Вещно право

Как се придобива недвижим имот по давност?

В съвременните демократични общества собствеността е публична и частна. А способите за нейното придобиване са чрез правна сделка, чрез наследяване и посредством придобивна давност. Какво означава "придобивна давност"? В правото съществуват два вида давностни срокове - погасителна и придобивна. Сама по себе си, давността представлява период от време, изтичането на който поражда определени правни последици.… Continue reading Как се придобива недвижим имот по давност?

Договорно право

По някои въпроси относно договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане е един от най – често използваните способи за придобиване право на собственост. Той е от категорията на т. нар. ненаименовани договори, което означава, че законът не го урежда изрично, но предвид прогласения от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) принцип за свобода… Continue reading По някои въпроси относно договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане