Наказателно право

Получаване на заплахи. Как да се защитим?

Как да постъпим, когато сме изправени пред случай на получаване на заплахи? Отговор на този въпрос ще потърсим в днешната статия.

Заплахата, всъщност, сама по себе си е закана, която може да предизвика основателен страх у заплашения. В практиката се приема, че при отправяне на такава закана, не е задължително лицето действително да се е изплашило. Достатъчно е да съществува основание, че заплахата би могла да се осъществи.

Кога е налице случай на получаване на заплахи?

Получаване на заплахи е налице тогава, когато някой се закани с престъпление против личността или имота на другиго. Наравно с това, получаване на заплахи ще има и тогава, когато заканата се отнася до личността или имота на близките на заплашеното лице. Тази закана може да бъде отправена устно, писмено, по електронен път или по какъвто и да е друг начин, който позволява възприемането ѝ от заплашения.

Престъпление е всяко общественоопасно деяние, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Така например, всяка закана с убийство, нанасяне на побой, разрушаване или подпалване на къща, вила, апартамент, автомобил е заплаха с престъпление.

ВАЖНО!!! Често срещани са случаите на получаване на заплахи за разгласяване на чувствителна информация за дадено лице или пък например, на негови интимни снимки. При тези обстоятелства няма да е налице заплаха с престъпление. Разбира се съществуват някои рядко срещани изключения от това правилно. Сред тях са случаите, когато чувствителната информация е получена при упражняване на занятие (напр. по време на психотерапевтична сесия) или е събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, или е неправомерно придобита от архива на Министерството на вътрешните работи. 

В случаите, в които заканата не е с престъпление, нейният характер се преценява за всеки конкретен случай. Тази преценка е необходима с оглед предприемане на най – адекватните средства за защита. В повечето случаи може да се касае за упражняване на психически тормоз, който при определени обстоятелства представлява домашно насилие.

Повече по тази тема можете да прочетете в статията „Домашно насилие. Как да го разпознаем?“. А ако пък не разполагате с достатъчно време за четене, можете да чуете повече във видеото от „Обясни ми правото: Домашно насилие„.

Разграничение

Важно е да се прави разлика между обикновената заплаха с престъпление и заплахата с престъпление, която има и особена цел. Във втория случай, когато е налице заплаха с насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за заплашения или негови ближни, направено с цел да го принуди да се разпореди с вещ или със свое право, или да поеме имуществено задължение, ще бъдем изправени пред изнудване.

Да дадем пример:

Получаване на заплахи (заплаха с престъпление) ще бъде налице, когато съседът Ви дойде при Вас и Ви каже: „Ако още веднъж паркираш на моето място, ще ти запаля колата“.

Изнудване ще бъде налице тогава, когато някой поиска да му продадете имота си за много ниска сума със заплаха, че ако откажете, ще Ви пребие.

Защита при получаване на заплахи съгласно Наказателния кодекс

Както вероятно вече се досетихте, отправянето на заплахи, които могат да възбудят основателен страх, е престъпление. В зависимост от характера и степента на заплахата, то може да бъде престъпление от частен или от общ характер.

Престъпление от частен характер

Нека първо с няколко думи обясним какво означава „престъпление от частен характер“. Такова е налице, когато наказателното производство за неговото разкриване, преследване и наказване се образува по тъжба на пострадалия до съда. В почти всички случаи на получаване на заплахи е налице престъпление от частен характер. Има и няколко изключения, които ще разгледаме по – долу.

И така, как да се защитим, в случай че към нас са отправени заплахи?

Защитата, както казахме по – горе се осъществява чрез подаване на частна тъжба до съда. Срокът за това е шестмесечен от деня на получаване на заплахата. Тоест, ако съседът ни е казал на 12.01.2020 г., че ще запали колата ни, ако още веднъж паркираме на мястото му, то частната тъжба трябва да бъде подадена най – късно на 12.07.2020 г. В случай че пострадалият почине преди изтичането на този срок, тъжбата може да бъде подадена от неговите наследници до изтичането му. Компетентен е съдът по местоизвършване на престъплението. Тоест, ако живея в София и съседът е отправил заплахата пред входа на блока, тъжбата си трябва да подам пред Софийски районен съд.

е сВАЖНО!!! В наказателното производство за престъпления от частен характер контролът върху неговия ход се намира изцяло в зависимост от волята на тъжителя. Тоест, то започва по негова инициатива и може да се прекрати по негова инициатива. Тъжителят може да поиска наложеното наказание да не се изпълнява, преди реалното му изпълнение да е започнало. Доказателствената тежест също се намира у тъжителя. Това означава, че е негова отговорността да докаже, че е била отправена закана с престъпление. Той следва да докаже и че заканата е била от естество да предизвика основателен страх, че може да бъде реализирана.

Престъпление от общ характер

Макар и в повечето случаи заканата с престъпление да е от частен характер, съществуват и изключения. Те са налице, когато заканата е отправена:

1. към длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му;

2. към лице, ползващо се с международна защита;

3. от лице, което се занимава с охранителна дейност или от служител в организация, която извършва охранителна или застрахователна дейност. Заканата може да бъде отправена и от лице, което действа по поръчка на такава организация или се представя, че действа по нейна поръчка;

4. от лице от състава на Министерството на вътрешните работи или от лице, което се представя за такова;

5. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на група, занимаваща се с рекети или на организирана престъпна група.

Най – често срещаните случаи на получаване на заплахи, като престъпления от общ характер са заканите с убийство и заканата с престъпление, извършена при условията на домашно насилие. Повече за особеностите на втория случай, можете да видите в статията „Коментар на промените в Наказателния кодекс във връзка с домашното насилие„.

ВАЖНО!!! Както в случаите на наказателно преследване от частен характер, така и при това от общ характер, пострадалият може да иска от съда да забрани на заплашващия непосредствено да го доближава. Освен това и в двата вида производства, заплашеният може да иска присъждане на обезщетение. То ще покрие претърпените от престъплението имуществени и неимуществени вреди. Имуществените вреди ще обхванат платената държавна такса, в случай на престъпление от частен характер. При престъпление от общ характер, те ще обхванат платения адвокатски хонорар. Неимуществените вреди от своя страна ще обхванат претърпените негативни емоции: притеснените, стрес, страх и др.

Защита от полицията

Твърде често, лицето, което е обект на заплахи не иска да се обръща към съда. В този случай може да потърси съдействие от полицията. Това може да стане чрез подаване сигнал на телефон 112 или в най – близкото РУ на МВР. В този случай е необходимо заплашеният да даде подробна информация къде, кога и при какви обстоятелства е била отправена заплахата. 

Ако органите на МВР преценят, че са налице основания да се предполага, че лицето, срещу което е подаден сигнала ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред, те ще му отправят писмено или устно предупреждение, което се удостоверява с протокол. Ако отправянето на заплахи продължи, полицейските органи могат да задържат заплашващия за срок до 24 часа.

ВАЖНО!!! В този случай не може да се търси обезщетение за претърпени вреди.

В заключение

Случаите на получаване на заплахи могат да бъдат безобидни. Съответно безболезненото им решаване между заплашения и заплашващия не е изключено. Твърде често, обаче, заплахите са доста сериозни и могат да разклатят спокойствието на заплашения за дълъг период от време. От друга страна, липсата на ответна реакция от страна на заплашеното лице може и да мотивира заплашващия да продължи противоправното си поведение. Ето защо познаването на средствата за защита и навременната реакция могат както да прекратят отправянето на заплахите, така и да предотвратят тяхното реално изпълнение.

_______________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с престъпленията и защитата от тях, можете да прочетете в секцията „Наказателно право„.

Адвокатска кантора „Петкова“ осъществява висококвалифицирано правно съдействие по наказателни дела от общ и частен характер.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Наказателно право

Жертви на изнудване. Случаи от кантората

Осъществяването на изнудване е вид криминална проява, която в практиката се извършва по много сходни начини.

В днешната статия ще поговорим за това какво представлява изнудването. Как то се проявява и как да се защитим, в случай че станем жертва на такива актове? Ще дадем и два примера с най – типичните случаи на изнудване, по които кантората е работила.

Изнудване. Случаи от кантората

Днешното изложение ще започнем отзад напред. Това е необходимо с цел по – лесното разбиране на механизма на извършване на престъплението. С оглед запазване на адвокатската тайна, имената на пострадалите и извършителите са променени.

Случай 1

Николета е семейна бизнес дама, която назначава Красимир на работа като общ работник в стопанисван от нейното дружество склад по препоръка на неин близък. В първите няколко месеца отношенията между новия работник и неговия работодател протичат гладко. Красимир се справя добре с работата, общителен и лъчезарен е, харесван от колегите си и преките си ръководители.

Около половин година след започване на работа, обаче, ситуацията коренно се променя. Това се случва, когато една сутрин Красимир съобщава на Николета, че предишната вечер я е забелязал да слиза от колата на непознат мъж и я е заснел. За да не изпрати снимките на съпруга ѝ, Красимир иска от Николета тя да осъществи интимен контакт с него. Тя категорично отказва, вследствие на което той променя исканията си. Новото му условие е „до края на седмицата“ Николета да му предаде сума в размер на 15 000 лв., като ѝ дава подробни инструкции къде да остави парите.

Николета не разполага с толкова пари, но знае, че същата тази вечер действително е била с друг мъж, с когото има афера. Макар и да няма представа дали Красимир действително я е заснел, у нея възниква основателен страх, че той разполага със снимките, които твърди, че е направил и че наистина ще ги изпрати на съпруга ѝ. Ето защо, тя се принуждава да потърси начин да се снабди с парите. Опитва се да изтегли кредит за тази сума, но банката ѝ отпуска само половината. Тя ги оставя там, където Красимир е поискал и по – късно получава потвърждение от него, че ги е взел. След като, обаче, установява, че дадената сума не съответства на поисканата, Красимир продължил с отправянето на заплахите си.

Случай 2

Ивайло и Камелия са бивши съпрузи, които са се разделили сравнително отдавна, но са запазили приятелските си отношения. Често им се налага да общуват помежду си покрай общите им деца. Имат и общ бизнес, който създали по време на брака си и след развода, решили да запазят, предвид добре развиващите им се приятелски отношения. Както Ивайло, така и Камелия намерили подходящи интимни партньори в лицето на други хора – Ваня и Александър.

Във връзка с общия бизнес, Ивайло и Камелия се сблъскали с финансов проблем, заради който се наложило да общуват малко по – често от обичайното и до малко по – късно от обичайното. В края на един такъв ден, Камелия се прибрала късно вкъщи. Цяла вечер е била с Ивайло, правейки ревизия на обект, свързан с дейността им. Взела си душ, но като излязла от банята с изумление установила, че е получила заплашително съобщение по едно от известните чат приложения от Ваня. Според съобщението, Ваня знаела, че Камелия и Ивайло цяла вечер са били заедно и че иска Камелия да ѝ даде 10 000 лв. В противен случай ще я убие.

Какво е изнудване?

Както виждаме от примерите, най – типичните елементи на престъплението „изнудване“ са два. Първият е свързан с получаването на някаква имотна облага от страна на извършителя. Вторият елемент съществува в съвкупност с първия. Тоест, за да подейства мотивиращо на жертвата да предостави тази облага, извършителят си служи със заплаха.

Същност на изнудването

Изнудването е престъпление от общ характер. То е от категорията на тежките престъпления, тъй като се наказва с лишаване от свобода от една до шест години. В допълнение се предвижда и глоба от хиляда до три хиляди лева. Това са наказанията, предвидени в основния състав, като съществуват случаи на изнудване, които могат да бъдат наказани и по – тежко. Например, в случай че изнудването е придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години. Глобата също е по – висока. Тя е в размер на три до пет хиляди лева.

Елементи на изнудването

Престъплението изнудване има особена цел. Тя се състои в това извършителят да получи някаква имотна облага и се постига чрез „мотивиране“ на пострадалия да се разпореди с вещ или със свое право или да поеме имуществено задължение. Това „мотивиране“ се осъществява чрез принуда. Тя е необходима, поради факта, че изначално пострадалият не желае да се разпорежда с вещ или право, или да поема имуществени задължения. Както видяхме по – горе, най – често имотната облага се състои в получаване на пари от пострадалия.

Наказателният кодекс дава насоки и за естеството на заплашването. За да е налице престъплението „изнудване“ трябва извършителят да е заплашил пострадалия с насилие (както в случая на Камелия), с разгласяванена позорящи обстоятелства (както в случая на Николета), увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за пострадалия или негови близки.

ВАЖНО!!! Без значение е дали извършителят действително е имал намерение да осъществи заплахата си. За съставомерността на това деяние е необходимо единствено да е налице формално заплашване, което да предизвика основателен страх у пострадалия. То следва да бъде от естество, че да може да предизвика тежки последици и да предизвика. Така, в примера на Николета, заплахата може да предизвика основателен страх, че ако бъде осъществена, семейството ѝ ще се разпадне. По същия начин, заплахата с убийство е от естество да предизвика основателен страх у Камелия, че животът ѝ ще бъде насилствено отнет.

Как да се защитим?

Средството за защита е чрез подаване на жалба до съответната районна прокуратура по местоизвършване на престъплението.

ВАЖНО!!! От изключително значение е с подаването на жалбата, пострадалият да бъде конституиран в досъдебното производство именно в това качество. Това е така, тъй като множеството права на пострадалия в наказателия процес се активират единствено тогава, когато той изрично иска да участва в него. Сред най – важните от тези права са:


1 . да получи защита за своята сигурност и тази на близките си. Когато изнудването е придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда, тази защита е изключително важна, особено ако не са изпълнени исканията на извършителя;
2. да бъде информиран за хода на наказателното производство. Това право е пряко свързано със следващото;
3. да участва в производството съобразно предвиденото в закона. Това участие се изразява във възможността пострадалият да се включи в делото като граждански ищец/граждански ответник и да предяви искането си за получаване на обезщетение за претърпените от престъплението вреди направо пред наказателния съд. За извършването на това присъединяване, обаче, има точно определени срокове, които ако бъдат изпуснати, не могат да се възстановят. Това ще означава, че пострадалият ще загуби правото си да се присъедини в наказателния процес по – късно, за да предяви претенциите си;
4. да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство.

В заключение

Както видяхме по – горе, престъплението изнудване има много типични признаци, които е трудно да бъдат сбъркани. Същевременно, продължителното понасяне на подобни действия, може да доведе до сериозни психологически последици за пострадалия. Ето защо е необходимо предприемането на навременни мерки, както с оглед своевременното прекратяване на действията, представляващи изнудване, така и с цел обезщетяване на претърпите негативни усещания като страх, нервно напрежение, притеснение и др.

____________________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с различните видове престъпления, четете в секцията „Наказателно право“.

Адвокатска кантора „Петкова“ специализира в сферата на предоставяне на правна помощ и защита на пострадали от престъпления.