Бюлетин "Законодателство", Извънредно положение

Бюлетин „Законодателство“: брой 15

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 15 разглежда законодателните и други изменения, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 03.04. – 10.04.2020 г. Сред най – важните актове, публикувани и коментирани в седмичното издание, са:
1. Решение за допълнение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание;
2. Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение;
3. Закон за изменение и допълнение на обнародвания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

По – голямата част от най – значимите актове, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 33 от 2020 г. са на Народното събрание и на Министерския съвет и са пряко свързани с извънредното положение. Именно на тях ще се обърне по – подробно внимание в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 15. 

Това е злополучното решение, заради което се появиха опасения, че демокрацията и конституционализма в България ще бъдат засегнати, тъй като със спиране на редовната си работа, Народното събрание се е саморазпуснало. Както обяснихме в Бюлетин „Законодателство“: брой 13, тези опасения са безпочвени, тъй като единственият държавен орган, който може да разпуска Народното събрание, това е президентът и то само при невъзможност за постигане на съгласие за съставяне на правителство и за срок до провеждането на нови избори. 

С обнародваното в „Държавен вестник“, бр. 33 от 2020 г. решение се въвеждат особени правила, приложими по отношение на работата на Народното събрание по време на извънредното положение. Допълненията са свързани с осигуряване на неотложност на гласуването и приемането на законопроекти. 

Първо, постъпилите законопроекти ще се разпределят само на водеща комисия, а проектите на актове, приемани на едно гласуване – само на една комисия.

Второ, няма да могат да се правят предложения за закрити заседания. 

Трето, срокът за писмени предложения от народни представители по приети на първо гласуване законопроекти е 24 часа.

С приетото решение се удължава срока на обявеното извънредно положение с още един месец до 13 май 2020 г. 

Също така, Народното събрание възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID – 19, като ограничава основни права, предвидени в Конституцията, с изключение на неотменимите такива. 

Коментар! Делегирането на функции към изпълнителната власт, които поначало принадлежат на законодателния орган е противоконституционно. Това е така, тъй като повсеместното предприемане на мерки за овладяване на дадена криза, свързана с извънредно положение, следва да става със закон, а не с актове на Министерския съвет или на отделни негови членове (напр. министъра на здравеопазването). От друга страна, временно ограничаване на неабсолютни човешки права, може да става също само със закон.  

Кодексът, който се приема с обнародваното постановление е етичен и касае заетите в държавната администрация, като определя правилата за етичното им поведение и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на държавната служба. 

С направените изменения фактически направените разходи за вземане и изпитване на проби от твърди горива (въглища и брекети, произведени от въглища) стават в размер на 100 лв. 

За изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване на съответствие на горивата с изискванията за качеството им, разходите ще бъдат в размер на 80 лв. 

За регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса 50 лв. 

Допълнителните разходи са в размер на 3 136 747 лв. и се разпределят по бюджетите на 249 общини, посочени в приложението на постановлението. 

С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията (огнестрелни оръжия) и боеприпасите (патрони за стрелково оръжие) и контролът над тях в Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).

С постановлението се дава възможност на държавните висши училища за създават дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в капитала на такива дружества само за стопанската реализация на резултати от извършените научни изследвания и създадените обекти на интелектуална собственост. Това ще става с решение на Академичния състав на висшето училище. 

Промените са две и са обвързани с периода на действие на обявеното извънредно положение. 

На първо място, за времето на обявено извънредно положение, при изготвяне на индивидуална оценка на потребностите отпада изискването за осъществяване на личен контакт с човека с увреждане и за посещение в дома му с цел установяване на реалните му затруднения и потребности при попълване на информацията за наличните проблеми с функционирането му, както и за отражението на ограниченията в неговия живот. 

На второ място, за времето на обявено извънредно положение и отново във връзка с изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на човек с увреждане, интервюто с него или с неговия законен представител, или с човека, който полага грижи за него, ще се провежда само по телефон или по електронна поща. 

Измененията с Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания са свързани с обявеното извънредно положение и са идентични с промените в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хора с увреждания. 

Основните изменения касаят реда за осъществяване на надзор върху контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Помощник – възпитател“ от област на образование „Социални услуги“ и професионално направление „Социална работа и консултиране“. 

Най – важните промени, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 34 от 2020 г. са свързани с обнародвания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. 

В публикувания на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение са направени множество промени, но ще се спрем на най – важните от тях. 

На първо място, определят се конкретни категории съдебни производства, които ще продължат да се разглеждат по време на обявеното извънредно положение. Те са изброени в приложението на закона. 

На второ място, въвежда се изключение от едномесечното удължаване на срокове след отмяна на извънредното положение по отношение на някои особено важни категории процедури, свързани с висок обществен интерес. Това са:

1. процедурите по възлагане на обществени поръчки;
2. концесионните процедури;
3. производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. производства по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни и общински нужди;
5. производства по Закона за подпомагане на земеделските производители;
6. производства по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
7. производства по Закона за горите;
8. производства по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
9. производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност;
10. производства по Закона за устройство на територията;
11. производства по Закона за защита на конкуренцията. 

На трето място, въвежда се изключение и от спряното изпълнение на задължения по изпълнителни дела. С направеното допълнение се разпорежда, че не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето. 

На четвърто място, що се отнася до последиците от забавата за плащания на задължения на частноправно субекти, въведено е изрично уточнение, че те не се прилагат по отношение на длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и др.), предоставени от банки и финансови институции. Ограничението се разпрострира и в случаите, когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица (колекторски фирми), както и по отношение на договорите за лизинг.

На пето място, до отмяната на обявеното извънредно положение, всякакви държавни и местни органи ще могат да провеждат заседания от разстояние чрез осигуряване на пряко и виртуално участие при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. Същото се отнася и за откритите съдебни заседания по съдебните производства, които продължават своя ход. 

На шесто място, въвежда се възможност за намаляване или за освобождаване от задължение за заплащане на наем на имоти държавна и общинска собственост по отношение на наематели и ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. Тази мярка се прилага до неговата отмяна. 

На седмо място, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз ще могат да сключват анекси към съответните национални рамкови договори, които да съдържат заплащане за работа при неблагоприятни условия. Това може да се случи до отмяната на извънредното положение. 

На осмо място, военновременни запаси може да се освобождават за безвъзмездно предоставяне за завоволяване потребностите на националното стопанство и населението. Също така, може да се предоставя за временно безвъзмездно ползване на болнично – домакинско имущество или друго имущество, представляващо активи за многократна употреба. След отмяната на извънредното положение активите следва да бъдат възстановени в състояние, което позволява последващо ползване по предназначение. 

На девето място, предоставя се възможност на Министерството на вътрешните работи да сключва договори за дарения, когато техен предмет са лични предпазни средства, дезинфектанти, спирт и други средства, предназначени за предотвратяване разпространението на заразната болест. 

На десето място, по схемата „60:40“ се въвежда заплащане от страна на държавата и на 60 на сто от осигурителните вноски, дължими от работодателя. 

На единадесето място, за времето от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение се спира държавната субсидия на политическите партии. 

На дванадесето място, намалени са глобите за нарушаване на противоепидемични мерки, а новите размери са от 300 до 1000 лв. за първо нарушение, от 1000 до 2000 лв. за повторно нарушение и от 2000 до 5000 лв. за еднолични търговци и юридически лица. 

Коментар! Административнонаказателната отговорност за неспазване на задължителна изолация продължава да се прилага чрез налагане на глоба в размер на 5000 лв. Това означава, че за нарушаване на забраната за разходка в парка глобата ще бъде от 300 до 1000 лв., но за нарушаване на забраната за напускане на жилището от страна на контактно лице или на лице, влязло на територията на страната, глобата остава 5000 лв. 

Измененията касаят държавния бюджет за 2020 г. по следните показатели:
1. приходите, помощите и даренията;
2. разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз;
3. консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 13 455 690,4 хил. лв.;
4. бюджет на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 254 917,8 хил. лв.;
5. бюджет на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 224 031,9 хил. лв.;
6. бюджет на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 323 034,3 хил. лв.;
7. бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 166 316,7 хил. лв.;
8. бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 5 594 769,9 хил. лв.

Освен това се приема излишък по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ в размер на 164 880,4 лв., както и дефицити по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ в размер на 124 121,8 лв., както и на фонд „Безработица“ в размер на 1 115 257 лв.

С обнародваното решение, за времето от 1 април 2020 г. до отмяната на извънредното положение дължимите на народните представители възнаграждения не им се изплащат, а се предоставят за дейности по превенцията и лечението на заразата с COVID – 19.

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

 

Срокът на концесията е 20 години. 

С решението за концесионер на морски плаж „Каваци – юг“ е определено „Мит – секюрити – 85“ ЕООД. Дружеството е регистрирано в гр. Роман с капитал от 2 лв., а негов управител е Мариана Тодорова. 

Преди определянето си за концесионер на плажа, дружеството се е занимавало с издателска и охранителна дейност, както и с производство на млечни продукти. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Помощник в строителството“ в област на образование „Архитектура и строителство“ и професионално направление „Строителство“. 

Редовният петъчен брой на „Държавен вестник“, публикуван на 10.04.2020 г. не съдържа изменения, които да представляват особен обществен интерес. Затова само ще бъдат маркирани. 

С указа се пренасрочват частичните и нови избори за кметове, които сме отбелязвали във времето в различните издания на Бюлетин „Законодателство“. Всички те бяха насрочени за 14 юни 2020 г., но във връзка със ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, те ще се проведат на 27 септември 2020 г. 

Този документ представлява практическа рамка за сътрудничество. Той е изготвен в процес на последователни консултации между националните здравни органи и Секретариата на Регионалния офис на СЗО за Европа.

Измененията не представляват обществен интерес, тъй като са вътрешноведомствени.

Измененията касаят въвеждането на допълнителни изисквания по отношение на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщения при включване на индивидуални договори.  

____________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство", Извънредно положение

Бюлетин „Законодателство“: брой 14

Днешното издание на бюлетин „Законодателство“: брой 14 отразява законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 27.03. – 02.04.2020 г. Разглеждат се и правилата за компенсиране на работодатели във връзка с обявеното извънредно положение. 

С „Държавен вестник“, бр. 30 от 2020 г. се правят изменения единствено в подзаконови нормативни актове. Това е логично, предвид факта, че Народното събрание промени правилата за своята работа и ще провежда пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. Подробно тази промяна беше отразена в Бюлетин „Законодателство“: брой 13

Измененията са свързани със създаване на възможност Конституционният съд да провежда заседания и да приема решения от разстояние – чрез видеоконферентна връзка, която осигурява тайната на съвещанието. Предвижда се тази възможност да се прилага по изключение.   

При необходимост, съдии ще могат да участват чрез видеоконферентна връзка и в присъствените заседания на съда. 

В протокола от заседанието, проведено от разстояние, задължително се отбелязва този факт. 

Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

Закрилата на деца с изявени дарби се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на културата, министъра на образованието и науката, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и министъра на младежта и спорта. В нея се предвиждат мерки за:
1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;
2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;
3. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми. 

В изпълнение на задължението на държавата да осъществява закрила по отношение на закрилата на деца с изявени дарби, ежегодно се приема програма, съдържаща конкретни мерки за закрила. 

С цитираното постановление максималните размери за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. и максималните размери на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се увеличават с 246 000 000 лв. 

Постановление № 52 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

С цитираното постановление се одобряват промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. в размер на 700 000 000 лв. Тяхното предназначение е за увеличаване на капитала на „Българска банка за развитие“ АД, София. Средствата ще бъдат предоставяни на етапи в зависимост от нуждите за изпълнение на мерките за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID – 19 и предвиденото за това увеличаване на капитала на банката. 

В изпълнението на тези мерки се включва и издаването на портфейлни гаранции към банките, които да им позволят да предоставят по – гъвкави условия за бизнес кредити за определен период при определени условия и индивидуална преценка за всеки конкретен случай. 

Конкретните мерки и механизмът за тяхното изпълнение са предмет на уредба с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката след получаване на положително решение от Европейската комисия или на решение, че помощта не е държавна помощ по смисъла на Договора за функционирането на Европейския съюз.  

С цитираното постановление се одобрява допълнителен трансфер в размер на 49 840 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за април 2020 г. 

Допълнителната сума е в размер на 40 лв. и се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за април 2020 г. е в размер до 363 лв. включително.

С постановлението се правят изменения и допълнения в някои от таксите, събирани по Закона за електронните съобщения. 

Според направеното изменение овощният посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производството на плодове, се предлага на пазара само в достатъчно хомогенни партиди, одобрени като САС (стандартен) материал и придружени от документ на производителя или търговеца, отпечатан незаличимо на български език или на друг от официалните езици на Европейския съюз и лесновидим и четлив, и съответстващ на изискванията на приложение № 7 от наредбата. Всяка друга информация на производителя или търговеца върху документа се поставя по такъв начин, че да се отличава от реквизитите на придружителния документ. Когато документът на производителя или търговеца се поставя върху САС материала, той трябва да бъде жълт на цвят.

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Актьор“ от област на образование „Изкуства“ и професионално направление „Музикални и сценични изкуства“.

Измененията се отнасят до лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и втвърдяване на отпадъци от живак, лицата, при чиито производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт и лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци. 

Според направеното допълнение, през 2020 г. самоосигуряващите се лица, които имат задължение да подадат данъчна декларация с рамките на удължения до 30 юни срок, следва да подадат и декларация образец № 6 в същия срок. 

Измененията и допълненията не представляват обществен интерес, тъй като се отнасят до ограничен кръг от лица, а именно лицата, управляващи инвестиционни фондове и предоставящи услуги с финансови инструменти. 

Ръководството съдържа описание на различните видове инфекциозни заболявания. В него се определят критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия по отношение на такива заболявания, както и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

С указа Марян Гьорчев – извънреден и пълномощен посланик на Република Северна Македония е награден с орден „Мадарски конник“, първа степен за големите му заслуги и принос за развитието на отношенията и сътрудничество между България и Северна Македония. 

С указа от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия е освободена Мая Николова Добрева.

С указа, на мястото на Мая Добрева, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия е назначен Пламен Любомиров Бончев. 

Постановлението е част от икономическите мерки, които правителството се опитва да предприеме с цел намаляване на последиците от извънредното положение. С него се приема т. нар. от медиите „Схема 60:40“.  

Категории работодатели, които имат право на компенсация:
1. тези, които поради обявеното извънредно положение, със своя заповед въз основа на разпореждане на държавен орган, са преустановили работата на предприятието или на част от него. Това са работодателите, собствениците на магазини в големите търговски центрове тип МОЛ, игрални и развлекателни зали, барове, дискотеки, ресторанти и др.;

2. тези, които по своя преценка са преустановили работата на цялото предприятие, на част от него или на отделни работници и служители за срок до края на обявеното извънредно положение;

3. тези, които за срока на обявеното извънредно положение са установили непълно работно време.

Размерът на компенсацията се изплаща за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца. 

Размерът на компенсацията е 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. на всеки засегнат работник и служител, чиято заетост ще бъде запазена. В случаите на установено непълно работно време, компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. 

Установени са и някои особени правила за изплащане на компенсациите.

На първо място, въвеждат се допълнителни изисквания към работодалите, които могат да кандидатстват за предоставяне на компенсация. Те са:
1. съответният работодател да е местно физическо или юридическо лице, или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България; 

2. да попадат в конкретно определените в приложението икономически дейности. Те са:
а. търговия на дребно (Изключения! Търговия: с мотоциклети и автомобили; в специализирани и неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; с лекарства и други фармацевтични стоки; с медицински и ортопедични стоки; на открити щандове и пазари; извън търговските обекти);

б. друг пътнически сухопътен транспорт;
в. пътнически въздушен транспорт;
г. хотелиерство:
д. дейност на ресторанти и заведения за бързо хранене;
е. дейност на питейни заведения;
ж. прожектиране на филми;
з. туристическа агентска и операторска дейност: други дейности, свързани с пътувания и резервации;


и. организиране на конгреси и търговски изложения;
й. предучилищно образование (частен сектор);
к. артистична и творческа дейност;
л. други дейности в областта на културата;
м. спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
н. поддържане на добро физическо състояние;
о. други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки. 

3. да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

4. да не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по – малък от периода, за който са изплатени компенсациите;

6. да не прекратяват трудови договори на работници, за които са получили компенсации на основание закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, намаляване обема на работата и престой. Изискването не се прилага за случаите на закриване на цялото предприятие;

7. да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на редица трудовоправни разпоредби. 

На второ място, що се отнася до работодателите от изрично неизброените икономически дейности, които със своя заповед въз основа на разпореждане на държавен орган, са преустановили работата на предприятието или на част от него, тези, които по своя преценка са преустановили работата на цялото предприятие, на част от него или на отделни работници и служители за срок до края на обявеното извънредно положение и тези, които за срока на обявеното извънредно положение са установили непълно работно време, те могат да получат компенсация, ако са декларирали намаляване на приходите от продажби. 

По отношение на размера на намалението на приходите са въведени следните изисквания:
1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. намаляването следва да бъде не по – малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година. 

Казано по – просто, ако заявлението се подава през м. април 2020 г., намаляване на приходите от продажби с 20 на сто следва да е налице за м. март 2020 г., като за сравнение се използват приходите за м. март 2019 г. 

2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. намаляването следва да бъде не по – малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо осреднените приходи за януари и февруари 2020 г. 

Казано по – просто, ако заявлението се подава през м. април 2020 г., намаляване на приходите от продажби с 20 на сто следва да е налице за м. март 2020 г., като за сравнение се използват осреднените приходи за януари и февруари 2020 г. [(приход януари + приход февруари) / 2 = осреднена стойност].

Работодателите, които нямат право да се възползват от „Схемата 60:40“ са от следните сектори:
1. селско, горско и рибно стопанство;
2. финансови и застрахователни дейности;
3. държавно управление;
4. образование;
5. хуманно здравеопазванеи социална работа;
6. дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление;
7. дейности на екстериториални организации и служби. 

Заявленията за изплащане на компенсации се подават в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на съответните засегнати работници и служители.

 

Основното изменение се състои в това, че при изпълнение на функциите си директорът на Бюрото за защита се подпомага от заместник – директори, чийто брой се определя с длъжностното разписание на служителите в структурите на Бюрото защита по Закона за министерството на вътрешните работи. Заместник – директорите заместват директора при ползване на законоустановен отпуск, командироване в страната и в чужбина и при други случаи на неговото отсъствие. 

Измененията не представляват широк обществен интерес, тъй като касаят изключително лица, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както и длъжностите лица в Министерството на икономиката, които осъществяват дейности по водене на регистъра на тези лица. Поради това, няма да ги разглеждаме подробно в рамките на днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 14. 

Тези изменения и допълнения също не представляват широк обществен интерес, тъй като касаят отношенията между Националната здравноосигурителна каса и лицата, извършващи дейности в областта на фармацията. 

Това е редовният петъчен брой на „Държавен вестник“, който е и последен за периода, който днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 14 разглежда. 

С указа от длъжността заместник – началник на отбратана е освободен вицеадмирал Емил Василев Ефтимов. Едновременно с освобождаването, той е назначен на длъжност началник на отбраната на мястото на починалия ген. Андрей Боцев. 

Емил Ефтимов е удостоверен и с висше офицерско звание „адмирал“. 

С указа се назначава капитан I ранг Велко Петров Велков на длъжността командир на флотилия бойни и спомагателни кораби, като едновременно с това е удостоверен с висше офицерско звание „флотилен адмирал“. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години.

С решението за концесионер на морски плаж „Равда – Олимпийски надежди“, община Несебър, област Бургас е определено „Джедар“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. София, с капитал 100 лв., чийто едноличен собственик е „ДДЖ Комеджи“ ЕООД, а управител е Даниел Димитров Жеков. 

„ДДЖ Комеджи“ ЕООД също е със седалище в гр. София и с капитал в размер на 100 лв., чийто собственик и управител е също Даниел Димитров Жеков. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобоването на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло“. 

______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 13

Отново е петък и отново е време за поредния редовен брой на седмичното електронно издание, поддържано от Адвокатска кантора „Петкова“, Бюлетин „Законодателство“: брой 13. Днес разглеждаме законодателните и други промени, публикувани в „Държавен вестник“ за периода 20.03. – 27.03.2020 г. 

Брой 27 от 2020 г. на „Държавен вестник“ беше издаден на 24.03.2020 г. В същия ден беше публикуван и Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но с бр. 28 на „Държавен вестник“, който беше и извънреден.  
Именно, поради извънредния характер и на самия закон, предишният Бюлетин „Законодателство“: брой 12 разгледа единствено него.

В „Държавен вестник“, бр. 27 от 2020 г. е публикуван един единствен акт. 

Със споразумението се установява засилено партньорство и сътрудничество между страните в границите на съответната им компетентност, основано на общ интерес и задълбочаване на отношенията им във всички области, в които се прилага. 

Според споразумението, „сътрудничеството е процес между страните, който допринася за международния и регионален мир и стабилност, а така също и за икономическото развитие и е организирано според принципи, придържането към които страните потвърждават и чрез своите международни ангажименти, по специално в рамките на ООН и ОССЕ“.  

Уреждат се множество сфери на сътрудничество, като сред тях са:
1. данъчно облагане;
2. енергетика;
3. транспорт;
4. околна среда;
5. малки и средни предприятия;
6. банково и застрахователно дело;
7 туризъм;
8. селско стопанство;
9. култура и медии;
10. научни изследвания и иновации;
11. образование и обучение;
12. защита на потребителите;
13. свобода, сигурност и правосъдие и др.

Редовното петъчно издание Бюлетин „Законодателство“: брой 13 продължава с отразяването на обнародваните законодателни и други промени с „Държавен вестник“, бр. 29 от 2020 г., публикуван на 27.03.2020 г.  

С разглежданото решение се правят промени в решението на Народното събрание, свързано с неговата работа по време на извънредното положение. 

Нека си припомним неговите разпоредби. 

На първо място, съобразно предходното решение, уреждащо работата на Народното събрание по време на извънредното положение, то следваше да провежда редовни пленарни заседания в четвъртък и петък. 

На второ място, следваше приоритетно да се разглеждат и гласуват законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. 

Трето, по време на заседанието в четвъртък следваше да се представят и докладват законопроекти и проекти на актове и да се провеждат разисквания по тях. По време на заседанието в петък следваше да се провеждат гласувания по законопроектите и проекти на актове, по които обсъжданията за приключили, както и парламентарният контрол. 

Четвърто, по време на извънредното положение парламентарните комисии следва да провеждат заседания. По решение на съответната комисия нейно открито заседание може да бъде с ограничен достъп на външни лица, като в този случай заседанието се предава пряко в интернте страницата на Народното събрание. 

Пето, в деня преди първото за седмицата заседание, председателят на Народното събрание следваше да консултира проекта на програма за седмицата с Председателския съвет. След консултациите проектът следваше да се представя на народните представители на електронните им пощи и да се публикува на страницата на Народното събрание в интернет. 

Какво се променя с обнародваното в „Държавен вестник“, бр. 29 от 2020 г. решение? 

Първо, вместо редовните заседания в четвъртък и петък, Народното събрание ще провежда пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение. Парламентарният контрол ще се осъществява само с писмени отговори на въпроси и питания. 

Второ, по време на извънредното положение ще се свикват извънредни пленарни заседания по установения за това ред, съобразно Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, т.е. по инициатива на председателя, по искане на една пета от народните представители, по искане на президента или на Министерския съвет. 

Трето, тъй като няма да се провеждат редовни заседания, отпада необходимостта от уредбата на реда за тяхното провеждане и съставяне на програма за това. 

Четвърто, парламентарните комисии продължават работата си без промяна в реда за осъществяването ѝ. 

[Коментар] Във връзка с това решение на Народното събрание в медиите се появиха опасения, че това представлява „разпускане“ на Народното събрание, което е заплаха за конституционализма и демокрацията в страната. Промяната в начина на осъществяване на работата на Народното събрание е отговор на предприетите от страна на държавата противоепидемични мерки и не е лишено от логика. При настоящата формулировка, решението не представлява по същество разпускане на Народното събрание, а единствено ограничава неговата работа до свикването на извънредни заседания. Не се засяга редът, по който може да става това. 

Следва да се има предвид, че разпускане по същество на Народното събрание, съгласно Конституцията е възможно да стане единствено с указ на президента на Република България и то само при невъзможност за постигане на съгласие за съставяне на правителство и за срок до провеждането на нови избори. 

В конкретния случай с промяната в реда на работа на Народното събрание с коментираното решение, сериозен недостатък е непредвиждането на възможност за използване на съвременните технологии за провеждане на редовни заседания от разстояние. В случай че такъв ред бъде предвиден ще бъде успокоено и общественото безпокойство, свързано с потенциалната възможност за засягане на конституционализма в страната.    

Направените в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки промени целят неговото привеждане в съответствие с измененията и допълненията на Закона за обществените поръчки, които влязоха в сила от 1 януари 2020 г., като повечето от тези промени са свързани с прилагането на Централизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“. 

В останалата си част измененията са свързани с правилата за подаване на заявления и оферти. Засягат се още и правилата за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект. Промени се въвеждат и при събирането на оферти с обява. 

Накрая, прецизират се разпоредбите, свързани със съдържанието и поддържането на списъка на стопанските субекти с нарушения. 

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

За концесионер на морски плаж „Градина – централен“ – част 2 в Созопол е определено „Алфа Дилеа“ ООД. Дружеството е със седалище в гр. София, а собственици на капитала му са Димитър Христов Христов, който е и негов управител и „ДЛА индъстриз лимитид“, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Република Кипър. 

За концесионер на морски плаж с общо наименование „Елените“ в община Несебър, включващ морски плаж „Елените 1“, морски плаж „Елените 2“, морски плаж „Елените – изток 1“ и част от морски плаж „Елените – изток 2“ е избрано „Мирикал“ ЕООД. 

Дружеството е със седалище в гр. София, а едноличен собственик на капитала му и негов управител е Камен Кирилов Спасов. 

„Мирикал“ ЕООД има история като изпълнител по обществени поръчки с различни общини. Сред тях са:

1. договор с Община Своге от 2015 г. за извършване на неотложни аварийно – възстановителни дейности на устой на мост на р. Батулийска в с. Батулия;

2. договор с Община Смолян от 2018 г. с предмет „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Гела, общ. Смолян“;

3. покана от 2015 г. от Столична община, район Нови искър за участие в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка и др.  

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея. 

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер. 

Срокът на концесията е 20 години. 

С наредбата се определя държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „ресторантьор“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. 

Наредбата е на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

С нея се уреждат условията и редът:

1. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, извън населените места и селищните образувания;

2. за определяне на специалния режим на упражняване на сервитутите на линейните В и К обекти, включително редът и условията за упражняване на правата на лицата, които изграждат и експлоатират линейните В и К обекти (собствениците на водоснабдителните и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост;

3. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици при реконструкция или основен ремонт на съществуващи линейни В и К обекти, когато се променят трасето, обхватът и границите на сервитутните ивици;

4. при които в сервитутните ивици на съществуващи линейни В и К обекти могат да се разполагат допълнителни (заместващи_ проводи за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води. 

От обхвата на наредбата са изключени подводни линейни В и К обекти, разположени в морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 

_______________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“ : брой 11

Днешният Бюлетин „Законодателство“ : брой 11 обхваща законодателните и други промени, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 24 и 25 от 2020 г. Периодът е 14.03. – 20.03.2020 г. 

Бюлетин „Законодателство“ : брой 11
„Държавен вестник“, бр. 24 от 2020 г.

С коментирания брой на „Държавен вестник“ са обнародвани две изменения в подзаконови нормативни актове.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Според направените изменения, за всички заявления, подадени и одобрени в рамките на 12 месеца, считано от датата на влизането в сила на Регламент за Изпълнение (ЕС) 2020/132 на Комисията от 30 януари 2020 г. максималният размер на финансовата помощ е както следва:

1. по мярка „Популяризиране в трети държави“: 60 на сто от стойността на допустимите разходи;

2. в допълнение към горната помощ и след одобрение от страна на Европейската комисия може да се предоставя и държавна помощ до още 20 на сто от допустимите разходи.

В случаи те по т. 1 кандидатът за предоставяне на финансова помощ участва във финансирането с минимум 40 на сто от стойността на допустимите разходи, а в случаите на т. 2 – с минимум 20 на сто от стойността на допустимите разходи.

Промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки и/или популяризират сортови вина без ЗНП/ЗГУ, могат да получат само финансова помощ от ЕФГЗ до 60 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна помощ.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Измененията касаят изключително заетите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия. Поради това не представляват широк обществен интерес.

Бюлетин „Законодателство“ продължава с отразяване на законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 25 от 2020 г. Това е редовният петъчен брой, публикуван на 20.03.2020 г. 

Измененията са свързани с добавяне в обхвата на закона и разпоредбите на Парижкото споразумение, Регламент (ЕС) 2018/842 и Регламент (ЕС) 2018/841.  

С направените изменения се запазва безплатното разпределение на квоти за индустрията. До 2030 г., за отрасли и подотрасли, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии безплатните квоти ще бъдат в размер на 100%. 
За отраслите и подотраслите, които могат да прехвърлят голяма част от разходите за квоти в крайния продъкт, се разпределят безплатно квори в размер на 30%. 

Питането е отправено към заместник министър – председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключовите области. 

С обнародваното решение се въвежда задължение на заместник министър – председателя по икономическата и демографската политика да представя всяко тримесечие писмена информация за хода на преговорите между правителството, работодателите и синдикатите, целящи договаряне на мерки за реформи. Тази информация Марияна Николова следва да предоставя на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на община Септември, област Пазарджик на 14 юни 2020 г. 
Частичният избор се налага, поради това, че по отношение на досегашния кмет Марин Рачев е установен конфликт на интереси.  

Наличието на такъв конфликт е окончателно потвърдено от страна на Върховния административен съд. Причината е заповед на Марин Рачев за промяна предназначението на имот в рамките на управляваната от него община за построяване на хотел от страна на дружество, собственост на неговата майка. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив на 14 юни 2020 г. 
Изборът се налага, поради това, че досегашният кмет е починал. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик на 14 юни 2020 г. 
Изборът се налага, поради това, че избраният кмет не е прекратил търговската си дейност в законоустановения едномесечен срок от избирането му. 

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище на 14 юни 2020 г. 

Изборът се налага, поради това, че избраният кмет не е прекратил търговската си дейност в законоустановения едномесечен срок от избирането му. 

Измененията не представляват обществен интерес. Те касаят промени в изискванията, свързани с начина на съхранение на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.  

Промените са свързани с осигуряване на възможност на заседанията на Министерския съвет да се осъществяват дистанционно. 

Основните изменения са свързани с въвеждане на нови разпоредби. 

На първо място, според нововъведенията, в случай че до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, доставчикът не се снабди с фактура за доставка и удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, ще се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. 

На второ място, въведена е разпоредба, свързана с деклариране и отчитане при прилагане на режим складиране на сроки до поискване. Съгласно измененията, всяко данъчно задължено лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава членка, следва да води специален електронен регистър по образец съгласно приложение № 39 от правилника. 

На трето място, създава се задължение за уведомяване при доставки, предназначени за континенталния шелф и изключителната икономическа зона. 

Въвеждат се и множество изменения в приложенията към правилника. 

Наредбата е издадена от министъра на енергетиката. 

С нея се определят редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната система, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа, за прекратяване на топлоснабдяването, за спиране на топлоподаването и за прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, както и видът, условията и редът за предоставяне на гаранции от доставчиците на топлинна енергия по сключваните от тях сделки с топлопреносното предприятие. 

_______________________________________________________________________

Останалите броеве можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 10

Бюлетин „Законодателство“: брой 10 разглежда законодателните и други промени, обнародвани в „Държавен вестник„. Периодът е 06.03. – 14.03.2020 г.

Предвид обявеното извънредно положение в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 10 ще бъдат публикувани четири броя на Държавен вестник за посочения период.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10
Държавен вестник, бр. 20 от 2020 г.

Повечето нормативни актове, публикувани в „Държавен вестник“, бр. 20 от 2020 г. са на подзаконови и са издадени от Министерския съвет.

Решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

С посоченото решение се приема доклада на Временната комисия.

Самият доклад е в размер на 55 страници. Пълният му текст можете да намерите на сайта на Народното събрание.

Постановление № 36 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.

Допълнителните разходи са в размер на 10 800 000 лв., от които 6 118 000 лв. се предвиждат за персонал във връзка с необходимостта от осигуряването на достатъчен човешки ресурс за преброяването на населението през 2021 г.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет.

Постановление № 37 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.

Допълнителните разходи са в размер на 10 000 000 лв. и се предвиждат по бюджета на Министерството на вътрешните работи. Тези средства са предвидени за финансовото обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет.

Постановление № 38 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

Първото изменение е в Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“. Промените са кадрови и са свързани както с числеността на персонала, така и с функциите на някои от административните звена.

Второто изменение е в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Тук измененията също са кадрови и касаят както числеността на персонала, така и функциите на определени административни звена.

Постановление № 39 от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие

Според основните изменения:

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие могат да извършват:

1. търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт; в предмета на дейност на търговеца или в дейността на юридическото лице трябва да е вписано осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие;

2. дружества по Закона за задълженията и договорите, когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях.

Вписването в публичния регистър на лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали, се извършва въз основа на писмено заявление по образец с посочен ЕИК (БУЛСТАТ) за служебна проверка на статуса на търговците и проверка на дружества по Закона за задълженията и договорите за извършване на съответната икономическа дейност съгласно класификатора за икономическите дейности.

Не се извършва вписване в регистъра, а извършеното вписване се заличава служебно, като се отбелязва в регистъра в срок до 14 дни от настъпването на някое от следните обстоятелства:
1. когато някой от документите, изисквани съгласно наредбата, е признат за недействителен;

2. когато физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорните съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата, са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система съгласно Наказателния кодекс;

3. по молба на регистрираното лице;

4. при обявяване в ликвидация, в несъстоятелност, при заличаване на търговеца от търговския регистър или дружество по Закона за задълженията и договорите в регистър БУЛСТАТ;

5. при смърт на физическото лице – търговец.

За вписването в регистъра на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение съгласно приложение № 2. Копие от удостоверението се съхранява на видно място във всеки търговски обект или ателие.

Постановление № 40 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 7 000 000 лв. и се предоставят по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. Те се отпускат с цел гарантиране на готовност за профилактични и противоепидемични действия и ефективен отговор на създадената епидемична ситуация с COVID – 19.

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2020 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Решение № 145 от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас – запад“, община Несебър, област Бургас

С решението се открива процедурата за възлагане на концесия, с което се отваря и приема на документи за участие в нея.

В него са изложени задълженията на концесионера, изискванията, свързани с характера и обекта на концесията, както и към самия концесионер.

Срокът на концесията е 20 години.

Решение № 146 от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол, област Бургас

Горното се отнася и за морски плаж „Златна рибка“.

Поправка в Постановление № 29 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Поправката касае допусната техническа грешка в § 2 от постановлението.

Решение № 149 от 2020 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността

Както се вижда от наименованието на решението, 7 юли ще бъде професионалния празник на специалистите по връзки с обществеността.

Наредба № 8121з-247 от 2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 г.

С наредбата се уреждат условията и редът за кандидатстване, специализиран подбор, класиране, записване и зачисляване на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР) за учебната 2020/2021 г. 

Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2020/2021 г. ще се извършва по специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на обучение съгласно таблица № 1.

Решение № 89 на Комисията за регулиране на съобщенията от 2020 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Според въведените изменения,

Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, предлагат на потребителите – физически лица, най-малко един план за телефонни услуги с включено време за разговори с географски и/или мобилни номера, в които се включват и разговори с номера след код 700, за всяка една от следните услуги, ако такива се предлагат:
1. мобилна телефонна услуга на абонаментен план;
2. фиксирана телефонна услуга на абонаментен план;
3. предплатена мобилна телефонна услуга;
4. предплатена фиксирана телефонна услуга.

Държавен вестник, бр. 21 от 2020 г.

И тук, основните изменения, които отбелязваме в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 10, са в по – голямата си част в подзаконови актове на Министерския съвет.

Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Направени са множество промени, които не представляват особен обществен интерес. Те се отнасят до стратегическото планиране на регионалното развитие и обхванатите от нея концепции, стратегии и планове, до съдържанието на националната концепция за регионално и пространствено развитие, плановете за интегрирано развитие на общини, както и до състава и представителството на регионалните съвети за координиране.

Указ № 50 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за освобождаване на генерал Андрей Боцев от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 27 февруари 2020 г.

Генерал Боцев беше назначен на длъжност „началник на отбраната“ през март 2017 г. Преди това е бил командир на Сухопътни войски. Той почина на 27 февруари.

Указ № 51 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за посмъртно награждаване на ген. Боцев с орден „Стара планина“ първа степен с мечове. Наградата се дава за цялостната му дейност по развитието и укрепването на Българската армия и приноса му за националната сигурност на Република България.

Постановление № 41 от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация

Промените не представляват обществен интерес, тъй като касаят условията и реда за взимане на решение за използване на криптографски средства за криптографиране на класифицираната информация и въвеждането им в експлоатация.

Постановление № 42 от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Основните промени касаят издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги.

Според въведените изменения, тези от тях, които създават централни звена за контакт, следва да предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Българската народна банка определен набор от документи и информация във връзка със създаването на централно звено за контакт. Те са:

1. наименование/име, седалище и адрес на управление на лицето, определено за централно звено за контакт, съответно име и адрес на територията на страната на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;

2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ, съответно дата на раждане и номер на документ за самоличност на лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, когато това лице е техен служител;

3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт, ако лицето, определено за изпълнение на функциите на централно звено за контакт, не е техен служител;

4. данни за контакт с централното звено за контакт.

Освен това, издателите на електронни пари и техните представители се задължават да прилагат допълнителни мерки, включващи мерки за разширена комплексна проверка, в ситуации с по – висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари. Видът, степента и обемът на прилаганите мерки се съобразяват с установения риск

С направените изменения се възлага и задължение на членовете на адвокатските колегии, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт – счетоводители да представят декларации, че са запознати с вътрешните правила на професията срещу мерките за изпирането на пари. Това следва да се случи в 14-дневен срок от публикуването им са сайтовете на съответния орган. 

Решение № 161 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Дяволска река 1“, община Приморско, област Бургас

Определеният концесионер е „Луксор Прим“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. София и е с капитал 2 000 лв. Негов едноличен собственик е Борислав Желязков. Според публикации в медиите той е бивш борец с прякор Боби Манекена.

Решение № 162 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Варна-централен“, община Варна, област Варна

Определеният с решението концесионер е „Лазурен бряг 91“ ЕООД. Дружеството е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 50 000 лв. Негов едноличен собственик е „Литъръл инвест“ ЕАД. Дружеството е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 50 000 лв. Негов едноличен собственик е „Мпм Груп“ ЕООД. Представител на дружеството е Галина Димитрова, която е и част от Съвета на директорите. Останалите двама души в него са Светослав Пенев и Иван Огнянов. „Мпм Груп“ ЕООД също е със седалище в гр. Варна и е с капитал в размер на 5 000 лв. Негов едноличен собственик е Петко Миланов Тодоров.

Управители на дружеството – концесионер са Галина Димитрова и Светослав Пенев.

Интересен факт за „Лазурен бряг 91“ ЕООД, избрано за концесионер на морски плаж „Варна – централен“ е, че през 2007 г. е избрано за концесионер на морски плаж „Аспарухово“. Концесията, обаче, е била предсрочно прекратена през 2016 г. През 2016 г. са прекратени няколко концесии, повечето заради неплащане на концесионната такса. По отношение на „Лазурен бряг 91“ ЕООД, обаче, не се посочва конкретна причина за прекратяването.

Решение № 163 на Министерския съвет от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Силистар“, община Царево, област Бургас

С откриването на процедурата за възлагане на концесия се открива и приема на инвестиционните предложения.

Определеният срок на концесията е 20 години.

Решение № 164 на Министерския съвет от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Бутамята“, община Царево, област Бургас

С откриването на процедурата по възлагане на концесия се открива и приема на инвестиционните предлоцения.

Определеният срок на концесията е 20 години.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Измененията са кадрови и касаят изключително служителите във ведомството. Те се състоят в промяна на числеността на неговия персонал. Възлагат се и някои допълнителни функции на определени административни звена.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги

Измененията касаят изключително инвестиционните посредници и веригите от инвестиционни посредници, поради което не представляват особен обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки

Според измененията банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната и другите депозитни институции ще следва да предоставят месечни отчети чрез статистически форми пред БНБ на определени категории информация, уредени в наредбата.

Определение от 29 януари 2020 г. по административно дело № 118 от 2020 г.

Делото е образувано пред Върховния административен съд (ВАС) по жалба, подадена от „Варна Пропърти“ ЕООД срещу Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна, с която се одобрява окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна.

С определението, ВАС:

1. Спира действието на одобрения със Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“ в графичната част, която предвижда поставянето на бариери на два входа от бул. Княз Борис I и поставяне на забранителни пътни знаци В2, забраняващи влизането в двете посоки на моторни превозни средства на територията, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.

2. Спира действието на утвърдените със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“, в частта за местността Салтанат, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.

3. Отхвърля искането за спиране на действието на одобрения със Заповед № 4966 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна окончателен проект за актуализация на „Генерален план за организация на движението на територията на община Варна“ и на утвърдените със Заповед № 4970 от 27.11.2019 г. на кмета на община Варна „Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“ в останалата част.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред 5 – членен състав на ВАС.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10
„Държавен вестник“, бр. 22 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 10 продължава с извънредния петъчен брой на „Държавен вестник“, с който беше обявено извънредно положение на територията на страната с цел ограничаване разпространението на коронавируса (COVID – 19). Въпреки това, в този брой има още няколко публикувани изменения.

Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2020 г.)

Решението е на Народното събрание. С него се приема годишната му работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2020 г.

Програмата съдържа седем тематични области, както следва:

1. Европейски зелен пакт;
2. Европа, подготвена за цифровата ера;
3. Икономика в интерес на хората;
4. По – силна Европа на световната сцена;
5. Утвърждаване на европейски начин на живот;
6. Нов тласък за европейската демокрация;
7. Отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство.

С тази програма се въвеждат конкретни законодателни и незаконодателни инициативи, свързани с тематичните области.

Решение за обявяване на извънредно положение

Това е и най – важната новина от петък, 13 март 2020 г. За първи път в новата българска история Народното събрание се възползва от конституционно определените си правомощия да обяви извънредно положение.

То действа върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. С решението се възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19.

Към настоящия момент тези мерки се предприемат със заповеди на министъра на здравеопазването. Можете да следите мерките, предприемани от правителството на сайта на Министерството на здравеопазването.

Указ № 52 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е издаден за освобождаване на Катя Илиева Делева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана.

Указ № 53 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Катя Делева, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана е назначен Красимир Димитров Стефанов.

Указ № 54 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн е освободен Александър Борисов Олшевски.

Указ № 55 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Александър Олшевски, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Бахрейн е назначен Димитър Иванов Абаджиев.

Указ № 56 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа от длъжността извънреден пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар се Метин Хюсеин Казак.

Указ № 57 на Президента на Република България от 2020 г.

На мястото на Метин Казак, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар е назначен Пламен Станков Делев.

Постановление № 43 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 1 500 000 лв. Те се предоставят за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

С тези средства Министерството на здравеопазването следва да финансира и мерките и дейностите по дезинсекционна обработка срещу комари по поречието на р. Дунав съгласно Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г.

Решение № 175 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Крайморие“, община Бургас, област Бургас

Определеният концесионер е „Булсевън“ ЕООД със седалище в гр. Бургас. Капиталът на дружеството е в размер на 20 лв. Негов едноличен собственик е Николай Колев Димитров.

Решение № 176 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Приморско-юг“, община Приморско, област Бургас

Определеният концесионер е „Луксор Прим“ ЕООД. Повече информация за дружеството и неговия собственик дадохме по – горе. Същото дружество е определено за концесионер на морски плаж „Дяволска река 1“.

Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Спогодбата се прилага за:

1. за данъци върху дохода, налагани от едната договаряща държава или нейни политически подразделения или органи на местна власт, независимо от начина, по който се събират;
2. за всички идентични или подобни по естеството си данъци, които са въведени след датата на подписване на Спогодбата като допълнение или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на договарящите държави ще се уведомяват взаимно за всички съществени изменения, извършени в съответните им данъчни закони.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Тайланд за взаимно освобождаване от изискванията за визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти

Разпоредбите на това Споразумение се прилагат за притежателите на дипломатически или служебни паспорти, издадени от правителството на Република България и на дипломатически или официални паспорти, издадени от правителството на Кралство Тайланд.

Решение № 90 за изменение на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите.

С изменението в чл. 1 се добавят следните две изречения:

Целта на Банката може да бъде осъществявана при същите условия също и в Монголия. Съобразно с това всяко позоваване в това Споразумение и в неговите приложения на „централно- и източноевропейски страни“, „страни от Централна и Източна Европа“, „страна получателка (или страни получателки)“ или „получаваща страна-членка (или получаващи страни-членки)“ ще се отнася и за Монголия.

Решение № 137 за изменение на чл. 1 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите.

С него текстът на чл. 1 се изменя изцяло, както следва:

Целта на банката е, като допринася за икономическия прогрес и възстановяване, да благоприятства за прехода към открита пазарно ориентирана икономика и да подкрепи частната и предприемаческата инициатива в страните от Централна и Източна Европа, съблюдаващи и прилагащи принципите на многопартийна демокрация, плурализъм и пазарна икономика.

Целта на банката може да бъде осъществявана при същите условия в Монголия и страните членки от Южното и Източното Средиземноморие, по решение на банката, взето с положителния вот на най-малко две трети от управителите, представляващ не по-малко от три четвърти от общия брой гласове на членовете.

Съобразно с това всяко позоваване в това Споразумение и в неговите приложения на „централно- и източноевропейски страни“, „страни от Централна и Източна Европа“, „страна получателка (или страни получателки)“ или „получаваща страна членка (или получаващи страни членки)“ ще се отнася за Монголия, както и за всяка такава страна в Южното и Източното Средиземноморие.

Решение № 138 за изменение на чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

Решението е на Министерството на финансите и касае специалните фондове.

Държавен вестник, бр. 23 от 2020 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 10 продължава с отразяване на прецедентния съботен извънреден брой на „Държавен вестник“. С него се обнародват спешните законодателни изменения в Закона за здравето и Наказателния кодекс. Има и няколко странични изменения.

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

С обнародваните изменения се разширява обхвата на противоепидемичните мерки, който министърът на здравеопазването може да приема в условията на обявено извънредно положение. Така, тези мерки могат да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави. Изключение се допуска единствено за гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.

Завишава се санкцията за болните от заразна болест, които откажат задължителна изолация и лечение. Така, съобразно измененията, глобата ще бъде в размер на 5 000 лв. Въведено е задължение за изолация и лечение и за контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест. При отказ от негова страна, санкцията отново е в размер на 5 000 лв.

Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, се въвежда изключение от правилата на Закона за обществените поръчки при закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение.

Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Във връзка с обявеното извънредно положение, поради необходимостта от ограничаване разпространението на коронавируса бяха направени изменения и в Наказателния кодекс.

Тези промени са в чл. 355, ал. 1 и 2, чийто разпоредби уреждат наказателната отговорност за нарушаване на карантинни мерки.

В ал. 1, която е основен състав на престъплението се криминализира нарушаването и на правилата и мерките, издадени за предотвратяване разпространението или появяването на заразителна болест по хората. Завишават се значително предвидените наказания – от алтернативно предвидените пробация или глоба, наказанието става кумулативно лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.

В ал. 2, която е квалифициран състав на престъплението, се добавят два допълнителни признака от обективна страна. Така, по – високи ще бъдат наказанията, ако деянието по ал. 1 е извършено по време на пандемия или на извънредно положение, свързано със смъртни случаи. Наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петнадесет хиляди лева.

Подробен анализ на измененията можете да видите в научно – практическата секция на правния портал lex.bg. Автор на статията е адв. Силвия Петкова, а заглавието е „Коронавирус. Лишаване от свобода за нарушаване на карантина„.

Решение на Народното събрание за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

За управител на НЗОК е избран проф. д – р Петко Ненков Салчев.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

Измененията касаят изключително заетите във ведомството и не представляват обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

С измененията се въвежда нов вид декларация. Тя се представя от законните представители на търговците или юридическите лица с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“ можете да намерите в секцията Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 8

С напредването на годината започва все по – сериозната работа на органите, притежаващи законодателна инициатива. Ето защо, днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 8 също съдържа значителни законодателни изменения. С него ще обхванем промените, обнародвани в „Държавен вестник“ за периода 21.02 – 28.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 обхваща три от броевете на „Държавен вестник“. В това се изразява и разликата спрямо предишните издания, които обхващаха по два броя. Това е така, тъй като за периода 21.02. – 28.02.2020 г., са обнародвани законодателни промени на 24.02., на 25.02. и на 28.02.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8
Държавен вестник, бр. 16 от 2020 г.

С извънредния брой на „Държавен вестник“ от понеделник, 24.02.2020 г., се въвеждат няколко промени. Ето кои са те.

Постановление № 24 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Именно това е нормативният акт, с който се въвеждат тол таксите. За момента те ще се отнасят единствено до определени категории товарни автомобили, които ще заплащат такса на изминато разстояние. Размерът на таксата се изчислява според категорията на превозното средство, европейския стандарт за изгорели газове, на който това превозно средство отговаря, както и според категорията на съответния път, който се ползва.

Така, най – скъпо ще бъде придвижването на автомагистралите. Тол такса ще се заплаща и за първокласната републиканска пътна мрежа. Безплатно остава движението по второкласните пътища.

Цените се изчисляват за всеки километър изминато разстояние. Те са описани в чл. 27 от Тарифата.

Постановление № 25 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Промените касаят обхвата на т.нар. „планински райони“, както и на т.нар. „райони с ограничения, различни от планинските“. Измененията представляват интерес за земеделските производители, които ползват безвъзмездна финансова помощ по различните европейски и държавни програми за подпомагане.

ВАЖНО!!! Обнародваните промени не се прилагат за заявления за подпомагане и проектни предложения, подадени преди влизане в сила на постановлението, по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и оперативните програми за периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.

Постановление № 26 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на до 500 000 лв. Те се отпускат с цел финансиране на проекти на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова, както и на проекти на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание.

Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса

Решението е свързано с постановлението за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Това изменение коментирахме по – горе.

С решението се въвежда списък от пътища, за които ще се дължи тол такса за тежкотоварни автомобили. Целият списък е достъпен в приложението към решението.

Поправка в приложение № 7 „Образец на „Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение за конкретни заболявания и групи лекарства“ на Националния рамков договор № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Поправката е техническа и касае изключително лечебните заведения.

„Държавен вестник“, бр. 17 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 продължава с разглеждането на измененията, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 17 от 2020 г. Броят е публикуван във вторник, 25.02.2020 г.

Закон за допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Направено е само едно изменение в цитирания закон. Според него,

За изпълнение на възложените на министъра на труда и социалната политика правомощия по този закон чрез средата за междурегистров обмен се предоставя достъп до регистрите, администрирани от Националната агенция за приходите.

Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Измененията в посочения закон са доста мащабни. В днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 8 ще споменем най – важните от тях.

На първо място, към целите на закона се добавя нова цел. Тя е да се създадат условия за развитие на морски и ски туризъм, както и на специализираните видове туризъм – културен, здравен (балнео, СПА, уелнес, медицински), планински, селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм и за устойчиво развитие на националните курорти.

В изпълнение на горните цели се правят изменения в правомощията на общинските съвети и консултативния съвет по въпросите на туризма.

На второ място, в изпълнение на новите цели на Закона за туризма, е създадена нова глава с наименование „Национални курорти“. С нея се уреждат условията и реда за обявяване на национални курорти. Това ще става по предложение на министъра на туризма с решение на Министерския съвет. То, от своя страна, ще се обнародва в „Държавен вестник“.

Във връзка с националните курорти, Министерският съвет ще приема специална наредба за тях. Предложение за това могат да правят министъра на туризма и министъра на здравеопазването. Наредбата ще урежда:
1. критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални курорти;
2. редът за заявяване на обявяване за национален курорт;
3. организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти;
4. специфичните въпроси, свързани с развитието на националните курорти като туристическа дестинация.

На следващо място, създава се допълнително изискване към лицата, които извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност. По отношение на тях не трябва да има установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях. Изключение се допуска, когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Възлагат се нови правомощия на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице.

Те са свързани с извършването на регистрация на места за настаняване от клас „В“, в които се извършва хотелиерска дейност. Това са стаите за гости и апартаментите за гости (които се отдават в платформи като AirBnb и booking.com). За целите на тази регистрация,
лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление – декларация по образец.

Създава се и нова глава, която регламентира предоставянето на обучение на туристи по снежни спортове. Тази дейност ще може да се извършва от ски училища, които са вписани в Националния туристически регистър.

Третата нова глава е с наименование „Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития“. В нея се регламентира неговото съдържание и реда за извършване на вписвания в него.

Въвеждат се и нови наказания за извършени нарушения на закона.

Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

С приетите изменения се осигурява съответствие на закона със Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020 г. Тази стратегия съдържа в себе си набор от цели и мерки, които предвиждат оптимизиране на системата на управление на висшите училища.

Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрена енергия

Измененията касаят предприемане на някои допълнителни мерки за завишаване на безопасността при използването на ядрената енергия.

Решение на Народното събрание по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите

С обнародваното решение се приема доклада на Временната комисия.

Любопитно! Тази комисия беше създадена във връзка с хакерската атака на НАП. Тя е към Народното събрание с председател Красимир Циков и заместник – председател Румен Гечев.

Решение на Народното събрание за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна

С решението се разпорежда да се извърши приватизация на моторен кораб „Атанас Димитров“ с рег. № 150420 на Български корабен регистър, заедно с намиращото се в него оборудване, съгласно инвентаризационен опис на дълготрайни материални активи и малоценни и малотрайни предмети на кораба от 22 ноември 2019 г.

Решение на Народното събрание за избиране на заместник – председател на Комисията за регулиране на съобщенията

Избраният заместник – председател е Кристина Георгиева Андонова-Хитрова. До преди назначаването си г-жа Хитрова е била главен секретар на комисията.

Решение на Народното събрание за избиране на член на Комисията за регулиране на съобщенията

Обнарованите решения в тази връзка са две.
С първото за член на Комисията се избира Анна Вълчева Хаджиева.
С второто за член на същата тази комисия се избира Ердинч Исмаил Хайрула.

Указ № 31 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се дава награда на г-н Армен Саргсян – извънреден и пълномощен посланик на Република Армения в Република България, с орден „Мадарски конник“, първа степен. Наградата се дава за
неговия принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.

Указ № 36 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че кметът Фикрет Рахим Топчи е подал оставка.

Указ № 37 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че кметът Айхан Исмаил Осман е подал оставка.

Постановление № 27 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

Промените са свързани с правомощията на администрацията на Агенцията. Те са кадрови и не представляват обществен интерес.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз

Наредбата е на министъра на земеделието, храните и горите. То е свързано с въвеждане на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 г. за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията.

Във връзка с въвеждането на тези изисквания са направени и промени в Приложение № 1 – „Списък на родовете и видовете зеленчукови култури“.

„Държавен вестник“, бр. 18 от 2020 г.

Това е и последният брой на „Държавен вестник“ за периода 21.02. – 28.02.2020 г., който ще разгледаме в Бюлетин „Законодателство“: брой 8.

Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.

Ратифицирането означава, че това споразумение е част от българския правен ред и следва да се изпълнява.

То, от своя страна, урежда възможността на Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги от Международната банка за възстановяване и развитие във връзка със съставянето на Национален план за управление на риска от бедствия. Финансирането на тези услуги се предоставя от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Закон за допълнение на Закона за собствеността

Според обнародваните изменения разпоредбата, според която давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2022 г. се отнася и до придобиването на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Измененията касаят експертите – счетоводители и правоспособните регистрирани одитори. Целта им да е се постигне по – пълно съответствие на българското национално законодателство с европейското право в областта.

Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица

Ратификацията означава, че този договор вече е част от българския правен ред.

С този договор се предвижда осъдените в някоя от двете договарящи страни лица да изтърпяват наказанието си в държавата си по произход. В него се уреждат държавните органи и условията за трансфер, както и необходимите за това документи. Договорът урежда и основанията за отказ от трансфер, въпросите за изпълнението на наказанието в изпълняващата държава, амнистията и помилването.

Указ № 39 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е, че редовният избор е отменен от съда като недействителен.

Указ № 40 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е свързана с прекратяване на правомощията на Юзджан Джеватов Рамаданов. Това се е случило, поради неизпълнение на задължението за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването на избрания кандидат от заеманата длъжност, която е несъвместима с кметския пост.

Указ № 41 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, на 14 юни 2020 г. Причината за насрочване на избора е свързана с прекратяване на правомощията на
Халил Енвер Шабан. Това се е случило, поради неизпълнение на задължението за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването на избрания кандидат от заеманата длъжност, която е несъвместима с кметския пост.

Постановление № 28 от 2020 г. за приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи

С наредбата се определят задължителните общи условия за сигурност на комуникационните и информационните системи за осъществяване на една или няколко от функциите по създаване, обработване, ползване, съхраняване и обмен на класифицирана информация в електронна форма.

Предвиждат се органите по сигурността на тези системи, условията за тяхната акредитация, необходимите за това документи, както и общите изисквания за осигуряване на такава сигурност.

С постановлението се отменя и Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.

Постановление № 29 от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Изменението е кадрово и касае основните месечни възнаграждения на заетите в държавната администрация.

Договор № РД-НС-01-4-1 от 18 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Измененията касаят изключително лечебните заведения и не представляват обществен интерес.

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Целта на това Споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, съвместно създадена или обменяна между Страните.

В него се уреждат мерките за защита на информацията, компетентните органи, реда за сътрудничество и предаване на класифицирана информация и др.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Бюлетин „Законодателство“: брой 8 продължава с важни промени в нормативните актове, касаещи земеделските производители. Серията започва с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Измененията са многобройни и касаят земеделските производители, които ползват финансова помощ по схемите за директни плащания. Ето по – важните сред тези изменения.

На първо място, с новите разпоредби се въвежда изискване междинните култури да са засети до 1 септември на годината на кандидатстване.

На второ място, междинните култури следва да могат да бъдат проверени като засети или налични в периода от 1 септември до 1 ноември на годината на кандидатстване.

На трето място, кандидатите за подпомагане по схемата за специално плащане за памук предоставят официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев – при подаване на заявлението за подпомагане. Оригиналите на етикетите остават към екземпляра на заявлението за подпомагане. То, от своя страна, се изпраща в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

На четвърто място, при извършване на теренни проверки на физическите блокове за актуализация на СИЗП Министерството на земеделието, храните и горите осъществява контрол на площите, заявени за подпомагане с култура, несъответстваща на актуалния начин на трайно ползване на физическия блок, в който попада културата.

На пето място, при извършване на тези проверки, МЗХГ и ДФЗ – РА, осъществяват контрол на площите и по отношение на наличието на заявената култура. Такъв контрол се извършва и за спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от площите, или за следи от растителни остатъци от заявената култура. Същото се отнася и по отношение на проверките на място.

На шесто място, предвижда се правомощие на министъра на земеделието, храните и горите да разпорежда със заповед извършването на горните проверки съвместно от служителите на МЗХГ и ДФЗ – РА.

На седмо място,

въвежда се определение на понятието „агротехнически мероприятия“. Според него, това е съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта, съобразени с района и технологията на отглеждане и включващи спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели и вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Втората наредба, отразена в Бюлетин „Законодателство“: брой 8, която касае земеделските производители е наредбата, която урежда прилагането на мярка 13 от ПРСР.

Най – важните промени са свързани с направените промени в обхвата на т.нар. „планински райони“, както и на районите с ограничения, различни от планинските. Предвижда се по реда на наредбата да се предоставя преходно компенсационно плащане на кандидатите по подмярка „Компесационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“, извършващи земеделска дейност в райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране, съгласно приложението.

Урежда се, че изчисленията на финансовата помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те се определят по следния начин:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар.
Компенсационно плащане за хектар за всеки отделен кандидат за подпомагане в други райони, засегнати от специфични ограничения, се извършва само за допустимите площи, умножени по средния размер, определен съгласно горните правила.
Нивата на плащане подлежат на промяна при изменения на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Създадено е и ново приложение към чл. 3, ал. 3 от наредбата. То съдържа списък на районите, отпадащи от обхвата на други райони, засегнати от значителни природни ограничения.

За кампания 2020 преходно компенсационно плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2 се предоставя на земеделски стопани от области, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране. Размерът на това плащане е левовата равностойност на 25 евро.

Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Наредбата е на министъра на образованието и науката.

С нея се определят:
1. организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 33, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
2. системата за оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Наредбата урежда още правилата за организация и провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация, както и правилата за оценяване на резултатите от тях.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър

С изменението се създава възможност на органите, които могат да подават и получават информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си, при поискване да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.

Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове

Формулировката на изменението на коментираната наредба е дословно същата като горната. Поради това, няма да е цитираме отново.

Решение № 10233 от 2 юли 2019 г. по административно дело № 3915 от 2018 г.

Следващият, подлежат на обнародване акт, който разглеждаме в Бюлетин „Законодателство“: брой 8 е поредното решение на Върховния административен съд.

То е постановено по дело, образувано въз основа на жалба от „КИПС“ – ООД. Искането е за отмяна на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Съгласно тази разпоредба,

Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

Като основание за оспорването се сочи противоречие на разпоредбата с Кодекса на труда и с други разпоредби на самата наредба.

В хода на производството, ВАС е установил, че в производството по приемане на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения. Вследствие на това, оспорената разпоредба е отменена.

Поправка в Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

Направени са три изменения, които са технически и не представляват обществен интерес.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве на изданието, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 7

Днешният бюлетин „Законодателство“: брой 7 разглежда бр. 14 и 15 от 2020 г. на „Държавен вестник“. Периодът на обхванатите промени е 14.02. – 21.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 7,
„Държавен вестник“, бр. 14 от 2020 г.

Извънредният бр. 14 на „Държавен вестник“, който разглеждаме в бюлетин „Законодателство“: брой 7 разкрива изключително важни изменения. Те касаят Закона за хазарта, с който се налага държавен монопол върху лотарийните игри.

Закон за изменение и допълнение на Закона на хазарта

В закона са направени няколко съществени изменения. На първо място, лиценз за организиране на лотарийни игри може да бъде издаден само на държавата. Изключения се въвеждат само за томболи, бинго, кено и техните разновидности,

ВАЖНО!!! Това изменение по никакъв начин не засяга останалите хазартни игри. Те могат могат да се организират от търговски дружества (казина), еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел. Това означава, че не се засягат и издадените на тези лица лицензи.

На второ място, въвежда се забрана за организиране на хазартни игри в жилищни сгради в режим на етажна собственост без решение на общото събрание на собствениците. То следва да бъде взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.

На трето място, забранява се разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри в обекти или вериги от обекти (пунктове), които не са включени в удостоверението за издаден лиценз и не са обозначени за съответните игри. Освен това, се забранява изплащането на печалбите от лотарийни игри извън такива обекти или вериги от обекти (пунктове), както и извън банки. Забранява се и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри на ненавършили 18-годишна възраст лица.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, а именно 18.02.2020 г. Считано от тази дата, се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

ВАЖНО!!!

Печалбите от лотарийните игри, които не са изплатени до влизането в сила на закона, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра.
Издадените за лотарийните игри билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на този закон, се унищожават до 31 декември 2020 г.

Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

Бюлетин „Законодателство“: брой 7 продължава с измененията и допълненията на Валутния закон. Ето и по – важните от тях:

Според действащата уредба, при пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. през границата на страната за трета страна митническите органи изискват по служебен път информация за наличие или липса на публични задължения за съответното лице. Същото се отнася за суми по – високи от тази стойност, както и за тяхната равностойност в друга валута. В случай че се установят такива задължения в размер над 5 000 лв., митническите органи няма да допускат пренасянето на паричните средства.

На второ място, въвеждат се изменения, които касаят лицата, осъществяващи дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Тези лица имат задължение да се регистрират в Министерството на икономиката в 14 – дневен срок преди започване на дейността. То, от своя страна, ще води регистър за тези лица, който ще бъде публичен.  

Постановление № 19 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води

С посоченото постановление се въвеждат няколко изменения. На първо място, на министъра на регионалното развитие и благоустройството се възлага допълнително задължение. Той ще отговаря за изработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България. На него се възлага поддържането на вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Въвеждат се някои компетентности на министъра на енергетиката. На първо място, той следва да провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). На второ място, на него се възлага да прави оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България. Това се отнася до континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Черно море или на отделни части от нея. Той ще прави прави предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

От друга страна, министърът на туризма също получава нови задължения. Той ще следва да организира и осъществява дейностите по предоставяне на концесии на морските плажове или отдаването им под наем.

Въвеждат се промени и в някои от приложенията на наредбата.

Постановление № 20 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Съгласно отразеното изменение, право на допълнителен годишен отпуск имат определени категории работници и служители. Сред тях са тези, които извършват работи в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории, лаборатории по микробиология, по вирусология и по паразитология. Същото се отнася и за тези, които работят в центрове и структури за трансфузионна хематология. Право на допълнителен годишен отпуск имат и заетите в диализни центрове и структури за диализно лечение. Такова право имат и работещите в структури на лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти.

Постановление № 21 от 2020 г. за изменение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество

Изменението има технически характер и не представлява обществен интерес.

Наредба № Н-3 от 2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Наредбата урежда задачите и дейностите на специализираното звено и органите по психологично осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

С наредбата е въведено и определение за понятието „психологично осигуряване“. Според него,

Психологичното осигуряване представлява системен процес за определяне на психологичната пригодност, психичните ресурси и потенциал, поддържане и укрепване на психичното здраве, повишаване психическата устойчивост на военнослужещите и сплотеността във военните формирования/структури за справяне със специфични задачи и изисквания чрез система от професионални и организационно-административни дейности, стандарти и ресурси.

Инструкция № І-2 от 12 февруари 2020 г. за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“

С инструкцията се определят условията и редът за поддържане на физическата подготовка на държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“.

„Държавен вестник“, бр. 15 от 2020 г.

Редовният петъчен брой на „Държавен вестник“, който отразяване с днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 7 също съдържа важни промени. Нека ги разгледаме.

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

С решението, видно от неговото наименование, се приемат процедурни правила за предлагане на кандидати за управител на Националната здравоосигурителна каса.

Такова предложение се прави от парламентарните групи до Комисията по здравеопазване. То трябва да бъде мотивирано и да се придружава от определените в решението документи.

Мотивите и придружаващите ги документи подлежат на публично оповестяване. Кандидатът от своя страна подлежи на проверка относно наличие на принадлежност към службите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от тази проверка също следва да бъдат публично оповестени. Това става на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

Кандидатите, при започване на процедурата по избор, представят пред Народното събрание и пет вида декларации.

Указ № 28 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Пълномощията на Васил Христов Тодоров като кмет на кметство Карлуково са прекратени, поради неговата внезапна смърт.

Указ № 29 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Необходимостта от насрочване на частичен избор произлиза от това, че със съдебно решение изборът на Димитър Димитров Комитов за кмет е обявен за недействителен.

Постановление № 22 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол

С наредбата се уреждат правила за качеството на въглища и брикети, произведени от въглища, използвани за битово отопление. Тя касае производителите на твърди горива.

Наредбата няма да се прилага за някои категории твърди горива. На първо място, това са тези, които подлежат на преработка или са предназначени за преработка, преди крайното им разпространение. На второ място, това са тези, които са предназначени за научни изследвания и изпитвания. И на трето място, това са горивата, които са предназначени за изгаряне в индустриални и горивни инсталации, за които са установени норми за допустими емисии.

Постановление № 23 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Измененията се правят в Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието. С тях се увеличава числеността на персонала в Главна дирекция „Охрана“.

Изменения се правят и в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието. С тях се увеличава числеността на персонала на специализираната администрация, инспектората на министъра, на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ и на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“.

Наредба № Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Това и най – важният акт, обнародван в редовния брой на „Държавен вестник“, отразен в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 7. След като Върховният административен съд отмени предходната наредба, заповедните производства бяха значително затруднени.

Както сме говорили в темите „Давността при заповед за изпълнение„, „Заповед за незабавно изпълнение. Ами сега?“ и „Получих заповед за изпълнение. Сега какво?„, заповедното производство е може би едно от най – важните граждански производства.

То е и сред най – често използваните за принудително събиране на задължения по кредити и битови сметки. Именно предвид огромното значение на заповедното производство, приемането на нови образци на документи се очакваше с нетърпение в правните среди.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

Измененията не представляват обществен интерес. Те касаят единствено организациите, които обучават медиатори, както и самите медиатори.

Любопитно! Медиацията е способ за доброволно извънсъдебно решаване на спорове. При тази процедура страните се подпомагат от трето безпристрастно и независимо лице – медиатор, за постигане на взаимно изгодно споразумение. Тя се води от специално обучени специалисти.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Изменението се отнася единствено до заглавието на приложение № 2 към чл. 5.

Решение № 11921 от 16 август 2019 г. по административно дело № 14100 от 2018 г.

Решението е на Върховния административен съд. Делото е образувано по протест на прокурор Милена Беремска – прокурор при Върховната административна прокуратура. Протестът е срещу
Наредба № 9 от 2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им. В него се съдържа искане за обявяване на нищожността ѝ поради некомпетентност на нейния издател. Към оспорването се е присъединил Паско Тошев Запрянов като физическо лице.

Съдът е приел протеста за основателен и е отменил изцяло Наредба № 9 от 2006 г.

С обнародването му в „Държавен вестник“, съдебното решение влиза в законна сила. Това означава, че считано от днес, 21.02.2020 г. отменената наредба не може да се прилага.

Поправка към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща

Това споразумение, обнародвано в бр. 8 на „Държавен вестник“ беше коментирано в Бюлетин „Законодателство“: брой 4. С него се решиха някои имотни въпроси, възникнали за дипломатическото представителство на Република България в Будапеща.

С обнародваната в днешния „Държавен вестник“ поправка след подписите на упълномощените лица се добавят документи, съставляващи Приложение № 1.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 6

Отново е петък и е време за новия Бюлетин „Законодателство“: брой 6. С него продължаваме да повишаваме своята информираност относно законодателните и други изменения. В днешния брой разглеждаме новостите за периода 07.02. – 14.02.2020 г.. Те са отразени в Държавен вестник, бр. 12 и 13.

Бюлетин „Законодателство“: брой 6
Държавен вестник, бр. 12 от 2020 г.

Извънредният бр. 12 на „Държавен вестник“ съдържа в себе си няколко подзаконови изменения и едно решение на Народното събрание. Именно тези изменения ще коментираме в днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 6. Ето кои са те.

Решение на Народното събрание за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

С обнародваното решение, отразено в Бюлетин „Законодателство“: брой 6, Крум Костадинов Зарков е освободен е освободен като член и ръководител на постоянната делегация в Парламентарната асамблея по франкофония. Тук следва да си припомним, че той беше назначен за основен представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Повече информация за този орган и за самия г-н Зарков можете да намерите в Бюлетин „Законодателство“: брой 4.

На негово място, за член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония е назначен Георги Георгиев Михайлов. Той е лекар по професия и е от квотата на „БСП за България“.

Любопитно! Парламентарната асамблея по франкофония е със седалище в Париж, Франция. Тя играе ролята на консултативна организация, призната по време на срещата на върха на о-в Мавриций през 1993 г. Тази роля впоследствие е потвърдена с Хартата на франкофонията от 1997 г.
Парламентарната асамблея подкрепя прилагането между държавите – членки на програми за сътрудничество в областта на законодателството, комуникацията и културата. Тя се ангажира да насърчава мисии за наблюдение на избори.

Постановление № 17 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

Промените не представляват обществен интерес и касаят служителите на Агенцията.

Разгледани накратко, те са свързани с допълване на функциите на
специализираните административни дирекции „Координация и информационно-аналитична дейност“ и „Международно сътрудничество“.

Въвеждат се и критерии са преценка на надеждността на лица за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности. Направено е изменение и на отговорните лица за извършване на оценки за атестиране на държавните служители в Агенцията.

Постановление № 18 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Направените изменения са в следните нормативни актове на Министерския съвет:

1. Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката: най – важната новост е създаването на звено за мрежова и информационна сигурност. Звеното е на пряко подчинение на министъра на образованието и науката. Неговите функции са свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност. Във връзка със създаването на звеното се осъществяват промени и в кадровия състав на министерството. Въвеждат се и някои нови функции на дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“.

2. Постановление № 13 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката: промяната е една единствена и се отнася до увеличаване на кадровия състав на Националния център за информация и документация.

Любопитно! Националният център за информация и документация е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката. Той осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката.

3. Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването: промяната е кадрова и се отнася до увеличаване числеността на персонала в регионалните здравни инспекции.

Международен договор (LOA) BU-B-UCB, „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to support the Ultimate Building Machine)“

Договорът е подобен на този, отразен в Бюлетин „Законодателство“: брой 5. Той е също сключен между правителствата на Съединените Американски щати и на Република България.

Договорът се отнася до предоставяне на материали, доставка на оборудване, софтуер, актуализации, услуги и обучение за поддръжка на универсална строителна машина за метални конструкции UBM. Предвидената цена за машината е в размер на $ 478,651.

Любопитно! Машината се закупува, заради необходимостта от построяването на хангари за нова летателна техника. Такава техника е новият правителствен самолет, за който говорихме в първия брой на Бюлетин „Законодателство“. Нека си припомним, че за него и за строителството на нови хангари, от държавния бюджет ще бъдат платени 55 млн. лв.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Измененията касаят определени категории военнослужещи. С тях се правят промени в допълнителните възнаграждения на водолазния състав на Българската армия.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбрана, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията

Измененията не представляват обществен интерес и касаят единствено определени категории военнослужещи.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването

Обнародваните промени, отразени в Бюлетин „Законодателство“: брой 6, касаят критериите за изключване на републиканските консултанти, както и критериите за определяне на възнаграждението им.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Промените са свързани с функциите по разследването, изготвянето на окончателния доклад за причините за железопътно произшествие или инцидент и при формулиране на препоръките за безопасност. С цитираната наредба се правят и изменения в Наредба № 13 от 1999 г. за разследване на авиационни произшествия.

Бюлетин „Законодателство“: брой 6
Държавен вестник, бр. 13 от 2020 г.

Днешният редовен брой на „Държавен вестник“, който отразяваме в седмичното електронно издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 6, съдържа няколко изменения, които представляват обществен интерес.

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Измененията са продиктувани от необходимостта от въвеждане в българското законодателство на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004.

Ето защо в Закона за защита на потребителите е създадена нова глава девета „а“ – „Сътрудничество между националните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите“. Разпоредбите на новата глава се прилагат по отношение на нарушенията в рамките на Съюза, широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение. Регламент (ЕС) 2017/2394 дава и определения на тези понятия. Според него,

Нарушение в рамките на Съюза“ означава всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в държава членка, различна от държавата членка, в която:
а) е започнало или е извършено действието или бездействието;
б) е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието; или в която
в) се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието.

От друга страна,

Широко разпространено нарушение“ означава:
а) всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в поне две държави членки, различни от държавата членка, в която:
i) е започнало или е извършено действието или бездействието;
ii) е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието; или в която
iii) се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието; или

б) всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите и което e увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите и притежава общи характеристики, включително еднакви незаконни практики, нарушаване на еднакви интереси и което едновременно е извършено от същия търговец в поне три държави членки.


И накрая,

Широко разпространено нарушение със съюзно измерение“ означава широко разпространено нарушение, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от държавите членки, които заедно представляват най – малко две трети от населението на Съюза.

С обнародваните изменения се забранява всяко действие, което представлява нарушение, според горните определения. Както виждаме, те са изключително широко формулирани и това не е случайно. Обикновено т.нар. „първично право“, каквото са европейските регламенти, се формулира широко, за да даде възможност на държавите – членки за предвиждане на конкретни мерки по приложението му. Важно е да се знае, че все пак регламентите се прилагат пряко в българското законодателство и тяхното въвеждане не е необходимо. Ето защо се приемат разпоредби, свързани с приложението им.

Новите разпоредби на закона най – вече препращат към регламента, който от своя страна урежда допълнителни правомощия на компетентните органи при упражняване на контрол и разследване на нарушения на правата на потребителите.

Увеличава се и броя на компетентните органи, отговорни за прилагането на актовете на Съюза за защита на интересите на потребителите. Те са: Комисия за защита на потребителите; Изпълнителна агенция по лекарствата; Комисия за регулиране на съобщенията; Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“; Комисия за защита на конкуренцията; Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“; Съвета за електронни медии; Изпълнителна агенция „Морска администрация“; Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; Българска народна банка; Министерство на туризма.

Въвеждат се и нови състави на административни нарушения, както и съответстващи им санкции.

Те са:

1. за доставчик на услуга за онлайн съдържание, който не спазва разпоредбите на регламента – глоба в размер от 500 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.;
2. за възпрепятстване на длъжностни лица на компетентните органи и неоказване на необходимото им съдействие и сътрудничество при осъществяване на техните правомощия – глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.;
3. за неизпълнение на разпореждане до търговеца, отговорен за нарушение, да премахне съдържание от онлайн интерфейс или да отправи ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до неговия онлайн интерфейс – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. Това са отнася до предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съответно до доставчици на хостинг услуги;

4. за неизпълнение на разпореждане за заличаване пълното име на домейна на търговеца, отговорен за нарушението, както и за неподаване на искане до КЗП за даване на съгласие при постъпване на искане за регистриране на домейн на търговец, за който има издадено такова разпореждане – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. Разпоредбите се отнасят до регистраторите на домейни.

ВАЖНО!!! Регистраторите на домейн следва в тридневен срок от уведомяването за разпореждането на КЗП да изпълнят задължението за заличаване пълното име на търговец, отговорен за нарушение на законодателството за защита правата на потребителите. В противен случай им бъде наложена санкцията по т. 4.

Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

В закона за платежните услуги и платежните системи също се въвеждат значителни изменения. Ще разгледаме най – важните от тях.

На първо място, доставчиците на услуги, извършвани въз основа на платежни инструменти, които позволяват на ползвателя им да придобива стоки или услуги единствено в помещения на издателя или в рамките на ограничена мрежа от доставчици на услуги, които имат сключен търговски договор с издателя, който действа по занятие, както и които могат да се използват само за придобиване на много ограничен набор от стоки или услуги, ще следва да уведомяват БНБ за извършваната дейност, когато общата стойност на всички изпълнени операции през предходните 12 месеца надхвърля 2 млн. лв. Тези доставчици, по преценка на БНБ ще бъдат вписвани в специален регистър. Ежегодно до 31 март доставчиците на услуги, извършвани по ограничен начин ще трябва да предоставят на БНБ информация за общата стойност на всички изпълнени платежни операции през предходната календарна година.

На второ място, доставчиците на услуги, които извършват платежни операции в допълнение към електронните съобщителни услуги на абонат на мрежата или услугата от доставчик на електронни съобщителни мрежи или услуги, за закупуване на цифрово съдържание и гласови услуги, независимо от устройството, използвано за закупуване или потребление на цифрово съдържание, и таксувани на сметката на абоната, или извършени от или чрез електронно устройство и таксувани на сметката на абоната в рамките на благотворителна дейност или за закупуване на билети, при условие че стойността на всяка конкретна еднократна платежна операция не надвишава 100 лв., ежегодно в срок до 31 юли следва да уведомяват БНБ за извършваната дейност и да предоставят заключение от годишен одит. То трябва да удостоверява, че дейността е съобразена със законовите ограничения, наложени на доставчици на такива услуги.

На трето място,

Лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност по предоставяне на платежни услуги и/или издаване на електронни пари, не може да използва в своето наименование, в рекламната си или в друга дейност думи, означаващи извършване на такава дейност. Това правило не се прилага за случаите на извършване на рекламна дейност от лице, вписано в специалния регистър като представител на платежна институция или на дружество за електронни пари. При това положение, обаче представителите или клоновете на платежната институция следва да информират ползвателите на платежни услуги, че действат от името на платежната институция.

На четвърто място, лице, което придобие три или повече от три на сто от акции/дружествени дялове или права на глас по акции/дружествени дялове в платежна институция, лицензирана от БНБ, уведомява БНБ за това в 7-дневен срок от придобиването и прилага необходимите документи, определени с наредба на БНБ.
Българската народна банка може да лиши временно от право на глас акционер и/или съдружник и/или да му нареди писмено да прехвърли притежаваните от него акции/дружествени дялове в срок 30 дни, когато:
1. лицето не е представило необходимите документи и информация или представените документи съдържат непълна, противоречива или невярна информация;
2. с дейността или влиянието си върху вземането на решения лицето може да навреди на надеждността или сигурността на платежната институция или на предоставяните от нея платежни услуги.“

На пето място,

Клиринг и сетълмент на платежни операции в левове, свързани с платежни карти, се извършват от системен оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции, свързани с карти, която извършва нетен сетълмент в определен момент в RINGS, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. издателите на платежните карти са доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, или клонове на доставчици на платежни услуги, извършващи дейност на територията на страната;
2. мястото на продажба или терминалното устройство АТМ се намира на територията на Република България.

На шесто място, увеличават се двойно санкциите за нарушения на закона.

На седмо място, правят се допълнения в чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс, съгласно чиято разпоредба,

Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, предоставя платежни услуги или издава електронни пари, за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.

Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Публикуваните в днешния брой на Бюлетин „Законодателство“: брой 6 изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност също са съществени. С тях се въвеждат изискванията на чл. 36, параграф 2, чл. 37, параграф 1, чл. 40, параграф 3, чл. 41 и 44, параграф 3 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели.

Кои са по – съществените новости?

На първо място, въвеждат се задължения за собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни да не допускат придвижването и транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и за еднокопитните животни – и без ветеринарномедицински паспорт. Предвидени са две изключения. Първото касае придвижването на животните с цел ежедневна паша. А второто се отнася до еднокопитните животни, участващи в състезания или в изложби, както и еднокопитните животни – собственост на Министерството на вътрешните работи, които се транспортират само с ветеринарномедицински паспорт. Допълнително задължение на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни е осигуряват и спазват мерките за биосигурност.

Същите тези лица следва в 7-дневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за паднали или за невъзможни за разчитане средства за официална идентификация. Въвежда се и задължение за тях в 14-дневен срок от датата на загубване или констатиране на невъзможност за разчитане на средствата за официална идентификация да осигуряват поставянето на тяхно място на заместващи средства.

На второ място,

за издаване на разрешение за населване на животни собственикът или ползвателят на животновъдния обект подава до директора на ОДБХ по местонахождението на обекта заявление по образец. Той ще се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ.
Директорът на ОДБХ в срок до 30 работни дни от датата на подаване на заявлението издава разрешение за населване или постановява мотивиран отказ. Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На трето място, въвеждат се задължения за кметовете и кметските наместници да:
1. организират изпълнението на разпоредените мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните;
2. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
3. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни;
4. организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти;
5. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;

6. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства. В допълнение, те следва да изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти. В срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община. Този списък се поставя на видно място, без да се уточнява кое място следва да се счита за „видно“.

На четвърто място,

животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът. За целта се подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.
В 7-дневен срок от получаване на заявленията директорът на ОДБХ със заповед определя комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на съответните изисквания.
В срок до 7 работни дни от приключване на проверката комисията представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или за отказ. Когато при проверката се установи, че личното стопанство не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя и определя срок за отстраняване на пропуските.
Отказът се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. За регистрацията на такъв обект не се събира такса.

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, сключват с регистрирани ветеринарни лекари договори за профилактика, лечение и диагностика на болести по животните.
При прекратяване на договора собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг регистриран ветеринарен лекар.
Смяна на ветеринарния лекар по преценка на собственика или ползвателя на животновъдния обект може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година – през месец януари и месец юни. Изключения се допускат в случай на смърт или други събития, които обективно възпрепятстват изпълнението на ветеринарномедицинската дейност от ветеринарния лекар.

На пето място,

собствениците на кучета, навършили 6 – седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар. Това се прави с цел:
1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт);
2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.
Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната.
Изпълнението на тези задължения е за сметка на собствениците.

ВАЖНО!!! За неизпълнението на тези задължения собствениците на кучета се наказват с глоба в размер на 200 лв.

На шесто място,

въвеждат се множество санкции за неспазване на нововъведените задължения.

Указ № 20 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Къпиновци, общ. Исперих, обл. Разград. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Правомощията на кмета Ариф Ахмед са прекратени предсрочно с решение на Общинска избирателна комисия – Исперих. Като основание а за предсрочното прекратяване на правомощията му се сочи разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Според него,

Пълномощията на кмет се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение.

Не се сочи, обаче, поради коя конкретна хипотеза от изброените са прекратени правомощията на Ариф Ахмед.

Указ № 21 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Правомощията на кмета Дамян Дамянов са прекратени предсрочно с решение на Общинска избирателна комисия – Бяла слатина, поради подаване на оставка.

Указ № 22 на Президента на Република България от 2020 г.

С указа се насрочва частичен избор за кмет на кметство Соколаре, общ. Бяла слатина, обл. Враца. Изборът ще се проведе на 14 юни 2020 г.

Правомощията на кмета Николай Нинов са прекратени предсрочно с решение на Общинска избирателна комисия – Бяла слатина, поради подаване на оставка.

Решение № 1 от 4 февруари 2020 г. по конституционно дело № 17 от 2018 г.

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 6 продължава с тълкувателната практика на Конституционния съд. В Държавен вестник, бр. 13 от 2020 г. е обнародването Решение № 1 от 2020 г. по к.д. № 17 от 2018 г. Съобразно него искането за обявяване на противоконституционност на определени разпоредби от Закона за лечебните заведения, Закона за съсловната организация на магистър – фармацевтите, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване се отклоняват.

От друга страна, отхвърля се искането за обявяване на противоконституционност на някои разпоредби от:
1. Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.;
2. Закона за Българския Червен кръст;
3. Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
4. Закона за закрила на детето;
5. Закона за здравето;
6. Закона за здравното осигуряване;
7. Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
8. Закона за корпоративното подоходно облагане;
9. Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането;
10. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
11. Закона за лечебните заведения;
12. Закона за медицинските изделия;
13. Закона за обществените поръчки;
14. Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите;
15. Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина;
16. Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
17. Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
18. Изборния кодекс.

Наредба № 1 от 2020 г. за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта

Наредбата, отразена в Бюлетин „Законодателство“: брой 6 не представлява обществен интерес. Тя касае единствено съдържанието на публичните регистри в Министерството на младежта и спорта и реда за тяхното поддържане.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Въвеждат се нови предупредителните пътни знаци за опасност група „А“ за образувано задръстване, намалена видимост и настъпило ПТП. Те имат формата на равностранен триъгълник с хоризонтална основа и връх, разположен вертикално над нея, червена гранична ивица, жълт фон и символи с черен цвят.

В останалата си част измененията касаят изискванията за начините на поставяне на някои пътни знаци и касаят отговорните за това органи.

Инструкция № І-1 от 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Инструкцията се отнася до реда за осъществяване на съвместни проверки на място от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Българската народна банка (БНБ) по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Този ред касае проверките, извършвани по отношение на лица, подлежащи на контрол от страна на БНБ.

Поправка в Постановление № 18 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 12 от 2020 г.)

Постановлението е публикувано в извънредния бр. 12 на „Държавен вестник“, който разгледахме в първата част от днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 6.

Поправката е на допусната явна техническа грешка, като в § 1, т. 4, в новосъздадения в глава трета раздел Vа „Звено за мрежова и информационна сигурност“, чл. 32а, ал. 4, т. 12, думите „компютърната сигурност в съответствие ++-с“ да се четат „компютърната сигурност в съответствие с“.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 5

Първото за месец февруари издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5 е вече тук. В него ще разгледаме законодателните и други изменения за периода 01.02. – 07.02.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 5
Държавен вестник„, бр. 10 от 2020 г.

Днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, както вече по традиция, започваме с разглеждането на извънредния седмичен брой на „Държавен вестник“. Това е бр. 10 от 2020 г.

Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

Споразумението ще гарантира осигурителните права на българските граждани, пребиваващи на територията на канадската провинция Квебек. Разпоредбите му ще позволят на работилите или работещи български граждани в Квебек, на които предстои пенсиониране, да се възползват от придобития осигурителен стаж на територията на едната държава и при  преценка на правото на пенсия на територията на другата държава.

Любопитно! Споразуменията са вид международни актове и като такива подлежат на ратификация със закон.

Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан

Предмет на тази спогодба са правилата за осигуряване при работа в двете държави. С нея се предвижда ред за отпускане и изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, поради общо заболяване и наследствените пенсии.

Предвижда се също взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на България и Азербайджан. Съгласно спогодбата, за осигурителни периоди ще се считат и тези от трета държава, с която България или Азербайджан, имат сключен договор за социална сигурност, който предвижда сумиране на осигурителни периоди.
Осигуряване се зачитането и на права, придобити преди влизане в сила на Спогодбата.

Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Спогодбата се факт, поради нарастващите перспективи на България за по – сериозен износ към Пакистан. Очаква се тя да допринесе за облекчаване на данъчната тежест на лицата, развиващи своята търговска дейност на територията на двете държави.
Приложимите, според спогодбата, данъчни правила са по българското законодателство.

Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България

С Решението се отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет. Такова предложение беше внесено, заради провал на политиката в областта на околната среда и водите.

Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

Това е парламентарната комисия, която беше създадена през септември 2019 г. по случай временното прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ по Българското национално радио, станало на 13 септември. Предвиденият срок на действие на комисията беше 2 месеца. С обнародването решение Народното събрание удължава срока на дейността ѝ до 23 февруари включително.

Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани

Нейната цел е да събере информация за наличие на нарушения на процедурите за придобиване на българско гражданство. Срокът на действие на комисията се удължава с един месец.

Решение за определяне на условията за договаряне на централен курс на лева към еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03)

С решението се определя централен курс на лева към еврото 1,95583 лева за 1 евро. Изключва се и възможността за участие на България в Механизма на обменните курсове при централен курс между еврото и лева, различен от посочения.

Указ № 15 на Президента на Република България от 2020 г.

С него флотилен адмирал Мален Стефанов Чубенков се освобождава от длъжността Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и от военна служба. Освобождаването се прави от 6 февруари 2020 г.

Постановление № 15 от 2020 г. за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана

Съдържанието на постановлението е поверително. Поради това, в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 5, неговите разпоредби не могат да бъдат коментирани.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

Изменията касаят единствено дипломатическите служители и не представляват обществен интерес.

Решение № 6815 от 8 май 2019 г. по административно дело № 4626 от 2018 г.

Решението е на Върховния административен съд. То е постановено по дело, образувано въз основа на жалба от Фондация „Майки за донорство“. Искането е за отмяна на чл. 13, ал. 1, т. 1 само в частта относно неродствено даряване и т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на министъра на здравеопазването.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 вземането на яйцеклетки от донор може да извърши, ако донорът е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване и не е поставен под запрещение.

От друга страна, съгласно т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се предвижда възможност донорите на овоцити да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи. Сред тях са разходите за пътни, настаняване и престой, отсъствие от работа, причинен дискомфорт или болка, пропуснати ползи и др.

Искането е уважено изцяло и разпоредбите са отменени. Решението не е окончателно.

Решение № 1169 от 23 януари 2020 г. по административно дело № 8873 от 2019 г.

Решението отново е на Върховния административен съд. То е постановено по дело, образувано въз основа на касационна жалба от Министерството на здравеопазването. Жалбата е против горното решение, с което се уважава жалбата на Фондация „Майки за донорство“.

Петчленният състав отменя решението на предходната инстанция и изцяло отхвърля жалбата на фондацията. Това означава, че оспорените разпоредби остават непроменени. Решението е окончателно.

„Държавен вестник“, бр. 11 от 2020 г.

Брой 11 е и редовният петъчен брой на „Държавен вестник“. Ето какви са обнародваните изменения.

Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Измененията касаят атестационните и помощните атестационни комисии.

Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България

С решението си Народното събрание е задължило Министерския съвет да извърши определени категории действия. Те са:
а. в срок до 29 фев­руари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД. Целта е да се гарантира енергийната сигурност на страната;
б. да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ – ЕАД;
в. да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.

Указ № 16 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор. Неговата декларация по Закона за публичност на на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности можете да намерите тук.

Указ № 17 на Президента на Република България от 2020 г.

Указът е за назначаване на Петър Димитров Андонов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор. Господин Андонов е настоящ посланик на България в Република Индонезия.

Постановление № 16 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.

Одобрените допълнителни разходи са в размер на 27 039 570 лв. и са предназначени за:
1. обследване, проектиране и изграждане на нова водопроводна връзка към гр. Перник за осъществяване на подаването на допълнителни водни количества към водоснабдителната система, както и необходимата съпътстваща инфраструктура;
2. изграждане на система за управление и баланс на водните количества в яз. „Студена“;
3. спирателен кран 1 брой с ел. задвижка за главен клон и 5 броя спирателни кранове за градски резервоар „Могиличе“.

Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“

Договорът е между правителството на Съединените Американски Щати и правителството на Република България за покупка от страна на България на отбранителни изделия или услуги за отбраната. По – точно, той се отнася за системата за конструктивна симулация (JCATS ) – лицензи за софтуер и техническа поддръжка за тази система, включващи лицензи за операционна система „Линукс“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване (NET). Продажната цена е в размер на $ 416 396.

Наредба № 2 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания

Ръководството съдържа описание на различните видове кожни и венерически заболявания. В него се определят критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия по отношение на такива заболявания, както и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

____________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.

Бюлетин "Законодателство"

Бюлетин „Законодателство“: брой 3

Добре дошли в новото издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3. В днешния брой публикуваме и коментираме обнародваните законодателни и други актове в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г. и „Държавен вестник“, бр. 7 от 2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 3: „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г.

Извънредният бр. 6 от 2020 г. на „Държавен вестник“, информация за който публикуваме в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3 не съдържа актове, които представляват особен обществен интерес.

Решение на Народното събрание по Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

С посоченото решение на Народното събрание се приема Доклада за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии за двойна употреба през 2018 г. Този доклад е на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, създаден към Министерския съвет. Докладът съдържа информация за:

1. подадените заявления и издадените документи по посочения по – горе закон за 2018 г.;
2. видовете търговци – заявители за лицензи и удостоверения за регистрация по посочения по – горе закон за периода 2008 – 2018 г.;
3. видовете решения за издаване на лиценци и удостоверения за регистрация по посочения по – горе закон за периода 2008 – 2018 г.;
4. притежателите на лицензи, удостоверения и сертификати по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, актуална към 31.12.2018 г.

Докладите от 2012 до 2018 г. можете да видите на страницата на самия Междуведомствен съвет тук.

Решение на Народното събрание за попълване състава и ръководството на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата

Това е постоянна комисия към Народното събрание. С обнародваното решение за неин член и председател е избран Юлиан Кръстев Ангелов. Господин Ангелов е народен представител, избран от листата на Патриотичния фронт.

Решение на Народното събрание за попълване състава на Комисията по правни въпроси

И това решение касае една от постоянните комисии в Народното събрание. За неин член е избран Стоян Радков Божинов. Господин Божинов е народен представител от листата на Обединени патриоти.

Решение на Народното събрание за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина

С цитираното решение от поста заместник – председател и член на комисията се освобождава Юлиан Кръстев Ангелов. Промяната е направена, за да може той да бъде назначен като председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика.

Решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

С цитираното решение се освобождава Стоян Радков Божинов като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Промяната е направена, за да може той да бъде назначен като член на Комисията по правни въпроси.

Решение за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г.

Пълния текст на Доклада можете да намерите тук. В него се съдържа подробен анализ на пазара на пощенските услуги за 2018 г.

Указ № 1 от 2020 г. на Президента на Република България

По – точно, обнародваният указ е с наименование Указ № 1 за награждаване на г-н Моайад Фатхала Елдали – извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен. Господин Елдали е награден, заради неговия принос за развитието и укрепването на двустранните отношения между двете държави.

Постановление № 4 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Бургас

Центърът се създава, считано от 1 февруари 2020 г., на основата на част от материално – техническата база, ползвана от Дома за медико – социални грижи за деца – Бургас. Той е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на здравеопазването. Предметът му на дейност включва:

1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.

Решение № 19 на Министерския съвет от 2020 г.
за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2019 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2020 година

Целият отчет можете да намерите тук, а текстът на Програмата – тук.

Договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас „Трипарти“, с бордови № М859

Минен ловец „Мааслуис“ и минен ловец „Хелевутслайс“ са бойни кораби, които се закупуват от правителството в полза на българските Военноморски сили. Стойността на покупката е в размер на
1 996 000 евро. Българското правителство ще трябва да заплати тази сума по банкова сметка в 30-дневен срок от получаване на фактурата.

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 2019 – 2023 г.

Споразумението се сключва между двете държави с цел сътрудничество в следните сфери:

1. Обмен на добри практики и на информация за образователните системи на двете държави в областите образование, развитие, управление и планиране.
2. Обмен на преподаватели, студенти, докторанти и специализанти, както и други форми на сътрудничество.
3. Насърчаване на прякото сътрудничество между средните и висшите училища в двете страни.
4. Насърчаване изучаването на български и виетнамски език.

Решение № 19 от 9 януари 2020 г. на Комисията за регулиране на съобщенията

С решението се приемат Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. Обнародваните правила касаят пощенските оператори и не представляват обществен интерес.

Решение № 1732-НС на Централната избирателна комисия от 16 януари 2020 г. относно обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

Господин Деан Станчев е от листата на Обединени патриоти в гр. Шумен. Той заема мястото на Емил Димитров, който беше избран за министър на околната среда и водите.

С това промените в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2020 г., отразени в днешното издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3, приключват. Както видяхме по – голямата част от тях са кадрови или пък касаят приемане на годишни отчети.

„Държавен вестник“, бр. 7 от 2020 г.

Настоящото издание на Бюлетин „Законодателство“: брой 3 продължаваме с обнародваните актове в редовния петъчен брой на „Държавен вестник“. В него също не се откриват съществени изменения, които да представляват особен обществен интерес.

Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.

С цитираното решение се изменя срокът за внясяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата. Съобразно първоначалното решение той е бил до 31 януари 2020 г., като се изменя на 10 март 2020 г.

Решение за предсрочно прекратяване на мандата на член от Комисията по финансов надзор

Комисията по финансов надзор е специализиран държавен орган. Той обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване. С цитираното решение предсрочно се прекратява мандата на нейния член Владимир Николаев Савов.

Указ № 2 от 2020 г. на Президента на Република България

Указът се издава за освобождаване на Христо Стефанов Полендаков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Иран.

Указ № 3 от 2020 г. на Президента на Република България

На мястото на Христо Стефанов Полендаков Президентът назначава
Николина Стефанова Кунева. Госпожа Кунева е била член на секционна избирателна комисия в Турция.

Указ № 4 от 2020 г. на Президента на Република България

С издадения указ Президентът назначава Румен Петров Петров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република и в Република Мали. Господин Петров е дългогодишен служител в Министерството на външните работи. Неговият професионален опит в дипломатическата служба е свързан преобладаващо с проблематиката на държавите от района Близкия изток и Северна Африка.

Постановление № 5 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г.

Промените са функционални и кадрови. Касаят изключително служителите на служба „Военна информация“. Направени са изменения и в Класификатора на длъжностите в посочената служба.

Постановление № 6 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Бордът е независим специализиран държавен орган към Министерския съвет. Той е самостоятелно юридическо лице. Неговият председател е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На новосъздадения постоянно действащ колективен държавен орган са възложени функции по разследване на:

1. авиационни събития. Такива могат да бъдат: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти, независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства;

2. много тежки морски произшествия, а във всички останали случаи на морски произшествия и инциденти – след преценка от управителния орган на борда въз основа на експертното становище на инспекторите по разследването от борда;
3. тежки железопътни произшествия, както и по своя преценка – разследване на произшествия и инциденти, които при различна обстановка са могли да доведат до последиците на тежките железопътни произшествия, и на произшествия и инциденти извън посочените.

Постановление № 7 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.

Промените се правят във връзка с учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала „Български ВиК холдинг“ – ЕАД. Дружеството е със седалище в гр. София. Отделените средства са в размер на 1 000 000 000 лв.

Средствата, постъпленията и плащанията на дружеството се включват в Системата на единна сметка и в Системата за електронни бюджетни разплащания.

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Както споменахме в Бюлетин „Законодателство“: брой 2
национални рамкови договори са вид договори на консенсусна основа, се определят правата и задълженията на Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, районните здравноосигурителни каси, както и на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в здравната система.

С конкретния национален рамков договор се определят отношенията между НЗОК и БЛС. Негов предмет са правата и задълженията по оказването на медицинска помощ съгласно Закона за здравното осигуряване.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

С наредбата се внясят изменения в минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти. Ето какви са те:
1. директор: 1334 лв.;
2. заместник – директор: 1246 лв.;
3. учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ: 1085 лв.;
4. старши учител, старши възпитател: 1120 лв.;
5. главен учител, главен възпитател: 1176 лв.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите

Наредбата определя условията и редът за извършване на прегледите на кораби и корабопритежатели, видовете прегледи и органите, които ги извършват. Целта на тези прегледи е установяване спазването на изискванията за безопасност, сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда, както и условията за труд и живот на борда на кораба.

Обнародваните промени в наредбата се отнасят главно до правомощията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в качеството ѝ на контролен орган съгласно наредбата.

Важно изменение, касаещо корабопритежателите, се отнася до случаите на откриване на несъответствия със законовите разпоредби.
Когато откритите несъответствия са опасни за безопасността на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд или представляват непосредствена опасност за здравето или живота на неговия екипаж и пътници, капитанът на пристанището или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за задържане на съответния плавателен съд. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс като административен акт.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Основното изменение се състои в създаването на ново Приложение № 14. То урежда реда за извършване на проверка на ро-ро пътнически кораби и високоскоростни пътнически плавателни съдове по редовни линии.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Днешният Бюлетин „Законодателство“: брой 3 завършваме с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2011 г.

нея се внасят промени в категориите на морските зони. Допълнителни промени има и в класовете на пътническите кораби. Тези класове се определят според морската зона, в която могат да оперират.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изготвя и осъвременява списък на морските зони, който се публикува в „Известие до мореплавателите“. Неразделна част от този списък е и списъкът на морските зони, през които преминават ро-ро пътнически кораби. Те се отнасят до корабите, извършващи рейсове по редовна линия, за или от български пристанища. В списъка на морските зони се включват и данни за съответните стойности на значителната височина на вълните в тези зони.

______________________________________________________________________________

Останалите броеве от електронното издание на Адвокатска кантора „Петкова“, можете да намерите в секцията „Бюлетин „Законодателство“.