Наказателно право

Причиняване на ПТП. Последици и защита

Нарушаването на правилата за движение по пътищата често води до причиняване на ПТП. В някои случаи виновният водач може да понесе единствено административно наказание под формата на глоба и отнемане на книжката. В други случаи, обаче, за причиняване на ПТП се носи наказателна отговорност, като в зависимост от настъпилия резултат, наказанията варират от „пробация“ до „доживотен затвор“.  

В днешната статия ще поговорим по – подробно именно за т.нар. „транспортни престъпления“, свързани с причиняване на ПТП, както и ще дадем примери от практиката. 

В кои случаи при причиняване на ПТП се носи наказателна отговорност?

В повечето случаи на нарушаване на правилата за движение, вследствие на което се е стигнало до причиняване на ПТП, на виновния водач се налага глоба по правилата за налагане на административни наказания. 

Наказателният кодекс, обаче, предвижда няколко случая на причиняване на ПТП, при които се носи наказателна отговорност за извършено престъпление. 

Значителни имуществени вреди, настъпили в в резултат на причиняване на ПТП

При нарушаване на правилата за движение по пътищата е възможно да се стигне до причиняване на ПТП, от което да възникнат значителни имуществени вреди. Тези вреди могат да се отнасят както до държавно и общинско, така и до частно имущество. 

Пример [!] При шофиране с превишена скорост, водач изпуска завой и се удря в електрически стълб. От удара стълба пада, вследствие на което е повредена електропреносната мрежа. Имуществото е държавно или общинско. При извършване на същото нарушение е възможно ударът да бъде в частен имот или в паркиран автомобил, в който няма хора или те не са пострадали. В последният случай, имуществото е частно. 

За да се прецени дали конкретно причинените имуществени вреди са „значителни“, следва да се направи сравнение между причиненото увреждане на конкретното имуществено и неговата стойност. В тези вреди се включват разходите за пълното възстановяване на увреденото имущество, изчислени по пазарни цени на дребно. Когато повреденото имущество не подлежи на възстановяване и ремонт, преценката на неговата стойност се прави по пазарни цени на дребно, като се отчете овехтяването му, а когато е унищожен автомобил – следва да се приспадне и стойността на частите, които могат да бъдат използвани от собственика. 

Минималният размер на значителната вреда е не по – малко от хиляда лева. 

За това престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода“ от една до десет години, ако деянието е умишлено и „лишаване от свобода“ до една година или пробация, ако деянието е извършено по непредпазливост. Във втория случай и според конкретните обстоятелства е възможно съдът да освободи виновния за причиняване на ПТП водач от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание, ако до приключване на делото възстанови причинените щети.  

В случай че не се установи значителност на причинените имуществени вреди, деянието не е престъпление, а административно нарушение. 

Средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица в резултат на причиняване на ПТП

Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина. 

Телесната повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота, загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило от белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. 

Пример [!] При отнемане на предимство настъпва удар между два автомобила, вследствие на което пътник в един от автомобилите (различен от виновния водач) е със счупен крак (средна телесна повреда). 

За това престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода“ от три до дванадесет години, когато е умишлено. Когато деянието е извършено по непредпазливост, наказанието за причинена тежка телесна повреда е „лишаване от свобода“ до четири години, а при причинена средна телесна повреда – „лишаване от свобода“ до три години или пробация. 

Настъпване на смърт като резултат от причиняване на ПТП

Настъпването на смърт при причиняване на ПТП е най – тежкият възможен резултат при това престъпление. 

Предвидените наказания са, както следва:
1. когато деянието е умишлено – „лишаване от свобода“ от десет до двадесет години, а в особено тежки случаи – от петнадесет до двадесет години или доживотен затвор;  
2. когато деянието е извършено по непредпазливост – „лишаване от свобода“ от две до шест години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от три до десет години. 

При този престъпен резултат трябва да се отбележат два важни особености. 

Първата особеност е свързана с това, че настъпилата смърт следва да се намира в пряка причинно – следствена връзка с осъщественото причиняване на ПТП. Така, ако пострадалият е починал, вследствие на увреждане, което е активирало стара травма, то тогава няма да се носи наказателна отговорност за настъпилата смърт, а за реално причиненото увреждане. 

Втората особеност е свързана с понятието „особено тежък случай“. Законът смята, че такъв е налице, когато извършеното престъпление с оглед на настъпилите вредни последици и други отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца. Конкретизацията става за всеки отделен случай според данните по него. 

ВАЖНО!!! Ако деянието е извършено в пияно състояние или след употребата на наркотични вещества или техни аналози, или от него е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал без да има необходимата правоспособност, или на пешеходна пътека, наказанието е: 
1. при тежка или средна телесна повреда – лишаване от свобода от една до шест години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от две до десет години;
2. при смърт – лишаване от свобода от три до петнадесет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от пет до двадесет години. 

ВАЖНО!!! Поведението на пострадалия от ПТП пешеходец, когато той също е нарушил правилата за движение по пътищата се отчита винаги като смекчаващо отговорността обстоятелство, т.е. води до по – леко наказание. Разбира се, виновното поведение на пешеходеца подлежи на доказване в рамките на процеса. 

ВАЖНО!!! По – леко наказание се налага на водач, по чиято вина е настъпило причиняване на ПТП, който е направил всичко възможно, за да помогне на пострадалия. Така например, той може да откара пострадалия в болница незабавно след настъпването на ПТП. След като го откара в болница, обаче, необходимо е да се върне на местопроизшествието и да изчака идването на контролни органи. 

В случай че виновният водач не се върне на местопроизшествието по неуважителни причини (напр. той самият да е имал нужда от медицинска помощ), тогава ще се приеме, че е избягал от местопроизшествието и ще се приложи по – тежко наказуемият състав. Оказаната помощ на пострадалия ще се цени единствено като смекчаващо отговорността обстоятелство. 

В заключение

Както видяхме по – горе, транспортните престъпления разкриват редица сериозни особености. В зависимост от конкретните факти по случая и качеството на осъществената защита, може да бъде наложено по – леко или по – тежко наказание. 

________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата на обвиняеми и подсъдими за извършени престъпления, можете да откриете в секцията „Наказателно право“.   

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ при причиняване на ПТП, като осъществява защита по отношение на виновни водачи, както и по отношение на пострадалите или техните близки. 

Разпространение на наркотици
Наказателно право

Разпространение на наркотици. Защита при повдигнато обвинение

Възможността за разпространение на наркотици, както и техните аналози, подобно на тяхното притежание, според българското законодателство е поставена в зависимост от получаването на съответно разрешение от компетентен държавен орган. Осъществяването на разпространение на наркотици без такова разрешение, както и притежанието на такива вещества с цел разпространение без надлежно разрешение, е въздигнато от закона като престъпление. 

Всъщност, образно казано разпространение на наркотици със съответно разрешение е възможно само при осъществяване на търговска дейност с наркотични вещества или лекарствени продукти, съдържащи такива вещества. Лицензията се издава в полза на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, при условие че дейностите с наркотични вещества, както и с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се извършват под ръководството на магистър – фармацевт. 

Търговията с наркотични вещества, както и с лекарствени продукти, съдържащи такива е възможна само по отношение на високорисковите вещества, разрешени за употреба в хуманитарната и ветеринарната медицина и на рисковите вещества. Това означава, че във всички случаи притежанието и разпространението на марихуана, амфетамини, метаамфетамини, кокаин, хероин и др. под. във всички случаи е забранено от закона и се наказва като престъпление. 

Изключение от горното правило е възможно само, когато изброените наркотици са в ограничени количества, използват се за медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане на работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества. В този случай е необходимо разрешение, а притежанието на наркотици без такова разрешение е административно нарушение, което се наказва с глоба от 2 000 до 5 000 лв. 

В днешната статия ще разгледаме въпросите, свързани с престъпно държане на наркотични вещества с цел разпространение, както и с разпространение на наркотици. 

Разпространение на наркотици. Защита при повдигнато обвинение 1

Наказания за притежание на наркотични вещества с цел разпространение и за разпространение на наркотици

Наказателният кодекс определя две възможни форми на деяния, наказуеми с предвидените наказания за разпространение на наркотици. 

Първото изпълнително деяние, което подлежи на наказване е държането на наркотични вещества с цел разпространение. Предвидените наказания са, както следва:
1. за високорискови наркотични вещества или техни аналози – лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева;
2. за рискови наркотични вещества или техни аналози – лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. 

Второто изпълнително деяние, което подлежи на наказване е разпространение на наркотични вещества. Предвидените наказания са, както следва:
1. за високорискови наркотични вещества или техни аналози – лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева;
2. за рискови наркотични вещества или техни аналози – лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. 

ВАЖНО!!! Държането с цел разпространение, както и разпространението на наркотични вещества са тежки престъпления по смисъла на закона. Макар и да не се предвижда задължително участие на защитник, то е желателно с цел осигуряване на максимална защита на правата на обвиняемия. Предвид факта, че разглежданите престъпления разкриват сериозни процесуални особености, препоръчително е ангажирането на опитен адвокат по наказателно право в областта на престъпленията, чийто предмет са наркотични вещества. 

 

Фалшиво положителна проба за наркотици

Защита при повдигнато обвинение за притежание на наркотични вещества с цел разпространение и за разпространение на наркотици

Законодателят не случайно разделя изпълнителните деяния на „държане с цел разпространение“ и на „разпространение на наркотици“.  В първия случай разпространението все още не се е случило, но е налице такава особена цел, а във втория случай са предприети действия по достигане на наркотика до крайния потребител. Смисълът на тази диференциация се свежда до необходимостта от наказателно преследване на всички форми на разпространение на наркотици, независимо дали те са на етап намерение или вече се осъществяват.  

Основният критерий за преценка дали е налице държане с цел разпространение или държане за лична употреба е количеството на откритите наркотични вещества. Нито законът, нито задължителната съдебна практика определят граници, в рамките на които да се приеме, че наркотичните вещества се държат за лична употреба или с цел разпространение. Този въпрос се решава за всеки конкретен случай. 

Количеството открити наркотични вещества е от съществено значение за квалификацията на деянието, тъй като, както беше отбелязано по – горе, държането на наркотици с цел разпространение се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. При държане на наркотични вещества за лична употреба, когато деянието не съставлява маловажен случай, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева. 

[Маловажен случай е налице, когато откритите количества наркотични вещества са пренебрежимо малки]. 

Пример с казус от кантората:
При полицейска проверка на автомобила на млад мъж са открити около 3 гр. суха зелена листна маса, която при полевия тест дава положителен резултат за марихуана. Мъжът е задържан. 

Извършено е претърсване в жилище, в което се смята, че мъжът пребивава, но то не е негова собственост. В жилището са намерени около 200 гр. марихуана, разпределена в полиетиленови пликове от по 1 гр. и 2 гр. 

На мъжа е повдигнато обвинение за държане на наркотични вещества с цел разпространение. По делото е приложен договор за наем на жилището, в което са открити 200 гр. марихуана, който се твърди, че е иззет при претърсването. В протокола от това действие, обаче, този договор не е посочен като открит и иззет. Налице е съществено процесуално нарушение, тъй като по делото е приложено доказателство, което не е събрано по надлежния ред и поради това е негодно. Договорът за наем се изключва от доказателствения материал. В тази връзка не може да се докаже по несъмнен начин дали откритото наркотично вещество е било притежание именно на обвинения мъж, на неговия съквартирант или на неговия хазаин. 

Така, процесът приключи с осъждане на три месеца лишаване от свобода, чието изпълнение беше отложено за три години (условно осъждане) за обикновено притежание на наркотични вещества – 3 гр. марихуана, открити в автомобила му.  

Друг пример с казус от кантората: 
Полицейски служители твърдят, че са получили „оперативна информация“ за разпространение на наркотици, извършвано от млад мъж. При обход на града установяват мъжа, заедно с три други лица пред учебно заведение. Според получената „оперативна информация“ в района на посоченото учебно заведение поначало се извършва дейност по разпространение на наркотици. 

В близост до групата от хора на земята, полицейските служители откриват голям полиетиленов плик, в който има други по – малки пликове със следното съдържание: 11 плика с по 1 гр. марихуана; 4 плика с по 2 гр. амфетамини и 1 плик с 3 гр. кокаин, като твърдят, че докато са се приближавали, са забелязали мъжа да изхвърля големия плик. Той е задържан за 24 часа. 

Повдигнато е обвинение за разпространение на наркотици. В хода на досъдебното производство не успяват да се съберат достатъчно безспорни доказателства, че именно обвиняемият е изхвърлил плика, тъй като това обстоятелство се потвърждава единствено от показанията на двама полицейски служители без да са налице каквито и да е други данни за това. Производството беше прекратено.   

Разпространение на наркотици

В заключение

Посочените по – горе примери са само малка част от практиката, но са достатъчни, за да се разбере същността на престъпленията, свързани с притежание и разпространение на наркотици. Също така, не са малко и случаите, в които наркотичните вещества, които са били открити у „извършителите“ са подхвърляни с неизвестна цел. 

Дори и случаят да не е такъв и да не става въпрос за „скалъпено“ обвинение, а за реално извършено деяние, правилната и навременно предприета защита значително увеличава възможността за налагане на по – леко наказание. 

____________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на обвиняемите и подсъдимите в наказателния процес, можете да намерите в секцията „Наказателно право“.  

Адвокатска кантора „Петкова“ разполага с опитни специалисти, които предоставят правна помощ и защита при повдигнато обвинение за притежание или разпространение на наркотици. 

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел.: +359 885 47 77 57 
email: office@petkovalegal.com 

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят с предварително записан час. 

адв. Силвия Петкова
Разпространение на наркотици. Защита при повдигнато обвинение 2
Наказателно право

Хулиганство по Наказателния кодекс. Същност и защита

Хулиганството е едно от най – разпространените престъпления против обществения ред и спокойствието на гражданите, което нерядко е съпроводено с извършването на други престъпления. Именно, поради тази причина, сред често срещаните запитвания, отправяни към кантората, са въпросите за т.нар. „едро хулиганство“, което представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс (НК) и по – точно за неговата същност и средствата за защита при повдигане на такова обвинение. 

Всъщност, повдигането на обвинение за престъплението „хулиганство“ се оказва често срещана практика както за дребни случаи като спорове на пътя, така и за по – сериозни прояви като проява на вербална и физическа агресия към органи на реда, придружени с оказване на съпротива при арест. 

Предвид факта, че примерите за обвинения и присъди за хулиганството по НК в практиката са стотици хиляди и често всеки конкретен случай е много различен от останалите, в днешната статия ще разгледаме общите положения при хулиганство по НК, както и общите правила за защита по такова обвинение.  

Същност на престъплението "хулиганство"

Трудностите при обсъждането на хулиганството като непристойна проява произлизат от факта, че законът две различни хипотези: хулигантство по НК и дребно хулиганство, което съставлява административно нарушение. Разликата между двата вида прояви е много тънка и преценката за това дали е налице престъпление или административно нарушение се прави единствено с оглед интензитета на конкретно извършените действия. За сметка на това, предвидените в закона наказания са изключително различни по своята степен. 

Предвидените наказания за административното нарушение е глоба в размер от 100 лв. до 500 лв. или задържане до 15 денонощия в структурно звено на Министерството на вътрешните работи. Наказанията за хулиганството по НК, обаче, могат да достигнат и до шест години лишаване от свобода. Ето защо е изключително важно да се изясни характеристиката на коментираното престъпление и да се отграничи то от административното нарушение. 

И така, НК определя хулиганството като „непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото“. Всеки един от тези термини звучи неясно и субективно, поради което още през 1974 г. Пленумът на Върховния съд е дал тълкувание на всяка една от характеристиките, типични за хулиганството по НК. 

„Непристойни действия“ са онези, които са неприлични, безсрамни, които се изразяват в ругатни, буйство, невъзпитаност и други прояви, скандализиращи обществото. 

„Грубо нарушение на обществения ред“ има, когато деецът чрез действията си изразява брутална демонстрация против установения ред. Чрез тях нарушава държавни, обществени или лични интереси или съществено засяга нормите на нравствеността.

„Явно неуважение към обществото“ има, когато деецът чрез действията си изразява открито висока степен на неуважение към личността. При това антиобществения характер на тези действия се съзнава както от дееца, така и от други лица, на които са станали достояние. Престъплението е налице, когато и двата признака са осъществени. 

Хулиганските действия може да се извършват в най – разнообразни форми. С оглед на мотива за извършване на действието и целите, които преследва извършителят, може да се посочат примерно няколко групи хулигански действия:

– хулигански действия на обществени места (на улицата, на стадиона, в ресторанта и другаде). Те са свързани с посегателство върху интересите на много хора;

– хулигански действия, свързани с посегателства върху личността, нанасяне на обида или телесна повреда; 

– хулигански действия, насочени против морала;

– хулигански действия, свързани с повреда или унищожаване на държавно, обществено или лично имущество; 

– хулигански действия, които създават тревожна обстановка в държавни предприятия, учреждения или обществени организации, които могат да създадат смут в обществото и др. 

В съдебната практика съществува спор по въпроса дали хулиганските действия трябва да бъдат извършени на публично място. Законът не е въздигнал такъв признак на престъплението. Затова, хулиганство по НК може да бъде налице и тогава, когато хулиганските действия не са извършени на публично място, но след това са станали достояние или могат да станат достояние и на други лица. 

Защита при повдигнато обвинение за хулиганство по НК

Именно правилната преценка на гореизброените критерии е от съществено значение за ефективното провеждане на защитата по обвинение за извършено хулиганство по НК. Особено стойност има т.нар. субективна страна на престъплението. Тя отразява съзнанието на извършителя относно непристойния характер на неговите действия, насочването им грубото нарушаване на обществения ред и съзнателната демонстрация с тях на явно неуважение към обществото. 

Така, например, побой на оживено кръстовище, може да се окаже хулиганство по НК. 

В подобни случаи, защитата следва да се съсредоточи и в разграничението между хулиганството по НК и дребното хулиганство като административно нарушение. То се съдържа в степента на обществената опасност на деянията, както и в посочените в разпоредбите на Указа за борба с дребното хулиганство и НК признаци. 

Според указа, дребното хулиганство е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиране или други подобни действия, с които се нарушава обществени ред и спокойствие, но поради своята по – ниска степен на обществена опасност не съставлява престъпление.  

В най – често срещания случай на постигане на оправдателни присъди по обвинение за хулиганство по НК се оказва, че или извършените действия са с нисък интензитет, поради което се налага административно наказание – глоба, или че действията, макар и непристойни, не съзнателно насочени към грубо нарушение на обществения ред или към демонстрация на явно неуважение към обществото. 

Случаи от практиката

Случай 1 (казус от кантората): 

Ваня* и Кремена са съседи в жилищен блок, но се намират в конфликт една с друга, тъй като Кремена непрекъснато оставя строителни отпадъци по площадките между етажите, а Ваня редовно ѝ прави забележки. След поредния такъв случай, при разминаване на входната врата двете започват да се карат, а някой от другите съседи вика полиция. При пристигането на органите на реда, Ваня и Кремена са предупредени да спазват обществения ред, но Ваня изпуска гнева си и пред полицейските служители и няколко съседи използва множество ругатни, псувни и други неприлични изрази по адрес на Кремена, като проявява признаци на желание за физическа саморазправа. 

При опита на полицаите да отдръпнат Ваня, тя отправя обидни думи и към тях. Вследствие на тези нейни действия, Ваня е задържана за срок от 24 часа.  При гледане на делото ѝ на следващия ден, съдът постановява, че не е налице хулиганство по НК и налага глоба на Ваня в размер на 100 лв. Впоследствие, след осъществяването на ефективна защита, задържането ѝ е признато за незаконно и на Ваня бе изплатено обезщетение.  

* Имената са променени.

Случай 2 (казус от практиката): 

По време на разрешен протест, полицейските служители забелязват жена да хвърля яйца по сградата на Висшия съдебен съвет. Едновременно с това се твърди, че е хвърляла яйца и по служебен автомобил на МВР. Първата инстанция признава жената за виновна в извършване на дребно хулиганство и ѝ налага глоба в размер на 100 лв. Втората инстанция, обаче, отменя наказанието с аргумента, че действията на наказаната представляват форма на изразяване на мнение и не съставляват нито престъпление, нито административно нарушение. 

Случай 3 (казус от практиката):

На централно кръстовище в голям областен град възникнало пътно – транспортно произшествие от водач, употребил алкохол, който се ударил в задната част спрял на червен светофар автомобил. Водачът на спрелия автомобил излязъл от автомобила си, за да огледа щетите. От автомобила си излязъл и виновния водач, който се държал неадекватно и лъхал на алкохол. Мъжът от ударения автомобил решил да извика полиция, което действие предизвикало агресията на виновния. Той започнал да го псува, хванал го за яката и започнал да го бута, опитвайки се да му отнеме мобилния телефон, като впоследствие му нанесъл и няколко удара. След направено самопризнание пред съд, виновният водач е осъден за извършено хулиганство по НК.    

В заключение

Както видяхме, преценката на степента и интензитета на хулиганските действия се извършва за всеки конкретен случай при спазване на точно определени критерии. Понякога, обаче, вследствие на създадената противоречива съдебна практика, се получава така, че за подобни случаи на едни се налагат административни наказания, а на други – осъдителни присъди. Ето защо при повдигане на обвинение за хулиганство по НК, осъществяването на своевременна и ефективна защита е от съществено значение за крайния резултат.  

__________________________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на обвиняемите за извършени престъпления, можете да намерите в секцията „Наказателно право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита по досъдебни и съдебни производства за извършени престъпления.