Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

адвокат търговско право Tag

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Posts tagged "адвокат търговско право"

Изключване на съдружник от ООД. Адвокат по търговско право

Изключване на съдружник от ООД

Изключване на съдружник от ООД. Как и кога? В живота много честно между приятели и колеги възникват противоречия и след това те повече не могат да работят заедно. Съвсем възможно е това да се случи и между съдружници в дружество с ограничена отговорност. Не са редки и хипотезите, когато след учредяването на дружеството някой от съдружниците променя своята лична бизнес стратегия. Това води до извършване на действия от негова страна, с които директно зстрашава интересите на дружеството. Тези хипотези са отчетени от законодателя, който е предвидил възможност за изключване на съдружник от ООД при наличието на специално предвидени в закона хипотези. В тези...

Continue reading

Неправомерно използване на търговско наименование. Как да се защитим?

Търговско наименование

С все по-динамичната пазарна обстановка и развиващи се търговски взаимоотношения, неизбежно се стига до ситуации на неправомерно използване на търговско наименование. Какво представлява правото на търговско наименование? Съгласно нашето и европейското законодателството, наименованието, под което едно дружество се е регистрирало и упражнява своята дейност, се ползва със засилена закрила от недобросъвестното му използване от други лица. Търговецът разполага с тази защита, независимо от това дали наименованието му е регистрирано като търговска марка. Правото на наименование /или както се нарича в закона правото на фирма/ е изключително право на търговеца, който го регистрирал, да го използва в цялостната си дейност – в отношенията с...

Continue reading

Несъстоятелност на длъжник. Какво да правя?

Несъстоятелност на фирма

Производството по несъстоятелност на фирма е универсално принудително производство, което има за цел за ликвидира едно търговско дружество, като осребри неговите активи и изпълни задълженията, които дружеството има към неговите кредитори. Съгласно чл. 607 от Търговски закон (ТЗ): „производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника. В производството по несъстоятелност се вземат предвид интересите на кредиторите, длъжника и неговите работници.“ Видно от така цитираната разпоредба, целта на производството по несъстоятелност на фирма е именно да удовлетвори не просто някои кредитори, а всички кредитори на съответния търговец. За това производството по несъстоятелност на длъжник...

Continue reading