Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 13

Отново е петък и отново е време за поредния редовен брой на седмичното електронно издание, поддържано от Адвокатска кантора „Петкова“, Бюлетин „Законодателство“: брой 13. Днес разглеждаме законодателните и други промени, публикувани в „Държавен вестник“ за периода 20.03. – 27.03.2020 г. 

Брой 27 от 2020 г. на „Държавен вестник“ беше издаден на 24.03.2020 г. В същия ден беше публикуван и Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но с бр. 28 на „Държавен вестник“, който беше и извънреден.  
Именно, поради извънредния характер и на самия закон, предишният Бюлетин „Законодателство“: брой 12 разгледа единствено него.

В „Държавен вестник“, бр. 27 от 2020 г. е публикуван един единствен акт. 

Със споразумението се установява засилено партньорство и сътрудничество между страните в границите на съответната им компетентност, основано на общ интерес и задълбочаване на отношенията им във всички области, в които се прилага. 

Според споразумението, „сътрудничеството е процес между страните, който допринася за международния и регионален мир и стабилност, а така също и за икономическото развитие и е организирано според принципи, придържането към които страните потвърждават и чрез своите международни ангажименти, по специално в рамките на ООН и ОССЕ“.  

Уреждат се множество сфери на сътрудничество, като сред тях са:
1. данъчно облагане;
2. енергетика;
3. транспорт;
4. околна среда;
5. малки и средни предприятия;
6. банково и застрахователно дело;
7 туризъм;
8. селско стопанство;
9. култура и медии;
10. научни изследвания и иновации;
11. образование и обучение;
12. защита на потребителите;
13. свобода, сигурност и правосъдие и др.

Редовното петъчно издание Бюлетин „Законодателство“: брой 13 продължава с отразяването на обнародваните законодателни и други промени с „Държавен вестник“, бр. 29 от 2020 г., публикуван на 27.03.2020 г.  

С разглежданото решение се правят промени в решението на Народното събрание, свързано с неговата работа по време на извънредното положение. 

Нека си припомним неговите разпоредби. 

На първо място, съобразно предходното решение, уреждащо работата на Народното събрание по време на извънредното положение, то следваше да провежда редовни пленарни заседания в четвъртък и петък. 

На второ място, следваше приоритетно да се разглеждат и гласуват законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. 

Трето, по време на заседанието в четвъртък следваше да се представят и докладват законопроекти и проекти на актове и да се провеждат разисквания по тях. По време на заседанието в петък следваше да се провеждат гласувания по законопроектите и проекти на актове, по които обсъжданията за приключили, както и парламентарният контрол. 

Четвърто, по време на извънредното положение парламентарните комисии следва да провеждат заседания. По решение на съответната комисия нейно открито заседание може да бъде с ограничен достъп на външни лица, като в този случай заседанието се предава пряко в интернте страницата на Народното събрание. 

Пето, в деня преди първото за седмицата заседание, председателят на Народното събрание следваше да консултира проекта на програма за седмицата с Председателския съвет. След консултациите проектът следваше да се представя на народните представители на електронните им пощи и да се публикува на страницата на Народното събрание в интернет. 

Какво се променя с обнародваното в „Държавен вестник“, бр. 29 от 2020 г. решение? 

Първо, вместо редовните заседания в четвъртък и петък, Народното събрание ще провежда пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. Парламентарният контрол ще се осъществява само с писмени отговори на въпроси и питания. 

Второ, по време на извънредното положение ще се свикват извънредни пленарни заседания по установения за това ред, съобразно Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, т.е. по инициатива на председателя, по искане на една пета от народните представители, по искане на президента или на Министерския съвет. 

Трето, тъй като няма да се провеждат редовни заседания, отпада необходимостта от уредбата на реда за тяхното провеждане и съставяне на програма за това. 

Четвърто, парламентарните комисии продължават работата си без промяна в реда за осъществяването ѝ. 

[Коментар] Във връзка с това решение на Народното събрание в медиите се появиха опасения, че това представлява „разпускане“ на Народното събрание, което е заплаха за конституционализма и демокрацията в страната. Промяната в начина на осъществяване на работата на Народното събрание е отговор на предприетите от страна на държавата противоепидемични мерки и не е лишено от логика. При настоящата формулировка, решението не представлява по същество разпускане на Народното събрание, а единствено ограничава неговата работа до свикването на извънредни заседания. Не се засяга редът, по който може да става това. 

Следва да се има предвид, че разпускане по същество на Народното събрание, съгласно Конституцията е възможно да стане единствено с указ на президента на Република България и то само при невъзможност за постигане на съгласие за съставяне на правителство и за срок до провеждането на нови избори. 

В конкретния случай с промяната в реда на работа на Народното събрание с коментираното решение, сериозен недостатък е непредвиждането на възможност за използване на съвременните технологии за провеждане на редовни заседания от разстояние. В случай че такъв ред бъде предвиден ще бъде успокоено и общественото безпокойство, свързано с потенциалната възможност за засягане на конституционализма в страната.    

Направените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки промени целят неговото привеждане в съответствие с измененията и допълненията на Закона за обществените поръчки, които влязоха в сила от 1 януари 2020 г., като повечето от тези промени са свързани с прилагането на Централизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“. 

В останалата си част измененията са свързани с правилата за подаване на заявления и оферти. Засягат се още и правилата за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект. Промени се въвеждат и при събирането на оферти с обява. 

Накрая, прецизират се разпоредбите, свързани със съдържанието и поддържането на списъка на стопанските субекти с нарушения. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

За концесионер на морски плаж „Градина – централен“ – част 2 в Созопол е определено „Алфа Дилеа“ ООД. Дружеството е със седалище в гр. София, а собственици на капитала му са Димитър Христов Христов, който е и негов управител и „ДЛА индъстриз лимитид“, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Република Кипър. 

За концесионер на морски плаж с общо наименование „Елените“ в община Несебър, включващ морски плаж „Елените 1“, морски плаж „Елените 2“, морски плаж „Елените – изток 1“ и част от морски плаж „Елените – изток 2“ е избрано „Мирикал“ ЕООД. 

Дружеството е със седалище в гр. София, а едноличен собственик на капитала му и негов управител е Камен Кирилов Спасов. 

„Мирикал“ ЕООД има история като изпълнител по обществени поръчки с различни общини. Сред тях са:

1. договор с Община Своге от 2015 г. за извършване на неотложни аварийно – възстановителни дейности на устой на мост на р. Батулийска в с. Батулия;

2. договор с Община Смолян от 2018 г. с предмет „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Гела, общ. Смолян“;

3. покана от 2015 г. от Столична община, район Нови искър за участие в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка и др.  

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „ресторантьор“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. 

Наредбата е на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

С нея се уреждат условията и редът:

1. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, извън населените места и селищните образувания;

2. за определяне на специалния режим на упражняване на сервитутите на линейните В и К обекти, включително редът и условията за упражняване на правата на лицата, които изграждат и експлоатират линейните В и К обекти (собствениците на водоснабдителните и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост;

3. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици при реконструкция или основен ремонт на съществуващи линейни В и К обекти, когато се променят трасето, обхватът и границите на сервитутните ивици;

4. при които в сервитутните ивици на съществуващи линейни В и К обекти могат да се разполагат допълнителни (заместващи_ проводи за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води. 

От обхвата на наредбата са изключени подводни линейни В и К обекти, разположени в морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 

_______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 10

Бюлетин „Законодателство“: брой 10 разглежда законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник„. Периодът е 06.03. – 14.03.2020 г.

Предвид обявеното извънредно положение в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 10 ще бъдат публикувани четири броя на Държавен вестник за посочения период.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10
Държавен вестник, бр. 20 от 2020 г.

Повечето нормативни актове, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 20 от 2020 г. са на подзаконови и са издадени от Министерския съвет.

Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

С посоченото решение се приема доклада на Временната комисия.

Самият доклад е в размер на 55 страници. Пълният му текст можете да намерите на сайта на Народното събрание.

Постановление № 36 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.

Допълнителните разходи са в размер на 10 800 000 лв., от които 6 118 000 лв. се предвиждат за персонал във връзка с необходимостта от осигуряването на достатъчен човешки ресурс за преброяването на населението през 2021 г.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет.

Постановление № 37 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.

Допълнителните разходи са в размер на 10 000 000 лв. и се предвиждат по бюджета на Министерството на вътрешните работи. Тези средства са предвидени за финансовото обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет.

Постановление № 38 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

Първото изменение е в Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“. Промените са кадрови и са свързани както с числеността на персонала, така и с функциите на някои от административните звена.

Второто изменение е в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Тук измененията също са кадрови и касаят както числеността на персонала, така и функциите на определени административни звена.

Постановление № 39 от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие

Според основните изменения:

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие могат да извършват:

1. търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт; в предмета на дейност на търговеца или в дейността на юридическото лице трябва да е вписано осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие;

2. дружества по Закона за задълженията и договорите, когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях.

Вписването в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали, се извършва въз основа на писмено заявление по образец с посочен ЕИК (БУЛСТАТ) за служебна проверка на статуса на търговците и проверка на дружества по Закона за задълженията и договорите за извършване на съответната икономическа дейност съгласно класификатора за икономическите дейности.

Не се извършва вписване в регистъра, а извършеното вписване се заличава служебно, като се отбелязва в регистъра в срок до 14 дни от настъпването на някое от следните обстоятелства:
1. когато някой от документите, изисквани съгласно наредбата, е признат за недействителен;

2. когато физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорните съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата, са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система съгласно Наказателния кодекс;

3. по молба на регистрираното лице;

4. при обявяване в ликвидация, в несъстоятелност, при заличаване на търговеца от търговския регистър или дружество по Закона за задълженията и договорите в регистър БУЛСТАТ;

5. при смърт на физическото лице – търговец.

За вписването в регистъра на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение съгласно приложение № 2. Копие от удостоверението се съхранява на видно място във всеки търговски обект или ателие.

Постановление № 40 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 7 000 000 лв. и се предоставят по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. Те се отпускат с цел гарантиране на готовност за профилактични и противоепидемични действия и ефективен отговор на създадената епидемична ситуация с COVID – 19.

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Решение № 145 от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас – запад“, община Несебър, област Бургас

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея.

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер.

Срокът на концесията е 20 години.

Решение № 146 от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас

Горното се отнася и за морски плаж „Златна рибка“.

Поправка в Постановление № 29 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Поправката касае допусната техническа грешка в § 2 от постановлението.

Решение № 149 от 2020 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността

Както се вижда от наименованието на решението, 7 юли ще бъде професионалния празник на специалистите по връзки с обществеността.

Наредба № 8121з-247 от 2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 г.

С наредбата се уреждат условията и редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР) за учебната 2020/2021 г. 

Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2020/2021 г. ще се извършва по специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на обучение съгласно таблица № 1.

Решение № 89 на Комисията за регулиране на съобщенията от 2020 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Според въведените изменения,

Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, предлагат на потребителите – физически лица, най-малко един план за телефонни услуги с включено време за разговори с географски и/или мобилни номера, в които се включват и разговори с номера след код 700, за всяка една от следните услуги, ако такива се предлагат:
1. мобилна телефонна услуга на абонаментен план;
2. фиксирана телефонна услуга на абонаментен план;
3. предплатена мобилна телефонна услуга;
4. предплатена фиксирана телефонна услуга.

Държавен вестник, бр. 21 от 2020 г.

И тук, основните изменения, които отбелязваме в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 10, са в по – голямата си част в подзаконови актове на Министерския съвет.

Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Направени са множество промени, които не представляват особен обществен интерес. Те се отнасят до стратегическото планиране на регионалното развитие и обхванатите от нея концепции, стратегии и планове, до съдържанието на националната концепция за регионално и пространствено развитие, плановете за интегрирано развитие на общини, както и до състава и представителството на регионалните съвети за координиране.

Указ № 50 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за освобождаване на генерал Андрей Боцев от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 27 февруари 2020 г.

Генерал Боцев беше назначен на длъжност „началник на отбраната“ през март 2017 г. Преди това е бил командир на Сухопътни войски. Той почина на 27 февруари.

Указ № 51 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за посмъртно награждаване на ген. Боцев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове. Наградата се дава за цялостната му дейност по развитието и укрепването на Българската армия и приноса му за националната сигурност на Република България.

Постановление № 41 от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация

Промените не представляват обществен интерес, тъй като касаят условията и реда за взимане на решение за използване на криптографски средства за криптографиране на класифицираната информация и въвеждането им в експлоатация.

Постановление № 42 от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Основните промени касаят издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги.

Според въведените изменения, тези от тях, които създават централни звена за контакт, следва да предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Българската народна банка определен набор от документи и информация във връзка със създаването на централно звено за контакт. Те са:

1. наименование/име, седалище и адрес на управление на лицето, определено за централно звено за контакт, съответно име и адрес на територията на страната на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;

2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ, съответно дата на раждане и номер на документ за самоличност на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;

3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт, ако лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, не е техен служител;

4. данни за контакт с централното звено за контакт.

Освен това, издателите на електронни пари и техните представители се задължават да прилагат допълнителни мерки, включващи мерки за разширена комплексна проверка, в ситуации с по – висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари. Видът, степента и обемът на прилаганите мерки се съобразяват с установения риск

С направените изменения се възлага и задължение на членовете на адвокатските колегии, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт – счетоводители да представят декларации, че са запознати с вътрешните правила на професията срещу мерките за изпирането на пари. Това следва да се случи в 14-дневен срок от публикуването им са сайтовете на съответния орган. 

Решение № 161 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Дяволска река 1“, община Приморско, област Бургас

Определеният концесионер е „Луксор Прим“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. София и е с капитал 2 000 лв. Негов едноличен собственик е Борислав Желязков. Според публикации в медиите той е бивш борец с прякор Боби Манекена.

Решение № 162 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Варна-централен“, община Варна, област Варна

Определеният с решението концесионер е „Лазурен бряг 91“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 50 000 лв. Негов едноличен собственик е „Литъръл инвест“ ЕАД. Дружеството е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 50 000 лв. Негов едноличен собственик е „Мпм Груп“ ЕООД. Представител на дружеството е Галина Димитрова, която е и част от Съвета на директорите. Останалите двама души в него са Светослав Пенев и Иван Огнянов. „Мпм Груп“ ЕООД също е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 5 000 лв. Негов едноличен собственик е Петко Миланов Тодоров.

Управители на дружеството – концесионер са Галина Димитрова и Светослав Пенев.

Интересен факт за „Лазурен бряг 91“ ЕООД, избрано за концесионер на морски плаж „Варна – централен“ е, че през 2007 г. е избрано за концесионер на морски плаж „Аспарухово“. Концесията, обаче, е била предсрочно прекратена през 2016 г. През 2016 г. са прекратени няколко концесии, повечето заради неплащане на концесионната такса. По отношение на „Лазурен бряг 91“ ЕООД, обаче, не се посочва конкретна причина за прекратяването.

Решение № 163 на Министерския съвет от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Силистар“, община Царево, област Бургас

С откриването на процедурата за възлагане на концесия се открива и приема на инвестиционните предложения.

Определеният срок на концесията е 20 години.

Решение № 164 на Министерския съвет от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Бутамята“, община Царево, област Бургас

С откриването на процедурата по възлагане на концесия се открива и приема на инвестиционните предлоцения.

Определеният срок на концесията е 20 години.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Измененията са кадрови и касаят изключително служителите във ведомството. Те се състоят в промяна на числеността на неговия персонал. Възлагат се и някои допълнителни функции на определени административни звена.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

Измененията касаят изключително инвестиционните посредници и веригите от инвестиционни посредници, поради което не представляват особен обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

Според измененията банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната и другите депозитни институции ще следва да предоставят месечни отчети чрез статистически форми пред БНБ на определени категории информация, уредени в наредбата.

Определение от 29 януари 2020 г. по административно дело № 118 от 2020 г.

Делото е образувано пред Върховния административен съд (ВАС) по жалба, подадена от „Варна Пропърти“ ЕООД срещу Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна, с която се одобрява окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна.

С определението, ВАС:

1. Спира действието на одобрения със Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“ в графичната част, която предвижда поставянето на бариери на два входа от бул. Княз Борис I и поставяне на забранителни пътни знаци В2, забраняващи влизането в двете посоки на моторни превозни средства на територията, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.

2. Спира действието на утвърдените със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“, в частта за местността Салтанат, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.

3. Отхвърля искането за спиране на действието на одобрения със Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“ и на утвърдените със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“ в останалата част.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред 5 – членен състав на ВАС.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10
„Държавен вестник“, бр. 22 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10 продължава с извънредния петъчен брой на „Държавен вестник“, с който беше обявено извънредно положение на територията на страната с цел ограничаване разпространението на коронавируса (COVID – 19). Въпреки това, в този брой има още няколко публикувани изменения.

Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)

Решението е на Народното събрание. С него се приема годишната му работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2020 г.

Програмата съдържа седем тематични области, както следва:

1. Европейски зелен пакт;
2. Европа, подготвена за цифровата ера;
3. Икономика в интерес на хората;
4. По – силна Европа на световната сцена;
5. Утвърждаване на европейски начин на живот;
6. Нов тласък за европейската демокрация;
7. Отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство.

С тази програма се въвеждат конкретни законодателни и незаконодателни инициативи, свързани с тематичните области.

Решение за обявяване на извънредно положение

Това е и най – важната новина от петък, 13 март 2020 г. За първи път в новата българска история Народното събрание се възползва от конституционно определените си правомощия да обяви извънредно положение.

То действа върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. С решението се възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19.

Към настоящия момент тези мерки се предприемат със заповеди на министъра на здравеопазването. Можете да следите мерките, предприемани от правителството на сайта на Министерството на здравеопазването.

Указ № 52 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е издаден за освобождаване на Катя Илиева Делева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана.

Указ № 53 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Катя Делева, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана е назначен Красимир Димитров Стефанов.

Указ № 54 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн е освободен Александър Борисов Олшевски.

Указ № 55 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Александър Олшевски, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн е назначен Димитър Иванов Абаджиев.

Указ № 56 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа от длъжността извънреден пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар се Метин Хюсеин Казак.

Указ № 57 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Метин Казак, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар е назначен Пламен Станков Делев.

Постановление № 43 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 1 500 000 лв. Те се предоставят за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

С тези средства Министерството на здравеопазването следва да финансира и мерките и дейностите по дезинсекционна обработка срещу комари по поречието на р. Дунав съгласно Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г.

Решение № 175 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Крайморие“, община Бургас, област Бургас

Определеният концесионер е „Булсевън“ ЕООД със седалище в гр. Бургас. Капиталът на дружеството е в размер на 20 лв. Негов едноличен собственик е Николай Колев Димитров.

Решение № 176 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Приморско-юг“, община Приморско, област Бургас

Определеният концесионер е „Луксор Прим“ ЕООД. Повече информация за дружеството и неговия собственик дадохме по – горе. Същото дружество е определено за концесионер на морски плаж „Дяволска река 1“.

Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Спогодбата се прилага за:

1. за данъци върху дохода, налагани от едната договаряща държава или нейни политически подразделения или органи на местна власт, независимо от начина, по който се събират;
2. за всички идентични или подобни по естеството си данъци, които са въведени след датата на подписване на Спогодбата като допълнение или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на договарящите държави ще се уведомяват взаимно за всички съществени изменения, извършени в съответните им данъчни закони.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Тайланд за взаимно освобождаване от изискванията за визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти

Разпоредбите на това Споразумение се прилагат за притежателите на дипломатически или служебни паспорти, издадени от правителството на Република България и на дипломатически или официални паспорти, издадени от правителството на Кралство Тайланд.

Решение № 90 за изменение на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите.

С изменението в чл. 1 се добавят следните две изречения:

Целта на Банката може да бъде осъществявана при същите условия също и в Монголия. Съобразно с това всяко позоваване в това Споразумение и в неговите приложения на „централно- и източноевропейски страни“, „страни от Централна и Източна Европа“, „страна получателка (или страни получателки)“ или „получаваща страна-членка (или получаващи страни-членки)“ ще се отнася и за Монголия.

Решение № 137 за изменение на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите.

С него текстът на чл. 1 се изменя изцяло, както следва:

Целта на банката е, като допринася за икономическия прогрес и възстановяване, да благоприятства за прехода към открита пазарно ориентирана икономика и да подкрепи частната и предприемаческата инициатива в страните от Централна и Източна Европа, съблюдаващи и прилагащи принципите на многопартийна демокрация, плурализъм и пазарна икономика.

Целта на банката може да бъде осъществявана при същите условия в Монголия и страните членки от Южното и Източното Средиземноморие, по решение на банката, взето с положителния вот на най-малко две трети от управителите, представляващ не по-малко от три четвърти от общия брой гласове на членовете.

Съобразно с това всяко позоваване в това Споразумение и в неговите приложения на „централно- и източноевропейски страни“, „страни от Централна и Източна Европа“, „страна получателка (или страни получателки)“ или „получаваща страна членка (или получаващи страни членки)“ ще се отнася за Монголия, както и за всяка такава страна в Южното и Източното Средиземноморие.

Решение № 138 за изменение на чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите и касае специалните фондове.

Държавен вестник, бр. 23 от 2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 10 продължава с отразяване на прецедентния съботен извънреден брой на „Държавен вестник“. С него се обнародват спешните законодателни изменения в Закона за здравето и Наказателния кодекс. Има и няколко странични изменения.

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

С обнародваните изменения се разширява обхвата на противоепидемичните мерки, който министърът на здравеопазването може да приема в условията на обявено извънредно положение. Така, тези мерки могат да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави. Изключение се допуска единствено за гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.

Завишава се санкцията за болните от заразна болест, които откажат задължителна изолация и лечение. Така, съобразно измененията, глобата ще бъде в размер на 5 000 лв. Въведено е задължение за изолация и лечение и за контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест. При отказ от негова страна, санкцията отново е в размер на 5 000 лв.

Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, се въвежда изключение от правилата на Закона за обществените поръчки при закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение.

Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Във връзка с обявеното извънредно положение, поради необходимостта от ограничаване разпространението на коронавируса бяха направени изменения и в Наказателния кодекс.

Тези промени са в чл. 355, ал. 1 и 2, чийто разпоредби уреждат наказателната отговорност за нарушаване на карантинни мерки.

В ал. 1, която е основен състав на престъплението се криминализира нарушаването и на правилата и мерките, издадени за предотвратяване разпространението или появяването на заразителна болест по хората. Завишават се значително предвидените наказания – от алтернативно предвидените пробация или глоба, наказанието става кумулативно лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

В ал. 2, която е квалифициран състав на престъплението, се добавят два допълнителни признака от обективна страна. Така, по – високи ще бъдат наказанията, ако деянието по ал. 1 е извършено по време на пандемия или на извънредно положение, свързано със смъртни случаи. Наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петнадесет хиляди лева.

Подробен анализ на измененията можете да видите в научно – практическата секция на правния портал lex.bg. Автор на статията е адв. Силвия Петкова, а заглавието е „Коронавирус. Лишаване от свобода за нарушаване на карантина„.

Решение на Народното събрание за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

За управител на НЗОК е избран проф. д – р Петко Ненков Салчев.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

Измененията касаят изключително заетите във ведомството и не представляват обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

С измененията се въвежда нов вид декларация. Тя се представя от законните представители на търговците или юридическите лица с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 8

С напредването на годината започва все по – сериозната работа на органите, притежаващи законодателна инициатива. Ето защо, днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 8 също съдържа значителни законодателни изменения. С него ще обхванем промените, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 21.02 – 28.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 обхваща три от броевете на „Държавен вестник“. В това се изразява и разликата спрямо предишните издания, които обхващаха по два броя. Това е така, тъй като за периода 21.02. – 28.02.2020 г., са обнародвани законодателни промени на 24.02., на 25.02. и на 28.02.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8
Държавен вестник, бр. 16 от 2020 г.

С извънредния брой на „Държавен вестник“ от понеделник, 24.02.2020 г., се въвеждат няколко промени. Ето кои са те.

Постановление № 24 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Именно това е нормативният акт, с който се въвеждат тол таксите. За момента те ще се отнасят единствено до определени категории товарни автомобили, които ще заплащат такса на изминато разстояние. Размерът на таксата се изчислява според категорията на превозното средство, европейския стандарт за изгорели газове, на който това превозно средство отговаря, както и според категорията на съответния път, който се ползва.

Така, най – скъпо ще бъде придвижването на автомагистралите. Тол такса ще се заплаща и за първокласната републиканска пътна мрежа. Безплатно остава движението по второкласните пътища.

Цените се изчисляват за всеки километър изминато разстояние. Те са описани в чл. 27 от Тарифата.

Постановление № 25 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Промените касаят обхвата на т.нар. „планински райони“, както и на т.нар. „райони с ограничения, различни от планинските“. Измененията представляват интерес за земеделските производители, които ползват безвъзмездна финансова помощ по различните европейски и държавни програми за подпомагане.

ВАЖНО!!! Обнародваните промени не се прилагат за заявления за подпомагане и проектни предложения, подадени преди влизане в сила на постановлението, по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и оперативните програми за периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.

Постановление № 26 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на до 500 000 лв. Те се отпускат с цел финансиране на проекти на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова, както и на проекти на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание.

Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса

Решението е свързано с постановлението за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Това изменение коментирахме по – горе.

С решението се въвежда списък от пътища, за които ще се дължи тол такса за тежкотоварни автомобили. Целият списък е достъпен в приложението към решението.

Поправка в приложение № 7 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение за конкретни заболявания и групи лекарства“ на Националния рамков договор № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Поправката е техническа и касае изключително лечебните заведения.

„Държавен вестник“, бр. 17 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 продължава с разглеждането на измененията, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 17 от 2020 г. Броят е публикуван във вторник, 25.02.2020 г.

Закон за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Направено е само едно изменение в цитирания закон. Според него,

За изпълнение на възложените на министъра на труда и социалната политика правомощия по този закон чрез средата за междурегистров обмен се предоставя достъп до регистрите, администрирани от Националната агенция за приходите.

Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Измененията в посочения закон са доста мащабни. В днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 8 ще споменем най – важните от тях.

На първо място, към целите на закона се добавя нова цел. Тя е да се създадат условия за развитие на морски и ски туризъм, както и на специализираните видове туризъм – културен, здравен (балнео, СПА, уелнес, медицински), планински, селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм и за устойчиво развитие на националните курорти.

В изпълнение на горните цели се правят изменения в правомощията на общинските съвети и консултативния съвет по въпросите на туризма.

На второ място, в изпълнение на новите цели на Закона за туризма, е създадена нова глава с наименование „Национални курорти“. С нея се уреждат условията и реда за обявяване на национални курорти. Това ще става по предложение на министъра на туризма с решение на Министерския съвет. То, от своя страна, ще се обнародва в „Държавен вестник“.

Във връзка с националните курорти, Министерският съвет ще приема специална наредба за тях. Предложение за това могат да правят министъра на туризма и министъра на здравеопазването. Наредбата ще урежда:
1. критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални курорти;
2. редът за заявяване на обявяване за национален курорт;
3. организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти;
4. специфичните въпроси, свързани с развитието на националните курорти като туристическа дестинация.

На следващо място, създава се допълнително изискване към лицата, които извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност. По отношение на тях не трябва да има установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях. Изключение се допуска, когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Възлагат се нови правомощия на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице.

Те са свързани с извършването на регистрация на места за настаняване от клас „В“, в които се извършва хотелиерска дейност. Това са стаите за гости и апартаментите за гости (които се отдават в платформи като AirBnb и booking.com). За целите на тази регистрация,
лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление – декларация по образец.

Създава се и нова глава, която регламентира предоставянето на обучение на туристи по снежни спортове. Тази дейност ще може да се извършва от ски училища, които са вписани в Националния туристически регистър.

Третата нова глава е с наименование „Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития“. В нея се регламентира неговото съдържание и реда за извършване на вписвания в него.

Въвеждат се и нови наказания за извършени нарушения на закона.

Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

С приетите изменения се осигурява съответствие на закона със Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020 г. Тази стратегия съдържа в себе си набор от цели и мерки, които предвиждат оптимизиране на системата на управление на висшите училища.

Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрена енергия

Измененията касаят предприемане на някои допълнителни мерки за завишаване на безопасността при използването на ядрената енергия.

Решение на Народното събрание по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите

С обнародваното решение се приема доклада на Временната комисия.

Любопитно! Тази комисия беше създадена във връзка с хакерската атака на НАП. Тя е към Народното събрание с председател Красимир Циков и заместник – председател Румен Гечев.

Решение на Народното събрание за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна

С решението се разпорежда да се извърши приватизация на моторен кораб „Атанас Димитров“ с рег. № 150420 на Български корабен регистър, заедно с намиращото се в него оборудване, съгласно инвентаризационен опис на дълготрайни материални активи и малоценни и малотрайни предмети на кораба от 22 ноември 2019 г.

Решение на Народното събрание за избиране на заместник – председател на Комисията за регулиране на съобщенията

Избраният заместник – председател е Кристина Георгиева Андонова-Хитрова. До преди назначаването си г-жа Хитрова е била главен секретар на комисията.

Решение на Народното събрание за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията

Обнарованите решения в тази връзка са две.
С първото за член на Комисията се избира Анна Вълчева Хаджиева.
С второто за член на същата тази комисия се избира Ердинч Исмаил Хайрула.

Указ № 31 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се дава награда на г-н Армен Саргсян – извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България, с орден „Мадарски конник“, първа степен. Наградата се дава за
неговия принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Указ № 36 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че кметът Фикрет Рахим Топчи е подал оставка.

Указ № 37 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че кметът Айхан Исмаил Осман е подал оставка.

Постановление № 27 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Промените са свързани с правомощията на администрацията на Агенцията. Те са кадрови и не представляват обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз

Наредбата е на министъра на земеделието, храните и горите. То е свързано с въвеждане на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 г. за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията.

Във връзка с въвеждането на тези изисквания са направени и промени в Приложение № 1 – „Списък на родовете и видовете зеленчукови култури“.

„Държавен вестник“, бр. 18 от 2020 г.

Това е и последният брой на „Държавен вестник“ за периода 21.02. – 28.02.2020 г., който ще разгледаме в Бюлетин „Законодателство“: брой 8.

Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.

Ратифицирането означава, че това споразумение е част от българския правен ред и следва да се изпълнява.

То, от своя страна, урежда възможността на Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги от Международната банка за възстановяване и развитие във връзка със съставянето на Национален план за управление на риска от бедствия. Финансирането на тези услуги се предоставя от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Закон за допълнение на Закона за собствеността

Според обнародваните изменения разпоредбата, според която давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г. се отнася и до придобиването на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Измененията касаят експертите – счетоводители и правоспособните регистрирани одитори. Целта им да е се постигне по – пълно съответствие на българското национално законодателство с европейското право в областта.

Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица

Ратификацията означава, че този договор вече е част от българския правен ред.

С този договор се предвижда осъдените в някоя от двете договарящи страни лица да изтърпяват наказанието си в държавата си по произход. В него се уреждат държавните органи и условията за трансфер, както и необходимите за това документи. Договорът урежда и основанията за отказ от трансфер, въпросите за изпълнението на наказанието в изпълняващата държава, амнистията и помилването.

Указ № 39 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че редовният избор е отменен от съда като недействителен.

Указ № 40 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е свързана с прекратяване на правомощията на Юзджан Джеватов Рамаданов. Това се е случило, поради неизпълнение на задължението за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването на избрания кандидат от заеманата длъжност, която е несъвместима с кметския пост.

Указ № 41 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е свързана с прекратяване на правомощията на
Халил Енвер Шабан. Това се е случило, поради неизпълнение на задължението за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването на избрания кандидат от заеманата длъжност, която е несъвместима с кметския пост.

Постановление № 28 от 2020 г. за приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

С наредбата се определят задължителните общи условия за сигурност на комуникационните и информационните системи за осъществяване на една или няколко от функциите по създаване, обработване, ползване, съхраняване и обмен на класифицирана информация в електронна форма.

Предвиждат се органите по сигурността на тези системи, условията за тяхната акредитация, необходимите за това документи, както и общите изисквания за осигуряване на такава сигурност.

С постановлението се отменя и Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.

Постановление № 29 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Изменението е кадрово и касае основните месечни възнаграждения на заетите в държавната администрация.

Договор № РД-НС-01-4-1 от 18 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Измененията касаят изключително лечебните заведения и не представляват обществен интерес.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Целта на това Споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, съвместно създадена или обменяна между Страните.

В него се уреждат мерките за защита на информацията, компетентните органи, реда за сътрудничество и предаване на класифицирана информация и др.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 продължава с важни промени в нормативните актове, касаещи земеделските производители. Серията започва с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Измененията са многобройни и касаят земеделските производители, които ползват финансова помощ по схемите за директни плащания. Ето по – важните сред тези изменения.

На първо място, с новите разпоредби се въвежда изискване междинните култури да са засети до 1 септември на годината на кандидатстване.

На второ място, междинните култури следва да могат да бъдат проверени като засети или налични в периода от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване.

На трето място, кандидатите за подпомагане по схемата за специално плащане за памук предоставят официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев – при подаване на заявлението за подпомагане. Оригиналите на етикетите остават към екземпляра на заявлението за подпомагане. То, от своя страна, се изпраща в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

На четвърто място, при извършване на теренни проверки на физическите блокове за актуализация на СИЗП Министерството на земеделието, храните и горите осъществява контрол на площите, заявени за подпомагане с култура, несъответстваща на актуалния начин на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата.

На пето място, при извършване на тези проверки, МЗХГ и ДФЗ – РА, осъществяват контрол на площите и по отношение на наличието на заявената култура. Такъв контрол се извършва и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите, или за следи от растителни остатъци от заявената култура. Същото се отнася и по отношение на проверките на място.

На шесто място, предвижда се правомощие на министъра на земеделието, храните и горите да разпорежда със заповед извършването на горните проверки съвместно от служителите на МЗХГ и ДФЗ – РА.

На седмо място,

въвежда се определение на понятието „агротехнически мероприятия“. Според него, това е съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Втората наредба, отразена в Бюлетин „Законодателство“: брой 8, която касае земеделските производители е наредбата, която урежда прилагането на мярка 13 от ПРСР.

Най – важните промени са свързани с направените промени в обхвата на т.нар. „планински райони“, както и на районите с ограничения, различни от планинските. Предвижда се по реда на наредбата да се предоставя преходно компенсационно плащане на кандидатите по подмярка „Компесационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“, извършващи земеделска дейност в райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране, съгласно приложението.

Урежда се, че изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те се определят по следния начин:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.
Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в други райони, засегнати от специфични ограничения, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно горните правила.
Нивата на плащане подлежат на промяна при изменения на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Създадено е и ново приложение към чл. 3, ал. 3 от наредбата. То съдържа списък на районите, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения.

За кампания 2020 преходно компенсационно плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2 се предоставя на земеделски стопани от области, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране. Размерът на това плащане е левовата равностойност на 25 евро.

Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредбата е на министъра на образованието и науката.

С нея се определят:
1. организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
2. системата за оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Наредбата урежда още правилата за организация и провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, както и правилата за оценяване на резултатите от тях.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър

С изменението се създава възможност на органите, които могат да подават и получават информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си, при поискване да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.

Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Формулировката на изменението на коментираната наредба е дословно същата като горната. Поради това, няма да е цитираме отново.

Решение № 10233 от 2 юли 2019 г. по административно дело № 3915 от 2018 г.

Следващият, подлежат на обнародване акт, който разглеждаме в Бюлетин „Законодателство“: брой 8 е поредното решение на Върховния административен съд.

То е постановено по дело, образувано въз основа на жалба от „КИПС“ – ООД. Искането е за отмяна на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Съгласно тази разпоредба,

Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

Като основание за оспорването се сочи противоречие на разпоредбата с Кодекса на труда и с други разпоредби на самата наредба.

В хода на производството, ВАС е установил, че в производството по приемане на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения. Вследствие на това, оспорената разпоредба е отменена.

Поправка в Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

Направени са три изменения, които са технически и не представляват обществен интерес.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на изданието, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 7

Днешният бюлетин „Законодателство“: брой 7 разглежда бр. 14 и 15 от 2020 г. на „Държавен вестник“. Периодът на обхванатите промени е 14.02. – 21.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 7,
„Държавен вестник“, бр. 14 от 2020 г.

Извънредният бр. 14 на „Държавен вестник“, който разглеждаме в бюлетин „Законодателство“: брой 7 разкрива изключително важни изменения. Те касаят Закона за хазарта, с който се налага държавен монопол върху лотарийните игри.

Закон за изменение и допълнение на Закона на хазарта

В закона са направени няколко съществени изменения. На първо място, лиценз за организиране на лотарийни игри може да бъде издаден само на държавата. Изключения се въвеждат само за томболи, бинго, кено и техните разновидности,

ВАЖНО!!! Това изменение по никакъв начин не засяга останалите хазартни игри. Те могат могат да се организират от търговски дружества (казина), еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел. Това означава, че не се засягат и издадените на тези лица лицензи.

На второ място, въвежда се забрана за организиране на хазартни игри в жилищни сгради в режим на етажна собственост без решение на общото събрание на собствениците. То следва да бъде взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.

На трето място, забранява се разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри в обекти или вериги от обекти (пунктове), които не са включени в удостоверението за издаден лиценз и не са обозначени за съответните игри. Освен това, се забранява изплащането на печалбите от лотарийни игри извън такива обекти или вериги от обекти (пунктове), както и извън банки. Забранява се и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри на ненавършили 18-годишна възраст лица.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, а именно 18.02.2020 г. Считано от тази дата, се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

ВАЖНО!!!

Печалбите от лотарийните игри, които не са изплатени до влизането в сила на закона, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра.
Издадените за лотарийните игри билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на този закон, се унищожават до 31 декември 2020 г.

Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

Бюлетин „Законодателство“: брой 7 продължава с измененията и допълненията на Валутния закон. Ето и по – важните от тях:

Според действащата уредба, при пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. през границата на страната за трета страна митническите органи изискват по служебен път информация за наличие или липса на публични задължения за съответното лице. Същото се отнася за суми по – високи от тази стойност, както и за тяхната равностойност в друга валута. В случай че се установят такива задължения в размер над 5 000 лв., митническите органи няма да допускат пренасянето на паричните средства.

На второ място, въвеждат се изменения, които касаят лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Тези лица имат задължение да се регистрират в Министерството на икономиката в 14 – дневен срок преди започване на дейността. То, от своя страна, ще води регистър за тези лица, който ще бъде публичен.  

Постановление № 19 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води

С посоченото постановление се въвеждат няколко изменения. На първо място, на министъра на регионалното развитие и благоустройството се възлага допълнително задължение. Той ще отговаря за изработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България. На него се възлага поддържането на вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Въвеждат се някои компетентности на министъра на енергетиката. На първо място, той следва да провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). На второ място, на него се възлага да прави оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България. Това се отнася до континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Черно море или на отделни части от нея. Той ще прави прави предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

От друга страна, министърът на туризма също получава нови задължения. Той ще следва да организира и осъществява дейностите по предоставяне на концесии на морските плажове или отдаването им под наем.

Въвеждат се промени и в някои от приложенията на наредбата.

Постановление № 20 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Съгласно отразеното изменение, право на допълнителен годишен отпуск имат определени категории работници и служители. Сред тях са тези, които извършват работи в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории, лаборатории по микробиология, по вирусология и по паразитология. Същото се отнася и за тези, които работят в центрове и структури за трансфузионна хематология. Право на допълнителен годишен отпуск имат и заетите в диализни центрове и структури за диализно лечение. Такова право имат и работещите в структури на лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти.

Постановление № 21 от 2020 г. за изменение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество

Изменението има технически характер и не представлява обществен интерес.

Наредба № Н-3 от 2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Наредбата урежда задачите и дейностите на специализираното звено и органите по психологично осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

С наредбата е въведено и определение за понятието „психологично осигуряване“. Според него,

Психологичното осигуряване представлява системен процес за определяне на психологичната пригодност, психичните ресурси и потенциал, поддържане и укрепване на психичното здраве, повишаване психическата устойчивост на военнослужещите и сплотеността във военните формирования/структури за справяне със специфични задачи и изисквания чрез система от професионални и организационно-административни дейности, стандарти и ресурси.

Инструкция № І-2 от 12 февруари 2020 г. за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“

С инструкцията се определят условията и редът за поддържане на физическата подготовка на държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“.

„Държавен вестник“, бр. 15 от 2020 г.

Редовният петъчен брой на „Държавен вестник“, който отразяване с днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 7 също съдържа важни промени. Нека ги разгледаме.

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

С решението, видно от неговото наименование, се приемат процедурни правила за предлагане на кандидати за управител на Националната здравоосигурителна каса.

Такова предложение се прави от парламентарните групи до Комисията по здравеопазване. То трябва да бъде мотивирано и да се придружава от определените в решението документи.

Мотивите и придружаващите ги документи подлежат на публично оповестяване. Кандидатът от своя страна подлежи на проверка относно наличие на принадлежност към службите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от тази проверка също следва да бъдат публично оповестени. Това става на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

Кандидатите, при започване на процедурата по избор, представят пред Народното събрание и пет вида декларации.

Указ № 28 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Пълномощията на Васил Христов Тодоров като кмет на кметство Карлуково са прекратени, поради неговата внезапна смърт.

Указ № 29 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Необходимостта от насрочване на частичен избор произлиза от това, че със съдебно решение изборът на Димитър Димитров Комитов за кмет е обявен за недействителен.

Постановление № 22 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол

С наредбата се уреждат правила за качеството на въглища и брикети, произведени от въглища, използвани за битово отопление. Тя касае производителите на твърди горива.

Наредбата няма да се прилага за някои категории твърди горива. На първо място, това са тези, които подлежат на преработка или са предназначени за преработка, преди крайното им разпространение. На второ място, това са тези, които са предназначени за научни изследвания и изпитвания. И на трето място, това са горивата, които са предназначени за изгаряне в индустриални и горивни инсталации, за които са установени норми за допустими емисии.

Постановление № 23 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията се правят в Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието. С тях се увеличава числеността на персонала в Главна дирекция „Охрана“.

Изменения се правят и в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието. С тях се увеличава числеността на персонала на специализираната администрация, инспектората на министъра, на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ и на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“.

Наредба № Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Това и най – важният акт, обнародван в редовния брой на „Държавен вестник“, отразен в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 7. След като Върховният административен съд отмени предходната наредба, заповедните производства бяха значително затруднени.

Както сме говорили в темите „Давността при заповед за изпълнение„, „Заповед за незабавно изпълнение. Ами сега?“ и „Получих заповед за изпълнение. Сега какво?„, заповедното производство е може би едно от най – важните граждански производства.

То е и сред най – често използваните за принудително събиране на задължения по кредити и битови сметки. Именно предвид огромното значение на заповедното производство, приемането на нови образци на документи се очакваше с нетърпение в правните среди.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

Измененията не представляват обществен интерес. Те касаят единствено организациите, които обучават медиатори, както и самите медиатори.

Любопитно! Медиацията е способ за доброволно извънсъдебно решаване на спорове. При тази процедура страните се подпомагат от трето безпристрастно и независимо лице – медиатор, за постигане на взаимно изгодно споразумение. Тя се води от специално обучени специалисти.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Изменението се отнася единствено до заглавието на приложение № 2 към чл. 5.

Решение № 11921 от 16 август 2019 г. по административно дело № 14100 от 2018 г.

Решението е на Върховния административен съд. Делото е образувано по протест на прокурор Милена Беремска – прокурор при Върховната административна прокуратура. Протестът е срещу
Наредба № 9 от 2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им. В него се съдържа искане за обявяване на нищожността ѝ поради некомпетентност на нейния издател. Към оспорването се е присъединил Паско Тошев Запрянов като физическо лице.

Съдът е приел протеста за основателен и е отменил изцяло Наредба № 9 от 2006 г.

С обнародването му в „Държавен вестник“, съдебното решение влиза в законна сила. Това означава, че считано от днес, 21.02.2020 г. отменената наредба не може да се прилага.

Поправка към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща

Това споразумение, обнародвано в бр. 8 на „Държавен вестник“ беше коментирано в Бюлетин „Законодателство“: брой 4. С него се решиха някои имотни въпроси, възникнали за дипломатическото представителство на Република България в Будапеща.

С обнародваната в днешния „Държавен вестник“ поправка след подписите на упълномощените лица се добавят документи, съставляващи Приложение № 1.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 5

Първото за месец февруари издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5 е вече тук. В него ще разгледаме законодателните и други изменения за периода 01.02. – 07.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 5
Държавен вестник„, бр. 10 от 2020 г.

Днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, както вече по традиция, започваме с разглеждането на извънредния седмичен брой на „Държавен вестник“. Това е бр. 10 от 2020 г.

Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

Споразумението ще гарантира осигурителните права на българските граждани, пребиваващи на територията на канадската провинция Квебек. Разпоредбите му ще позволят на работилите или работещи български граждани в Квебек, на които предстои пенсиониране, да се възползват от придобития осигурителен стаж на територията на едната държава и при  преценка на правото на пенсия на територията на другата държава.

Любопитно! Споразуменията са вид международни актове и като такива подлежат на ратификация със закон.

Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан

Предмет на тази спогодба са правилата за осигуряване при работа в двете държави. С нея се предвижда ред за отпускане и изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, поради общо заболяване и наследствените пенсии.

Предвижда се също взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на България и Азербайджан. Съгласно спогодбата, за осигурителни периоди ще се считат и тези от трета държава, с която България или Азербайджан, имат сключен договор за социална сигурност, който предвижда сумиране на осигурителни периоди.
Осигуряване се зачитането и на права, придобити преди влизане в сила на Спогодбата.

Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Спогодбата се факт, поради нарастващите перспективи на България за по – сериозен износ към Пакистан. Очаква се тя да допринесе за облекчаване на данъчната тежест на лицата, развиващи своята търговска дейност на територията на двете държави.
Приложимите, според спогодбата, данъчни правила са по българското законодателство.

Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България

С Решението се отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет. Такова предложение беше внесено, заради провал на политиката в областта на околната среда и водите.

Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

Това е парламентарната комисия, която беше създадена през септември 2019 г. по случай временното прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ по Българското национално радио, станало на 13 септември. Предвиденият срок на действие на комисията беше 2 месеца. С обнародването решение Народното събрание удължава срока на дейността ѝ до 23 февруари включително.

Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани

Нейната цел е да събере информация за наличие на нарушения на процедурите за придобиване на българско гражданство. Срокът на действие на комисията се удължава с един месец.

Решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03)

С решението се определя централен курс на лева към еврото 1,95583 лева за 1 евро. Изключва се и възможността за участие на България в Механизма на обменните курсове при централен курс между еврото и лева, различен от посочения.

Указ № 15 на Президента на Република България от 2020 г.

С него флотилен адмирал Мален Стефанов Чубенков се освобождава от длъжността Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и от военна служба. Освобождаването се прави от 6 февруари 2020 г.

Постановление № 15 от 2020 г. за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана

Съдържанието на постановлението е поверително. Поради това, в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, неговите разпоредби не могат да бъдат коментирани.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Изменията касаят единствено дипломатическите служители и не представляват обществен интерес.

Решение № 6815 от 8 май 2019 г. по административно дело № 4626 от 2018 г.

Решението е на Върховния административен съд. То е постановено по дело, образувано въз основа на жалба от Фондация „Майки за донорство“. Искането е за отмяна на чл. 13, ал. 1, т. 1 само в частта относно неродствено даряване и т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на министъра на здравеопазването.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 вземането на яйцеклетки от донор може да извърши, ако донорът е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване и не е поставен под запрещение.

От друга страна, съгласно т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се предвижда възможност донорите на овоцити да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи. Сред тях са разходите за пътни, настаняване и престой, отсъствие от работа, причинен дискомфорт или болка, пропуснати ползи и др.

Искането е уважено изцяло и разпоредбите са отменени. Решението не е окончателно.

Решение № 1169 от 23 януари 2020 г. по административно дело № 8873 от 2019 г.

Решението отново е на Върховния административен съд. То е постановено по дело, образувано въз основа на касационна жалба от Министерството на здравеопазването. Жалбата е против горното решение, с което се уважава жалбата на Фондация „Майки за донорство“.

Петчленният състав отменя решението на предходната инстанция и изцяло отхвърля жалбата на фондацията. Това означава, че оспорените разпоредби остават непроменени. Решението е окончателно.

„Държавен вестник“, бр. 11 от 2020 г.

Брой 11 е и редовният петъчен брой на „Държавен вестник“. Ето какви са обнародваните изменения.

Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Измененията касаят атестационните и помощните атестационни комисии.

Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България

С решението си Народното събрание е задължило Министерския съвет да извърши определени категории действия. Те са:
а. в срок до 29 фев­руари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД. Целта е да се гарантира енергийната сигурност на страната;
б. да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД;
в. да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.

Указ № 16 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор. Неговата декларация по Закона за публичност на на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности можете да намерите тук.

Указ № 17 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за назначаване на Петър Димитров Андонов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор. Господин Андонов е настоящ посланик на България в Република Индонезия.

Постановление № 16 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 27 039 570 лв. и са предназначени за:
1. обследване, проектиране и изграждане на нова водопроводна връзка към гр. Перник за осъществяване на подаването на допълнителни водни количества към водоснабдителната система, както и необходимата съпътстваща инфраструктура;
2. изграждане на система за управление и баланс на водните количества в яз. „Студена“;
3. спирателен кран 1 брой с ел. задвижка за главен клон и 5 броя спирателни кранове за градски резервоар „Могиличе“.

Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“

Договорът е между правителството на Съединените Американски Щати и правителството на Република България за покупка от страна на България на отбранителни изделия или услуги за отбраната. По – точно, той се отнася за системата за конструктивна симулация (JCATS ) – лицензи за софтуер и техническа поддръжка за тази система, включващи лицензи за операционна система „Линукс“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване (NET). Продажната цена е в размер на $ 416 396.

Наредба № 2 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания

Ръководството съдържа описание на различните видове кожни и венерически заболявания. В него се определят критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия по отношение на такива заболявания, както и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.