Наказание на ученик
Новини

Наказание на ученик. Спечелено дело

Законът за предучилищното и училищното образование, приет през 2015 г., предвиди изчерпателен списък, от който може да се избере наказание на ученик за неспазване на училищната дисциплина. 

Със съдействието на Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ беше спечелено поредното дело, заведено по повод незаконосъобразно и несправедливо наложено наказание на ученик, което беше отменено от съда. 

Наказание на ученик - казусът

Иван* е първокласник с установени проблеми с адаптацията в училищна среда. Тези проблеми се изразяват най – вече в използване на груб език спрямо съучениците му и епизодични агресивни прояви. Била проведена една единствена среща между Иван, майка му и педагогическия съветник преди на майката да бъде предложено сама да премести детето в индивидуална форма на обучение. 

Предвид изключително крехката възраст, в която детето има нужда от контакт с връстниците си, майката отказала това предложение. Вместо това, записала на свои разноски детето на детски психолог, когото посещавали ежеседмично с цел улесняване и ускоряване на адаптацията в училищната среда и преодоляване на проблемното поведение. 

Вместо да бъдат предприети мерки от страна на училищните власти за изготвяне и въвеждане в действие на план за психологическа подкрепа в училищна среда, директорът на училището подал сигнал до съответната дирекция „Социално подпомагане“ за извършван от страна на Иван „системен физически и психически тормоз“ спрямо съучениците му и спрямо класния му ръководител. Отново било предложено на майка му той да бъде преместен в индивидуална форма на обучение – предложение, което тя отново отказала. 

През това време, още след първата консултация с детския психолог, Иван започнал да проявява сериозен прогрес, като се забелязвала положителна промяна в поведението му. 

Въпреки това, обаче, поради продължаващи епизодични прояви на неспазване на училищната дисциплина, било разпоредено със заповед Иван да посещава училище само с придружител, а при липсата на такъв не е допускан до учебни занятия, въпреки факта, че е ученик от първи клас. 

Така издадената заповед беше оспорена от майката на Иван с помощта на кантората. 

* С оглед запазване на адвокатската тайна, имената са променени. 

Наказание на ученик

Наказание на ученик - решението на съда

Съдът прие жалбата за основателна и отмени наложеното наказание на ученик, състоящо се в задължаването му да посещава учебни занятия с придружител, поради допуснати съществени процесуални нарушения. 

На първо място, съдът отчита факта, че в заповедта за налагането на оспореното наказание на ученик няма посочени никакви фактически и правни основания, с което е допуснато съществено ограничение на възможността му да се защити срещу отправените обвинения за извършени нарушения на училищната дисциплина. Липсата на мотиви за налагане на наказанието съдът приема и като пречка да бъде осъществен ефективен контрол за неговата законосъобразност от гледна точка на спазване на условията за това. 

На второ място, съдът обръща внимание, че законът изчерпателно посочва всички мерки, които могат да бъдат предприемани с цел преодоляване на затруднението на учениците да се приспособят към образователния процес. Училищните власти не са предприели ефективно използване на нито една от тези мерки, а вместо това са наложили наказание на ученик, каквото не е предвидено в закона.  

В тази връзка следва да се отбележи, че разпореждането детето да посещава учебни занятия само с придружител и недопускането му до училище, когато такъв придружител липсва, представлява по същество лишаване от възможност за достъп до задължителните етапи на българското образование.  

На трето място, съдът констатира и че така издадената заповед противоречи и на принципа за съразмерност, според който наложените наказания не могат да засягат правата и интересите на наказания в по – висока степен от тази, необходима за постигане на законната цел – в случая за осигуряване на училищната дисциплина и спокойното протичане на часовете. Както беше посочено по – горе, практически, наложената на Иван санкция го лишава от достъп до образование. 

В съображенията си относно несъразмерност на наложеното наказание, съдът упреква училищните власти, че не са отчели полаганите системни усилия на майката, насочени към преодоляване на поведенческите проблеми на Иван, изразени чрез ангажиране на специализирана помощ. 

Поради описаните съображения, съдът приема, че така наложеното наказание на ученик е незаконосъобразно и го отменя, присъждайки в цялост направените разноски за правна помощ. 

Наказание на ученик. Спечелено дело 1

___________________________________________________________________

Още интересни случаи от работата на кантората и спечелените ни дела, можете да намерите в секция „Новини“. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ има богат опит в успешното предоставяне на правна помощ по дела за налагане на наказание на ученик. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
email: office@petkovalegal.com
тел. +359 885 47 77 57 

Консултации по телефон и на място в кантората се осъществяват само с предварително записан час. 

Наказание на ученик. Спечелено дело 2
Глоба за нарушаване на карантина
Новини

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело

От началото на пандемията от COVID – 19 до сега бяха образувани стотици досъдебни производства по Наказателния кодекс за нарушаване на карантина. Далеч по – рядко се налагаше глоба за нарушаване на карантина по Закона за здравето, като този „феномен“ се дължеше най – вече на факта, че правоприлагащите и правораздавателните органи се объркаха кой точно вид отговорност е имал предвид законодателя да се прилага за този вид деяния.  

По този начин се допусна, в известен смисъл, и неравно третиране, тъй като на едни лица бяха наложени глоби по административен ред, а спрямо други бяха образувани наказателни дела, в рамките на които, освен глоби, се налагаха и наказания лишаване от свобода. 

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 3

Глоба за нарушаване на карантина - казусът

През м. юни 2020 г. Даниела* пристигнала в България от Кралство Великобритания, като на летището ѝ било връчено предписание за поставяне под карантина. Разбира се, никой не ѝ обяснил, че тя не следва да напуска дома си за определен период от време. На самото предписание също нямало записано такова задължение. 

Даниела се прибрала вкъщи, стриктно спазвайки задълженията, описани в предписанието, а именно да спазва дистанция от хората, с които живее, да не ползва с тях общи прибори и да не спи с тях в едно и също помещение. Тя била наясно и че следва да следи за появата на грипоподобни симптоми. 

Два дни по – късно, тъй като трябвало да се връща на работното си място в Кралство Великобритания и за когато бил билетът ѝ за връщане, Даниела отишла на летището и при преминаването си през „паспортен контрол“ било установено, че тя се намира под карантина. От страна на контролните органи било преценено, че тя не е спазила задължението си да не напуска дома си и за нейна изненада, била задържана за срок до 24 часа, като срещу нея било образувано досъдебно производство.

Месец и половина по – късно прокурорът решил да прекрати наказателното производство, водено срещу Даниела, преценявайки че поведението ѝ не представлява престъпление, а обикновено административно нарушение. Поради това, материалите по преписката били изпратени до директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи за преценка на предпоставките за налагане на административно наказание глоба за нарушаване на карантина. 

Въз основа на получените материали, директорът на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи преценил, че действително са налице основания за налагане на наказание глоба за нарушаване на карантина, поради което издал наказателно постановление, с което наложил на Даниела глоба в размер на 5 000 лв. 

В законоустановения срок и със съдействието на кантората, тя оспори наказателното постановление, с което ѝ беше наложена глоба за нарушаване на карантина с аргументите, че то не отговаря на изискванията на закона, тъй като му липсват задължителни  реквизити съгласно Закона за административните нарушения и наказания, както и поради това, че не е издадено от компетентния орган съгласно действащия към момента на издаването Закон за здравето

* С оглед запазване на адвокатската тайна, името на жалбоподателката е променено. 

Противоепидемични мерки

Решението на съда

Във връзка със заведеното дело срещу наказателното постановление, с което на Даниела беше наложена глоба за нарушаване на карантина, съдът се произнесе с решение в нейна полза, като го отмени като незаконосъобразно. 

Фактическата обстановка относно поставянето на Даниела под карантина и фактът, че е напуснала дома си, за да се върне в Кралство Великобритания беше възприета изцяло от съда при постановяване на решението му. 

Съдът така и не стигна до обсъждане на казуса по същество, вкл. и до преценка дали наказателното постановление за налагане на глоба за нарушаване на карантина е издадено от компетентен орган, тъй като констатира, че действително, на него не е отбелязана дата на издаването му. 

Този пропуск е съществен, тъй като се препятства възможността да се прецени дали са спазени сроковете за образуване и прекратяване на административнонаказателното производство, а те пък имат съществено значение относно правилното и ефективно упражняване на правото на защита на наказаното лице. 

Пълният текст на решението е достъпен по – долу със заличени лични данни.

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 4
Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 5
Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 6

_______________________________________________________________

Още интересни случаи от практиката на кантората, можете да намерите в секция „Новини“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ от опитни специалисти при оспорване на глоба за нарушаване на карантина.

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят след предварително записан час. 

 

Глоба за нарушаване на карантина. Спечелено дело 7
Глоба за превишена скорост от камера
Новини

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело

Делата за оспорване на наложена глоба за превишена скорост от камера са едни от най – често срещаните, когато се касае за случаи на наказания за нарушения на Закона за движението по пътищата

Една част от глобите са наложени законосъобразно за действително извършени нарушения, но в друга част,  при съставянето на актовете, с които се налагат наказанията, самите полицейски органи допускат съществени пороци, които водят до отпадане на наложената глоба за превишена скорост от камера.

Глоба за превишена скорост от камера - казусът

На Йордан* е наложена глоба в размер на 750 лв. за превишена скорост от камера, заради това, че е управлявал автомобила си в населено място с повече от 50 км/ч превишение на скоростта. Едновременно с това му е наложено и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца.

Йордан, обаче, твърди, че е минавал през третокласен междуградски път без да е превишавал максимално разрешената скорост за такъв път, като по никакъв начин не е забелязал табела, указваща навлизането в населено място. 

ВАЖНО! Подобни проблеми се оказва, че не са рядко срещани в практиката. Причината за това е, че полицейският патрул обслужващ мобилната камера е този, който задава скоростта за измерване.

* с оглед запазване на адвокатската тайна, името на наказаното лице е променено.

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 8

Решението на съда

Първоинстанционният съд е потвърдил издаденото спрямо Йордан наказателно постановление като правилно и законосъобразно без да обърне внимание на претенциите на защитата относно липсата на видимост на знака за навлизане в населено място, както и връчването на напълно нечетлив акт, което е довело до това, че когато той е бил връчен на Йордан, той не е могъл да добие представа извършването на какво нарушение му е било вменено във вина. 

След обжалване пред съответния административен съд като последна инстанция, първоинстанционното решение беше отменено, респ. беше отменено и наказателното постановление, с което на Йордан е наложена глоба за превишена скорост от камера. 

Съображенията на административния съд са свързани с това, че не са спазени условията на закона препис от акта за установяване на административно нарушение да бъде връчено на нарушителя. Неспазването на тези изисквания, съдът аргументира с това, че връченият акт е напълно и изцяло нечетлив, съответно нито наказаният, нито самият съд имат възможност да разберат какво нарушение полицейските органи твърдят, че е извършено. 

Само, поради констатацията на посочените пороци, съдът отменя наказателното постановление на процедурно основание, като поради това не се произнася по отношение на твърденията на защитата, че изобщо Йордан не е управлявал с превишена скорост в населено място. 

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 9

_________________________________________________________

Още интересни казуси от работата на адвокатите от Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ и спечелените от тях дела можете да намерите в секцията „Новини“.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела за обжалване на наложена глоба за превишена скорост от камера, както и по повод всякакви незаконосъобразни актове на органите на полицията. 

За контакт: 
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората и по телефон се предоставят с предварително записан час. 

Глоба за превишена скорост. Спечелено дело 10
Задържане от полицията
Новини

Задържане от полицията. Поредно спечелено дело

Условията за законосъобразност на задържане от полицията са уредени в Закона за Министерството на вътрешните работи. Практиката показва, че тези условия твърде често не се спазват и това винаги води до полицейски произвол. 

Именно това се случи и по време на антиправителствените протести от нощта на 2-ри срещу 3-ти септември 2020 г., когато по разпореждане на ръководството на Министерството на вътрешните работи протестиращите бяха разпръснати, а над 130 граждани бяха бити от полицията и задържани без каквото и да било основание. 

Задържане от полицията - казусът

На 2-ри срещу 3-ти септември 2020 г. провокатори започват атаки с бомбички, павета и стъклени бутилки срещу изградения полицейски кордон, охраняващ антиправителствения протест. 

Когато вижда ескалиращото напрежение, Иван* решава, че е по – добре да се изтегли извън района на протеста, за да не пострада. Именно в този момент започва щурмът на жандармерията, в рамките на които започва масово задържане от полицията на случаен принцип, както и масово нанасяне на побой върху задържаните. 

Иван е пресрещнат в една от улиците в района на пл. „Независимост“, докато се опитва да избяга от района на протеста, спънат е и падайки на земята, върху него скачат двама полицейски служители, които му поставят белезници и го отвеждат до сградата на бившия партиен дом, „хвърляйки“ го при останалите задържани. Никой не му дава обяснение за причината спрямо него да бъде осъществено задържане от полицията. 

24 часа по – късно е освободен и завежда дело за обявяване на задържането му за незаконосъобразно. Разполага единствено със заповед за задържане, в която пише, че е задържан във връзка с извършени от него хулигански действия. 

В хода на делото, от страна на полицията се представят „докладни записки“, според които Иван е удрял полицейските щитове, ритал е полицейските служители и е задържан след като сам е паднал, докато е извършвал посочените действия. 

* с оглед запазване на самоличността на задържания, името му е променено. 

Протести

Задържане от полицията - решението на съда

Първоинстанционният съд отмени осъщественото задържане от полицията като незаконосъобразно, обръщайки внимание, че липсват доказателства лицето, което го е извършило да е полицейски служител въобще.

Съдът обърна внимание още и на следните обстоятелства:

1. Не са ясни фактическите основания за осъщественото задържане от полицията и същите не могат да бъдат изведени от издадената спрямо Иван заповед.

2. Въобще липсва изложение на обстоятелствата, провокирали задържането. 

3. Изготвена е докладна записка, която представлява типов документ, в който само се сменя името на задържания, а в случая на Иван дори това не е извършено навсякъде в документа. 

От страна на Министерството на вътрешните работи беше внесена касационна жалба, с която беше поискана отмяна на така постановеното решение. Касационната инстанция, обаче, го потвърди, като по този начин активира възможността на Иван да потърси обезщетение както за нарушеното му право на свобода и сигурност, засегнато чрез осъществяването на незаконно задържане от полицията, но и за нарушената му свобода на събранията и право на изразяване на политическо мнение. 

Съображенията на районния съд се споделят изцяло от административния, като по – висшестоящата инстанция обръща внимание, че всъщност няма никакви доказателства за съществуването на фактическо основание за осъществяване на задържане от полицията по отношение на Иван. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Задържане от полицията. Поредно спечелено дело 11
Задържане от полицията. Поредно спечелено дело 12

_____________________________________________________________________

Още интересни случаи от практиката на кантората и спечелените със съдействието на нейни специалисти дела, можете да намерите в секция „Новини“

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при задържане от полицията, както и при търсене на обезщетение за незаконни действия на полицейски органи. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. 0885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

Консултации на място в кантората и по телефон се осъществяват с предварително записан час. 

Задържане от полицията. Поредно спечелено дело 13
Отнемане на дете
Новини, Семейно и наследствено право

Отнемане на дете. Спечелено дело

Със съдействието на кантората беше спечелено дело за отнемане на дете, осъществено със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“, издадена по реда на Закона за закрила на детето, чрез разпореждане за настаняването му извън семейството в кризисен център. 

Делото е образувано по жалба на майката, подадена чрез кантората, която твърди, че не е налице основание за отнемане на дете, тъй като то не е в риск и не съществува опасност за физическото и психологическото му развитие и претендира, че негов най – добър интерес е да бъде отглеждано в семейството си. 

Какви са фактите по случая и какво е решението на съда?

Отнемане на дете - факти

Казусът касае осиновено дете, което към момента на водене на делото, живее с осиновителите си от около година и половина, като се оказва, че то среща трудности с адаптацията в социална среда. Поради това родителите и детето няколкократно са били насочвани към социални услуги за психологическа подкрепа, но опитите за социализация остават неуспешни. Установява се, че то е леко тревожно, проявява признаци на хиперактивност и изпитва трудности в общуването с връстници. 

Събраните по делото доказателства са няколко категории:

– доклад от конкретна неправителствена организация, според който родителите не проявяват достатъчно търпение и толерантност към детето, поставяйки изисквания към поведението му;

– писмени документи, според които родителите са положили достатъчно грижи, за да осигурят здравословна среда за детето в посещаваната от него детска градина;

– звукозаписи, в които детето споделя, че се чувства нежелано в детската градина и че не е допуснат до участие в занятията с другите деца.

Производството по отнемане на дете е започнало по сигнал от персонала на детската градина, в който се твърди, че то е станало жертва на насилие в семейството, тъй като забелязали синини по тялото му. В същото време, от страна на родителите са подавани жалби срещу персонала за тормоз над детето и неполагане на грижи за неговата социална адаптация. 

Въз основа единствено на сведенията, дадени от персонала на детската градина е прието, че детето е жертва на насилие и че по отношение на него следва да бъде предприета мярка за спешна закрила. Вследствие на този извод директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за отнемане на дете, като разпорежда настаняването му извън семейството в кризисен център без право на срещи между него и родителите. 

Родителско отчуждение

Какво е мнението на съда по повод осъщественото отнемане на дете?

След като провежда разпит на свидетели (възпитатели в детската градина), изслушва родителите и детето и събира писмени доказателства, съдът стига до извод, че сигналът, подаден от персонала на детската градина е тенденциозен, цели да злепостави родителите, а изложените в него факти са неверни. Отбелязва се още, че социалният работник не е извършил всестранна проверка и е приел безкритично подадения срещу родителите сигнал.

Поради това, от правна страна приема, че не са налице основанията за издаване на заповед за отнемане на дете и настаняването му извън семейството, тъй като не са налице данни родителите да са изправени пред трайна невъзможност да го отглеждат, нито да съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. 

Съдът установява не само, че твърденията на персонала на детската градина, според които детето е неглижирано от родителите си и е жертва на системно насилие, не отговарят на обективната действителност. Нещо повече. Достига се до извод, че самият персонал не е положил необходимата грижа да се запознае с проблемите на детето, въпреки надлежното им писмено уведомяване за тях при постъпването му в детската градина.

Едновременно с това се приема, че самите компетентни държавни органи не са предприели всички предвидени в закона мерки за закрила на детето в семейна среда, свързани с проблемите му с адаптацията. Те са издали една незаконосъобразна заповед, с която неправомерно са накърнили най – добрия интерес на детето да получи подкрепа в семейството. 

Съдът обръща внимание, че допуснатото извеждане на детето извън семейството и настаняването му в кризисен център без право на лични срещи с родителя го връща в периода от преди осиновяването и води до още по – трудна реинтеграция в семейството. 

Накрая, след като отменя заповедта за отнемане на дете, съдът постановява предварително изпълнение на решението си с аргумента, че всеки ден, прекаран извън семейната среда нанася голяма вреда на родителите и детето.

Към момента на публикуване на статията, решението на съда е влязло в сила и детето е върнато на семейството си. 

* с оглед запазване анонимността на страните решението на съда се публикува частично и с обезличени лични данни 

 

Отнемане на дете. Спечелено дело 14
Отнемане на дете. Спечелено дело 15

___________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със семейните отношения, можете да откриете в секцията „Семейно и наследствено право„. Спечелените от кантората дела се публикуват в секция „Новини„. 

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по въпросите на осиновяването, при отнемане на дете, както и във всички аспекти на семейното право. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел.: 0885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com 
Специалистите на кантората работят с предварително записан час. 

Отнемане на дете. Спечелено дело 16
Давност на кредит
Договорно право, Новини, Принудително изпълнение

Давност на кредит. Спечелено дело

Със съдействието на кантората бе спечелено поредното дело, с което съдът призна за установено, че колекторска фирма няма право на принудително изпълнение върху парично задължение на наш клиент, поради погасяването по давност на кредит, изтеглен от него. 

Производството се проведе по реда на Гражданския процесуален кодекс

Погасяване по давност на кредит. Казусът

Коментираният казус за погасяване по давност на кредит по никакъв начин не се отличава от типичните случаи, в които взискател – колекторска фирма изисква плащане от длъжник в размери, далеч по – високи от реалните. 

Длъжникът Х изтеглил потребителски кредит от банка, който, поради финансови затруднения, спрял да обслужва своевременно. Банката обявила кредита за предсрочно изискуем, снабдила се със заповед за незабавно изпълнение и направила искане за образуване на изпълнително дело. Вследствие на това ЧСИ налага няколко запора на банковите сметки на длъжника, както и насрочва и описи на движимите вещи в дома му.

Година по – късно банката продава задължението на колекторска фирма, която встъпва в правата ѝ като взискател по образуваното изпълнително дело. 

Действията по принудително изпълнение продължават малко повече от 9 години, докато в един момент длъжникът не решава да потърси правата си по съдебен ред чрез подаване на искане до ЧСИ да прекрати делото, поради погасяването по давност на кредит. Както се получава в повечето такива случаи, ЧСИ отказва да прекрати делото, поради „неоснователност“ на искането и продължава с налагането на запори по банкови сметки на длъжника и насрочването на описи на негови движими вещи.

Поради това поведение на ЧСИ, длъжникът беше принуден да пристъпи към подаване на т.нар. отрицателен установителен иск, с който да се признае за установено, че задължението му не подлежи на принудително изпълнение, поради погасяване по давност на кредит. Необходимостта от образуване на съдебното производство произтече най – вече от факта, че единствено съдът има правомощие да обяви погасяването по давност на кредит без да има възможност това негово решение да бъде преразглеждано след като влезе в сила.  

Давност на кредит. Спечелено дело 17

Какво постанови съдът по отношение на казуса за погасяване по давност на кредит?

По предявените отрицателни установителни искове за признаване за установено, че колекторската фирма няма право на принудително изпълнение срещу длъжника, поради погасяване по давност на кредит, съдът направи подробен анализ на безспорно доказаните по случая факти. 

На първо място, съдът се съсредоточи върху периодите, през които взискателят беше проявявал активност да поддържа висящността на изпълнителния процес. 

На второ място, съдът направи подробен анализ на датите, на които са били извършвани изпълнителни действия спрямо длъжника, като изрично е отбелязал няколкократно кои действия имат качеството „изпълнителни“ по смисъла на закона и съдебната практика, съответно могат да спрат течението на давностния срок. 

Накрая, въз основа на всички събрани доказателства, съдът стигна до извод, че след 10.11.2015 г. взискателят не е предприемал активни действия по поддържане на висящността на изпълнителния процес, поради което прие, че правото му на принудително изпълнение на задължението е погасено. 

Цялото решение и доводите на съда можете да видите по – долу. 

Давност на кредит. Спечелено дело 18
Давност на кредит. Спечелено дело 19
Давност на кредит. Спечелено дело 20
Давност на кредит. Спечелено дело 21
Давност на кредит. Спечелено дело 22
Давност на кредит. Спечелено дело 23

В заключение

Както стана ясно от изложеното по – горе, макар и приетата през 2020 г. абсолютна давност да се прилага само по отношение на кредитите, изтеглени след влизането в сила на тези правила, фигурата на „вечния длъжник“ може да отпадне и при действието на предишните законови разпоредби, които предоставят достатъчно сериозна защита за длъжниците срещу произвол от страна на ЧСИ, банки и колекторски фирми. 

Защитата от този произвол се провежда успешно по съдебен ред.  

_____________________________________________________________________

Още интересни случаи, по които специалистите от кантората са провели успешна защита, можете да намерите в секция „Новини“.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по казуси, свързани с погасяване по давност на кредит. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел.: +359 885 47 77 57 (за клиенти с чуждестранни номера контактът се осъществява чрез whatsapp или viber) 
email: office@petkovalegal.com

Специалистите на кантората работят с предварително записан час. 

Давност на кредит. Спечелено дело 24
Давност на задължение
Новини, Принудително изпълнение

Давност на задължение. Спечелено дело

Със съдействието на кантората беше спечелено поредното дело за отпадане по давност на задължение, за което беше образувано изпълнително дело. 

Отпадане по давност на задължение - казусът

Доверителят ни имаше задължения в размер на почти 40 000 лв., за което срещу него е било образувано изпълнително дело през 2006 г. при един съдебен изпълнител, а впоследствие делото е било прехвърлено към друг. Почти през цялото време от 2006 г. до момента на завеждане на делото по реда на Гражданския процесуален кодекс през 2020 г. взискателят е поддържал изпълнителния процес или като е правил искания за извършване на изпълнителни действия, или като е възлагал на съдебния изпълнител да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество. 

Тъй като материалният интерес е относително висок, съответно високи са и държавните такси, за да защитим максимално добре интереса на доверителя ни без същевременно да го натоварваме финансово, преценихме, че ще заведем дело за отпадане по давност на задължение чрез предявяване на иск само за част от сумата. Целта на този иск е, ако делото бъде загубено, това да не доведе до големи финансови загуби, а ако бъде спечелено – да обезпечи с достатъчна сигурност връщането на направените разноски и по иска за останалата част от задължението. 

В случая, доколкото така заведеното дело приключи в полза на доверителя ни, при завеждане на иска за отпадане по давност на задължение в останалата им част, той също ще бъде в негова полза. 

Поръчителство по кредит

Решението на съда по заведеното дело за отпадане по давност на задължение

В конкретния случай ответникът призна иска и съдът постанови решение въз основа на това признание. Целта на дружеството – кредитор беше да не бъде осъдено за възстанови направените за воденото на делото разноски с аргумента, че не е дало повод за завеждането му. 

Съдът с решението си призна за установено, че дружеството – ответник не разполага с вземане спрямо доверителя ни, но въпреки това го осъди да възстанови направените разноски. Аргументите му са, че макар и да признава иска, ответникът, с поведението си е дал повод за завеждане на делото, тъй като въпреки изтеклата погасителна давност на задължение, които доверителят ни е имал към него, то е продължило да поддържа изпълнителния процес. Съответно, единствената възможност на длъжника е била да заведе отрицателен установителен иск пред съда, с който да иска да се признае за установено погасяването на задължението му по давност. 

Следва да се отбележи, че в съдебната практика и правната наука се приема, че признанието на иска е неоттегляемо. 

Решението на съда е публикувано по – долу.

Давност на задължение. Спечелено дело 25
Давност на задължение. Спечелено дело 26

____________________________________________________________________

Още интересни казуси от работата на кантората, можете да откриете в секцията „Новини“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя правна помощ във връзка с отпадане по давност на задължение и осъществява защита и представителство по изпълнителни дела. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Давност на задължение. Спечелено дело 27
Административно право, Новини

Причиняване на ПТП. Спечелено дело

Със съдействието на кантората беше спечелено дело, по което оспорихме наказателно постановление, с което беше наложено наказание за причиняване на ПТП съгласно Закона за движението по пътищата. Както се случва при повечето подобни казуси, съдът изобщо не стигна до разглеждане на въпроса по същество, поради допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето на наказателното постановление. Тогава, когато са налице такива нарушения, съдът изобщо не разглежда въпроса дали наказаното лице действително е виновно за причиняване на ПТП или не. 

Казусът, свързан с причиняване на ПТП

Павел*, като водач на моторно превозно средство, спрял непосредствено преди спирка на градския транспорт в непознат за него град, за да попита за пътя човек, чакащ на спирката. След като получил необходимите упътвания, той потеглил и със съобразена скорост на движение се престроил в платното за движение. На около 50 метра в посоката му на движение имало завой, от който с много висока скорост изскочил друг автомобил, управляван от Никола и който навлизайки в насрещното платно, ударил челно излезлият току – що от района на спирката автомобил на Павел. 

Двамата мъже били невредими, а от ПТП имало само материални щети по автомобилите им. Тъй като Никола управлявал чисто нов лизингов автомобил, в гнева си, заради причинените материални щети, извадил все още стъписания Павел от автомобила му и му нанесъл няколко удара с юмруци в областта на лицето, вследствие на което счупил носа му. 

При пристигане на патрул на КАТ, полицейските служители, без да направят необходимите измервания, отразили че причиняване на ПТП е налице вследствие на нарушение, извършено от Павел. Актът за административно нарушение му бил съставен в спешното отделение, в което е бил закаран с линейка, за да му бъде осъществен преглед във връзка със счупването на носа. 

Павел възразил срещу акта, твърдейки, че не той, а Никола, е виновен в причиняване на ПТП, поради навлизане в насрещното движение със скорост над максимално разрешената за населеното място. Въпреки това, обаче, му било издадено наказателно постановление, с което му била наложена глоба в размер на 200 лв.  Със съдействието на кантората, Павел оспори така наложеното наказание пред съда. 

* Имената на участниците са сменени с оглед запазване на адвокатската тайна.   

Решението на съда

Първоинстанционният съд отмени наложеното наказание единствено въз основа на констатацията, че наказателното постановление е издадено при съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, тъй като липсва описание на твърдяното нарушение. 

В случая беше посочено единствено, че Павел, при излизане от крайпътна територия, не е пропуснал движещият се насреща автомобил на Никола и с това свое поведение е станал повод за причиняване на ПТП. Административнонаказващият орган, обаче, не беше посочил видът на крайпътната територия, от която твърди, че Павел е потеглил, с което е ограничил възможността му да се защити срещу повдигнатото му административнонаказателно обвинение. 

Решението беше обжалвано от страна на полицията пред по – горестоящия административния съд, който прие, че районният съд е изследвал подробно всички релевантни за спора обстоятелства, като е изложил изключително пространни и задълбочени мотиви. Правилно е констатирано извършването на процесуалното нарушение въз основа на събраните по административнонаказателната преписка доказателства. Разпитан е актосъставителят и са обсъдени писмените доказателства. Показанията са разгледани в съвкупност с останалите събрани материали. Изложените мотиви и направените от първоинстанционния съд изводи се споделят изцяло от състава на административния съд, поради което той решава да не ги преповтаря.  

С тези аргументи административният съд потвърди решението на районния съд, с което беше отменено наложеното на Павел наказание за причиняване на ПТП.  

Подробните мотиви на съда можете да видите по – долу. 

Причиняване на ПТП. Спечелено дело 28
Причиняване на ПТП. Спечелено дело 29
Причиняване на ПТП. Спечелено дело 30
Причиняване на ПТП. Спечелено дело 31

________________________________________________________________

Още интересни казуси, по които специалисти на кантората успешно са провеждали защита в полза на нашите клиенти, можете да намерите в секция „Новини“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по административнонаказателни дела при наложени наказания за нарушаване на правилата на Закона за движението по пътищата. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 48, ет. 2, офис 207
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Уволнение в срока за изпитване
Новини, Трудово право

Уволнение в срока за изпитване. Спечелени дела

Законно ли е осъществяването на уволнение в срока за изпитване след допълнително уговорена клауза, която предвижда такъв срок?

Повечето работодатели смятат, че с предвиждането на клауза, съдържаща срок за изпитване в тяхна полза, уволнението на работника или служителя в рамките на този срок е безусловно, неотменимо и във всички случаи законосъобразно. Да се приеме подобно мнение, обаче, би означавало да се допусне злоупотреба с право – нещо, което не може да бъде позволено от Кодекса на труда

В този смисъл е и становището на съдилищата. В днешната статия ще Ви разкажем за две дела, образувани от работници срещу незаконно уволнение в срока за изпитване, които бяха спечелени със съдействието на кантората. 

Уволнение в срока за изпитване. Спечелени дела 32

Незаконно уволнение в срока за изпитване. Казус 1

Нашата клиентка се е намирала в трудово правоотношение с търговско дружество по силата на трудов договор. С допълнително споразумение, подписано 2 години след подписването на трудовия договор, работничката е била преназначена на друга длъжност с клауза „срок за изпитване в размер на 6 месеца в полза на работодателя. 

Със заповед на директора на дружеството е било осъществено уволнение в срока за изпитване. 

В тази ситуация, на първо място, твърдяхме че уговорената с допълнителното споразумение клауза, с която се въвежда срок за изпитване е недействителна. На второ място, оспорихме осъщественото уволнение в срока за изпитване като незаконно, като поискахме клиентката ни да бъде възстановена на работа, както и да ѝ бъде платено обезщетение за оставане без работа, вследствие на незаконното уволнение в срока за изпитване. 

Решението на съда

На първо място, въпреки изричните указания на съда, ответникът не представи доказателства, въз основа на които да могат да бъдат сравнени трудовите функции на двете длъжности, заемани от ищцата преди спрямо нея да бъде осъществено уволнение в срока за изпитване. Прилагайки принципа за разпределение на доказателствената тежест в процеса, съдът прие, че работодателят не е доказал наличието на различия в двете длъжности и поради това обяви клаузата за срок за изпитване за недействителна.  

Въз основа на обявяването на недействителността на посочената клауза, поради противоречие със закона, съдът отмени и осъщественото уволнение в срока за изпитване като незаконно. 

Също така, съдът възстанови незаконно уволнената работничка на работа, осъди работодателя да ѝ плати обезщетение в размер на 6 работни заплати за времето, в което е останала без работа, както и ѝ присъди разноските, сторени за адвокат. 

Закрила при уволнение

Недействителна клауза за срок за изпитване. Казус 2

По силата на трудов договор ищцата (работник) и ответника (търговско дружество) са се намирали в трудово правоотношение, като страните са уговорили 6 – месечен изпитателен срок в полза на работодателя. 

С допълнително споразумение трудовият договор е изменен като е променена заеманата от ищеца длъжност и е уговорен нов 6 – месечен изпитателен срок в полза на работодателя. Тъй като, обаче, новата длъжност при същия работодател не се различава от заеманата преди това по безсрочното трудово правоотношение, твърдяхме пред съда, че клаузата, с която страните са уговорили нов 6-месечен изпитателен срок е недействителна.

Решението на съда

Съдът уважи това наше твърдение. 

Съгласно закона за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. Нормата е императивна и установява забрана за сключване на втори договор за изпитване между същите страни за осъществяване от работника на същата трудова функция, поради което за установяване недействителността на клаузата от допълнително споразумение, с която е уговорен нов 6 – месечен изпитателен срок, следва да се установи, че макар и с променено наименование, ищецът е продължил да изпълнява трудовите задължения, възложени с първоначалния трудов договор, по който е изтекъл 6 – месечния изпитателен срок.

При съпоставка на приетите по делото като писмени доказателства длъжностни характеристики за заемане на старата и новата длъжност, се установява, че основните трудови функции на двете длъжности се припокриват, макар формално административно да са ситуирани в различни отдели при ответника. 

Поради това, съдът обявява клаузата за недействителна. Ответникът – работодател е осъден да възстанови направените разноски за правна помощ. Тъй като решението не беше обжалвано, към настоящия момент то е влязло в сила. 

Уволнение в срока за изпитване. Спечелени дела 33
Уволнение в срока за изпитване. Спечелени дела 34
Уволнение в срока за изпитване. Спечелени дела 35

________________________________________________________

Още интересни дела, свързани с трудовите права на работниците и служителите, можете да откриете в секцията „Трудово право“.

В секция „Новини“ можете да следите информацията относно спечелените дела на Адвокатска кантора „Петкова“.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по трудови дела при съкращаване на щата, дисциплинарно уволнение, уволнение в срока за изпитване, уволнение по време на неплатен отпуск, уволнение по време на майчинство и уволнение по време на болничен. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел. +359 885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

Уволнение в срока за изпитване. Спечелени дела 36
Дисциплинарно уволнение
Новини, Трудово право

Дисциплинарно уволнение. Спечелено дело

Със съдействието на кантората беше спечелено дело за дисциплинарно уволнение. Със своето решение, съдът обяви осъщественото дисциплинарно уволнение за незаконно, присъди обезщетение за оставане без работа, както и осъди работодателя да заплати на работника направените разноски за правна помощ. 

Дисциплинарно уволнение - казусът

На работник, потърсил правна помощ от кантората, е било наложено наказание „дисциплинарно уволнение“ за това, че самоволно напуснал работното си място и не се явил на работа в продължение на 26 работни дни.  

Със съдействието на кантората, заповедта за дисциплинарно уволнение беше оспорена, като направихме следните твърдения и искания:

1. Действително, работникът е напуснал работното си място. Това, обаче, не е станало самоволно, а поради неосигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (непредоставяне на маски и дезинфектанти, въпреки изричната заповед на министъра на здравеопазването в този смисъл от началото на извънредното положение).

2. Действително, работникът не се е явил в продължение на 26 дни на работното си място. Това се е случило, поради няколко причини. Първата е, че в нито един момент той не е бил уведомен, че здравословни и безопасни условия на труд са били осигурени. Втората е, че е ползвал законен болничен. Третата е, че след приключване на болничния прекият му ръководител е спрял да му вдига телефона. В хода на делото се установи, че дори е блокирал телефонния му номер. Поради това, работникът обективно не е могъл да се яви на работа. 

3. На работника не са платени дължими му към момента на прекратяване на трудовото правоотношение трудови възнаграждения. Това твърдение беше оспорено от работодателя, който твърдеше, че няма задължения към работника, представяйки определен набор от документи с твърдението, че на тях е подписът на работника, който е потвърдил, че е получил дължимите му суми. В хода на делото се установи, че в част от тези документи почеркът и подписът на работника са фалшифицирани, съответно получаването на сумите не е удостоверено от него. В конкретния случай се касаеше за сума малко под 6 000 лв. 

Материалите относно фалшификацията на документите бяха изпратени в прокуратурата за образуване на досъдебно производство. Подадени са и жалби за лъжесвидетелстване и срещу двама свидетели, които в хода на делото са дали лъжливи показания.  

Дисциплинарно уволнение

Решението на съда

Съдът отсъди, че наложеното наказание „дисциплинарно уволнение“ е незаконно и го отмени. Причината е в констатирано нарушение на предвидената в Кодекса на труда процедура. В случая, в хода на делото се установи, че работодателят е изпратил три писма с искания на обяснения от работника относно неявяването му работа, но е приел само две от тях. 

По време на процеса, представителят на работодателя твърдеше, че третото обяснение, което работникът представи по делото, е фалшиво и е създадено специално за тази цел. Това твърдение, обаче, беше изключително лесно опровергано с предоставяне на справка от куриер, от която беше видно, че получаването на третото обяснение е било отказано от страна на работодателя. 

При наличието на това формално нарушение, съдът направо отменя заповедта за дисциплинарно уволнение без да разглежда спора по същество и да изследва имало ли е основания за такова уволнение или не. 

Работодателят обжалва решението на първоинстанционния съд, което беше потвърдено от горната инстанция. Предстои Върховният касационен съд да разгледа спора в частта относно неплащането на трудовите възнаграждения. 

Съкратена версия на решението със заличени лични данни е достъпна по – долу. 

Дисциплинарно уволнение. Спечелено дело 37
Дисциплинарно уволнение. Спечелено дело 38
Дисциплинарно уволнение. Спечелено дело 39
Дисциплинарно уволнение. Спечелено дело 40
Дисциплинарно уволнение. Спечелено дело 41

Още интересни теми, свързани със спечелените дела на кантората, както с възможностите за защита на правата на работниците и служителите, можете да намерите в секциите “Новини” и “Трудово право”

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя специализирана правна помощ в полза на работници и служители при извършено уволнение, при несвоевременно заплащане на трудово възнаграждение, при неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др. 

Адвокатска кантора “Петкова” предоставя абонаментна правна помощ в полза на работодатели за обезпечаване на законосъобразността на процедурите, свързани с уреждане на трудови правоотношения с работници и служители, както и с разрешаване на възникнали спорове, в т.ч. и по съдебен ред. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” № 48, ет. 2, офис 207
тел. +359 884 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com

Дисциплинарно уволнение. Спечелено дело 42