Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 5

Първото за месец февруари издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5 е вече тук. В него ще разгледаме законодателните и други изменения за периода 01.02. – 07.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 5
Държавен вестник„, бр. 10 от 2020 г.

Днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, както вече по традиция, започваме с разглеждането на извънредния седмичен брой на „Държавен вестник“. Това е бр. 10 от 2020 г.

Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

Споразумението ще гарантира осигурителните права на българските граждани, пребиваващи на територията на канадската провинция Квебек. Разпоредбите му ще позволят на работилите или работещи български граждани в Квебек, на които предстои пенсиониране, да се възползват от придобития осигурителен стаж на територията на едната държава и при  преценка на правото на пенсия на територията на другата държава.

Любопитно! Споразуменията са вид международни актове и като такива подлежат на ратификация със закон.

Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан

Предмет на тази спогодба са правилата за осигуряване при работа в двете държави. С нея се предвижда ред за отпускане и изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, поради общо заболяване и наследствените пенсии.

Предвижда се също взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на България и Азербайджан. Съгласно спогодбата, за осигурителни периоди ще се считат и тези от трета държава, с която България или Азербайджан, имат сключен договор за социална сигурност, който предвижда сумиране на осигурителни периоди.
Осигуряване се зачитането и на права, придобити преди влизане в сила на Спогодбата.

Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Спогодбата се факт, поради нарастващите перспективи на България за по – сериозен износ към Пакистан. Очаква се тя да допринесе за облекчаване на данъчната тежест на лицата, развиващи своята търговска дейност на територията на двете държави.
Приложимите, според спогодбата, данъчни правила са по българското законодателство.

Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България

С Решението се отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет. Такова предложение беше внесено, заради провал на политиката в областта на околната среда и водите.

Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

Това е парламентарната комисия, която беше създадена през септември 2019 г. по случай временното прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ по Българското национално радио, станало на 13 септември. Предвиденият срок на действие на комисията беше 2 месеца. С обнародването решение Народното събрание удължава срока на дейността ѝ до 23 февруари включително.

Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани

Нейната цел е да събере информация за наличие на нарушения на процедурите за придобиване на българско гражданство. Срокът на действие на комисията се удължава с един месец.

Решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03)

С решението се определя централен курс на лева към еврото 1,95583 лева за 1 евро. Изключва се и възможността за участие на България в Механизма на обменните курсове при централен курс между еврото и лева, различен от посочения.

Указ № 15 на Президента на Република България от 2020 г.

С него флотилен адмирал Мален Стефанов Чубенков се освобождава от длъжността Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и от военна служба. Освобождаването се прави от 6 февруари 2020 г.

Постановление № 15 от 2020 г. за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана

Съдържанието на постановлението е поверително. Поради това, в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, неговите разпоредби не могат да бъдат коментирани.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Изменията касаят единствено дипломатическите служители и не представляват обществен интерес.

Решение № 6815 от 8 май 2019 г. по административно дело № 4626 от 2018 г.

Решението е на Върховния административен съд. То е постановено по дело, образувано въз основа на жалба от Фондация „Майки за донорство“. Искането е за отмяна на чл. 13, ал. 1, т. 1 само в частта относно неродствено даряване и т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на министъра на здравеопазването.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 вземането на яйцеклетки от донор може да извърши, ако донорът е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване и не е поставен под запрещение.

От друга страна, съгласно т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се предвижда възможност донорите на овоцити да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи. Сред тях са разходите за пътни, настаняване и престой, отсъствие от работа, причинен дискомфорт или болка, пропуснати ползи и др.

Искането е уважено изцяло и разпоредбите са отменени. Решението не е окончателно.

Решение № 1169 от 23 януари 2020 г. по административно дело № 8873 от 2019 г.

Решението отново е на Върховния административен съд. То е постановено по дело, образувано въз основа на касационна жалба от Министерството на здравеопазването. Жалбата е против горното решение, с което се уважава жалбата на Фондация „Майки за донорство“.

Петчленният състав отменя решението на предходната инстанция и изцяло отхвърля жалбата на фондацията. Това означава, че оспорените разпоредби остават непроменени. Решението е окончателно.

„Държавен вестник“, бр. 11 от 2020 г.

Брой 11 е и редовният петъчен брой на „Държавен вестник“. Ето какви са обнародваните изменения.

Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Измененията касаят атестационните и помощните атестационни комисии.

Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България

С решението си Народното събрание е задължило Министерския съвет да извърши определени категории действия. Те са:
а. в срок до 29 фев­руари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД. Целта е да се гарантира енергийната сигурност на страната;
б. да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД;
в. да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.

Указ № 16 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор. Неговата декларация по Закона за публичност на на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности можете да намерите тук.

Указ № 17 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за назначаване на Петър Димитров Андонов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор. Господин Андонов е настоящ посланик на България в Република Индонезия.

Постановление № 16 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 27 039 570 лв. и са предназначени за:
1. обследване, проектиране и изграждане на нова водопроводна връзка към гр. Перник за осъществяване на подаването на допълнителни водни количества към водоснабдителната система, както и необходимата съпътстваща инфраструктура;
2. изграждане на система за управление и баланс на водните количества в яз. „Студена“;
3. спирателен кран 1 брой с ел. задвижка за главен клон и 5 броя спирателни кранове за градски резервоар „Могиличе“.

Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“

Договорът е между правителството на Съединените Американски Щати и правителството на Република България за покупка от страна на България на отбранителни изделия или услуги за отбраната. По – точно, той се отнася за системата за конструктивна симулация (JCATS ) – лицензи за софтуер и техническа поддръжка за тази система, включващи лицензи за операционна система „Линукс“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване (NET). Продажната цена е в размер на $ 416 396.

Наредба № 2 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания

Ръководството съдържа описание на различните видове кожни и венерически заболявания. В него се определят критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия по отношение на такива заболявания, както и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: Брой 4

В днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 4 разглеждаме обнародваните в „Държавен вестник“ законодателни и други актове за периода 24.01. – 31.01.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 4,
„Държавен вестник“, бр. 8 от 2020 г.

Както вече сме споменавали в предишните броеве на бюлетина, изданията на „Държавен вестник“ са извънредни и редовни. Ето защо днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 4 ще започнем с извънредния бр. 8 от 2020 г. Подобно на предходните броеве от началото на тази година, извънредния брой за обсъждания период не съдържа законодателни актове. Поради това, в днешното ни издание ще маркираме обнародваните в него решения на Народното събрание и подзаконовите нормативни актове на правителството.

Решение на Народното събрание за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения е една от парламентарните комисии. С обнародваното решение за неин член е назначен Деан Стоянов Станчев. Той се назначава на мястото на Емил Димитров, който беше избран за министър на околната среда и водите. Деан Станчев е член на парламентарната група на Обединени патриоти.

Решение на Народното събрание за попълване състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина

Комисията по политиките за българите в чужбина също е парламентарна комисия. За неин член и заместник – председател е избран отново Деан Станчев.

Решение на Народното събрание за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Съветът на Европа е международна организация, която осъществява мониторинг за спазването на човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на закона в своите държави – членки. Парламентарната асамблея е един от главните органи на Съвета на Европа, като в нейния състав се назначават народни представители на националните парламенти на държавите – членки. Членовете на Парламентарната асамблея могат да бъдат постоянни и заместващи.

С коментираното решение на Народното събрание за основен представител на постоянната делегация на Народното събрание се назначава Крум Костадинов Зарков. Той е юрист и е от квотата на „БСП за България“.

Решение на Народното събрание за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е междуправителствена организация в областта на сигурността. Тя осъществява контрол над въоръжаването и утвърждаването на човешките права, свободата на пресата и честните избори. Подобно на Съвета на Европа, Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е неин главен орган. Той се формира от депутати от националните парламенти на държавите – членки и съдейства на техните парламентарни институции при участието им в дейността на организацията.

С коментираното в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 4 решение за заместващ член се назначава Димитър Иванов Данчев. Той е икономист и е народен представител от листата на „БСП за България“.

Решение № 41 на Министерския съвет от 2020 г.
за признаване на Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО) за национално представителна организация

Сдружението счита за своя мисия „обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България“.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща

Споразумението е постигнато по повод нерешени имотни въпроси, възникнали за дипломатическото представителство на Република България в Будапеща. С него на българската страна се прехвърлят конкретно определени недвижими имоти за нуждите на дипломатическата ни мисия в Унгария.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Предметът на това споразумение отново е свързан с българската дипломатическа мисия в Кралство Йордания. Както подсказва неговото наименование, с него се премахват изискванията за притежание на визи за краткосрочно пребиваване на лица, притежаващи дипломатически и служебни паспорти.

Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г., сключено чрез размяна на ноти

Това споразумение също не представлява особен обществен интерес, предвид факта, че засяга единствено конкретно определени страни. С него се променя наименованието на ФИАУ, както и се определят правила за поемането на някои от разходите му.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Правилникът също не представлява обществен интерес, тъй като касае единствено кадрови и административни вътрешноведомствени въпроси на НОИ.

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация

Тук измененията също са кадрови и се отнасят до промяна в общата численост на служителите, заети в комисията. Въвеждат се и изменения във функциите на някои от дирекциите към Комисията.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Измененията в Наредба Н-18 бяха обект на широк обществен дебат и множество протести от страна на бизнеса. Сред множеството изменения и допълнения, които имат главно счетоводен характер, се отлага действието на някои разпоредби от предходната Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18.

Така, в § 71, ал. 2 думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „31 март 2020 г.“, при условие, че е подадена в БИМ заявка за изпитване на ИАСУТД в срок до 31 януари 2020 г.“.

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и чрез софтуера на електронния магазин не управляват други, извън извършваните чрез електронния магазин продажби, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.

Освен това, изискването, съгласно което когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, влиза в сила от 1 април 2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

Промените касаят най – вече дейността на пенсионноосигурителните дружества и се състоят в изменение на списъка на държавите и пазарите, в които пенсионноосигурителното дружество може да инвестира средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Наредба № 1 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

Ръководството съдържа 59 страници с определения, разпространения и клинична картина на определени видове болести. То касае професионалистите, работещи в областта на пневмологията и фтизиатрията.

„Държавен вестник“, бр. 9 от 2020 г. 

Изданието Бюлетин „Законодателство“: брой 4, поддържано от Адвокатска кантора „Петкова“ продължаваме с обнародваните законодателни и подзаконови актове с редовния бр. 9 от 2020 г. на „Държавен вестник“.

Може би най – съществено внимание следва да се обърне на обнародвания в това издание напълно нов Закон за маслодайната роза.

Закон за маслодайната роза

С този закон се предвиждат:

1. създаването и поддържането на публичен национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза;
2. условията за идентификация и отглеждане на насажденията от маслодайна роза;
3. правила за изкупуването на цвят от маслодайна роза;
4. правила за производството и етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза;
5. изисквания към обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, към розопроизводителите и розопреработвателите;
6. правила за научното обслужване в областта на розопроизводството, статута и функциите на Консултативния съвет по маслодайната роза;
7. условия за осъществяване на контрол върху дейността на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.

Целта, поради която се приема закона е опазването на маслодайната роза като традиционна култура, отглеждана на територията на България. Отговорен орган за провеждането на държавната политика в областта е министърът на земеделието, храните и горите.

Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Изменението засяга търговците на едро с нефт и нефтени продукти; и лицата, чиято дейност е свързана със съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели. Основните изменения са свързани с промяна на изискванията относно капитала на тези лица, съобразен с нетните им годишни приходи за предходната година.

Въвеждат се промени и в административните наказания за неспазване на закона.

Указ № 5 от 2020 г. на Президента на Република България

С този указ българският президент награждава г-н Штефан Горда с
с орден „Мадарски конник“ първа степен. Награденият е извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова, а наградата се връчва за неговия принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Указ № 6 от 2020 г. на Президента на Република България

С указа орден „Мадарски конник“ първа степен получава и проф. Соня Рув – Увалиева. Наградата се връчва за нейния принос за развитието и укрепването на двустранните отношения между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Указ № 8 от 2020 г. на Президента на Република България

С този указ президентът награждава проф. д – р Владимир Спасов Гетов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен. Наградата се връчва за големите му заслуги в областта на образованието и науката и за развитието на сътрудничеството в академичната област между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Указ № 10 от 2020 г. на Президента на Република България

С него президентът освобождава от длъжност заместник – началника на Националната служба за охрана полк. Росен Тинков Тодоров.

Постановление № 8 на Министерския съвет от 2020 г. за закриване на Координационния съвет по участието на Република България в дейността на Съвета на Европа

Мисията на Координационния съвет беше свързана с подпомагане дейността на държавната администрация при изпълнението на задачите, свързани с членството на България в Съвета на Европа.

Считано от 1 януари 2020 г., участието на Република България в отделните дейности и инициативи на Съвета на Европа се поема от съответните заинтересовани министерства и ведомства.

Постановление № 9 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията и допълненията се отнасят до нормативни актове на Министерския съвет са свързани с:
1. определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението на един студент по професионални управления;
2. определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда;
3. условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации;
4. условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности.

Постановление № 10 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията и допълненията се отнасят до нормативни актове на Министерския съвет са свързани с:

1. осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина:
2. условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации;
3. държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България;
4. осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.

Постановление № 11 от 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната

Промените са кадрови и касаят изключително служителите на Министерството на отбраната. С тях се въвеждат разпоредби, свързани с функциите на длъжностното лице по защита на личните данни.

Постановление № 12 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

С новосъздадената наредба се се определят:

1. изискванията за осъществяване на техническата експлоатация на язовирите в различните й етапи;
2. изискванията за осигуряване на безопасна експлоатация в нормални, екстремни и аварийни условия;
3. редът за извършване на анализ за техническото състояние и оценка на сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях;
4. задълженията и отговорностите на собствениците на язовири, язовирни стени и съоръженията към тях и на операторите, както и редът и начинът, по който операторът ще осъществява дейността си;
5. условията и редът за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири и съоръженията към тях;


6. изискванията за използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на състоянието на язовирите, на язовирните стени и съоръженията към тях;
7. критериите за класифициране на степента на потенциална опасност;
8. условията и редът за класифициране на язовирите по степен на потенциална опасност;
9. специфичните изисквания за формата и съдържанието на аварийните планове на язовирите;
10. съдържанието на протокола за резултатите от проверката на контролните органи.

Постановление № 13 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията и допълненията се отнасят до нормативни актове на Министерския съвет са свързани с:

1. провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;
3. стипендиантската програма в държавната администрация;
4. условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
5. определяне размера на минималната работна заплата за страната.

Наредба № H-1 от 2020 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й служби Н

Наредбата е на министъра на правосъдието и касае условията и редът за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност на затворническия персонал.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Това е един от изключително рядко срещаните случаи на изменение и допълнение на изменящ и допълващ нормативен акт, при това едва два дни след обнародването му. Поправката на поправката е свързана с допълнително отлагане на действието на някои от разпоредбите на спорната наредба.

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи

Инструкцията е вътрешноведомствена и касае единствено служителите на МВР.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 3

Добре дошли в новото издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3. В днешния брой публикуваме и коментираме обнародваните законодателни и други актове в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г. и „Държавен вестник“, бр. 7 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 3: „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г.

Извънредният бр. 6 от 2020 г. на „Държавен вестник“, информация за който публикуваме в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3 не съдържа актове, които представляват особен обществен интерес.

Решение на Народното събрание по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

С посоченото решение на Народното събрание се приема Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии за двойна употреба през 2018 г. Този доклад е на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, създаден към Министерския съвет. Докладът съдържа информация за:

1. подадените заявления и издадените документи по посочения по – горе закон за 2018 г.;
2. видовете търговци – заявители за лицензи и удостоверения за регистрация по посочения по – горе закон за периода 2008 – 2018 г.;
3. видовете решения за издаване на лиценци и удостоверения за регистрация по посочения по – горе закон за периода 2008 – 2018 г.;
4. притежателите на лицензи, удостоверения и сертификати по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, актуална към 31.12.2018 г.

Докладите от 2012 до 2018 г. можете да видите на страницата на самия Междуведомствен съвет тук.

Решение на Народното събрание за попълване състава и ръководството на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата

Това е постоянна комисия към Народното събрание. С обнародваното решение за неин член и председател е избран Юлиан Кръстев Ангелов. Господин Ангелов е народен представител, избран от листата на Патриотичния фронт.

Решение на Народното събрание за попълване състава на Комисията по правни въпроси

И това решение касае една от постоянните комисии в Народното събрание. За неин член е избран Стоян Радков Божинов. Господин Божинов е народен представител от листата на Обединени патриоти.

Решение на Народното събрание за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина

С цитираното решение от поста заместник – председател и член на комисията се освобождава Юлиан Кръстев Ангелов. Промяната е направена, за да може той да бъде назначен като председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика.

Решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

С цитираното решение се освобождава Стоян Радков Божинов като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Промяната е направена, за да може той да бъде назначен като член на Комисията по правни въпроси.

Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г.

Пълния текст на Доклада можете да намерите тук. В него се съдържа подробен анализ на пазара на пощенските услуги за 2018 г.

Указ № 1 от 2020 г. на Президента на Република България

По – точно, обнародваният указ е с наименование Указ № 1 за награждаване на г-н Моайад Фатхала Елдали – извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен. Господин Елдали е награден, заради неговия принос за развитието и укрепването на двустранните отношения между двете държави.

Постановление № 4 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас

Центърът се създава, считано от 1 февруари 2020 г., на основата на част от материално – техническата база, ползвана от Дома за медико – социални грижи за деца – Бургас. Той е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на здравеопазването. Предметът му на дейност включва:

1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.

Решение № 19 на Министерския съвет от 2020 г.
за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2019 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2020 година

Целият отчет можете да намерите тук, а текстът на Програмата – тук.

Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859

Минен ловец „Мааслуис“ и минен ловец „Хелевутслайс“ са бойни кораби, които се закупуват от правителството в полза на българските Военноморски сили. Стойността на покупката е в размер на
1 996 000 евро. Българското правителство ще трябва да заплати тази сума по банкова сметка в 30-дневен срок от получаване на фактурата.

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 2019 – 2023 г.

Споразумението се сключва между двете държави с цел сътрудничество в следните сфери:

1. Обмен на добри практики и на информация за образователните системи на двете държави в областите образование, развитие, управление и планиране.
2. Обмен на преподаватели, студенти, докторанти и специализанти, както и други форми на сътрудничество.
3. Насърчаване на прякото сътрудничество между средните и висшите училища в двете страни.
4. Насърчаване изучаването на български и виетнамски език.

Решение № 19 от 9 януари 2020 г. на Комисията за регулиране на съобщенията

С решението се приемат Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. Обнародваните правила касаят пощенските оператори и не представляват обществен интерес.

Решение № 1732-НС на Централната избирателна комисия от 16 януари 2020 г. относно обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

Господин Деан Станчев е от листата на Обединени патриоти в гр. Шумен. Той заема мястото на Емил Димитров, който беше избран за министър на околната среда и водите.

С това промените в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г., отразени в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3, приключват. Както видяхме по – голямата част от тях са кадрови или пък касаят приемане на годишни отчети.

„Държавен вестник“, бр. 7 от 2020 г.

Настоящото издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3 продължаваме с обнародваните актове в редовния петъчен брой на „Държавен вестник“. В него също не се откриват съществени изменения, които да представляват особен обществен интерес.

Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.

С цитираното решение се изменя срокът за внясяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата. Съобразно първоначалното решение той е бил до 31 януари 2020 г., като се изменя на 10 март 2020 г.

Решение за предсрочно прекратяване на мандата на член от Комисията по финансов надзор

Комисията по финансов надзор е специализиран държавен орган. Той обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване. С цитираното решение предсрочно се прекратява мандата на нейния член Владимир Николаев Савов.

Указ № 2 от 2020 г. на Президента на Република България

Указът се издава за освобождаване на Христо Стефанов Полендаков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Иран.

Указ № 3 от 2020 г. на Президента на Република България

На мястото на Христо Стефанов Полендаков Президентът назначава
Николина Стефанова Кунева. Госпожа Кунева е била член на секционна избирателна комисия в Турция.

Указ № 4 от 2020 г. на Президента на Република България

С издадения указ Президентът назначава Румен Петров Петров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република и в Република Мали. Господин Петров е дългогодишен служител в Министерството на външните работи. Неговият професионален опит в дипломатическата служба е свързан преобладаващо с проблематиката на държавите от района Близкия изток и Северна Африка.

Постановление № 5 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г.

Промените са функционални и кадрови. Касаят изключително служителите на служба „Военна информация“. Направени са изменения и в Класификатора на длъжностите в посочената служба.

Постановление № 6 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Бордът е независим специализиран държавен орган към Министерския съвет. Той е самостоятелно юридическо лице. Неговият председател е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На новосъздадения постоянно действащ колективен държавен орган са възложени функции по разследване на:

1. авиационни събития. Такива могат да бъдат: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти, независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства;

2. много тежки морски произшествия, а във всички останали случаи на морски произшествия и инциденти – след преценка от управителния орган на борда въз основа на експертното становище на инспекторите по разследването от борда;
3. тежки железопътни произшествия, както и по своя преценка – разследване на произшествия и инциденти, които при различна обстановка са могли да доведат до последиците на тежките железопътни произшествия, и на произшествия и инциденти извън посочените.

Постановление № 7 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.

Промените се правят във връзка с учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала „Български ВиК холдинг“ – ЕАД. Дружеството е със седалище в гр. София. Отделените средства са в размер на 1 000 000 000 лв.

Средствата, постъпленията и плащанията на дружеството се включват в Системата на единна сметка и в Системата за електронни бюджетни разплащания.

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Както споменахме в Бюлетин „Законодателство“: брой 2
национални рамкови договори са вид договори на консенсусна основа, се определят правата и задълженията на Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, районните здравноосигурителни каси, както и на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в здравната система.

С конкретния национален рамков договор се определят отношенията между НЗОК и БЛС. Негов предмет са правата и задълженията по оказването на медицинска помощ съгласно Закона за здравното осигуряване.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

С наредбата се внясят изменения в минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти. Ето какви са те:
1. директор: 1334 лв.;
2. заместник – директор: 1246 лв.;
3. учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ: 1085 лв.;
4. старши учител, старши възпитател: 1120 лв.;
5. главен учител, главен възпитател: 1176 лв.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите

Наредбата определя условията и редът за извършване на прегледите на кораби и корабопритежатели, видовете прегледи и органите, които ги извършват. Целта на тези прегледи е установяване спазването на изискванията за безопасност, сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда, както и условията за труд и живот на борда на кораба.

Обнародваните промени в наредбата се отнасят главно до правомощията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в качеството ѝ на контролен орган съгласно наредбата.

Важно изменение, касаещо корабопритежателите, се отнася до случаите на откриване на несъответствия със законовите разпоредби.
Когато откритите несъответствия са опасни за безопасността на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд или представляват непосредствена опасност за здравето или живота на неговия екипаж и пътници, капитанът на пристанището или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за задържане на съответния плавателен съд. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс като административен акт.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Основното изменение се състои в създаването на ново Приложение № 14. То урежда реда за извършване на проверка на ро-ро пътнически кораби и високоскоростни пътнически плавателни съдове по редовни линии.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 3 завършваме с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г.

нея се внасят промени в категориите на морските зони. Допълнителни промени има и в класовете на пътническите кораби. Тези класове се определят според морската зона, в която могат да оперират.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изготвя и осъвременява списък на морските зони, който се публикува в „Известие до мореплавателите“. Неразделна част от този списък е и списъкът на морските зони, през които преминават ро-ро пътнически кораби. Те се отнасят до корабите, извършващи рейсове по редовна линия, за или от български пристанища. В списъка на морските зони се включват и данни за съответните стойности на значителната височина на вълните в тези зони.

______________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 2

Днешният Бюлетин „Законодателство: брой 2 обхваща публикуваните законодателни промени за периода 10.01. – 17.01.2020 г.

Както и в предишния брой на Бюлетин „Законодателство“ днес също ще посочим всички законодателни промени, а най – интересните ще коментираме.

Бюлетин „Законодателство“: брой 2: „Държавен вестник“, бр. 4 от 2020 г.

Днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 2 започваме с промените, обнародвани с „Държавен вестник“, бр. 4, публикуван на 14.01.2020 г. Броят е извънреден. С него, както и в предишните броеве са обнародвани само подзаконови нормативни актове, както и две решения на Върховен административен съд.

Постановление № 2 от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г.

Това изменение е направено с цел въвеждане на хармонизирания европейски стандарт за уебсайтовете и мобилните проложения. Става въпрос за стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на Европейската комисия. Изменението се отнася до възлагане на задължение на административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, осъществяващи публични функции да приведат съдържанието на интернет страниците си и мобилните си приложения в съответствие с посочения стандарт. Възлага се и задължение за разработване и публикуване на декларация за достъпност.

Разбира се, както при всяко правило и тук е предвидено изключение от задължението за осигуряване на достъпност. То се отнася до случаите, в които изпълнението на това задължение би довело до прекомерна организационна или финансова тежест за задълженото лице. Към мерките, водещи до прекомерна тежест, се включват и онези мерки, които биха застрашили способността на задълженото лице да изпълни своята цел или да публикува информация, която е необходима за неговите задължения и услуги или е свързана с тях. При преценката за прилагането на изключението се взема предвид вероятната полза или вреда, която би настъпила за гражданите, по – специално за хората с увреждания.

Любопитно!!!

Посоченото изменение е допълнение на разпоребите на Закона за електронното управление в частта му относно достъпността на интернет страниците и мобилните приложения на административните органи, работещи с електронни документи и предоставящи административни услуги по електронен път, както и на интернет страниците и мобилните приложения на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги.

Съгласно тези разпоредби посочените по – горе лица осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации.

Голяма част от задълженията за осигуряване на достъпност са свързани с необходимостта от създаване на равни възможности за достъп до електронни документи и електронни административни услуги от страна на хора с увреждания.

Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 23 декември 2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

На следващо място, сред представените с Бюлетин „Законодателство“: брой 2 промени е Националният рамков договор № РД-НС-01 от 23 декември 2019 г.

Всъщност, нека с няколко изречения да споменем какво представлява националния рамков договор и за какво се отнася. С всички национални рамкови договори, на консенсусна основа, се определят правата и задълженията на Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, районните здравноосигурителни каси, както и на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в здравната система.

С конкретния национален рамков договор, който е част от Бюлетин „Законодателство“: брой 2 и който е публикуван в „Държавен вестник“, бр. 4 от 2020 г. се уреждат:

1. условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, както и реда за сключване на договори с тях;

2. отделните видове медицинска помощ;

3. условията и реда за оказването ѝ;

3а. обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ;

4. критерии за качество и достъпност на помощта, включително конкретни индикатори за оценка на качеството на лечението на пациентите;

5. документацията и документооборота;

6. задълженията на страните по информационното осигуряване и обмена на информация;

6а. условията и реда за контрол по изпълнението на договорите;

6б. санкции при неизпълнение на договора;

7. други въпроси от значение за здравното осигуряване.

Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката между Националния статистически институт на Република България и Централното статистическо бюро на Палестина

Споразумението е сключено в рамките на правомощията на Националния статистически институт. То се отнася до оказване на взаимно сътрудничество между страните по него. Целта на това сътрудничество е постигане на качествено развитие статистическите методологии, статистическите изследвания и по – добро разбиране на статистическите резултати. Страните по споразумението се уговарят и да обменят опит и знания във всички области на статистическата дейност.

Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия за сътрудничество в областта на младежта и спорта

Меморандумът за разбирателство е писмен правен документ. Той описва принципите и условията на постигнато между две или повече страни споразумение в определена област. В конкретния случай между България и Сърбия е сключено споразумение за сътрудничество в областта на младежта и спорта. То е отразено в обнародвания в „Държавен вестник“, бр. 4 от 2020 г. и публикуван в Бюлетин „Законодателство“: брой 2 меморандум.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации

Както подказва нейното наименование, изменяната наредба за отнася до условията и реда за изпращане на държавни служители от системата на МВР на служба в структури на ЕС. С коментираното изменение се предвижда изключение от задължението за провеждане на национална процедура за подбор.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. 

Наредбата е издадена от министъра на земеделието, храните и горите и съдържа множество изменения. Те се отнасят най – вече до въвеждане на мярката „Събиране на реколтата на зелено“.

ВАЖНО за заетите в лозаро – винарския сектор!!! С коментираните изменения се въвежда период за прием по мярка „Застраховане на реколтата“ от 1 май до 30 юни. Този прием ще се прилага за всяка година от програмния период. По отношение на мярката „Събиране на реколтата на зелено“ периодът за прием на заявления за предоставяне на финансова помощ се определя от министъра на земеделието, храните и горите, но не може да бъде по – късно от 10 юни. Определянето на този период се извършва най – късно до 25 април на съответната година. Възможно е, обаче, за конкретната година прием на заявления да няма, поради обявяване на неприлагане на мярката. Това става със заповед на ресорния министър. Подробностите относно правната уредба на коментираната мярка се съдържат в нововъведената глава Пета.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Глава Пета от Закона за българското гражданство се отнася до условията и реда за придобиване на такова гражданство. Измененията, коментирани в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 2 се отнасят до въвеждането на изисквания за извършване на служебни проверки. Те се правят от компетентните органи по закона с цел намаляване на административната тежест за кандидатите.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“

Измененията касаят единствено органите на съдебната власт и не представляват обществен интерес.

Решения на Върховния административен съд.

Решение № 6136 от 23 април 2019 г. по административно дело № 11077 от 2016 г. и Решение № 16766 от 10 декември 2019 г.по административно дело № 8601 от 2019 г. И двете решения са от категорията на подлежащите на обнародване, поради това, че касаят подзаконов нормативен акт. Това е Наредба № 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. С второто решение се отменя първото, като последиците от това се състоят в цялостна отмяна на посочената наредба.

„Държавен вестник“, бр. 5 от 2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 2 продължаваме с редовния седмичен брой на „Държавен вестник“. Това е броят от днес, 17.01.2020 г. В него също няма обнародвани законодателни промени, а единствено промени в подзаконови нормативни актове. Обнародвани са и две решения на Върховния административен съд. Допуснати са, също така, промени в персоналния състав на българското правителство.

Решение на Народното събрание на Република България за персонални промени в Министерския съвет на Република България

С това решение се освобождава бившият министър на околната среда и водите Нено Димов, който към настоящия момент е задържан. На негово място Народното събрание избира Емил Димитров. Медиите са му дали прякора „Ревизоро“, заради издадените от него книги, свързани с Агенция „Митници“, на която е бил назначен за ръководител през 2001 г.

Постановление № 3 от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

Целта на така създадения механизъм е да осигурява осигурява висококачествена и независима научна експертиза за органите на изпълнителната власт. Такива консултации БАН ще следва да предоставя по въпроси от значителна важност при формирането на секторни политики и инструменти за изпълнение на държавната политика, както и при транспониране на европейски директиви и привеждане в съответствие на други европейски препоръки или документи.

Решение № 16 на Министерския съвет от 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли

Концесията се отнася до находище „Мечта“, разположено в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък, обл. Стара Загора. Тя се предоставя за срок 25 години. Концесионер ще бъде „Трон“ ЕООД. Дружеството е със седалище и адрес на управление в с. Дунавци и е собственост на Неждет Зекерия Яшар.

Решение № 18 от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Равда – централен“, община Несебър, област Бургас

Срокът, за който се предвижда да се предостави концесия е 20 години. Минималният размер на концесионното възнаграждение е определен на 8071 лв. без ДДС.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Наредбата е издадена от министъра на земеделието, храните и горите. Измененията се отнасят най – вече до разпоредбите, свързани с отглеждане на свине за лични нужди в семейни ферми. Създава се и нов раздел в наредбата, с който се уреждат ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти – пасища.

Кои са по – съществените новости?

1. Нови животновъдни обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална ферма се изграждат при спазване на мерките за биосигурност и на разстояние не по-малко от 10 км от други обекти за отглеждане на свине във фамилна, индустриална ферма и заградена територия за отглеждане на космат дивеч. Правилата за разстоянията не се прилагат, в случаите на технологично свързани обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма.
2. Нов животновъден обект за отглеждане на птици се изгражда на разстояние не по-малко от 10 км от заградена територия за отглеждане на пернат дивеч.


3. Около животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриална ферма за ограничаване на всякакъв контакт с диви свине следва да се обособи буферна зона с отстояние не по – малко от 500 м от оградата на обекта до горски територии и обработваеми земеделски земи за добив на продукция. Дадени са и алтернативни варианти. Наредбата дава възможност да се изгради двойна ограда, състояща се от мрежа и електропастир или плътна ограда, която е метална или зидана.
4. В личните стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до:

а. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
б. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
в. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
г. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
д. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
е. петдесет възрастни птици независимо от вида;
ж. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида. Обектите следва да включат някои от мерките за биосигурност. Въведени са и промени в изискванията относно животновъдните обекти за отглеждане на свине в лични стопанства, фамилни и индустриални ферми (чл. 11 – 11в).

Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти – пасища

Измененията са отразени в чл. 18а и следващите. По – съществените разпоредби са следните:

1. В животновъдни обекти – пасища, се отглеждат едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни целогодишно пасищно. Тези обекти следва да отговарят на следните изисквания:

а. да разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява свободен достъп на хора и неконтролируемо движение на диви и селскостопански животни;
б. да разполагат с площ от поне два декара за една животинска единица;
в. да имат осигурен постоянен достъп до вода и храна;
г. да имат навес с минимум две съседни страни, който осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния и други вредни въздействия върху здравословното състояние на всички животни;
д. да разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации;
е. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.

2. Собственикът или ползвателят на люпилня и/или животновъден обект за отглеждане на птици и свине в индустриална ферма е длъжен да разполага с одобрени от изпълнителния директор на БАБХ или оправомощено от него лице:
а. програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация с въведени процедури и тяхното документиране;
б. индивидуален план за биосигурност с определяне на критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление;
в. изготвен план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно заболяване.

По – голямата част от промените са предвидени с цел по – добра превенция на епидемии, подобни на тази от африканска чума по свинете.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Наредбата е издадена съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

Най – важното изменение е това в чл. 2, ал. 2. Съгласно него в общината, района или кметството се издават удостоверения за всички лица независимо от адресната им регистрация с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи. До настоящия момент такива удостоверения се издаваха само, ако съответната община, район или кметство има достъп до Националната база данни „Население“.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Наредбата е на министъра на труда и социалната политика и на министъра на здравеопазването. Измененията касаят най – вече граничните стойности на професионална експозиция.

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

Инструкцията е на министъра на вътрешните работи и урежда изменения в организационни въпроси, касаещи служителите на МВР, заети при издаване на български лични документи. Промените не представляват обществен интерес.

Решение № 1341 от 31 януари 2019 г.по административно дело № 8647 от 2018 г.

Решението е на Върховния касационен съд от категорията на подлежащите на обнародване. Делото е образувано по съвместна жалба от Българския лекарски съюз, Сдружение с нестопанска цел „Център за защита на правата в здравеопазването“ и Сдружение с нестопанска цел „Национално сдружение на частните болници“. Оспорва се Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г., прието от Надзорния съвет на НЗОК. Мотивите за оспорването са свързани с неговата нищожност, алтернативно незаконосъобразност, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречия с материалния закон.

Предмет на оспореното решение са:

1. обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ по чл. 45 ЗЗО;

2. условията и редът за контрол по изпълнението на договорите и санкции при неизпълнение на договорите, за които в ЗЗО се предвижда, че са част от съдържанието на НРД, и които не се съдържат в НРД за медицинските дейности за 2015 г., във връзка с промяна в действащото относимо законодателство – ЗИДЗЗО; Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.; Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения;

3. медицинските дейности във връзка с промяна в действащото относимо законодателство – Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;

4. други условия по чл. 55, ал. 2, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 ЗЗО във връзка с промяна в действащото относимо законодателство – Наредба № 2 от 2016 г. и други посочени в разпоредбата актове, както и условията и редът за съставяне на уникален идентификационен номер на здравноосигуреното лице – ЗОЛ (УИН на ЗОЛ), и процедурата по електронна автентификация на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО и чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Резултатът от подадената жалба срещу Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. е обявяване на неговата нищожност.

______________________________________________________________________________

В секция Бюлетин „Законодателство“ можете да намерите следващите негови броеве.


Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 1

Поддържането на информираността по отношение на измененията в законодателството е от голямо значение за формиране на гражданското общество. Тази информираност е важна и от гледна точка на правната култура на гражданите. Тя, от своя страна, дава своя принос за по – добрата защита на техните права и интереси. Ето защо, с настъпването на новата 2020 г., Адвокатска кантора „Петкова“ започва с регулярното публикуване на информация относно измененията в законодателството и подзаконовите нормативни актове, обнародвани в „Държавен вестник„. Днешният Бюлетин „Законодателство: брой 1 обхваща публикуваните законодателни промени за периода 3.01. – 10.01.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 1 (Държавен вестник, бр. 1 от 03.01.2020 г.)

Бюлетин „Законодателство“: брой 1 започваме с брой 1 на „Държавен вестник“. В него бяха обнародвани няколко подзаконови нормативни актове, едно негово решение, както и решение на Върховния административен съд. Броят е от 03.01.2020 г.

Постановление № 372 на Министерския съвет от 2019 г.

С Постановление Министерският съвет се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Сумата е в размер на 55 млн. лв. Тя се предоставя за нуждите на Авиоотряд 28 за закупуване на самолет и за изграждане на хангар за неговото съхранение и обслужване. Средствата са за сметка на централния бюджет.

Авиоотряд 28 е авиационен оператор и изпълнява полети със специално предназначение, както и полети за нуждите на министерства и ведомства. Полетите се осъществяват по заявка на дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в Администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана (НСО) при Президента на Република България.

Постановление № 373 на Министерския съвет от 2019 г.

Сред обнародваните подзаконови нормативни актове, част от днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 1 е и постановлението, с което се одобряват допълнителни трансфери в размер на 47 839 500 лв. по бюджите на 23 общини за извършване на различни ремонтни дейности.

Одобряват се и допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 917 096 лв. От тях 204 646 лв лв. следва да се разпределят за Българската православна църква. Средствата са предназначени за строителни и ремонтни дейности в Ловчанската епархия. Остатъкът от 712 450 лв. се отпуска за конвервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в гр. Разград. Средствата следва да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Постановление № 374 на Министерския съвет от 2019 г.

Със следващото постановление, което включваме в Бюлетин „Законодателство“: брой 1 се одобряват се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 2 300 000 лв. Средствата се осигуряват за довършването на ремонта и реконструкцията на източното (Банското) крило на Славянобългарския манастир – „Св. Великомъченик Георги Зограф“ – Света гора, Атон. Те следва да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Решение № 810 на Министерския съвет от 2019 г.

С посоченото решение се предоставя концесия за срок от 25 години за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси от находище „Умата“, с. Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград. Концесията се предоставя в полза на „Фемили – Филибев – С-ИЕ“ ООД.

Останалите актове, обнародвани на 3.01.2020 г. са:

1. Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;

2. Решение № 7143 от 14 май 2019 г. по административно дело № 8989 от 2018 г. Върховният административен съд. С него се отменя ал. 2 от § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, издадена от министъра на здравеопазването.

Бюлетин „Законодателство“: брой 1 („Държавен вестник“, бр. 2 от 07.01.2020 г.).

В „Държавен вестник“, бр. 2 от 07.01.2020 г. (извънреден) също са публикувани единствено подзаконови нормативни актове, укази и решения. Доколкото не са налице съществени законодателни промени, само ще маркираме обнародваните актове. Те са на Президенството на Република България и на Министерския съвет

Президенство на Република България

Както може би повечето от Вас знаят, президентът на Република България има определени правомощия, част от които упражнява чрез издаването на укази. Те се обнародват в „Държавен вестник“. В днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 1 също ще ги публикуваме. Те са:

  1. Указ № 298 от 2019 г. С него се освобождава Румяна Тодорова Митрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия;
  2. Указ 299 от 2019 г. С него се се назначава Вера Викторова Шатилова – Мицарова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия и в Република Исландия;
  3. Указ № 300 от 2019 г. за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Бруней Даруссалам;
  4. Указ № 301 за назначаване на Петър Димитров Андонов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия и в Бруней Даруссалам. Преди това г-н Андонов е бил посланик на Република България в Република Корея.

Министерски съвет на Република България

В днешния Бюлетин „Законодателство“ отбелязваме публикуваните в извънредния брой на „Държавен вестник“ от 07.01.2020 г. постановления и решения на Министерския съвет.

Постановления

1. Постановление № 380 от 2019 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Наредбата се отнася до:

а) условията, редът и сроковете за
издаване, отказване, изменение, прекратяване и отнемане на разрешението за освобождаване от прилагането на разпоредбите на европейското законодателство, отнасящи се до: i) регистрацията на вещества; ii) обмен на информация и избягване на ненужни изпитвания; iii) оценка на досиета, вещества и междинни продукти; iv) изисквания и процедури за издаване на разрешения; v) ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества и препарати; vi) такси и плащания;

б) изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда;

в) информацията, която лицата, получили разрешение за освобождаване, са длъжни да поддържат и предоставят ежегодно до 31 януари на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

2. Постановление № 381 от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Постановлението се отнася до:

а) утвърждаване на показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет;

б) предоставяне на бюджетни средства на някои общини за техните нужди.

ВАЖНО!!!

Приложение № 1 към Постановлението съдържа описание на разходите на ведомствата, които са първостепенни разпоредители с бюджет.

3. Постановление № 382 от 31 декември 2019 г. за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието

Националният инспекторат по образованието е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бщджет към Министерския съвет.

4. Постановление № 1 от 2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година.

Решения

1. Решение № 832 от 31 декември 2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище „Дрянка“, участъци „Дрянка-запад“ и „Дрянка-център“, разположено в землището на с. Поройна и гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, на „Агрострой 07“ – ООД, гр. Първомай.

Решението се отнася до предоставяне на концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли (баластра) от находище „Дрянка“. Концесията се предоставя на „Агрострой 07“ ООД, гр. Първомай. Концесията е за срок 35 години.

2. Решение № 2 от 3 януари 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Слънчев бряг – юг“, община Несебър, област Бургас

Предвиденият минимален размер на годишното концесионно възнаграждение е 530 809 лв. без ДДС.

Бюлетин „Законодателство (Държавен вестник, бр. 3 от 10.01.2020 г.)

В бр. 3 от 2020 г. на „Държавен вестник“ също няма публикувани законодателни изменения.

Постановления на Министерския съвет

Обнародваното постановление е едно единствено и това е Постановление № 379 от 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Перник за 2019 г. С него на община Перник са предоставени 30 млн. лв. за реконструкция на водопроводи и пречиствателни станции.

Ведомства

Някои актове на министри и на ръководители на изпълнителни агенции също се публикуват в официалния раздел на „Държавен вестник“.

1. Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, сключено чрез размяна на писма. Споразумението е подписано от министъра на икономиката.

2. Наредба № 8121з-36 от 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. Наредбата е издадена от министъра на вътрешните работи и се отнася до държавните служители в системата на МВР.

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение. С нея се определят възнагражденията на определени категории държавни служители в системата на МВР.

4. Правила за добра фармацевтична практика. Издадени са от министъра на здравеопазването. Тяхната цел е създаването на рамка за извършване на определените с тях видове дейности и изработване на професионални стандарти. Изброяването на тези дейности е в чл. 5 от Правилата.

5. Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8 от 1 януари 2020 г. Изпълнението на процедурата гарантира извършване на акредитацията при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция и опазване на производствената и търговската тайна. Този документ се прилага за всички
органи за оценка на съответствието, включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда.

В секция Бюлетин „Законодателство“ можете да намерите следващите негови броеве.