Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 18

Редовният петъчен брой на електронния Бюлетин „Законодателство“: брой 18 обхваща промените в подзаконови нормативни актове за периода 01.05. – 08.05.2020 г. Тъй като все още страната ни се намира в извънредно положение, Народното събрание осъществява дейността си единствено в рамките на извънредни заседания за разглеждане на проекти на закони, свързани именно с това извънредно положение, а за разглеждания период такива няма. Ето защо и днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 18 няма да съдържа анализ на законодателни промени. 

Обнародваните в „Държавен вестник“, бр. 40 от 2020 г., публикуван на 05.05.2020 г. съдържат актове, свързани с подзаконовата дейност на Министерския съвет, както и на някои министри. 

С приетата наредба се определят условията и редът за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни при прилагане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране от Българската агенция за безопасност на храните на някои особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 

Обезщетение ще могат да получат собствениците на:

1. умрели животни, когато смъртта е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на особено опасна заразна болест;
2. животни, умъртвени за поставяне на диагноза;
3. заразени и контактни животни, умъртвени/унищожени с цел ликвидиране на особено опасни заразни болести;
4. животно, третирани с имунологични ветеринарномедицински препрати срещу такива болести:
а) умрели животни вследствие на непредвидим риск;
б) неотложно заклани животни преди изтичане на карентния срок;
5. умрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от БАБХ;
6. зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар, унищожени при ликвидиране на особено заразни болести. 

Предвидени са и изключения, като обезщетения няма да се изплащат на собствениците, извършили изчерпателно изброени категории нарушения, за които има издадени наказателни постановления. За тези нарушения наредбата препраща към Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Размерът на обезщетението за всеки собственик на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар се определя индивидуално и се предоставя с акт за обезщетение, издаден от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). 

За целта е необходимо съответният собственик да подаде заявление до ОДБХ в срок до три работни дни от датата на умъртвяването, унищожаването или на смъртта на животните, когато същата е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на особено опасна заразна болест и/или от унищожаването на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар. 

Допълнителните средства са в размер на 163 700 лв. и са предназначени за изплащане на обезщетения за нарушаване на правото за разглеждане на делото в разумен срок. 

Повече информация за това кога се изплаща такова обезщетение, можете да намерите в статията „Бавно правосъдие. Как да получим обезщетение?„. 

Допълнителните средства са в размер на 20 000 000 лв. и са предназначени за изпълнението на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тази среда е свързана с фокусирано обучение по направленията наука, технология, инженерство и математика. 

Допълнителните средства са в размер на 295 110 лв. и са разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините 197 235 лв.;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 97 875 лв., в т.ч. за трансфер за Техническия университет – София, 1620 лв. 

С правилника се уреждат:
1. съдържанието на политиката за участието на държавата в публичните предприятия и редът за нейното разработване, приемане и актуализиране;
2. дейността на Агенцията за публичните предприятия и контрол като координиращо звено по отношение на публичните предприятия и нейните взаимноотношения с органите, упражняващи правата на държавата и с публичните предприятия;
3. редът за упражняване правата на държавата в публичните предприятия;
4. особени правила за сключване на някои видове договори от публичните предприятия;

5. основните критерии за подбор, условията и редът за провеждане на конкурсната процедура за номиране на членове на органите за управление и контрол; 
6. възлагането на управлението и контрола в публичните предприятия и редът за определяне на възнаграждението на членовете на органите за управление и контрол;
7. планирането на дейността на публичните предприятия и отчитането на изпълнението;
8. публичното оповестяване на финансова и нефинансова информация за предприятията;
9. принципите за упражняване правата на общините в общинските публични предприятия.

Консултативният съвет ще бъде орган, който консултира и подпомага Министерския съвет във връзка със:
1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“;
2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, икономическо развитие, социална справедливост и защитата на околната среда;
3. разработването на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г., основана на реална оценка на националните приоритети, насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия;
4. подготовката на план за устойчива работа на топлоелектрическите централи, захранвани с въглищно гориво;
5. планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението. 

Съгласно измененията, във веригите от магазини, представляващи търговски обекти за самообслужване за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице, сградите и съоръженията представляват комплексен обект, които разполагат с 10 и повече търговски обекта на територията на страната, задължително обособяват места, в които се предлагат:

1. мляко и млечни продукти от българско сурово мляко;
2. риба и рибни продукти;
3. прясно месо от едри и дребни преживни животни и яйца, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.;
4. пчелен мед;
5. пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. 

Местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство. 

Контролът по изпълнението на тези задължения е възложен на Българската агенция по безопасност на храните. За неспазването им се налагат санкции в размер на 15 000 до 25 000 лв. за първо нарушение и от 30 000 до 50 000 за повторно нарушение. 

Тези мерки са временни и се прилагат до отмяната на извънредното положение. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер.

 

Срокът на концесията е 20 години. 

С направените изменения Националната здравноосигурителна каса се задължава да сключва договори/допълнителни споразумения с лечебни/здравни заведения за изпълнение на високоспециализирано медико – диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID – 19“. 

В останалата си част последващите изменения са пряко свързани с това задължение. 

Промените са кадрови и не представляват обществен интерес.

 

Измененията и допълненията се правят с цел въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1985 на Комисията от 28 ноември 2019 г. 

С промените се отменя раздел „VII. Овощни родове и видове“ от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1. Изцяло се изменят и Приложение № 4 и 5 към чл. 13, ал. 1, както и Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1.

Ето и основните изменения. 

Според тях, националният компетентен орган, който одобрява избора на прилагаща и оценяваща организация на обикновените промоционални програми, е Държавен фонд „Земеделие“. 

Кандидатите ще могат да избират подизпълнители само в случаи на специфични операции от реализирането на цялостната промоционална дейност, в изпълнението на които кандидатите не са специализирани и нямат опит. В този случай кандидатите посочват в заявлението избраните подизпълнители и дела от дейността, която ще им възложат, като следва да представят доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на установените в наредбата критерии за подбор. 

При замяна и/или добавяне на подизпълнител в хода на изпълнение на промоционална програма предлагащата организация подава в Държавен фонд „Земеделие“ заявление за одобрение на подизпълнител по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и представя всички документи, които доказват изпълнението на определените в наредбата условия. 

Кандидатите ще могат да се позовават на капацитета на трети лица. 

Изпълнителнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава заповед за одобряване или отказ. Държавен фонд „Земеделие“ уведомява Министерството на земеделието, храните и горите и Европейската комисия за одобрените прилагащи организации. 

Наредбата се отнася до служителите в системата на Министерството на вътрешните работи и не представлява обществен интерес. 

С направеното допълнение е осигурена възможност за предоставяне на безплатна храна и на военнослужещите и цивилните служители, поставени под карантина. 

Измененията са в Приложение № 10, допълнение № 3.

Ръководството е предназначено за специалисти в областта на детската кардиология и съдържа подробна медицинска информация, методи за диагностициране и терапия на критични вродени сърдечни малформации, сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит и др. 

Тези правила определят условията и редът относно:
1. осигуряване на свободна практика;
2. спазване на правилата за радиобмен;
3. спазване на указанията на бреговите центрове за предоставяне на речни информационни услуги и обслужване на корабния трафик за движение в районите на пристанищата;
4. използване на маневрените кораби в районите на пристанищата;
5. използване на котвените стоянки;
6. товарене, разтоварване, маркиране и деклариране на опасни и специални товари;
7. осигуряване предпазването на водите на река Дунав от замърсяване от кораби;
8. противопожарна безопасност;
9. снабдяването на корабите с гориво и смазочни материали.

Правилата се прилагат по отношение на акваториите на българските пристанища в българския участък на река Дунав, както и по отношение на бреговата инфраструктура, свързана непосредствено с безопасността на престоя, обработката и обслужването на корабите. 

Измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия касаят основно участието на свободния пазар на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. 

Редовният петъчен брой на „Държавен вестник“ не съдържа особено съществени изменения. 

Помощта е в размер на 250 лв. 

Неизпълнението се отнася до задължението на „Виастройинженеринг“ ООД за сключване на договор в тримесечен срок от постановяване на решението за определянето му за концесионер. 

Измененията не представляват обществен интерес. 

Измененията касаят единствено служителите в системата на Министерството на вътрешните работи и не представляват обществен интерес. 

С наредбата се определят изискванията, на които трябва да отговарят преместваемите обекти, информационните, рекламните и монументално – декоративните елементи, както и редът и условията за поставянето им на територията на пристанищата. Определят се още и редът за съставяне и връчване на констативни актове, за подаване на възражения срещу тях и за принудително премахване на обекти, когато заповедта на капитана на съответното пристанище, с която е разпоредено премахване, не е изпълнена доброволно в определения за това срок. 

Наредбата се прилага за всички български пристанища с изключение на военните и граничнополицейските пристанища. 

Правилата за добра медицинска практика в денталната медицина целят осигуряване на възможно най – качествена грижа за пациентите и включват система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които лекарите по дентална медицина могат да прилагат в съответствие с опита и професионалната си преценка. 

_______________________________________________________________________
Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 17

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 17 разглежда промените в редица подзаконови нормативни актове на Министерския съвет и на отделни министри, обнародвани в „Държавен вестник“ в периода 24.04. – 01.05.2020 г. 

Предвид факта, че страната все още се намира в извънредно положение и работата на Народното събрание е ограничена, тази седмица е публикувано само едно издание на „Държавен вестник“.

Успокояването на извънредната обстановка започва да проличава и в законовата, и подзаконовата дейност на държавните органи, като все по – малко се изготвят нормативни актове, свързани с извънредното положение. 

В това постановление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се открива Научноизследователски институт. 

Такъв институт, но конкретно за технологии и иновации се открива и в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

 

С това допълнение се правят две промени.

На първо място, предвижда се възможност на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи. Това финансиране представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране. 

На второ място, въз основа на мотивирано предложение от управляващ орган временни безлихвени заеми може да се предоставят чрез сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд за финансиране на авансови и други плащания по оперативни програми за дейности и операции, обявени за справяне с пандемията от коронавируса, след решение на Комитета за наблюдение на програмата за одобряване на съответната процедура. 

С направеното допълнение се създава изцяло нова глава с наименование „Удостоверяване на документи по реда на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове“ и съдържа една единствена разпоредба. 

Според тази разпоредба удостоверяването на документи, по реда, посочен в Конвенцията, се извършва чрез издаване на удостоверението „апостил“. Удостоверяват се истинността на подписа, качеството, в което е действало лицето, подписало документа и при необходимост – автентичността на печата или марката, които са поставени върху документа. 

Второ, оправомощените органи в Република България, които издават удостоверението „апостил“ за различните категории документи са Министерството на правосъдието, Националният център за информация и документация, областните администрации и Министерството на външните работи. 

Новата разпоредба предвижда и съответните срокове за всяка категория документи, в които се издава удостоверението „апостил“. 

Допълнителните трансфери са в размер на 29 998 109 лв. и се разпределят по бюджетите на общините. 

За работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата се отпускат 27 913 411 лв., а за допълнително финансиране и издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда се отпускат 2 084 698 лв. 

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 27 913 411 лв. и бюджетна програма „Училищно образование“ – 2 084 698 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 

Тези суми ще бъдат предоставени по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 

Допълнителните трансфери са в размер на 36 262 054 лв. и се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 27 913 411 лв. и бюджетна програма „Училищно образование“ – 2 084 698 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. 

Одобрените заявители за учебната 2019/2020 г., които са предоставили съответни графици с предвидени доставки в учебните заведения за периода на извънредното положение могат да извършват еднократна доставка в съответните учебни заведения, включваща планираните по график доставки за периода 13 март – 13 май. Количествата доставени продукти трябва да бъдат съобразени с броя деца и ученици в целевата група към съответното учебно заведение. 

Тези заявители подават заявка за плащане в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по седалище или адрес на управление на заявителя в срок от 10 работни дни след извършването на доставката. 

С направените изменения се въвежда изчерпателен списък от стоки, които се освобождават от вносни мита и ДДС, тъй като са необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID – 19 през 2020 г. 

Сред тях са медицинските апарати, NIV маски за цяло лице, други видове маски, ръкавици, защитни щитове за лице, очила, работни облекла, защитни калъфи за обувки/калцуни, РНК екстрактори, COVID – 19 тестови комплекти и определени категории лекарствени продукти. 

Целта на това споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, която е съвместно създадена от или обменяна между двете страни. То се прилага за всички дейности, договори или споразумения, включващи класифицирана информация, които ще бъдат изпълнявани или сключвани в бъдеще, както и за класифицирана информация, която вече е създадена или обменена в процеса на сътрудничество между страните преди влизането в сила на споразумението.

С изменението се въвежда приложение, в което са уредени минималните размери на сервитутните зони за линейни енергийни обекти за пренос и разпределение на електрическа енергия, за които са възникнали сервитути по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност. 

С инструкцията се създават образци на два нови документа. Те са:
1. оценъчен лист за вакантната длъжност, който съдържа информация относно  кандидатите за длъжността, както и за кандидатите, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността;

2. протокол от заседание на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, в международни организации и в други международни инициативи на територията на страната. 

Инструкцията е класифицирана с ниво „поверително“, поради което съдържанието ѝ не може да бъде обнародвано в „Държавен вестник“ на вниманието на широката публика, тъй като единствено служители с достъп до класифицирана информация могат да се запознаят с него. 

Както подсказва нейното наименование, с инструкцията се определят редът и начинът за обмен на информация между АПИ, МВР и АМ, както и условията и редът за достъп до Електронната система за събиране на пътни такси, Системата за вторична интеграция и правоприлагане (СВИП) и до Националния регистър на превозните средства и собствениците им. 

Този обмен се осъществява чрез информационните системи за пътен контрол и административнонаказателна дейност на МВР и модул „Пътни такси и разрешителен режим“ на Българската интегрирана митническа информационна система на АМ, от една страна, и Електронната система на АПИ и СВИП, от друга. 

Задължение на МВР е да предоставя на определените от Управителния съвет на АПИ длъжностни лица справочна информация от Националния регистър на превозните средства и собствениците им. 

Направените изменения са малобройни и несъществени, поради което не представляват обществен интерес. 

С решението се правят изменения по отношение на времето за пренасяне от край до край на пощенските пратки, както и на нормативите за качеството на услугата. 

Въвеждат се и нормативи за качество по отношение на редовността на събиране на пощенски пратки и по отношение на редовността на доставянето им.

 

С решението се въвеждат няколко промени в Приложение № 5. 

Според тези промени, при невъзможност за осъществяване на излъчване от предавателните станции възстановяването на излъчването се извършва във възможно най – кратък срок, след като отпаднат причините, предизвикали повредите. За да се предотвратят прекъсвания с по – голяма продължителност, е възможно да се използва друго (резервно) оборудване с аналогични параметри на повреденото. За посочените обстоятелства: невъзможност за осъществяване на излъчване, използване на резервно оборудване, както и възстановяване на излъчването след отстраняване на причините, довели до неговото прекъсване, предприятието уведомява КРС по имейл или гореща телефонна линия незабавно след възникване на съответното обстоятелство. 

Освен това, профилактиката на електронните съобщителни мрежи следва да се извършва поне веднъж в годината, като предприятието предварително уведомява аудиторията, Графикът за годишната профилактика се представя от предприятието на КРС до края на предходната година, като при промяна в графика предприятието незабавно уведомява КРС. Протоколът от профилактиката се представя от предприятието на КРС в 30-дневен срок от нейното извършване по образец съгласно настоящото приложение към техническите изисквания. 

Промени в местоположението на предавателната станция и/или на основни технически характеристики на електронните съобщителни мрежи, се извършват след подаване на заявление по образец за изменение и/или допълнение на разрешението и произнасяне на КРС с решение.

_______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

 

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 16

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 16 разглежда промените в подзаконови нормативни актове, обнародвани с „Държавен вестник“, бр. 36 от 2020 г., публикуван на 14.04.2020 г. 

На 17.04.2020 г. (петък) не е издаван „Държавен вестник“. 

Бюлетин "Законодателство": брой 16
"Държавен вестник", бр. 36 от 2020 г.

Обнародваните в „Държавен вестник“, бр. 35 от 2020 г. подзаконови нормативни актове в голяма част също се отнасят до обявеното в страната извънредно положение. 

За времето на извънредното положение няма да се извършва преизчисление на полагаемата субсидия, предоставяна на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата.

Вместо това, на държавните културни институти ще се предоставя субсидия за изплащане на средства по допълнителен компонент за ограничена дейност при извънредно положение в размер на брутните трудови възнаграждения и за насисляване на дължимите осигурителни вноски, считано от 13 март 2020 г. до месеца, в който се достигне нивото на приходи за бюджетна програма „Сценични изкуства“ за същия период на миналата година за всеки държавен културен институт, но за не повече от 6 месеца. 

Измененията не представляват широк обществен интерес и са свързани със събираните от Патентното ведомство такси за определени услуги, свързани с неговите правомощия. 

„Център за психологически изследвания“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в гр. София. С решението ЦПИ се признава за национално представителна организация по реда на Закона за хората с увреждания за срок от 4 години, считано от 26 април 2020 г. 

По същия начин, по реда на Закона за хората с увреждания за национално представителна организация е признато и Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ за срок от 4 години, считано от 26 април 2020 г. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел със седалище в гр. София. 

За национално представителна организация по реда на Закона за хората с увреждания и за същия срок се признава и Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“. Сдружението е със седалище в гр. София. 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънреното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който разгледахме подробно в Бюлетин „Законодателство“: брой 15, беше дадена възможност на Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз, съответно на Българския лекарски съюз да сключват анекси към съответните национални рамкови договори, които да съдържат заплащане за работа при неблагоприятни условия. 

С обнародвания Договор № РД-НС-01-3-1 се прави именно това. 

Горното се отнася и до Договор № РД-НС-01-4-2.

Според обнародвания правилник, Висшето военновъздушно училище е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната. Седалището му се намира в гр. Долна Митрополия, а самото училище има свое знаме, печат и празник – 25 май. То съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет и е част от въоръжените сили на Република България. 

Мисията на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е подготвя висококвалифицирани специалисти и лидери за въоръжените сили на Република България, за сектора за националната сигурност и за националното стопанство в съчетание с научноизследователска, иновационна дейност, фундаментални и приложни изследвания. 

С наредбата се определят държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Строителен техник“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

С инструкцията се уреждат условията и редът за организиране и осъществяване на охраната на съдии, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения. 

При условията и по реда на инструкцията охрана може да бъде осигурена и на възходящи, низходящи, съпруг или лице, с което застрашените съдии се намират във фактическо съжителство, както и на лицата, с които те живеят в едно домакинство. 

 

Разпоредбите на Инструкция № И-2 от 2020 г. са аналогични на горните с единствената разлика, че се отнасят до прокурорите и следователите, застрашени във връзка с изпълнение на служебните си задължения, както и до техните близки. 

______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство", Извънредно положение

Бюлетин „Законодателство“: брой 15

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 15 разглежда законодателните и други изменения, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 03.04. – 10.04.2020 г. Сред най – важните актове, публикувани и коментирани в седмичното издание, са:
1. Решение за допълнение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание;
2. Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение;
3. Закон за изменение и допълнение на обнародвания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

По – голямата част от най – значимите актове, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 33 от 2020 г. са на Народното събрание и на Министерския съвет и са пряко свързани с извънредното положение. Именно на тях ще се обърне по – подробно внимание в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 15. 

Това е злополучното решение, заради което се появиха опасения, че демокрацията и конституционализма в България ще бъдат засегнати, тъй като със спиране на редовната си работа, Народното събрание се е саморазпуснало. Както обяснихме в Бюлетин „Законодателство“: брой 13, тези опасения са безпочвени, тъй като единственият държавен орган, който може да разпуска Народното събрание, това е президентът и то само при невъзможност за постигане на съгласие за съставяне на правителство и за срок до провеждането на нови избори. 

С обнародваното в „Държавен вестник“, бр. 33 от 2020 г. решение се въвеждат особени правила, приложими по отношение на работата на Народното събрание по време на извънредното положение. Допълненията са свързани с осигуряване на неотложност на гласуването и приемането на законопроекти. 

Първо, постъпилите законопроекти ще се разпределят само на водеща комисия, а проектите на актове, приемани на едно гласуване – само на една комисия.

Второ, няма да могат да се правят предложения за закрити заседания. 

Трето, срокът за писмени предложения от народни представители по приети на първо гласуване законопроекти е 24 часа.

С приетото решение се удължава срока на обявеното извънредно положение с още един месец до 13 май 2020 г. 

Също така, Народното събрание възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID – 19, като ограничава основни права, предвидени в Конституцията, с изключение на неотменимите такива. 

Коментар! Делегирането на функции към изпълнителната власт, които поначало принадлежат на законодателния орган е противоконституционно. Това е така, тъй като повсеместното предприемане на мерки за овладяване на дадена криза, свързана с извънредно положение, следва да става със закон, а не с актове на Министерския съвет или на отделни негови членове (напр. министъра на здравеопазването). От друга страна, временно ограничаване на неабсолютни човешки права, може да става също само със закон.  

Кодексът, който се приема с обнародваното постановление е етичен и касае заетите в държавната администрация, като определя правилата за етичното им поведение и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на държавната служба. 

С направените изменения фактически направените разходи за вземане и изпитване на проби от твърди горива (въглища и брекети, произведени от въглища) стават в размер на 100 лв. 

За изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване на съответствие на горивата с изискванията за качеството им, разходите ще бъдат в размер на 80 лв. 

За регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса 50 лв. 

Допълнителните разходи са в размер на 3 136 747 лв. и се разпределят по бюджетите на 249 общини, посочени в приложението на постановлението. 

С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията (огнестрелни оръжия) и боеприпасите (патрони за стрелково оръжие) и контролът над тях в Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).

С постановлението се дава възможност на държавните висши училища за създават дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в капитала на такива дружества само за стопанската реализация на резултати от извършените научни изследвания и създадените обекти на интелектуална собственост. Това ще става с решение на Академичния състав на висшето училище. 

Промените са две и са обвързани с периода на действие на обявеното извънредно положение. 

На първо място, за времето на обявено извънредно положение, при изготвяне на индивидуална оценка на потребностите отпада изискването за осъществяване на личен контакт с човека с увреждане и за посещение в дома му с цел установяване на реалните му затруднения и потребности при попълване на информацията за наличните проблеми с функционирането му, както и за отражението на ограниченията в неговия живот. 

На второ място, за времето на обявено извънредно положение и отново във връзка с изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на човек с увреждане, интервюто с него или с неговия законен представител, или с човека, който полага грижи за него, ще се провежда само по телефон или по електронна поща. 

Измененията с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания са свързани с обявеното извънредно положение и са идентични с промените в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хора с увреждания. 

Основните изменения касаят реда за осъществяване на надзор върху контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Помощник – възпитател“ от област на образование „Социални услуги“ и професионално направление „Социална работа и консултиране“. 

Най – важните промени, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 34 от 2020 г. са свързани с обнародвания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. 

В публикувания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение са направени множество промени, но ще се спрем на най – важните от тях. 

На първо място, определят се конкретни категории съдебни производства, които ще продължат да се разглеждат по време на обявеното извънредно положение. Те са изброени в приложението на закона. 

На второ място, въвежда се изключение от едномесечното удължаване на срокове след отмяна на извънредното положение по отношение на някои особено важни категории процедури, свързани с висок обществен интерес. Това са:

1. процедурите по възлагане на обществени поръчки;
2. концесионните процедури;
3. производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. производства по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни и общински нужди;
5. производства по Закона за подпомагане на земеделските производители;
6. производства по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
7. производства по Закона за горите;
8. производства по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
9. производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност;
10. производства по Закона за устройство на територията;
11. производства по Закона за защита на конкуренцията. 

На трето място, въвежда се изключение и от спряното изпълнение на задължения по изпълнителни дела. С направеното допълнение се разпорежда, че не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето. 

На четвърто място, що се отнася до последиците от забавата за плащания на задължения на частноправно субекти, въведено е изрично уточнение, че те не се прилагат по отношение на длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и др.), предоставени от банки и финансови институции. Ограничението се разпрострира и в случаите, когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица (колекторски фирми), както и по отношение на договорите за лизинг.

На пето място, до отмяната на обявеното извънредно положение, всякакви държавни и местни органи ще могат да провеждат заседания от разстояние чрез осигуряване на пряко и виртуално участие при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. Същото се отнася и за откритите съдебни заседания по съдебните производства, които продължават своя ход. 

На шесто място, въвежда се възможност за намаляване или за освобождаване от задължение за заплащане на наем на имоти държавна и общинска собственост по отношение на наематели и ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. Тази мярка се прилага до неговата отмяна. 

На седмо място, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз ще могат да сключват анекси към съответните национални рамкови договори, които да съдържат заплащане за работа при неблагоприятни условия. Това може да се случи до отмяната на извънредното положение. 

На осмо място, военновременни запаси може да се освобождават за безвъзмездно предоставяне за завоволяване потребностите на националното стопанство и населението. Също така, може да се предоставя за временно безвъзмездно ползване на болнично – домакинско имущество или друго имущество, представляващо активи за многократна употреба. След отмяната на извънредното положение активите следва да бъдат възстановени в състояние, което позволява последващо ползване по предназначение. 

На девето място, предоставя се възможност на Министерството на вътрешните работи да сключва договори за дарения, когато техен предмет са лични предпазни средства, дезинфектанти, спирт и други средства, предназначени за предотвратяване разпространението на заразната болест. 

На десето място, по схемата „60:40“ се въвежда заплащане от страна на държавата и на 60 на сто от осигурителните вноски, дължими от работодателя. 

На единадесето място, за времето от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение се спира държавната субсидия на политическите партии. 

На дванадесето място, намалени са глобите за нарушаване на противоепидемични мерки, а новите размери са от 300 до 1000 лв. за първо нарушение, от 1000 до 2000 лв. за повторно нарушение и от 2000 до 5000 лв. за еднолични търговци и юридически лица. 

Коментар! Административнонаказателната отговорност за неспазване на задължителна изолация продължава да се прилага чрез налагане на глоба в размер на 5000 лв. Това означава, че за нарушаване на забраната за разходка в парка глобата ще бъде от 300 до 1000 лв., но за нарушаване на забраната за напускане на жилището от страна на контактно лице или на лице, влязло на територията на страната, глобата остава 5000 лв. 

Измененията касаят държавния бюджет за 2020 г. по следните показатели:
1. приходите, помощите и даренията;
2. разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз;
3. консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 13 455 690,4 хил. лв.;
4. бюджет на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 254 917,8 хил. лв.;
5. бюджет на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 224 031,9 хил. лв.;
6. бюджет на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 323 034,3 хил. лв.;
7. бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 166 316,7 хил. лв.;
8. бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 5 594 769,9 хил. лв.

Освен това се приема излишък по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ в размер на 164 880,4 лв., както и дефицити по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ в размер на 124 121,8 лв., както и на фонд „Безработица“ в размер на 1 115 257 лв.

С обнародваното решение, за времето от 1 април 2020 г. до отмяната на извънредното положение дължимите на народните представители възнаграждения не им се изплащат, а се предоставят за дейности по превенцията и лечението на заразата с COVID – 19.

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

 

Срокът на концесията е 20 години. 

С решението за концесионер на морски плаж „Каваци – юг“ е определено „Мит – секюрити – 85“ ЕООД. Дружеството е регистрирано в гр. Роман с капитал от 2 лв., а негов управител е Мариана Тодорова. 

Преди определянето си за концесионер на плажа, дружеството се е занимавало с издателска и охранителна дейност, както и с производство на млечни продукти. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Помощник в строителството“ в област на образование „Архитектура и строителство“ и професионално направление „Строителство“. 

Редовният петъчен брой на „Държавен вестник“, публикуван на 10.04.2020 г. не съдържа изменения, които да представляват особен обществен интерес. Затова само ще бъдат маркирани. 

С указа се пренасрочват частичните и нови избори за кметове, които сме отбелязвали във времето в различните издания на Бюлетин „Законодателство“. Всички те бяха насрочени за 14 юни 2020 г., но във връзка със ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, те ще се проведат на 27 септември 2020 г. 

Този документ представлява практическа рамка за сътрудничество. Той е изготвен в процес на последователни консултации между националните здравни органи и Секретариата на Регионалния офис на СЗО за Европа.

Измененията не представляват обществен интерес, тъй като са вътрешноведомствени.

Измененията касаят въвеждането на допълнителни изисквания по отношение на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщения при включване на индивидуални договори.  

____________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство", Извънредно положение

Бюлетин „Законодателство“: брой 14

Днешното издание на бюлетин „Законодателство“: брой 14 отразява законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 27.03. – 02.04.2020 г. Разглеждат се и правилата за компенсиране на работодатели във връзка с обявеното извънредно положение. 

С „Държавен вестник“, бр. 30 от 2020 г. се правят изменения единствено в подзаконови нормативни актове. Това е логично, предвид факта, че Народното събрание промени правилата за своята работа и ще провежда пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. Подробно тази промяна беше отразена в Бюлетин „Законодателство“: брой 13

Измененията са свързани със създаване на възможност Конституционният съд да провежда заседания и да приема решения от разстояние – чрез видеоконферентна връзка, която осигурява тайната на съвещанието. Предвижда се тази възможност да се прилага по изключение.   

При необходимост, съдии ще могат да участват чрез видеоконферентна връзка и в присъствените заседания на съда. 

В протокола от заседанието, проведено от разстояние, задължително се отбелязва този факт. 

Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

Закрилата на деца с изявени дарби се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на културата, министъра на образованието и науката, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и министъра на младежта и спорта. В нея се предвиждат мерки за:
1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;
2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;
3. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми. 

В изпълнение на задължението на държавата да осъществява закрила по отношение на закрилата на деца с изявени дарби, ежегодно се приема програма, съдържаща конкретни мерки за закрила. 

С цитираното постановление максималните размери за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. и максималните размери на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се увеличават с 246 000 000 лв. 

Постановление № 52 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

С цитираното постановление се одобряват промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. в размер на 700 000 000 лв. Тяхното предназначение е за увеличаване на капитала на „Българска банка за развитие“ АД, София. Средствата ще бъдат предоставяни на етапи в зависимост от нуждите за изпълнение на мерките за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID – 19 и предвиденото за това увеличаване на капитала на банката. 

В изпълнението на тези мерки се включва и издаването на портфейлни гаранции към банките, които да им позволят да предоставят по – гъвкави условия за бизнес кредити за определен период при определени условия и индивидуална преценка за всеки конкретен случай. 

Конкретните мерки и механизмът за тяхното изпълнение са предмет на уредба с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката след получаване на положително решение от Европейската комисия или на решение, че помощта не е държавна помощ по смисъла на Договора за функционирането на Европейския съюз.  

С цитираното постановление се одобрява допълнителен трансфер в размер на 49 840 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за април 2020 г. 

Допълнителната сума е в размер на 40 лв. и се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за април 2020 г. е в размер до 363 лв. включително.

С постановлението се правят изменения и допълнения в някои от таксите, събирани по Закона за електронните съобщения. 

Според направеното изменение овощният посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производството на плодове, се предлага на пазара само в достатъчно хомогенни партиди, одобрени като САС (стандартен) материал и придружени от документ на производителя или търговеца, отпечатан незаличимо на български език или на друг от официалните езици на Европейския съюз и лесновидим и четлив, и съответстващ на изискванията на приложение № 7 от наредбата. Всяка друга информация на производителя или търговеца върху документа се поставя по такъв начин, че да се отличава от реквизитите на придружителния документ. Когато документът на производителя или търговеца се поставя върху САС материала, той трябва да бъде жълт на цвят.

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Актьор“ от област на образование „Изкуства“ и професионално направление „Музикални и сценични изкуства“.

Измененията се отнасят до лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и втвърдяване на отпадъци от живак, лицата, при чиито производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт и лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци. 

Според направеното допълнение, през 2020 г. самоосигуряващите се лица, които имат задължение да подадат данъчна декларация с рамките на удължения до 30 юни срок, следва да подадат и декларация образец № 6 в същия срок. 

Измененията и допълненията не представляват обществен интерес, тъй като се отнасят до ограничен кръг от лица, а именно лицата, управляващи инвестиционни фондове и предоставящи услуги с финансови инструменти. 

Ръководството съдържа описание на различните видове инфекциозни заболявания. В него се определят критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия по отношение на такива заболявания, както и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

С указа Марян Гьорчев – извънреден и пълномощен посланик на Република Северна Македония е награден с орден „Мадарски конник“, първа степен за големите му заслуги и принос за развитието на отношенията и сътрудничество между България и Северна Македония. 

С указа от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия е освободена Мая Николова Добрева.

С указа, на мястото на Мая Добрева, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия е назначен Пламен Любомиров Бончев. 

Постановлението е част от икономическите мерки, които правителството се опитва да предприеме с цел намаляване на последиците от извънредното положение. С него се приема т. нар. от медиите „Схема 60:40“.  

Категории работодатели, които имат право на компенсация:
1. тези, които поради обявеното извънредно положение, със своя заповед въз основа на разпореждане на държавен орган, са преустановили работата на предприятието или на част от него. Това са работодателите, собствениците на магазини в големите търговски центрове тип МОЛ, игрални и развлекателни зали, барове, дискотеки, ресторанти и др.;

2. тези, които по своя преценка са преустановили работата на цялото предприятие, на част от него или на отделни работници и служители за срок до края на обявеното извънредно положение;

3. тези, които за срока на обявеното извънредно положение са установили непълно работно време.

Размерът на компенсацията се изплаща за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца. 

Размерът на компенсацията е 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. на всеки засегнат работник и служител, чиято заетост ще бъде запазена. В случаите на установено непълно работно време, компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. 

Установени са и някои особени правила за изплащане на компенсациите.

На първо място, въвеждат се допълнителни изисквания към работодалите, които могат да кандидатстват за предоставяне на компенсация. Те са:
1. съответният работодател да е местно физическо или юридическо лице, или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България; 

2. да попадат в конкретно определените в приложението икономически дейности. Те са:
а. търговия на дребно (Изключения! Търговия: с мотоциклети и автомобили; в специализирани и неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; с лекарства и други фармацевтични стоки; с медицински и ортопедични стоки; на открити щандове и пазари; извън търговските обекти);

б. друг пътнически сухопътен транспорт;
в. пътнически въздушен транспорт;
г. хотелиерство:
д. дейност на ресторанти и заведения за бързо хранене;
е. дейност на питейни заведения;
ж. прожектиране на филми;
з. туристическа агентска и операторска дейност: други дейности, свързани с пътувания и резервации;


и. организиране на конгреси и търговски изложения;
й. предучилищно образование (частен сектор);
к. артистична и творческа дейност;
л. други дейности в областта на културата;
м. спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
н. поддържане на добро физическо състояние;
о. други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки. 

3. да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

4. да не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по – малък от периода, за който са изплатени компенсациите;

6. да не прекратяват трудови договори на работници, за които са получили компенсации на основание закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, намаляване обема на работата и престой. Изискването не се прилага за случаите на закриване на цялото предприятие;

7. да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на редица трудовоправни разпоредби. 

На второ място, що се отнася до работодателите от изрично неизброените икономически дейности, които със своя заповед въз основа на разпореждане на държавен орган, са преустановили работата на предприятието или на част от него, тези, които по своя преценка са преустановили работата на цялото предприятие, на част от него или на отделни работници и служители за срок до края на обявеното извънредно положение и тези, които за срока на обявеното извънредно положение са установили непълно работно време, те могат да получат компенсация, ако са декларирали намаляване на приходите от продажби. 

По отношение на размера на намалението на приходите са въведени следните изисквания:
1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. намаляването следва да бъде не по – малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година. 

Казано по – просто, ако заявлението се подава през м. април 2020 г., намаляване на приходите от продажби с 20 на сто следва да е налице за м. март 2020 г., като за сравнение се използват приходите за м. март 2019 г. 

2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. намаляването следва да бъде не по – малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо осреднените приходи за януари и февруари 2020 г. 

Казано по – просто, ако заявлението се подава през м. април 2020 г., намаляване на приходите от продажби с 20 на сто следва да е налице за м. март 2020 г., като за сравнение се използват осреднените приходи за януари и февруари 2020 г. [(приход януари + приход февруари) / 2 = осреднена стойност].

Работодателите, които нямат право да се възползват от „Схемата 60:40“ са от следните сектори:
1. селско, горско и рибно стопанство;
2. финансови и застрахователни дейности;
3. държавно управление;
4. образование;
5. хуманно здравеопазванеи социална работа;
6. дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление;
7. дейности на екстериториални организации и служби. 

Заявленията за изплащане на компенсации се подават в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на съответните засегнати работници и служители.

 

Основното изменение се състои в това, че при изпълнение на функциите си директорът на Бюрото за защита се подпомага от заместник – директори, чийто брой се определя с длъжностното разписание на служителите в структурите на Бюрото защита по Закона за министерството на вътрешните работи. Заместник – директорите заместват директора при ползване на законоустановен отпуск, командироване в страната и в чужбина и при други случаи на неговото отсъствие. 

Измененията не представляват широк обществен интерес, тъй като касаят изключително лица, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и длъжностите лица в Министерството на икономиката, които осъществяват дейности по водене на регистъра на тези лица. Поради това, няма да ги разглеждаме подробно в рамките на днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 14. 

Тези изменения и допълнения също не представляват широк обществен интерес, тъй като касаят отношенията между Националната здравноосигурителна каса и лицата, извършващи дейности в областта на фармацията. 

Това е редовният петъчен брой на „Държавен вестник“, който е и последен за периода, който днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 14 разглежда. 

С указа от длъжността заместник – началник на отбратана е освободен вицеадмирал Емил Василев Ефтимов. Едновременно с освобождаването, той е назначен на длъжност началник на отбраната на мястото на починалия ген. Андрей Боцев. 

Емил Ефтимов е удостоверен и с висше офицерско звание „адмирал“. 

С указа се назначава капитан I ранг Велко Петров Велков на длъжността командир на флотилия бойни и спомагателни кораби, като едновременно с това е удостоверен с висше офицерско звание „флотилен адмирал“. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години.

С решението за концесионер на морски плаж „Равда – Олимпийски надежди“, община Несебър, област Бургас е определено „Джедар“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. София, с капитал 100 лв., чийто едноличен собственик е „ДДЖ Комеджи“ ЕООД, а управител е Даниел Димитров Жеков. 

„ДДЖ Комеджи“ ЕООД също е със седалище в гр. София и с капитал в размер на 100 лв., чийто собственик и управител е също Даниел Димитров Жеков. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобоването на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло“. 

______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 13

Отново е петък и отново е време за поредния редовен брой на седмичното електронно издание, поддържано от Адвокатска кантора „Петкова“, Бюлетин „Законодателство“: брой 13. Днес разглеждаме законодателните и други промени, публикувани в „Държавен вестник“ за периода 20.03. – 27.03.2020 г. 

Брой 27 от 2020 г. на „Държавен вестник“ беше издаден на 24.03.2020 г. В същия ден беше публикуван и Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но с бр. 28 на „Държавен вестник“, който беше и извънреден.  
Именно, поради извънредния характер и на самия закон, предишният Бюлетин „Законодателство“: брой 12 разгледа единствено него.

В „Държавен вестник“, бр. 27 от 2020 г. е публикуван един единствен акт. 

Със споразумението се установява засилено партньорство и сътрудничество между страните в границите на съответната им компетентност, основано на общ интерес и задълбочаване на отношенията им във всички области, в които се прилага. 

Според споразумението, „сътрудничеството е процес между страните, който допринася за международния и регионален мир и стабилност, а така също и за икономическото развитие и е организирано според принципи, придържането към които страните потвърждават и чрез своите международни ангажименти, по специално в рамките на ООН и ОССЕ“.  

Уреждат се множество сфери на сътрудничество, като сред тях са:
1. данъчно облагане;
2. енергетика;
3. транспорт;
4. околна среда;
5. малки и средни предприятия;
6. банково и застрахователно дело;
7 туризъм;
8. селско стопанство;
9. култура и медии;
10. научни изследвания и иновации;
11. образование и обучение;
12. защита на потребителите;
13. свобода, сигурност и правосъдие и др.

Редовното петъчно издание Бюлетин „Законодателство“: брой 13 продължава с отразяването на обнародваните законодателни и други промени с „Държавен вестник“, бр. 29 от 2020 г., публикуван на 27.03.2020 г.  

С разглежданото решение се правят промени в решението на Народното събрание, свързано с неговата работа по време на извънредното положение. 

Нека си припомним неговите разпоредби. 

На първо място, съобразно предходното решение, уреждащо работата на Народното събрание по време на извънредното положение, то следваше да провежда редовни пленарни заседания в четвъртък и петък. 

На второ място, следваше приоритетно да се разглеждат и гласуват законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. 

Трето, по време на заседанието в четвъртък следваше да се представят и докладват законопроекти и проекти на актове и да се провеждат разисквания по тях. По време на заседанието в петък следваше да се провеждат гласувания по законопроектите и проекти на актове, по които обсъжданията за приключили, както и парламентарният контрол. 

Четвърто, по време на извънредното положение парламентарните комисии следва да провеждат заседания. По решение на съответната комисия нейно открито заседание може да бъде с ограничен достъп на външни лица, като в този случай заседанието се предава пряко в интернте страницата на Народното събрание. 

Пето, в деня преди първото за седмицата заседание, председателят на Народното събрание следваше да консултира проекта на програма за седмицата с Председателския съвет. След консултациите проектът следваше да се представя на народните представители на електронните им пощи и да се публикува на страницата на Народното събрание в интернет. 

Какво се променя с обнародваното в „Държавен вестник“, бр. 29 от 2020 г. решение? 

Първо, вместо редовните заседания в четвъртък и петък, Народното събрание ще провежда пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. Парламентарният контрол ще се осъществява само с писмени отговори на въпроси и питания. 

Второ, по време на извънредното положение ще се свикват извънредни пленарни заседания по установения за това ред, съобразно Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, т.е. по инициатива на председателя, по искане на една пета от народните представители, по искане на президента или на Министерския съвет. 

Трето, тъй като няма да се провеждат редовни заседания, отпада необходимостта от уредбата на реда за тяхното провеждане и съставяне на програма за това. 

Четвърто, парламентарните комисии продължават работата си без промяна в реда за осъществяването ѝ. 

[Коментар] Във връзка с това решение на Народното събрание в медиите се появиха опасения, че това представлява „разпускане“ на Народното събрание, което е заплаха за конституционализма и демокрацията в страната. Промяната в начина на осъществяване на работата на Народното събрание е отговор на предприетите от страна на държавата противоепидемични мерки и не е лишено от логика. При настоящата формулировка, решението не представлява по същество разпускане на Народното събрание, а единствено ограничава неговата работа до свикването на извънредни заседания. Не се засяга редът, по който може да става това. 

Следва да се има предвид, че разпускане по същество на Народното събрание, съгласно Конституцията е възможно да стане единствено с указ на президента на Република България и то само при невъзможност за постигане на съгласие за съставяне на правителство и за срок до провеждането на нови избори. 

В конкретния случай с промяната в реда на работа на Народното събрание с коментираното решение, сериозен недостатък е непредвиждането на възможност за използване на съвременните технологии за провеждане на редовни заседания от разстояние. В случай че такъв ред бъде предвиден ще бъде успокоено и общественото безпокойство, свързано с потенциалната възможност за засягане на конституционализма в страната.    

Направените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки промени целят неговото привеждане в съответствие с измененията и допълненията на Закона за обществените поръчки, които влязоха в сила от 1 януари 2020 г., като повечето от тези промени са свързани с прилагането на Централизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“. 

В останалата си част измененията са свързани с правилата за подаване на заявления и оферти. Засягат се още и правилата за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект. Промени се въвеждат и при събирането на оферти с обява. 

Накрая, прецизират се разпоредбите, свързани със съдържанието и поддържането на списъка на стопанските субекти с нарушения. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

За концесионер на морски плаж „Градина – централен“ – част 2 в Созопол е определено „Алфа Дилеа“ ООД. Дружеството е със седалище в гр. София, а собственици на капитала му са Димитър Христов Христов, който е и негов управител и „ДЛА индъстриз лимитид“, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Република Кипър. 

За концесионер на морски плаж с общо наименование „Елените“ в община Несебър, включващ морски плаж „Елените 1“, морски плаж „Елените 2“, морски плаж „Елените – изток 1“ и част от морски плаж „Елените – изток 2“ е избрано „Мирикал“ ЕООД. 

Дружеството е със седалище в гр. София, а едноличен собственик на капитала му и негов управител е Камен Кирилов Спасов. 

„Мирикал“ ЕООД има история като изпълнител по обществени поръчки с различни общини. Сред тях са:

1. договор с Община Своге от 2015 г. за извършване на неотложни аварийно – възстановителни дейности на устой на мост на р. Батулийска в с. Батулия;

2. договор с Община Смолян от 2018 г. с предмет „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Гела, общ. Смолян“;

3. покана от 2015 г. от Столична община, район Нови искър за участие в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка и др.  

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „ресторантьор“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. 

Наредбата е на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

С нея се уреждат условията и редът:

1. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, извън населените места и селищните образувания;

2. за определяне на специалния режим на упражняване на сервитутите на линейните В и К обекти, включително редът и условията за упражняване на правата на лицата, които изграждат и експлоатират линейните В и К обекти (собствениците на водоснабдителните и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост;

3. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици при реконструкция или основен ремонт на съществуващи линейни В и К обекти, когато се променят трасето, обхватът и границите на сервитутните ивици;

4. при които в сервитутните ивици на съществуващи линейни В и К обекти могат да се разполагат допълнителни (заместващи_ проводи за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води. 

От обхвата на наредбата са изключени подводни линейни В и К обекти, разположени в морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 

_______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“ : брой 11

Днешният Бюлетин „Законодателство“ : брой 11 обхваща законодателните и други промени, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 24 и 25 от 2020 г. Периодът е 14.03. – 20.03.2020 г. 

Бюлетин „Законодателство“ : брой 11
„Държавен вестник“, бр. 24 от 2020 г.

С коментирания брой на „Държавен вестник“ са обнародвани две изменения в подзаконови нормативни актове.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Според направените изменения, за всички заявления, подадени и одобрени в рамките на 12 месеца, считано от датата на влизането в сила на Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/132 на Комисията от 30 януари 2020 г. максималният размер на финансовата помощ е както следва:

1. по мярка „Популяризиране в трети държави“: 60 на сто от стойността на допустимите разходи;

2. в допълнение към горната помощ и след одобрение от страна на Европейската комисия може да се предоставя и държавна помощ до още 20 на сто от допустимите разходи.

В случаи те по т. 1 кандидатът за предоставяне на финансова помощ участва във финансирането с минимум 40 на сто от стойността на допустимите разходи, а в случаите на т. 2 – с минимум 20 на сто от стойността на допустимите разходи.

Промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки и/или популяризират сортови вина без ЗНП/ЗГУ, могат да получат само финансова помощ от ЕФГЗ до 60 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна помощ.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Измененията касаят изключително заетите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия. Поради това не представляват широк обществен интерес.

Бюлетин „Законодателство“ продължава с отразяване на законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 25 от 2020 г. Това е редовният петъчен брой, публикуван на 20.03.2020 г. 

Измененията са свързани с добавяне в обхвата на закона и разпоредбите на Парижкото споразумение, Регламент (ЕС) 2018/842 и Регламент (ЕС) 2018/841.  

С направените изменения се запазва безплатното разпределение на квоти за индустрията. До 2030 г., за отрасли и подотрасли, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии безплатните квоти ще бъдат в размер на 100%. 
За отраслите и подотраслите, които могат да прехвърлят голяма част от разходите за квоти в крайния продъкт, се разпределят безплатно квори в размер на 30%. 

Питането е отправено към заместник министър – председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключовите области. 

С обнародваното решение се въвежда задължение на заместник министър – председателя по икономическата и демографската политика да представя всяко тримесечие писмена информация за хода на преговорите между правителството, работодателите и синдикатите, целящи договаряне на мерки за реформи. Тази информация Марияна Николова следва да предоставя на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на община Септември, област Пазарджик на 14 юни 2020 г. 
Частичният избор се налага, поради това, че по отношение на досегашния кмет Марин Рачев е установен конфликт на интереси.  

Наличието на такъв конфликт е окончателно потвърдено от страна на Върховния административен съд. Причината е заповед на Марин Рачев за промяна предназначението на имот в рамките на управляваната от него община за построяване на хотел от страна на дружество, собственост на неговата майка. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив на 14 юни 2020 г. 
Изборът се налага, поради това, че досегашният кмет е починал. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик на 14 юни 2020 г. 
Изборът се налага, поради това, че избраният кмет не е прекратил търговската си дейност в законоустановения едномесечен срок от избирането му. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище на 14 юни 2020 г. 

Изборът се налага, поради това, че избраният кмет не е прекратил търговската си дейност в законоустановения едномесечен срок от избирането му. 

Измененията не представляват обществен интерес. Те касаят промени в изискванията, свързани с начина на съхранение на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.  

Промените са свързани с осигуряване на възможност на заседанията на Министерския съвет да се осъществяват дистанционно. 

Основните изменения са свързани с въвеждане на нови разпоредби. 

На първо място, според нововъведенията, в случай че до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, доставчикът не се снабди с фактура за доставка и удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, ще се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. 

На второ място, въведена е разпоредба, свързана с деклариране и отчитане при прилагане на режим складиране на сроки до поискване. Съгласно измененията, всяко данъчно задължено лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, следва да води специален електронен регистър по образец съгласно приложение № 39 от правилника. 

На трето място, създава се задължение за уведомяване при доставки, предназначени за континенталния шелф и изключителната икономическа зона. 

Въвеждат се и множество изменения в приложенията към правилника. 

Наредбата е издадена от министъра на енергетиката. 

С нея се определят редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната система, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа, за прекратяване на топлоснабдяването, за спиране на топлоподаването и за прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, както и видът, условията и редът за предоставяне на гаранции от доставчиците на топлинна енергия по сключваните от тях сделки с топлопреносното предприятие. 

_______________________________________________________________________

Останалите броеве можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 10

Бюлетин „Законодателство“: брой 10 разглежда законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник„. Периодът е 06.03. – 14.03.2020 г.

Предвид обявеното извънредно положение в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 10 ще бъдат публикувани четири броя на Държавен вестник за посочения период.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10
Държавен вестник, бр. 20 от 2020 г.

Повечето нормативни актове, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 20 от 2020 г. са на подзаконови и са издадени от Министерския съвет.

Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

С посоченото решение се приема доклада на Временната комисия.

Самият доклад е в размер на 55 страници. Пълният му текст можете да намерите на сайта на Народното събрание.

Постановление № 36 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.

Допълнителните разходи са в размер на 10 800 000 лв., от които 6 118 000 лв. се предвиждат за персонал във връзка с необходимостта от осигуряването на достатъчен човешки ресурс за преброяването на населението през 2021 г.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет.

Постановление № 37 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.

Допълнителните разходи са в размер на 10 000 000 лв. и се предвиждат по бюджета на Министерството на вътрешните работи. Тези средства са предвидени за финансовото обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет.

Постановление № 38 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

Първото изменение е в Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“. Промените са кадрови и са свързани както с числеността на персонала, така и с функциите на някои от административните звена.

Второто изменение е в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Тук измененията също са кадрови и касаят както числеността на персонала, така и функциите на определени административни звена.

Постановление № 39 от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие

Според основните изменения:

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие могат да извършват:

1. търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт; в предмета на дейност на търговеца или в дейността на юридическото лице трябва да е вписано осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие;

2. дружества по Закона за задълженията и договорите, когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях.

Вписването в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали, се извършва въз основа на писмено заявление по образец с посочен ЕИК (БУЛСТАТ) за служебна проверка на статуса на търговците и проверка на дружества по Закона за задълженията и договорите за извършване на съответната икономическа дейност съгласно класификатора за икономическите дейности.

Не се извършва вписване в регистъра, а извършеното вписване се заличава служебно, като се отбелязва в регистъра в срок до 14 дни от настъпването на някое от следните обстоятелства:
1. когато някой от документите, изисквани съгласно наредбата, е признат за недействителен;

2. когато физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорните съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата, са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система съгласно Наказателния кодекс;

3. по молба на регистрираното лице;

4. при обявяване в ликвидация, в несъстоятелност, при заличаване на търговеца от търговския регистър или дружество по Закона за задълженията и договорите в регистър БУЛСТАТ;

5. при смърт на физическото лице – търговец.

За вписването в регистъра на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение съгласно приложение № 2. Копие от удостоверението се съхранява на видно място във всеки търговски обект или ателие.

Постановление № 40 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 7 000 000 лв. и се предоставят по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. Те се отпускат с цел гарантиране на готовност за профилактични и противоепидемични действия и ефективен отговор на създадената епидемична ситуация с COVID – 19.

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Решение № 145 от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас – запад“, община Несебър, област Бургас

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея.

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер.

Срокът на концесията е 20 години.

Решение № 146 от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас

Горното се отнася и за морски плаж „Златна рибка“.

Поправка в Постановление № 29 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Поправката касае допусната техническа грешка в § 2 от постановлението.

Решение № 149 от 2020 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността

Както се вижда от наименованието на решението, 7 юли ще бъде професионалния празник на специалистите по връзки с обществеността.

Наредба № 8121з-247 от 2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 г.

С наредбата се уреждат условията и редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР) за учебната 2020/2021 г. 

Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2020/2021 г. ще се извършва по специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на обучение съгласно таблица № 1.

Решение № 89 на Комисията за регулиране на съобщенията от 2020 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Според въведените изменения,

Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, предлагат на потребителите – физически лица, най-малко един план за телефонни услуги с включено време за разговори с географски и/или мобилни номера, в които се включват и разговори с номера след код 700, за всяка една от следните услуги, ако такива се предлагат:
1. мобилна телефонна услуга на абонаментен план;
2. фиксирана телефонна услуга на абонаментен план;
3. предплатена мобилна телефонна услуга;
4. предплатена фиксирана телефонна услуга.

Държавен вестник, бр. 21 от 2020 г.

И тук, основните изменения, които отбелязваме в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 10, са в по – голямата си част в подзаконови актове на Министерския съвет.

Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Направени са множество промени, които не представляват особен обществен интерес. Те се отнасят до стратегическото планиране на регионалното развитие и обхванатите от нея концепции, стратегии и планове, до съдържанието на националната концепция за регионално и пространствено развитие, плановете за интегрирано развитие на общини, както и до състава и представителството на регионалните съвети за координиране.

Указ № 50 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за освобождаване на генерал Андрей Боцев от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 27 февруари 2020 г.

Генерал Боцев беше назначен на длъжност „началник на отбраната“ през март 2017 г. Преди това е бил командир на Сухопътни войски. Той почина на 27 февруари.

Указ № 51 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за посмъртно награждаване на ген. Боцев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове. Наградата се дава за цялостната му дейност по развитието и укрепването на Българската армия и приноса му за националната сигурност на Република България.

Постановление № 41 от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация

Промените не представляват обществен интерес, тъй като касаят условията и реда за взимане на решение за използване на криптографски средства за криптографиране на класифицираната информация и въвеждането им в експлоатация.

Постановление № 42 от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Основните промени касаят издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги.

Според въведените изменения, тези от тях, които създават централни звена за контакт, следва да предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Българската народна банка определен набор от документи и информация във връзка със създаването на централно звено за контакт. Те са:

1. наименование/име, седалище и адрес на управление на лицето, определено за централно звено за контакт, съответно име и адрес на територията на страната на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;

2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ, съответно дата на раждане и номер на документ за самоличност на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;

3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт, ако лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, не е техен служител;

4. данни за контакт с централното звено за контакт.

Освен това, издателите на електронни пари и техните представители се задължават да прилагат допълнителни мерки, включващи мерки за разширена комплексна проверка, в ситуации с по – висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари. Видът, степента и обемът на прилаганите мерки се съобразяват с установения риск

С направените изменения се възлага и задължение на членовете на адвокатските колегии, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт – счетоводители да представят декларации, че са запознати с вътрешните правила на професията срещу мерките за изпирането на пари. Това следва да се случи в 14-дневен срок от публикуването им са сайтовете на съответния орган. 

Решение № 161 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Дяволска река 1“, община Приморско, област Бургас

Определеният концесионер е „Луксор Прим“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. София и е с капитал 2 000 лв. Негов едноличен собственик е Борислав Желязков. Според публикации в медиите той е бивш борец с прякор Боби Манекена.

Решение № 162 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Варна-централен“, община Варна, област Варна

Определеният с решението концесионер е „Лазурен бряг 91“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 50 000 лв. Негов едноличен собственик е „Литъръл инвест“ ЕАД. Дружеството е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 50 000 лв. Негов едноличен собственик е „Мпм Груп“ ЕООД. Представител на дружеството е Галина Димитрова, която е и част от Съвета на директорите. Останалите двама души в него са Светослав Пенев и Иван Огнянов. „Мпм Груп“ ЕООД също е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 5 000 лв. Негов едноличен собственик е Петко Миланов Тодоров.

Управители на дружеството – концесионер са Галина Димитрова и Светослав Пенев.

Интересен факт за „Лазурен бряг 91“ ЕООД, избрано за концесионер на морски плаж „Варна – централен“ е, че през 2007 г. е избрано за концесионер на морски плаж „Аспарухово“. Концесията, обаче, е била предсрочно прекратена през 2016 г. През 2016 г. са прекратени няколко концесии, повечето заради неплащане на концесионната такса. По отношение на „Лазурен бряг 91“ ЕООД, обаче, не се посочва конкретна причина за прекратяването.

Решение № 163 на Министерския съвет от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Силистар“, община Царево, област Бургас

С откриването на процедурата за възлагане на концесия се открива и приема на инвестиционните предложения.

Определеният срок на концесията е 20 години.

Решение № 164 на Министерския съвет от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Бутамята“, община Царево, област Бургас

С откриването на процедурата по възлагане на концесия се открива и приема на инвестиционните предлоцения.

Определеният срок на концесията е 20 години.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Измененията са кадрови и касаят изключително служителите във ведомството. Те се състоят в промяна на числеността на неговия персонал. Възлагат се и някои допълнителни функции на определени административни звена.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

Измененията касаят изключително инвестиционните посредници и веригите от инвестиционни посредници, поради което не представляват особен обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

Според измененията банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната и другите депозитни институции ще следва да предоставят месечни отчети чрез статистически форми пред БНБ на определени категории информация, уредени в наредбата.

Определение от 29 януари 2020 г. по административно дело № 118 от 2020 г.

Делото е образувано пред Върховния административен съд (ВАС) по жалба, подадена от „Варна Пропърти“ ЕООД срещу Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна, с която се одобрява окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна.

С определението, ВАС:

1. Спира действието на одобрения със Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“ в графичната част, която предвижда поставянето на бариери на два входа от бул. Княз Борис I и поставяне на забранителни пътни знаци В2, забраняващи влизането в двете посоки на моторни превозни средства на територията, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.

2. Спира действието на утвърдените със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“, в частта за местността Салтанат, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.

3. Отхвърля искането за спиране на действието на одобрения със Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“ и на утвърдените със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“ в останалата част.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред 5 – членен състав на ВАС.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10
„Държавен вестник“, бр. 22 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10 продължава с извънредния петъчен брой на „Държавен вестник“, с който беше обявено извънредно положение на територията на страната с цел ограничаване разпространението на коронавируса (COVID – 19). Въпреки това, в този брой има още няколко публикувани изменения.

Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)

Решението е на Народното събрание. С него се приема годишната му работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2020 г.

Програмата съдържа седем тематични области, както следва:

1. Европейски зелен пакт;
2. Европа, подготвена за цифровата ера;
3. Икономика в интерес на хората;
4. По – силна Европа на световната сцена;
5. Утвърждаване на европейски начин на живот;
6. Нов тласък за европейската демокрация;
7. Отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство.

С тази програма се въвеждат конкретни законодателни и незаконодателни инициативи, свързани с тематичните области.

Решение за обявяване на извънредно положение

Това е и най – важната новина от петък, 13 март 2020 г. За първи път в новата българска история Народното събрание се възползва от конституционно определените си правомощия да обяви извънредно положение.

То действа върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. С решението се възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19.

Към настоящия момент тези мерки се предприемат със заповеди на министъра на здравеопазването. Можете да следите мерките, предприемани от правителството на сайта на Министерството на здравеопазването.

Указ № 52 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е издаден за освобождаване на Катя Илиева Делева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана.

Указ № 53 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Катя Делева, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана е назначен Красимир Димитров Стефанов.

Указ № 54 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн е освободен Александър Борисов Олшевски.

Указ № 55 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Александър Олшевски, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн е назначен Димитър Иванов Абаджиев.

Указ № 56 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа от длъжността извънреден пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар се Метин Хюсеин Казак.

Указ № 57 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Метин Казак, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар е назначен Пламен Станков Делев.

Постановление № 43 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 1 500 000 лв. Те се предоставят за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

С тези средства Министерството на здравеопазването следва да финансира и мерките и дейностите по дезинсекционна обработка срещу комари по поречието на р. Дунав съгласно Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г.

Решение № 175 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Крайморие“, община Бургас, област Бургас

Определеният концесионер е „Булсевън“ ЕООД със седалище в гр. Бургас. Капиталът на дружеството е в размер на 20 лв. Негов едноличен собственик е Николай Колев Димитров.

Решение № 176 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Приморско-юг“, община Приморско, област Бургас

Определеният концесионер е „Луксор Прим“ ЕООД. Повече информация за дружеството и неговия собственик дадохме по – горе. Същото дружество е определено за концесионер на морски плаж „Дяволска река 1“.

Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Спогодбата се прилага за:

1. за данъци върху дохода, налагани от едната договаряща държава или нейни политически подразделения или органи на местна власт, независимо от начина, по който се събират;
2. за всички идентични или подобни по естеството си данъци, които са въведени след датата на подписване на Спогодбата като допълнение или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на договарящите държави ще се уведомяват взаимно за всички съществени изменения, извършени в съответните им данъчни закони.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Тайланд за взаимно освобождаване от изискванията за визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти

Разпоредбите на това Споразумение се прилагат за притежателите на дипломатически или служебни паспорти, издадени от правителството на Република България и на дипломатически или официални паспорти, издадени от правителството на Кралство Тайланд.

Решение № 90 за изменение на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите.

С изменението в чл. 1 се добавят следните две изречения:

Целта на Банката може да бъде осъществявана при същите условия също и в Монголия. Съобразно с това всяко позоваване в това Споразумение и в неговите приложения на „централно- и източноевропейски страни“, „страни от Централна и Източна Европа“, „страна получателка (или страни получателки)“ или „получаваща страна-членка (или получаващи страни-членки)“ ще се отнася и за Монголия.

Решение № 137 за изменение на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите.

С него текстът на чл. 1 се изменя изцяло, както следва:

Целта на банката е, като допринася за икономическия прогрес и възстановяване, да благоприятства за прехода към открита пазарно ориентирана икономика и да подкрепи частната и предприемаческата инициатива в страните от Централна и Източна Европа, съблюдаващи и прилагащи принципите на многопартийна демокрация, плурализъм и пазарна икономика.

Целта на банката може да бъде осъществявана при същите условия в Монголия и страните членки от Южното и Източното Средиземноморие, по решение на банката, взето с положителния вот на най-малко две трети от управителите, представляващ не по-малко от три четвърти от общия брой гласове на членовете.

Съобразно с това всяко позоваване в това Споразумение и в неговите приложения на „централно- и източноевропейски страни“, „страни от Централна и Източна Европа“, „страна получателка (или страни получателки)“ или „получаваща страна членка (или получаващи страни членки)“ ще се отнася за Монголия, както и за всяка такава страна в Южното и Източното Средиземноморие.

Решение № 138 за изменение на чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите и касае специалните фондове.

Държавен вестник, бр. 23 от 2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 10 продължава с отразяване на прецедентния съботен извънреден брой на „Държавен вестник“. С него се обнародват спешните законодателни изменения в Закона за здравето и Наказателния кодекс. Има и няколко странични изменения.

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

С обнародваните изменения се разширява обхвата на противоепидемичните мерки, който министърът на здравеопазването може да приема в условията на обявено извънредно положение. Така, тези мерки могат да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави. Изключение се допуска единствено за гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.

Завишава се санкцията за болните от заразна болест, които откажат задължителна изолация и лечение. Така, съобразно измененията, глобата ще бъде в размер на 5 000 лв. Въведено е задължение за изолация и лечение и за контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест. При отказ от негова страна, санкцията отново е в размер на 5 000 лв.

Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, се въвежда изключение от правилата на Закона за обществените поръчки при закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение.

Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Във връзка с обявеното извънредно положение, поради необходимостта от ограничаване разпространението на коронавируса бяха направени изменения и в Наказателния кодекс.

Тези промени са в чл. 355, ал. 1 и 2, чийто разпоредби уреждат наказателната отговорност за нарушаване на карантинни мерки.

В ал. 1, която е основен състав на престъплението се криминализира нарушаването и на правилата и мерките, издадени за предотвратяване разпространението или появяването на заразителна болест по хората. Завишават се значително предвидените наказания – от алтернативно предвидените пробация или глоба, наказанието става кумулативно лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

В ал. 2, която е квалифициран състав на престъплението, се добавят два допълнителни признака от обективна страна. Така, по – високи ще бъдат наказанията, ако деянието по ал. 1 е извършено по време на пандемия или на извънредно положение, свързано със смъртни случаи. Наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петнадесет хиляди лева.

Подробен анализ на измененията можете да видите в научно – практическата секция на правния портал lex.bg. Автор на статията е адв. Силвия Петкова, а заглавието е „Коронавирус. Лишаване от свобода за нарушаване на карантина„.

Решение на Народното събрание за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

За управител на НЗОК е избран проф. д – р Петко Ненков Салчев.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

Измененията касаят изключително заетите във ведомството и не представляват обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

С измененията се въвежда нов вид декларация. Тя се представя от законните представители на търговците или юридическите лица с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 9

Добре дошли в новото издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 9. В него ще научите законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 28.02. – 06.03.2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 9 също разкрива особеност спрямо предходните издания. В него е отразен единствено петъчният, редовен брой на Държавен вестник. Това е така, тъй като тази седмица не е издаван друг, извънреден брой – нещо, което се случва сравнително рядко.

Бюлетин „Законодателство“: брой 9
Държавен вестник, бр. 19 от 2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 9, за разлика от предходното издание, не разкрива особено интересни законодателни изменения. Нека, обаче, все пак да видим какви промени са представили законодателната и изпълнителната власт в законовите и подзаконовите нормативни актове.

Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание

Процедурните правила уреждат условията и реда за:


1. предлагане на омбудсман и представяне на документите на кандидатите. Така, предложения за омбудсман могат да правят народни представители, парламентарни групи и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. В предложенията се съдържат мотиви, с които се аргументират високите морални качества на кандидата и опитът в сферата на правата на човека;

2. публично оповестяване на документите. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването.

3. извършване на предварителна проверка за принадлежност на кандидата към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;

4. изслушване на допуснатите кандидати. То се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека и се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание;

5. избор на омбудсман от Народното събрание. Заседанието по провеждане на избора също се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание;

6. подаване на различни видове декларации. Избраният за омбудсман подава пет различни декларации.

Декларация по повод 150 години от създаването на Българската екзархия

Декларациите на Народното събрание са част от актовете, които то може да приема. Те са вид политически декларации, с които мнозинството изразява мнението си по определени въпроси от обществен интерес.

В конкретния случай декларацията е тържествена.

Указ № 46 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Насрочването на нов избор се налага, поради това, че Върховният административен съд е обявил редовният избор за недействителен.

Указ № 47 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа за заместник – началник на Националната служба за охрана се назначава полк. Милен Анчев Русев.

Полковник Русев е служител на Националната служба за охрана от 1993 г. насам.

Указ № 48 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа, считано от 2 март 2020 г., се освобождава от военна служба бригаден генерал Веселин Стоянов Стоев.

До момента, бригаден генерал Стоев изпълняваше длъжността административен ръководител на Военно – апелативната прокуратура.

Постановление № 30 на Министерския съвет от 2020 г. за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Направено е едно единствено допълнение. Според него,

Притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по – голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Започнатите и недовършени към влизането в сила на това постановление процедури за увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, се довършват при новите условия.

Постановление № 31 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 10 440 000 лв. С тази сума се увеличават разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Растениевъдство“.

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Постановление № 32 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 25 000 000 лв. Те са предназначени за изграждане и оборудване на физкултурни салони в българските училища. Те ще бъдат определени в списък, утвърден от министъра на образованието и науката.

Постановление № 33 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.

Общият размер на допълнителните разходи/трансфери е в размер на 40 млн. лева. Те са предназначени за:

1. Община Пловдив – 37 млн. лв. за ремонт, изграждане и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Пловдив;
2. Община Шумен – 3 млн. лв. за ремонт и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Шумен;
3. съдебната власт – размер 5 млн. лв. за Прокуратурата на Република България – за обезпечаване изпълнението на функцията на Бюрото по защита при главния прокурор.

Любопитно!!! Бюрото за защита е самостоятелна организационна структура при главния прокурор. Той назначава неговия директор и служителите в него. Функциите на Бюрото са свързани с осигуряване на специална защита от страна на държавата на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и на лица, пряко свързани с тях, когато не могат да бъдат защитени със средствата, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Такива лица са, например свидетелите по наказателни производства.

Постановление № 34 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите

С изменението се променя размера на частта от продажбата цена на дървесината, която Южноцентралното държавно предприятие трябва да внесе във Фонд „Инвестиции в горите“. От 13 лв. за куб. м дървесина размерът се променя на 8 лв. за куб. м дървесина.

Постановление № 35 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Основното изменение касае въвеждането на ново приложение, с което се уреждат видовете нередности и съответстващите процентни показатели за финансови корекции. Нередностите касаят нарушения при възлагането на обществени поръчки.

Решение № 127 на Министерския съвет от 2020 г. за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса

Решението касае въвеждането на изменения в Списъка на републиканските пътища, за ползването на които се изисква винетка.

Такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) не се заплаща за участъците от републиканските пътища, попадащи в границите на населените места, трайно обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища, попадащи в границите на населените места, както и за участъци от някои републикански пътища, попадащи в територията на Столична община и на Община Варна. Конкретните пътища, които са изключени от обхвата на задължението за закупуване на винетка са отразени в решението.

Решение № 138 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас

Избраният за концесионер на морски плаж „Сарафово“ е „М и П Мениджмънт“ – ЕООД, гр. Бургас, ЕИК: 102904978.

За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават.

Срокът на концесията е 20 години.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

Промените не представляват обществен интерес, тъй като касаят притежателите на разрешението за употреба на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Решение № 11631 от 31 юли 2019 г. по административно дело № 11311 от 2017 г.

Производството е образувано пред Върховния административен съд по жалба на Община Мъглиж, насочена срещу задължително тълкуване на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Жалбоподателят твърди незаконосъобразност на оспореното от него задължително тълкуване поради приемането му при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон.

С решението си е оставил частично без разглеждане жалбата с недопустимата ѝ част, поради липса на пряк и личен правен интерес от оспорване. В допустимата ѝ част, жалбата е приета за основателна.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на изданието, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 8

С напредването на годината започва все по – сериозната работа на органите, притежаващи законодателна инициатива. Ето защо, днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 8 също съдържа значителни законодателни изменения. С него ще обхванем промените, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 21.02 – 28.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 обхваща три от броевете на „Държавен вестник“. В това се изразява и разликата спрямо предишните издания, които обхващаха по два броя. Това е така, тъй като за периода 21.02. – 28.02.2020 г., са обнародвани законодателни промени на 24.02., на 25.02. и на 28.02.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8
Държавен вестник, бр. 16 от 2020 г.

С извънредния брой на „Държавен вестник“ от понеделник, 24.02.2020 г., се въвеждат няколко промени. Ето кои са те.

Постановление № 24 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Именно това е нормативният акт, с който се въвеждат тол таксите. За момента те ще се отнасят единствено до определени категории товарни автомобили, които ще заплащат такса на изминато разстояние. Размерът на таксата се изчислява според категорията на превозното средство, европейския стандарт за изгорели газове, на който това превозно средство отговаря, както и според категорията на съответния път, който се ползва.

Така, най – скъпо ще бъде придвижването на автомагистралите. Тол такса ще се заплаща и за първокласната републиканска пътна мрежа. Безплатно остава движението по второкласните пътища.

Цените се изчисляват за всеки километър изминато разстояние. Те са описани в чл. 27 от Тарифата.

Постановление № 25 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Промените касаят обхвата на т.нар. „планински райони“, както и на т.нар. „райони с ограничения, различни от планинските“. Измененията представляват интерес за земеделските производители, които ползват безвъзмездна финансова помощ по различните европейски и държавни програми за подпомагане.

ВАЖНО!!! Обнародваните промени не се прилагат за заявления за подпомагане и проектни предложения, подадени преди влизане в сила на постановлението, по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и оперативните програми за периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.

Постановление № 26 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на до 500 000 лв. Те се отпускат с цел финансиране на проекти на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова, както и на проекти на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание.

Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса

Решението е свързано с постановлението за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Това изменение коментирахме по – горе.

С решението се въвежда списък от пътища, за които ще се дължи тол такса за тежкотоварни автомобили. Целият списък е достъпен в приложението към решението.

Поправка в приложение № 7 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение за конкретни заболявания и групи лекарства“ на Националния рамков договор № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Поправката е техническа и касае изключително лечебните заведения.

„Държавен вестник“, бр. 17 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 продължава с разглеждането на измененията, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 17 от 2020 г. Броят е публикуван във вторник, 25.02.2020 г.

Закон за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Направено е само едно изменение в цитирания закон. Според него,

За изпълнение на възложените на министъра на труда и социалната политика правомощия по този закон чрез средата за междурегистров обмен се предоставя достъп до регистрите, администрирани от Националната агенция за приходите.

Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Измененията в посочения закон са доста мащабни. В днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 8 ще споменем най – важните от тях.

На първо място, към целите на закона се добавя нова цел. Тя е да се създадат условия за развитие на морски и ски туризъм, както и на специализираните видове туризъм – културен, здравен (балнео, СПА, уелнес, медицински), планински, селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм и за устойчиво развитие на националните курорти.

В изпълнение на горните цели се правят изменения в правомощията на общинските съвети и консултативния съвет по въпросите на туризма.

На второ място, в изпълнение на новите цели на Закона за туризма, е създадена нова глава с наименование „Национални курорти“. С нея се уреждат условията и реда за обявяване на национални курорти. Това ще става по предложение на министъра на туризма с решение на Министерския съвет. То, от своя страна, ще се обнародва в „Държавен вестник“.

Във връзка с националните курорти, Министерският съвет ще приема специална наредба за тях. Предложение за това могат да правят министъра на туризма и министъра на здравеопазването. Наредбата ще урежда:
1. критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални курорти;
2. редът за заявяване на обявяване за национален курорт;
3. организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти;
4. специфичните въпроси, свързани с развитието на националните курорти като туристическа дестинация.

На следващо място, създава се допълнително изискване към лицата, които извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност. По отношение на тях не трябва да има установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях. Изключение се допуска, когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Възлагат се нови правомощия на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице.

Те са свързани с извършването на регистрация на места за настаняване от клас „В“, в които се извършва хотелиерска дейност. Това са стаите за гости и апартаментите за гости (които се отдават в платформи като AirBnb и booking.com). За целите на тази регистрация,
лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление – декларация по образец.

Създава се и нова глава, която регламентира предоставянето на обучение на туристи по снежни спортове. Тази дейност ще може да се извършва от ски училища, които са вписани в Националния туристически регистър.

Третата нова глава е с наименование „Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития“. В нея се регламентира неговото съдържание и реда за извършване на вписвания в него.

Въвеждат се и нови наказания за извършени нарушения на закона.

Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

С приетите изменения се осигурява съответствие на закона със Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020 г. Тази стратегия съдържа в себе си набор от цели и мерки, които предвиждат оптимизиране на системата на управление на висшите училища.

Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрена енергия

Измененията касаят предприемане на някои допълнителни мерки за завишаване на безопасността при използването на ядрената енергия.

Решение на Народното събрание по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите

С обнародваното решение се приема доклада на Временната комисия.

Любопитно! Тази комисия беше създадена във връзка с хакерската атака на НАП. Тя е към Народното събрание с председател Красимир Циков и заместник – председател Румен Гечев.

Решение на Народното събрание за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна

С решението се разпорежда да се извърши приватизация на моторен кораб „Атанас Димитров“ с рег. № 150420 на Български корабен регистър, заедно с намиращото се в него оборудване, съгласно инвентаризационен опис на дълготрайни материални активи и малоценни и малотрайни предмети на кораба от 22 ноември 2019 г.

Решение на Народното събрание за избиране на заместник – председател на Комисията за регулиране на съобщенията

Избраният заместник – председател е Кристина Георгиева Андонова-Хитрова. До преди назначаването си г-жа Хитрова е била главен секретар на комисията.

Решение на Народното събрание за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията

Обнарованите решения в тази връзка са две.
С първото за член на Комисията се избира Анна Вълчева Хаджиева.
С второто за член на същата тази комисия се избира Ердинч Исмаил Хайрула.

Указ № 31 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се дава награда на г-н Армен Саргсян – извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България, с орден „Мадарски конник“, първа степен. Наградата се дава за
неговия принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Указ № 36 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че кметът Фикрет Рахим Топчи е подал оставка.

Указ № 37 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че кметът Айхан Исмаил Осман е подал оставка.

Постановление № 27 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Промените са свързани с правомощията на администрацията на Агенцията. Те са кадрови и не представляват обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз

Наредбата е на министъра на земеделието, храните и горите. То е свързано с въвеждане на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 г. за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията.

Във връзка с въвеждането на тези изисквания са направени и промени в Приложение № 1 – „Списък на родовете и видовете зеленчукови култури“.

„Държавен вестник“, бр. 18 от 2020 г.

Това е и последният брой на „Държавен вестник“ за периода 21.02. – 28.02.2020 г., който ще разгледаме в Бюлетин „Законодателство“: брой 8.

Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.

Ратифицирането означава, че това споразумение е част от българския правен ред и следва да се изпълнява.

То, от своя страна, урежда възможността на Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги от Международната банка за възстановяване и развитие във връзка със съставянето на Национален план за управление на риска от бедствия. Финансирането на тези услуги се предоставя от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Закон за допълнение на Закона за собствеността

Според обнародваните изменения разпоредбата, според която давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г. се отнася и до придобиването на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Измененията касаят експертите – счетоводители и правоспособните регистрирани одитори. Целта им да е се постигне по – пълно съответствие на българското национално законодателство с европейското право в областта.

Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица

Ратификацията означава, че този договор вече е част от българския правен ред.

С този договор се предвижда осъдените в някоя от двете договарящи страни лица да изтърпяват наказанието си в държавата си по произход. В него се уреждат държавните органи и условията за трансфер, както и необходимите за това документи. Договорът урежда и основанията за отказ от трансфер, въпросите за изпълнението на наказанието в изпълняващата държава, амнистията и помилването.

Указ № 39 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че редовният избор е отменен от съда като недействителен.

Указ № 40 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е свързана с прекратяване на правомощията на Юзджан Джеватов Рамаданов. Това се е случило, поради неизпълнение на задължението за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването на избрания кандидат от заеманата длъжност, която е несъвместима с кметския пост.

Указ № 41 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е свързана с прекратяване на правомощията на
Халил Енвер Шабан. Това се е случило, поради неизпълнение на задължението за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването на избрания кандидат от заеманата длъжност, която е несъвместима с кметския пост.

Постановление № 28 от 2020 г. за приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

С наредбата се определят задължителните общи условия за сигурност на комуникационните и информационните системи за осъществяване на една или няколко от функциите по създаване, обработване, ползване, съхраняване и обмен на класифицирана информация в електронна форма.

Предвиждат се органите по сигурността на тези системи, условията за тяхната акредитация, необходимите за това документи, както и общите изисквания за осигуряване на такава сигурност.

С постановлението се отменя и Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.

Постановление № 29 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Изменението е кадрово и касае основните месечни възнаграждения на заетите в държавната администрация.

Договор № РД-НС-01-4-1 от 18 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Измененията касаят изключително лечебните заведения и не представляват обществен интерес.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Целта на това Споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, съвместно създадена или обменяна между Страните.

В него се уреждат мерките за защита на информацията, компетентните органи, реда за сътрудничество и предаване на класифицирана информация и др.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 продължава с важни промени в нормативните актове, касаещи земеделските производители. Серията започва с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Измененията са многобройни и касаят земеделските производители, които ползват финансова помощ по схемите за директни плащания. Ето по – важните сред тези изменения.

На първо място, с новите разпоредби се въвежда изискване междинните култури да са засети до 1 септември на годината на кандидатстване.

На второ място, междинните култури следва да могат да бъдат проверени като засети или налични в периода от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване.

На трето място, кандидатите за подпомагане по схемата за специално плащане за памук предоставят официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев – при подаване на заявлението за подпомагане. Оригиналите на етикетите остават към екземпляра на заявлението за подпомагане. То, от своя страна, се изпраща в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

На четвърто място, при извършване на теренни проверки на физическите блокове за актуализация на СИЗП Министерството на земеделието, храните и горите осъществява контрол на площите, заявени за подпомагане с култура, несъответстваща на актуалния начин на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата.

На пето място, при извършване на тези проверки, МЗХГ и ДФЗ – РА, осъществяват контрол на площите и по отношение на наличието на заявената култура. Такъв контрол се извършва и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите, или за следи от растителни остатъци от заявената култура. Същото се отнася и по отношение на проверките на място.

На шесто място, предвижда се правомощие на министъра на земеделието, храните и горите да разпорежда със заповед извършването на горните проверки съвместно от служителите на МЗХГ и ДФЗ – РА.

На седмо място,

въвежда се определение на понятието „агротехнически мероприятия“. Според него, това е съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Втората наредба, отразена в Бюлетин „Законодателство“: брой 8, която касае земеделските производители е наредбата, която урежда прилагането на мярка 13 от ПРСР.

Най – важните промени са свързани с направените промени в обхвата на т.нар. „планински райони“, както и на районите с ограничения, различни от планинските. Предвижда се по реда на наредбата да се предоставя преходно компенсационно плащане на кандидатите по подмярка „Компесационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“, извършващи земеделска дейност в райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране, съгласно приложението.

Урежда се, че изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те се определят по следния начин:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.
Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в други райони, засегнати от специфични ограничения, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно горните правила.
Нивата на плащане подлежат на промяна при изменения на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Създадено е и ново приложение към чл. 3, ал. 3 от наредбата. То съдържа списък на районите, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения.

За кампания 2020 преходно компенсационно плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2 се предоставя на земеделски стопани от области, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране. Размерът на това плащане е левовата равностойност на 25 евро.

Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредбата е на министъра на образованието и науката.

С нея се определят:
1. организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
2. системата за оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Наредбата урежда още правилата за организация и провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, както и правилата за оценяване на резултатите от тях.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър

С изменението се създава възможност на органите, които могат да подават и получават информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си, при поискване да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.

Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Формулировката на изменението на коментираната наредба е дословно същата като горната. Поради това, няма да е цитираме отново.

Решение № 10233 от 2 юли 2019 г. по административно дело № 3915 от 2018 г.

Следващият, подлежат на обнародване акт, който разглеждаме в Бюлетин „Законодателство“: брой 8 е поредното решение на Върховния административен съд.

То е постановено по дело, образувано въз основа на жалба от „КИПС“ – ООД. Искането е за отмяна на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Съгласно тази разпоредба,

Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

Като основание за оспорването се сочи противоречие на разпоредбата с Кодекса на труда и с други разпоредби на самата наредба.

В хода на производството, ВАС е установил, че в производството по приемане на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения. Вследствие на това, оспорената разпоредба е отменена.

Поправка в Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

Направени са три изменения, които са технически и не представляват обществен интерес.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на изданието, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.