Договорно право

Мой длъжник е в производство по несъстоятелност. Какво да правя?

Производство по несъстоятелност срещу длъжник. Защита

Когато говорим за производство по несъстоятелност следва да имаме предвид следното:

Производството по несъстоятелност е универсално принудително производство, което има за цел за ликвидира едно търговско дружество, като осребри неговите активи и изпълни задълженията, които дружеството има към неговите кредитори.

Съгласно чл. 607 от Търговски закон (ТЗ): „производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника. В производството по несъстоятелност се вземат предвид интересите на кредиторите, длъжника и неговите работници.“

Видно от така цитираната разпоредба, целта на производството по несъстоятелност е именно да удовлетвори не просто някои кредитори, а всички кредитори на съответния търговец. За това производството по несъстоятелност е универсално принудително производство.

За кого може да бъде открито производство по несъстоятелност:

С оглед на чл. 607а от ТЗ: „производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен. Освен при неплатежоспособност, производство по несъстоятелност се открива и при свръхзадълженост на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции.“ Т.е. от така цитираната разпоредба можем да определим следните категории лица спрямо, които може да бъде открито производство по несъстоятелност.

На първо място, такова производство може да бъде открито спрямо лице, което има качеството на търговец.

Отговор на въпроса кое лице има качеството на търговец ни дава чл. 1 от ТЗ, където се посочва, че търговец по смисъла на търговския закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от сделките изброени в тази разпоредба.

Търговец е и юридическото лице, което е регистрирано по своята правно-организационна форма като търговско дружество съобразно, разпоредбите на ТЗ. Но не спрямо всяко юридическо лице, което е търговско дружество по смисъла на ТЗ може да бъде открито производство по несъстоятелност, а спрямо тези посочени в чл. 607а от ТЗ, а именно: дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции.

Търговският закон изрично предвижда, че спрямо търговец – публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено с особен закон, не може да се открие производство по несъстоятелност.

Такова производство не се открива спрямо банка и застраховател се извършва по ред, определен в отделен закон.

Кога може да се открие производство по несъстоятелност?:

Производството по несъстоятелност може да се открие при състояние на неплатежоспособност на търговеца.

А съгласно чл. 608 от ТЗ, „неплатежоспособен“ е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо:

1. парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването и, или

2. публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или

3. задължение по частно държавно вземане, или

4. задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите, което не е изпълнено повече от два месеца.

В случай, че е налице някое от така изброените обстоятелства по отношение на търговеца, то тогава същият е неплатежоспособен.

Неплатежоспособността се предполага, когато търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо задължение, ако не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години.

Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията. Спиране на плащанията е налице и когато длъжникът е платил изцяло или частично вземания на определени кредитори.

Неплатежоспособността се предполага, ако по изпълнително производство, образувано за изпълнение на влязъл в сила акт на кредитора, вземането е останало изцяло или частично неудовлетворено в рамките на 6 месеца след получаване на поканата или на съобщението за доброволно изпълнение. Т.е неплатежоспособността е фактическо, обективно състояние на търговеца, свързано най-вече с финансовия му статус – капиталовата и имуществената структура на предприятието, вземанията и дълга, ликвидността, доходоносността от основната му дейност.

Следва да се има предвид, че дали обстоятелството дали даден търговец е неплатежоспособен се преценява от съда към момента на постановяването на решението по делото, въз основа на събраните в хода на същото доказателства, а не към предходен момент. Именно към момента на постановяване на съдебното решение следва да са налице всички характеристики на неплатежоспособноста, а именно: да е налице неизпълнение на задълженията по търговска сделка и трайната обективна невъзможност за изпълнение на същите.

Също така следва да се има предвид, че задължението което не може да бъде изпълнено следва да бъде само и единствено парично задължение, а не друго по вид задължение. Т.е. в случай, че търговецът не може да изпълни свое задължение, което е с друг хакатер, наприме произтича от договор за покупко – продажба на недвижим имот и не е в състояние да прехвърли правото на собственост на купувачите по този договор, не е основание за откриване на производство по несъстоятелност.

Задължението, което не може да бъде изпълнено следва да бъде съществуващо и действително. Т.е ако задължението е погасено по давност, същото не може да бъде основание за откриване производство по несъстоятелност.

Също така производство по несъстоятелност може да бъде открито и за търговските дружества, които са свръхзадлъжняли. Съгласно чл. 742 от ТЗ, дружеството е свръхзадлъжняло, ако неговото имущество не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения. Откриване на производство по несъстоятелност поради свръхзадълженост може да иска и член на управителния орган на търговското дружество, както и ликвидаторът.

Както бе посочено по – горе, това не са всички по вид търговски дружества учредени по реда на ТЗ, а само и единствено: дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции.“

Какъв е редът за откриване производство по несъстоятелност:

Производството по несъстоятелност се образува по молба на кредитор, който има парично, ликвидно, реално и съществуващо вземане към даден търговец.

Преценката дали молителят е действителен титуляр на права произтичащи от търговска сделка е условие за допустимост на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.

Освен кредитор, молба за откриване производство по несъстоятелност може да бъде подадена и от самия длъжник, от ликвидатор, от Националната агенция за приходите за публичноправно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане, както и от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца, съгласно чл. 625 от ТЗ.

С оглед на разпоредбата на чл. 626, ал. 3 от ТЗ лицето, което има качество на прокурист на търговеца има задължението в 7-дневен срок да уведоми търговеца за настъпилата неплатежоспособност.

Към молбата за откриване производство по несъстоятелност се прилага: – препис от последния заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет и баланс към датата на подаване на молбата, ако законът задължава търговецът да ги съставя; – опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на молбата; – списък на кредиторите с посочване на адресите, вида, размера и обезпеченията на вземанията им; – опис на личното имущество и имуществото съпружеска имуществена общност – за едноличния търговец и неограничено отговорния съдружник.

Съгласно чл. 630 от ТЗ, съдът когато констатира неплатежоспособност, съответно свръхзадълженост, съдът с решението си:

1. обявява неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността и определя началната и дата;

2. открива производството по несъстоятелност;

3. назначава временен синдик;

4. допуска обезпечение чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки;

5. определя датата на първото събрание на кредиторите не по-късно от един месец от постановяване на решението.

Или, когато е очевидно, че продължаването на дейността би увредило масата на несъстоятелността, съдът по искане на длъжника, съответно на ликвидатора, синдика, Националната агенция за приходите или кредитор, може да обяви длъжника в несъстоятелност и да прекрати дейността му едновременно с решението за откриване на производството по несъстоятелност или по-късно, но преди да е изтекъл срокът за предлагане на план по чл. 696 от ТЗ.

А в случай, че съдът установи, че затрудненията на длъжника са временни или че той разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията, без опасност за интересите на кредиторите, той постановява решение, с което отхвърля молбата за откриване на производство по несъстоятелност.

  1. Какво да правя, ако моя длъжник бъде обявен в производство по несъстоятелност?

Съгласно действаща правна уредба от момента на вписване на решението, с което се открива производство по несъстоятелност в търговския регистър, тече едномесечен срок, в който кредиторите следва да предяват своите вземания, възникнали до датата на откриване производството по несъстоятелност.

Предявяването се извършва пред съда по несъстоятелността с писмена молба, в която кредиторът посочва основанието и размера на вземането си, привилегии и обезпечения, ако има такива и съдебен адрес. Към молбата се прилагат писмени доказателства, подкрепящи претенциите на кредиторите ( чл.685 от ТЗ).

В срок от 7 дни от изтичане на срока за предявяване на вземанията, синдикът изготвя: – списък на приетите предявени вземания; – списък на служебно вписаните вземания; – списък на предявените, но неприети вземания; – годишен финансов отчет за предходната календарна година и за последния месец преди датата на откриване на производството по несъстоятелност. Като съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството финансовия отчет включва: счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за парични потоци, отчет за собствения капитал и приложения.

Незабавно след изготвяне на списъците и счетоводните отчети, синдикът е длъжен да ги представи в съда, на разположение на длъжника и кредиторите в канцеларията на съда и да ги обяви в Търговския регистър.

Всеки заинтересован кредитор или длъжникът може да направи възражение срещу прието или неприето от синдика вземане. Възраженията се депозират в съда, с копие до синдика, в срок от 7 дни от обявяване на списъците и отцетите в ТР.

В случай, че по списъците не са постъпили възражения, съдът ги одобрява с определение, след изтичането на срока за оспорването им и свиква събрание на кредиторите.

А в случай, че такива възражения са постъпили, съдът ги разглежда в открито съдебно заседание, с призоваване на синдика, длъжника, кредитора, чието вземане се оспорва и кредитора направил възражението. Съдът се произнася с определение в 14-дневен срок от проведеждането на откритото съдебно заседание.

Кредиторите, чиито вземания са възникнали до датата на откриване производството по несъстоятелност са пропуснали да предявят своите вземания в едномесечния срок, могат да направят това допълнително в срок от два месеца от изтичане на срока за първоначалното предявяване.

По така описания ред се предявяват и вземания, които са възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност, съгласно чл. 688 във връзка с чл. 616 от ТЗ.

___________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на длъжниците за парични вземания, можете да откриете в секциите „Договорно право“ и „Принудително изпълнение“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита на кредитори на парични вземания. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com