закона са посочени неизчерпателно: 

– литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми; 
– музикални произведения;
– сценични произведения;
– филми и други аудио – визуални произведения;
– фотографски произведения и други. 

Обекти на авторско право са също преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби, аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби, периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали. Обекти на авторско право могат да бъдат и части от произведения, както и подготвителните скици, планове и други подобни.

Не са обекти на авторско право нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, различни идеи и концепции, фолклорните творби, новините, фактите, сведенията и данните. Ето защо, ако имате идея за сюжет на книга, то тя следва по някакъв начин да се изрази и обективира , за да претендирате закрила. Самата идея не подлежи на закрила.

Тук е ред да споменем, че много хора смятат, че всички, направени от тях снимки, са обект на авторско право, но трябва да се държи сметка, че творческата дейност е свързана със създаването на оригинален продукт и изисква креативност. Ето защо не цялото визуално съдържание, което се споделя в социалните медии, е годен обект на авторското право. Направените снимки без идейно съдържание и вложен смисъл, на случаен принцип, без влагане на творчество не отговарят на изискванията на закона за закрила. За всеки отделен случай следва да се прецени конкретно с оглед фактите коя снимка отговаря на последните.

[!] ЛЮБОПИТНО [!]. Кръстословицата представлява обект на авторското право по смисъла на  Закона за авторското право и сродните му права като особен вид литературно произведение, изразено с думи и графично оформление, което е резултат от творческа дейност на автора. В този смисъл е и съдебната практика. Самото графичното оформление на всяка кръстословица, като част от едно периодично издание, също е  сред специфичните обекти на авторско право. От своя страна, то включва различни елементи като рамка, полета, в които се пишат въпросите, самия текст на въпросите, а комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи крайно и завършено произведение, е винаги плод на една цялостна завършена творческа дейност, каквато е всяка кръстословица.

 

 

Какъв е периодът на защита?

Общото положение е, че авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.

 

Право на обезщетение за неправомерно използване на обекти на авторско право

Законът постановява, че който наруши авторско право, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване. Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. Съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението при определяне размера на обезщетението, като определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото. Закрилата не се изчерпва дотук. С оглед  всеки конкретен случай се преценя какъв иск следва да се предяви, за да се защитят правата на автора в най – пълен обем.

 

Заключение

Авторското право възниква с факта на създаване на произведението и е съвкупност от имуществени и неимуществени права, с които следва да се съобразяват всички останали. Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение, като всички останали дължат уважение на това право и се въздържат от използването на творбата без съгласие на автора. Защитата е на няколко нива: гражданскоправна, наказателноправна и административноправна, като за да сте сигурни, че ще я получите, следва да потърсите квалифицирана адвокатска помощ при предявяване на претенциите си. 

АВТОР: Радина Атанасова

_____________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на авторите върху обекти на авторско право и тяхната закрила, можете да намерите в секцията „Авторско право и патентно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита при нарушения на обекти на авторско право и сродни права. 

Авторско и патентно право

Новите Общи условия на Инстаграм и авторските ни права

Отразяват ли се новите Общи условия на Инстаграм, в сила от 20.12.2020 г., на защитата на авторските ни права в социалната медия? 

Инстаграм се използва ежедневно от милиони хора, за да споделят свои снимки, видеа и друго съдържание за забавление или за да развиват бизнеса си. Статистиката за 2020 г. е красноречива за значението и влиянието върху бизнеса, което Инстаграм има:
– 200 милиона потребители на Инстаграм ежедневно посещават поне един бизнес профил;
– това е второто най – изтегляно безплатно приложение в магазина за приложения на Apple; 
– 1 милиард души използват Инстаграм всеки месец;
– Инстаграм е втората класирана традиционна социална мрежа по отношение на активните потребители;
– 500 милиона души използват Инстаграм Сторис всеки ден
.  

На 20 декември 2020 г. влязоха в сила новите Общи Условия на Инстаграм. Те вече са достъпни за всички потребители на социалната медия, които следва да се запознаят с тях, за да са наясно със своите права и задължения. Когато създадете акаунт в Инстаграм или използвате Инстаграм, Вие се съгласявате с тези условия.

Какви разрешения даваме като се съгласяваме с новите Общи условия на Инстаграм?

Изрично в новите Общи условия на Инстаграм е закрепено, че социалната медия не претендира за собственост върху съдържанието, което качваме, но ние, като потребители, предоставяме право и лицензия (разрешение) то да бъде използвано от Инстаграм. Такова беше положението и в сега действащите Общи условия. Ясно е записано, че сме свободни да споделяме своето съдържание с всекиго. 

Когато публикуваме съдържание, което е обхванато от права на интелектуална собственост (като например снимки или видеоклипове), с даване на съгласие ние предоставяме неизключителна, безвъзмездна, прехвърлима, подлежаща на сублицензиране и валидна за целия свят лицензия за хостване, използване, разпространение, модифициране, възпроизвеждане, копиране, публично изпълнение или визуализиране, превеждане и създаване на производни разработки на нашето съдържание

Всичко това е в съответствие с настройките ни за поверителност и настройките на приложението. Ако все още не сте разгледали настройките на профила си, вече знаете, че следва да се запознаете с това какво разрешавате и до какви потребители достигат вашите постове.

Прекратяване на лицензията

Лицензията прекратява действието си, когато съдържанието ни бъде изтрито от системата поотделно или наведнъж – като изтрием целия си акаунт. Според Новите Общи условия на Инстаграм промени има по отношение на изтриване на съдържанието. След като съдържанието бъде изтрито е възможно да отнеме още 90 дни, докато то бъде премахнато от резервните копия и системите за възстановяване при бедствия. В рамките на 90 дни от началото на процеса по изтриване на акаунта или на съдържанието в изрично изброени хипотези то няма да бъде изтрито. 

Това са случаите, когато:
– изтриването би ограничило разследване или идентифициране на незаконни дейности или нарушения;
– за защита безопасността и сигурността на продуктите, системите и потребителите на самата социална мрежа;
– за запазване на доказателства;
– ако е налице искане на съдебна или административна институция, правоохранителен орган или държавен орган и др. 

В заключение

Съгласно новите Общи условия на Инстаграм, социалната медия не става собственик на публикуваното от нас съдържание, но трябва да предоставим на социалната медия глобален неизключителен лиценз за хостване на това съдържание. Случаите на нарушаване на права, свързани с интелектуалната собственост, са много и следва да се потърси квалифицирана адвокатска помощ за получаване на адекватна защита в тези хипотези. Въпросът за интелектуалната собственост и социалните медии е многопластов и трябва да познаваме Общите условия за ползване на мрежите, които използваме, за да знаем впоследствие можем ли да защитим правата си и да установим кога има реално нарушение. 

АВТОР: Радина Атанасова

________________________________________________________________
Още интересни теми, свързани с правото на интелектуална собственост, можете да намерите в секцията „Авторско и патентно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита при нарушение на авторски права, както и при регистрация на търговски марки, изобретения и полезни модели и при нарушение на правата по тях. 

За контакт:
работно време: всеки делничен ден от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207 (с предварително записан час)
email: office@petkovalegal.com (денонощно)