Трудово право

Закрила при уволнение. Как и кога?

В социален аспект, правото на труд е едно от най – важните права на гражданите, тъй като чрез упражняването му се осигуряват средствата за съществуването на индивида и неговото семейство. 

Именно, поради тази причина, някои уязвими групи работници и служители се ползват със специална предварителна закрила при уволнение. По какъв начин се осъществява тази закрила, кога се активира тя и какви са средствата за защита при неспазване на правилата за нейното упражняване? 

На тези и на други важни въпроси, свързани с предварителната закрила при уволнение, ще отговорим в днешната статия. 

Категории работници и служители, които се ползват с предварителна закрила при уволнение

Специалната закрила при уволнение е предварителна, поради това, че по отношение на изрично определените в Кодекса на труда категории работници и служители, които се ползват от нея, не може законосъобразно да се осъществи уволнение, освен след изпълнение на уредените от закона процедури за това. 

С предварителна закрила при уволнение се ползват следните категории работници и служители:

1. работничка или служителка, която е майка на дете до 3 – годишна възраст;
2. трудоустроен работник или служител;
3. работник или служител, боледуващ от:
– исхемична болест на сърцето;
– активна форма на туберкулоза;
– онкологично заболяване;
– професионално заболяване;
– психично заболяване;
– захарна болест;

4. работник или служител, който е започнал позлването на разрешения му отпуск;
5. работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите за времето, докато има такова качество;
6. работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност на здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците за времето, докато има такова качество;
7. работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си. 

Следва да се има предвид, че не е необходимо работодателят да е знаел, че работникът или служителят се ползва с предварителна закрила при уволнение. Необходимо е единствено някое от основанията за активиране на предварителната закрила при уволнение да съществува обективно. Ето защо, обичайно в практиката, преди пристъпване към уволнение, работодателят следва да изиска от работника или служителя информация дали се ползва със закрила. 

Какъв е редът за прекратяване на трудовото правоотношение на работници и служители, ползващи се от закрила при уволнение?

В зависимост от основанието, въз основа на което работникът или служителят се ползва с предварителна закрила при уволнение, различен е и редът за прекратяване на трудовото правоотношение с него. 

Бременна работничка или служителка, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин – витро може да бъде уволнена с предизвестие само при:
– закриване на предприятието;
– отказ от страна на работничката или служителката да последва предприятието или негово поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
– когато заеманата от нея длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
– при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. 

Бременна работничка или служителка, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин – витро може да бъде уволнена без предизвестие в случай на налагане на наказание „дисциплинарно уволнение“ само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда. 

Трудоустроен работник или служител, както и работник или служител, боледуващ от някоя горепосочените болести, може да бъде уволнен само, ако преди пристъпване към уволнение се вземе мнението на трудово – експертната лекарска комисия. При частична ликвидация, при съкращение в щата или при спиране на работа за повече от 30 дни на предприятието, ще бъде необходимо и предварително разрешение на съответната окръжна инспекция по охрана на труда. 

Работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отрасло или национален ръководен изборен синдикален орган, може да бъде уволнен през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Това се отнася до следните случаи:

– при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
– при намаляване обема на работата;
– при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
– при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях. 

Работник или служител, който ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнен само при закриване на цялото предприятие. 

В заключение

Както видяхме, законът предвижда определени правила за прекратяване на трудовото правоотношение на работници или служители, които се ползват със специална предварителна закрила при уволнение. 

Неспазването на което и да било от изискванията на закона води до незаконосъобразност на уволнението. В тези случаи е необходимо уволнението да бъде оспорено пред съда, който има правомощието да го обяви за незаконосъобразно, да възстанови работника или служителя на работа и да му присъди обезщетение за оставането без работа. 

_____________________________________________________________

Още интересни теми, свързани със защитата на правата на работниците и служителите, можете да намерите в секцията „Трудово право“.  

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита при незаконно уволнение. 

Трудово право

Съкращаване на щата. Условия и защита

Извършването на съкращаване на щата е форма на оптимизация на работния процес от страна на работодателя. При него, в интерес на производството в широк смисъл, се прави промяна в персоналния състав на предприятието с цел на работа да останат работниците, които имат по – висока квалификация и работят по – добре. 

За да бъде законосъобразно, обаче, всяко съкращаване на щата трябва да отговаря стриктно на изискванията на Кодекса на труда. Днес ще разгледаме именно тези изисквания, както и възможностите за защита при неспазването им, когато е извършено съкращаване на щата.

Пример за спечелено дело на уволнен работник при съкращаване на щата, можете да намерите в статията „Уволнение при съкращаване на щата. Спечелено дело“. Най – интересните от спечелените дела на кантората са достъпни в секция „Новини“

Съкращаване на щата. Условия и защита 1
Съкращаване на щата. Условия и защита 2
Съкращаване на щата. Условия и защита 3
Съкращаване на щата. Условия и защита 4
Съкращаване на щата. Условия и защита 5

Задължение за подбор при съкращаване на щата

Кодексът на труда предвижда, че когато за една и съща длъжност в щатното разписание на работодателя съществуват две или повече бройки, работодателят има т. нар. „задължение за подбор“. Именно неизпълнението на това задължение е най – често срещаната причина за съдебна отмяна на уволненията, извършени чрез съкращаване на щата. 

Така, например, ако има три бройки за длъжността „касиер“ и работодателят желае да съкрати две от тях, то той ще има задължение да проведе подбор между всички трима касиери, за да прецени кой от тях да остане на работа и с кои двама да прекрати трудовото правоотношение.

Самата процедура за подбор е тежка, но е задължителна за изпълнение и следва да се проведе при хронологичното спазване на следните стъпки:
1. Взимане на решение за съкращаване на щата. То може да стане само от компетентния за това орган. Обикновено той е вписан в дружествения договор, когато работодателят е търговец или е законово уреден. Това може да бъде управител, изпълнителен директор, общо събрание и др. 

2. Извършване на промяна в щатното разписание. Тази промяна показва реалното съкращаване на щата, което е задължително условие за неговата законност и се прави с утвърждаване на ново щатно разписание.

3. Назначаване на комисия за извършване на подбор, когато за съкращаваната длъжност съществуват две или повече щатни бройки. Тази комисия е препоръчително да се състои най – малко от двама души, които в края на работата си следва да изготвят писмен протокол от извършения подбор. Критериите, въз основа на които се прави преценка кой конкретен работник да остане на работа и кой да бъде съкратен и кой да остане на работа са уредени в закона.

Първият критерий за преценка от страна на комисията за извършване на подбор е кой от всички назначени на съкращаваната длъжност има по – висока квалификация. Преценката се извършва по документи и се прави въз основа на образованието на работниците и техния професионален опит. 

Вторият критерий за преценка е кой от работниците работи по – добре. Често пъти тази преценка е субективна, тъй като не винаги работодателите разполагат, например, със система за годишно оценяване на работниците си. Тук могат да се използват преценката на прекия ръководител, наличието на дисциплинарни наказания и др. под. 

При всички случаи, когато е налице оспорване пред съд на съкращението, в което се твърди, че подбор не е извършен или не е извършен съобразно законовите критерии, решаващият съд има правомощие да разгледа пълнотата и основателността на преценката на тези два критерия. 

ВАЖНО!!! При извършване на подбора, работодателят няма задължение да представи документите за това на съкратения работник. По – често в практиката се случва да стане ясно дали е налице подбор или не именно в рамките на съдебно оспорване на уволнението, извършено чрез съкращаване на щата. 

Но дори и в най – лошия случай, съкратеният работник знае кой е останал на работа, съответно знае неговата професионална квалификация (образование и професионален опит), както и неговото старае в работата и може да го сравни със собствените си с цел да получи информация най – малко за това дали законовите критерии за извършване на подбор са спазени. 

Тази първоначална преценка е важна при взимане на решение за предприемане на съдебни действия по защита от незаконно уволнение

 

Допълнителни изисквания при съкращаване на щата

След извършване на подбора, работодателят има и някои допълнителни задължения, които следва да изпълни, за да бъде уволнението законосъобразно. 

На първо място, работодателят е длъжен да събере информация дали по отношение на избрания за съкращение работник не е налице някое от основанията за специална закрила. 

Със специална закрила се ползват следните категории работници:

1. работничка или служителка, която е майка на дете до 3 – годишна възраст;

2. трудоустроен работник или служител;

3. работник или служител, боледуващ от някоя от следните болести:
– исхемична болест на сърцето;
– активна форма на туберкулоза;
– онкологично заболяване;
– професионално заболяване;
– психично заболяване;
– захарна болест; 

4. работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск;

5. работник или служител, който е избран за представител на общите интереси на работниците и служителите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя или пред държавните органи.
По същия начин със специална закрила се ползва и представителят на работниците и служителите, които да получава информация от работодателя при изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда на предприятието.
Специалната закрила по отношение на такъв работник действа за времето, в което той има качеството „представител“;

6. работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците. Закрилата действа за времето, докато работникът има такова качество;

7. работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество. Закрилата действа за времето, докато работникът има такова качество. 

В случай, че е налице някое от основанията за специална закрила, работодателят не може да извърши съкращаване на щата без да е получил предварително разрешение за това от съответната инспекция по труда. 

На второ място, при извършване на съкращаване на щата, работодателят е длъжен да представи на работника едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия договор. В случай че не го направи или пък не спази срока на предизвестието, работодателят дължи на съкратения работник обезщетение в размер на месечното му брутно трудово възнаграждение. 

Важно е да се има предвид, че в трудовия договор е възможно и да е уговорен по – дълъг срок за предизвестие, съответно той трябва да бъде спазен. Обезщетението за неспазване на срока за предизвестието се равнява на месечното брутно трудово възнаграждение на работника за броя месеци, за които не е спазено. 

Например, ако в трудовия договор е уговорено трудовото правоотношение да се прекратява с тримесечно предизвестие, то дължимото обезщетение за този срок ще бъде брутното трудово възнаграждение на работника за три месеца. 

В заключение

Изпълнението на всички критерии за прекратяване на трудовото правоотношение, поради съкращаване на щата, е условие за неговата законосъобразност и неотменимост.  Липсата на спазване на което и да било от тези изисквания активира правото на работника да потърси съдебна отмяна на така осъщественото уволнение. За предприемане на съдебни действия, съкратеният работник разполага с двумесечен срок от получаване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.  

__________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата на работниците и средствата за тяхната защита, можете да намерите в секцията „Трудово право“

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ по дела за оспорване на уволнение при съкращаване на щата. 

За контакт:
работно време: понеделник – петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Извънредно положение, Трудово право

Уволнение от работа при извънредно положение

С обявяването на извънредно положение на територията на Република България с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. бяха предприети и безпрецедентни противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на коронавируса у нас. Именно, поради необходимостта от спазването на тези мерки и предвидените за нарушаването им наказателна и административнонаказателна отговорност, много работодатели започнаха да генерират финансови загуби, принуждавайки се да прибягнат до уволнение на работници. 

Ситуацията е изключително деликатна, тъй като прибягването до уволнение от работа оставя уволнения работник без доходи, а от друга страна, генериращият финансови загуби работодател не може да си позволи неговото оставяне на работа. 

Каква защита предоставя законът на работника в случай на уволнение от работа при извънредно положение? Има ли законосъобразни начини за прекратяване на трудовото правоотношение при тези условия? Какви са възможностите на работника да запази доходите си? 

Основания за уволнение от работа при извънредно положение

Въпросът за общите основания за уволнение вече сме обсъждали в статията „Защита на работника/служителя при уволнение„, но голяма част от тях е възможно да бъдат законосъобразно приложени и при наличието на извънредно положение. Уредбата се намира в Кодекса на труда

Закриване на предприятието или на част от него

Вследствие на разпоредените противоепидемични мерки, свързани с преустановяване работата на търговски обекти, може да се стигне до необходимост работодателят да закрие предприятието или част от него. За да пристъпи към уволнение, обаче, работодателят трябва да отправи едномесечно предизвестие до своите работници. В случай че се налага незабавно закриване на предприятието и срокът на предизвестието не може да бъде спазен, работодателят дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието. 

За да бъде законосъобразно уволнението на това основание, закриването трябва да бъде реално. В случай че е налице единствено реорганизация на дейността на работодателя и преструктуриране на различни звена, то уволнението е възможно да се окаже незаконосъобразно и да подлежи на отмяна по съдебен ред. 

При закриване на част от предприятието, според закона, работодателят има право на подбор. 

Съкращаване на щата

Съкращаването на щата е едно от най – често използваните основания за уволнение на работник, но и едно от най – често отменяните от страна на съдилищата, поради незаконосъобразност. 

Разбира се, при условията на извънредно положение е възможно такова съкращаване реално да се наложи, но прибягването до уволнение на работници е придружено със сложна и тежка процедура за това. 

На първо място, както и при предходното основание, необходимо е реално наличие на съкращаване на щата. 

Например, собственик на ресторант разполага с петима сервитьори. Поради предприетите противоепидемични мерки и невъзможността за приемане на клиенти в салоните на ресторантите, потокът от гости с заведението е спрян и са разрешени единствено доставки по домовете. Така се оказва, че собственикът няма нужда от толкова много сервитьори, но има са му необходими повече разносвачи, поради което извършва реорганизация на длъжностите в ресторанта, като намалява броя на сервитьорите на двама и увеличава броя на разносвачите с трима. Тоест, трима от сервитьорите ще подлежат на уволнение, поради съкращаване на щата. 

На второ място, за да прецени с кои работници работодателят ще прекрати трудовото си правоотношение, той трябва да извърши подбор. 

Така, според горния пример, за да бъде законосъобразно уволнението, собственикът на ресторанта трябва да извърши подбор между петимата сервитьори, за да прецени кои трима да уволни. Преценката е комплексна и включва образование, допълнителна професионална квалификация, трудов стаж, степен на справяне с работата, постигнати във времето положителни трудови резултати, наложени наказания и др. 

Важно е да се има предвид, че в много случаи съкращаването на щата, въпреки наличието на горните две изисквания, пак може да бъде обявено от съда за формално, а оттам и отменено. Това ще се случи, например, ако разликите в длъжностите „сервитьор“ и „разносвач“ се изразяват единствено в техните наименования, но изискванията за заемането им са еднакви. 

На трето място, необходимо е едномесечно предизвестие при безсрочните трудови договори. Този срок може да бъде и по – дълъг, в случай че е предвиден в трудовия договор. 

Намаляване обема на работа

В условията на извънредно положение е възможно сериозно да намалее обема на работа, вследствие на което работодателят да бъде принуден да намали броя на своите работници чрез реорганизиране работата на предприятието. В този случай той може да прибегне до уволнение на някои работници, чийто обем на работа е намалял. Както и при всички други основания за уволнение по инициатива на работодателя, обаче, при това също е необходимо изпълнението на определени условия. 

Първото условие е да е налице реално намаляване обема на работа за относително траен период от време. Кой период ще следва да се приеме за „траен“ е въпрос, който се решава от съда за всеки конкретен случай. При всички положения, обаче, кратки периоди на намаляване обема на работа, като например ден, седмица или месец, не могат да приети като основание за уволнение. 

Второто условие е броят на уволнените служители да е пропорционален на намалелия обем на работата.

Ако вземем горния пример с ресторанта, преценката за наличие на намален обем на работа може да се направи по следния начин: за предходното тримесечие, ресторантът е реализирал оборот в размер на 50 000 лв. В настоящото тримесечие, оборотът е вече 20 000 лв., което означава, че обемът на работа е намалял с 60%. Законосъобразно може да бъде освободен 60% от персонала. Разбира се, това е много общ пример, тъй като при преценката за законосъобразността на уволнението съдът изследва дали е налице намаляване обема на работа на конкретно уволнения работник. Така, може да е намалял обема на работа само на сервитьорите, съответно на освобождаване ще подлежат 60% от тях. Но, ако обемът на работа на разносвачите не е намалял, то никой от тях не може да бъде освободен на това основание. 

Третото условие е да е осъществен подбор от страна на работодателя.   

Четвъртото условие е да е отправено предизвестие или да е изплатено обезщетение за неспазен срок на предизвестието. 

 

При спиране на работа за повече от 15 работни дни (престой)

При наличието на извънредно положение и във връзка с разпоредените противоепидемични мерки, възможно е работодателят да прецени, че е необходимо да спре работата на предприятието или на част от него. Това може да се случи, например, ако работата е от такова естество, че не може да се извършва от разстояние, но същевременно работодателят няма възможност да спазва противоепидемичните и санитарно – хигиенни изисквания за продължаване на дейността. 

В тези случаи, спирането на работата се прави по инициатива на работодателя с негова заповед. За да е налице т.нар. престой, работата на съответното предприятие трябва да бъде спряна за повече от 15 дни. Реалният срок на престоя се установява от работодателя в рамките на съдебното дело по оспорване на уволнение. 

Важно! В случаите на престой, работодателят може да не освободи работника, а да му възложи да извършва временно друга работа в същото или друго предприятие в същото населено място без неговото съгласие. Това е възможно в рамките на продължителността на престоя на съответната дейност.

В този случай също се дължи едномесечно предизвестие при безсрочните трудови договори. 

Новата разпоредба на чл. 120в, въведена с преходните и заключителни разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предвижда възможност за работодателя със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. За периода на действие на заповедта, работодателят е длъжен да не допуска работниците до работните им места. 

Така предвидената възможност, обаче, разкрива сериозен законодателен пропуск, тъй като този вид преустановяване на работата на предприятието, на част от него или на отделни работници не е включен в основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, но за сметка на това работодателят дължи брутното трудово възнаграждение на работника. Въпреки това, обаче, до въвеждането на съответни изменения, това основание следва да се тълкува като наличие на престой, ако работата е преустановена за повече от 15 дни.  

Обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор

Това е може би най – общо формулираното основание за уволнение, тъй като законът не уточнява у кого се намира обективната невъзможност – у работника, у работодателя или у двамата. 

В общия случай, при наличието на извънредно положение, тази обективна невъзможност ще се намира у работодателя, тъй като именно той няма да може обективно да изпълнява задълженията си по трудовите договори, като например да допуска работниците до работното им място, както и да изплаща трудови възнаграждения. 

Интересно е и разграничението между основанието за уволнение „спиране на работата за повече от 15 дни“ и „обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор“. Както отбелязахме по – горе, престой може да бъде установен по инициатива на работодателя с негова заповед. 

Случаите на обективна невъзможност в условията на извънредно положение, обаче, не бива да се тълкуват особено широко, тъй като това би предоставило възможност за злоупотреба с права. Всъщност, в коментирания случай обективна невъзможност ще бъде налице единствено тогава, когато с акт на компетентен държавен орган е преустановена работата на определени категории предприятия.

Такъв акт е, например, заповедта на министъра на здравеопазването, с което се разпорежда преустановяване дейността на кина, театри, търговски обекти в моловете, фитнеси и спа центрове. 

В тези случаи отново се дължи предизвестие от страна на работодателя. 

Алтернативи на уволнението при извънредно положение

С въведените изменения в Кодекса на труда във връзка с извънредното положение се предвидиха алтернативни възможности за упражняване на трудова дейност. 

На първо място, работодателят може да възлага на работниците временно да извършват надомна работа или работа от разстояние без да се изисква тяхното съгласие. Това става със заповед и не се допуска промяна на размера на трудовото възнаграждение. 

На второ място, до отмяната на извънредното положение, работодателят може да установи непълно работно време. За периода на установяване на непълно работно време, размерът на трудовото възнаграждение се намалява пропорционално. 

На трето място, когато със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от него или на отделни работници, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника и без негово съгласие, вкл. на работник, който не е придобил 8-месечен трудов стаж.

 

В заключение

Макар законът да предвижда множество основания за уволнение, тежестта на доказване на неговата законосъобразност лежи у работодателя. Това означава, че ще има задължение да докаже пред съда, че е спазил реално всички изисквания за уволнение на работника и че не е злоупотребил с правото си за прекратяване на трудовото правоотношение. 

В рамките на обявеното извънредно положение, основанията за уволнение са значително ограничени, тъй като законът се опира на предположението, че работникът е икономически по – слабата страна в трудовото правоотношение и се нуждае от по – сериозна защита. Освен това, в голяма част от случаите формалното спазване на изискванията за законосъобразност на уволнението не е достатъчно условие, за да бъде то прието за осъществено в съответствие със закона. Преценката за това, обаче, следва да се прави за всеки конкретен случай за всяко конкретно основание. 

_____________________________________________________________________

Информация за различните видове права, задължения и средства за защита в условията на извънредно положение, можете да намерите в секцията „Извънредно положение„.   

Още интересни теми, свързани с правата и възможностите за защита на работници срещу незаконосъобразни действия на работодатели, можете да намерите в секцията „Трудово право„. 

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и защита при незаконно уволнение. 

Трудово право

Заплаха с уволнение. Можем ли да се защитим?

В последните няколко месеца доста хора се обърнаха към Адвокатска кантора „Петкова“ за помощ, заради заплаха с уволнение. В най – разпространената хипотеза работодателят кани работника в кабинета си, където му предлага да подпише молба за напускане по взаимно съгласие или по своя инициатива. В случай че работникът откаже, работодателят го мотивира, като го заплашва, че ако не подпише молба за напускане, ще бъде уволнен дисциплинарно. И така, притеснявайки се за бъдещите си възможности за намиране на работа при дисциплинарно уволнение, работникът бърза да подпише.

След полагането на подписа, обаче, работникът започва да се чуди дали е постъпил правилно. И за съжаление, едва тогава търси правна помощ. Но в повечето такива случаи и предвид липсата на свидетели, защитата става изключително трудна.

Ето защо днес ще поговорим може ли работникът да откаже да подпише документите за прекратяване на трудовото му правоотношение по взаимно съгласие или по негова инициатива, когато всъщност работодателят е този, който иска да се „отърве“ от него. Ще обсъдим още правилно ли постъпва работникът като подписва от страх да не бъде действително уволнен дисциплинарно. И ще отговорим на въпроса „всъщност, може ли работодателят за изпълни своята заплаха с уволнение“?

Защо работодателите използват метода на заплаха с уволнение, когато искат да прекратят трудовото правоотношение на даден работник

Правната уредба на трудовите правоотношения е изключително стриктна, а работникът се ползва с особена защита. Това е така, тъй като, макар и трудовите отношения да са гражданскоправни, а оттам и равнопоставени, законодателят счита, че работникът се намира в икономически по – слаба позиция от своя работодател и поради това се нуждае от по – големи гаранции срещу злоупотреби с това негово уязвимо положение. 

Ето защо основанията за прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя за изчерпателно изброени. Освен това, в повечето случаи, работодателят дължи предизвестие, чийто срок е най – малко 30-дневен. От друга страна, ако работодателят не желае да спази срока на предизвестието, той дължи на работника обезщетение в размер на брутното месечно възнаграждение. Твърде често, обаче, работодателите не желаят да плащат обезщетения, нито пък са склонни да изпълняват тежката процедура по съкращаване на щат, поради което прибягват до заплаха с уволнение.

В тези случаи, недобросъвестните работодатели разчитат именно на икономически по – слабата позиция на работника. Освен това, те се възползват и от факта, че работниците често не са наясно с трудовите си права.

И така, чрез отправяне на заплаха с уволнение, работодателите си спестяват време от това да проведат законоопределените процедури за прекратяване на трудовото правооотношение. Спестяват си и необходимостта от заплащане на обезщетения за неспазен срок на предизвестие, както и потенциални проблеми с Националната агенция по приходите.

Какви са последствията за работника, подписал под заплаха молба за напускане

Логично, на първо място, работникът, подписал документи след заплаха с уволнение, остава изненадващо без работа, а оттам и без доход. По принцип, именно поради тази причина, законът предвижда при изненадващо прекратяване на трудов договор (т.е. при неспазване на срока на предизвестието, когато се изисква такова) на работника да се изплаща обезщетение. Това обезщетение играе ролята на гаранция, че работникът в следващия месец няма да остане без никакви средства за живот. От друга страна, предизвестието има роля на „предупреждение“ към работника да търси ново работно място.

На второ, но не по – малко важно място за подписалия под заплаха с уволнение молба за напускане има и осигурителноправни последици. В случай на регистрация като безработно лице, работникът ще получава минималния размер на обезщетението за безработица. Ако разбира се, има необходимия трудов стаж за получаване на такова обезщетение. Твърде често, обаче, „жертва“ на тази практика са млади хора, чийто трудов стаж е недостатъчен за получаване и на това обезщетение. Така се получава, че работникът хем изведнъж губи работата и доходите си, хем няма право да получи обезщетение за безработица или ще получи неговия минимален размер.

Важно!!!

Следва да се има предвид, че минималният размер на обезщетението за безработица се получава в два случая. На първо място – когато работникът е подал молба за напускане. На второ място, това става, когато трудовото правоотношение бъде прекратено по взаимно съгласие между работодателя и работника. За 2019 г. минималният размер на това обезщетение е 9 лв./работен ден.

От друга страна, при прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя, обезщетението за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. Или казано по – просто, в тези случаи работникът получава 60% от брутното си среднодневно трудово възнаграждение, но не повече от 74,29 лв./работен ден.

Може ли работодателят реално да изпълни своята заплаха с уволнение

Всички основания за дисциплинарно уволнение са изчерпателно изброени в закона. Те са:

1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;

2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;

3. системни нарушения на трудовата дисциплина.
Правилата за трудовата дисциплина трябва да са уредени в специален правилник, издаден от работодателя. За да може да се приложи това основание, съответният работник трябва да е бил запознат с тези правила.

4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;

5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;

6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието;

7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина. Тук уточнението е същото като в т. 3.

При наличието на тези основания, обаче, работодателят „може“ да уволни дисциплинарно работника. Това означава, че все пак това не е задължително, тъй като дисциплинарната отговорност на работника може да бъде реализирана и чрез налагане на по – леко дисциплинарно наказание.

Извън посочените основания, работодателят не може да изпълни своята заплаха с уволнение. От друга страна, важно е да се отбележи, че доказването на наличието на някое от горните основания е в тежест на работодателя. Освен това процедурата за дисциплинарно уволнение е много тежка и неизпълнението, на който и да е нейн елемент води до неговата отмяна от съда. Впрочем, статистически следва да се има предвид, че в над 90% от случаите, прекратяването на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя се отменя по съдебен ред.

Освен това, дисциплинарното уволнение е крайна мярка, която се налага за изключително тежки или системни нарушения. Обичайно, преди да се пристъпи към дисциплинарно уволнение, работникът има поне едно наказание „забележка“ или „предупреждение за уволнение“.

Задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание

На първо място следва да се отбележи, че дисциплинарното уволнение е най – тежкият вид дисциплинарно наказание. По – леките дисциплинарни наказания са „забележка“ и „предупреждение за уволнение“.

Второ, преди налагането на дисциплинарното наказание, вкл. и на уволнението, работодателят има определени задължения. Тези задължения са три и тяхното изпълнение трудно може да бъде „изфабрикувано“ или „фалшифицирано“. Работодателят, преди да наложи дисциплинарното наказание е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения. В този случай отново е в тежест на работодателя да докаже, че такова изслушване се е случило. Ако то не бъде изпълнено, само на това основание съдът отменя уволнението, без да разглежда спора по същество.

Второто задължение на работодателя е да събере и оцени доказателствата за извършване на дисциплинарно нарушение. Тези доказателства трябва да бъдат събрани всеобхватно, както и да бъдат обективно оценени.

Третото задължение се състои в съобразяване на тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.

Може ли заплашеният с уволнение работник да се защити?

Както споменахме в началото, защитата на работника след като вече се е поддал на осъществената заплаха с уволнение и е подписал молбата си за напускане, е много трудна. Особено при липсата на свидетели, които да потвърдят заплахата. Тези обстоятелства, обаче, не я правят невъзможна. Това е така, тъй като принудата към извършване на действия против нечия воля чрез заплашване е престъпление. То се наказва с лишаване от свобода до шест години. Макар и доказването в този случай да е трудно, напрежението, страхът, както и всяко друго емоционално състояние се отразяват при полагане на подписа. Съответно е възможно чрез експертиза тези състояния да бъдат установени.

Твърде често се случва, работодателят да прояви изключителна арогантност и настоятелност. „Няма да излезеш оттук, докато не подпишеш“. Това са думите на (бившия) работодател на млад мъж, дошъл да потърси помощ в кантората. И младият мъж е подписал. Но той не е знаел, че е бил противозаконно задържан от работодателя си против неговата воля, като това също съставлява престъпление, което се наказва с до шест години лишаване от свобода.

А ако работникът все пак откаже да подпише?

Както споменахме по – горе, ако не е налице някое от изчерпателно изброените в закона основания за дисциплинарно уволнение, работодателят не може реално да изпълни заплахата си. Или поне не може да я изпълни законосъобразно. А в този случай работникът ще може да заведе дело срещу него и … да го спечели.

Тоест, ако не искате да напускате работата си, работодателят не може да ви принуди. Напротив. Ако той желае да прекрати трудовото ви правоотношение по своя инициатива, следва да изпълни законовите процедури за това. Разбира се, това важи в случаите, в които не сте извършвали дисциплинарни нарушения.

Как да се защитим при незаконно уволнение?

Важно!!! Не са редки случаите, в които работодателите не просто са добросъвестни, но и не искат да навредят на кариерата на своите работници. Едновременно с това, обаче, искат да прекратят трудовото си правоотношение с работник, който системно или сериозно нарушава трудовата дисциплина. В тези случаи, когато работодателят предложи прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие или по инициатива на работника, вместо основателно дисциплинарно уволнение, в полза на работника е да приеме предложението. Това е така, тъй като основателното дисциплинарно уволнение е от естество да затрудни бъдещото намиране на работа.

Как да постъпим в случай на заплаха с уволнение, което е неоснователно

В случай, че заплашеният работник няма установени по съответния ред дисциплинарни нарушения, той следва да откаже да подпише. Важен елемент от този отказ е също така да продължи да изпълнява трудовите си функции, съобразно трудовия си договор. Това е така, тъй като самият отказ за изпълнение на трудовите задължения, възложени с трудовия договор, е основание за налагане на дисциплинарно наказание.

Когато се стигне до подобна ситуация и работникът откаже доброволно да подпише молба за напускане, работодателят го заплашва допълнително, че няма да го допусне до работното му място. Такова недопускане, обаче, представлява нарушение на закона. Това означава, че докато трудовото правоотношение не бъде прекратено, работодателят е длъжен да допуска работника до работното му място. В противен случай, той дължи обезщетение в размер на брутното възнаграждение на работника за времето на незаконното допускане до работа.

С оглед навременната си защита, добре е работникът веднага да се свърже със специалист. Това е необходимо, за да може той да бъде запознат с правата си в конкретната ситуация. От друга страна, също силно препоръчително е да бъде подадена жалба до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, до Националната агенция по приходите (НАП) и евентуално до съответната районна прокуратура по местоживеене на работника.

В заключение

Предвид притеснителния брой случаи на заплаха с уволнение, в полза на работниците е да познават добре правата си. Това е така, тъй като както споменахме в началото, работодателите често се възползват именно от това незнание. Във всички случаи, обаче, в които работникът е демонстрирал познаване на правата си, ситуацията се е решавала в негова полза.

______________________________________________________________________________

Адвокатска кантора „Петкова“ предлага висококвалифицирана правна помощ по трудовоправни спорове.

Трудово право

Защита на работника/служителя при уволнение

Загубата на работното място представлява сериозен удар по личните и семейните финанси на работника/служителя. То доста често има и емоционално изражение върху него. Повечето работници/служители, не търсят защита на правата си при незаконно уволнение било поради незнанието им, било поради липса на вяра в успеха. Предвид по – слабата икономическа позиция на работника/служителя и зависимостта му от работодателя, българското законодателство предвижда сериозни механизми за защита.

Права на работника/служителя при уволнение

Обезщетение за неспазен срок на предизвестието

На първо място, работникът/служителят има право на обезщетение за неспазен срок на предизвестието. Това обезщетение се дължи в случай на основания за уволнение, за което се дължи предизвестие от работодателя, но той не е спазил неговия срок. Размерът на това обезщетение се равнява на размера на неспазения срок. Например, ако се дължи 30 – дневно предизвестие, а работодателят освободи работника/служителя преди изтичането на този срок, той ще дължи обезщетение в размер на 30-дневното брутно възнаграждение.

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

На второ място, при прекратяване на трудовото правоотношение, работникът/служителят има право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност.

N.B. Давността за ползване на платен годишен отпуск е две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това.

Обезщетение при незаконно уволнение

На трето място се нарежда обезщетението при незаконно уволнение. За получаване на това обезщетение е необходимо уволнението да е признато за незаконно по съдебен ред. Размерът на това обезщетение се равнява на брутното трудово възнаграждение за периода на оставане без работа вследствие на незаконно уволнение, но за не повече от 6 месеца. Работникът/служителят има право и да получи разликата между трудовите си възнаграждения, в случай че след незаконно уволнение е започнал по – ниско платена работа.

Обезщетение при уволнение на други основания

На четвърто място, работодателят дължи обезщетение в случай на уволнение, поради закриване на предприятието, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, престой, отказ на работника/ служителя да последва предприятието или когато за същата длъжност има възстановен на работа незаконно уволнен работник. Това обезщетение е в размер на брутното възнаграждение, изчислено за времето на оставане без работа, но за не повече от 1 месец.

Обезщетение за вреди

На пето място, работодателят дължи обезщетение на работника/служителя за други вреди. В категорията „други вреди“, съгласно закона са:

1. неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение;

2. вписване на неверни данни в издадените документи;

3. незаконно задържане на трудовата книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено. Обезщетението в този случай е в размер на брутното трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника.

В трите изброени случаи, обезщетението обхваща всички вреди, претърпени от работника/служителя, включително и неимуществените.

Прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение

Особена е хипотезата на чл. 331 от Кодекса на труда. Съгласно ал. 1

Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.

В случая, прекратяването на трудовия договор става извън изчерпателно посочените в закона основания. Тази възможност е предвидена от законодателя предвид емоционалния елемент на отношенията между работник и работодател и често се използва, в случай че работодателят иска да се „отърве“ от определен работник. Това може да стане, обаче, само и единствено със съгласието на последния.

N.B. Всяко прекратяване на трудовия договор на основание, различно от посочените в закона или без изричното съгласие на работника/служителя е незаконосъобразно и подлежи на отмяна. 

Защита срещу незаконно уволнение

Исковете, с които разполага работника/служителя, за да се защити в случай на незаконосъобразно прекратяване на трудовото му правоотношение са общи за всички видове уволнения. Те са четири на брой и са следните:

  1. иск за признаване на незаконно уволнение и за неговата отмяна;
  2. иск за възстановяване на работа;
  3. иск за обезщетение за времето на оставане без работа, вследствие на незаконното уволнение;
  4. иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата/служебната книжка или в други документи.

Обичайно в практиката първите три иска се предявяват кумулативно.

Видове „уволнение“

I. Едностранно прекратяване на трудовото/служебното правоотношение от страна на работодателя/органа по назначаването с предизвестие

А. Основания по Кодекса на труда

1. закриване на предприятието;

2. закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

3. намаляване на обема на работата;

4. при спиране на работа за повече от 15 работни дни (т. нар. престой);

5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

6. когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;

7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

9. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;

10а. когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;

10б. когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

10в. когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;

11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;

12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Основания по Закона за държавния служител

1. при закриване на администрацията, в която е назначен държавният служител;

2. при съкращаване на длъжността;

3. когато служебното правоотношение е възникнало след като назначеният държавен служител е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.

N.B. Срокът на предизвестието не може да бъде по – малък от 30 дни и не по – дълъг от 3 месеца. Този срок може да се уговаря свободно между работника/служителя и работодателя в трудовия договор. Необходимо е единствено да се спазват определените в закона минимум и максимум.

II. Едностранно прекратяване на трудовото/служебното правоотношение от страна на работодателя/органа по назначаването без предизвестие

А. Основания по Кодекса на труда

1. работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

2. на работника или служителя бъде отнета научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен;

3. служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите;

4. работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;

5. работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;

6. работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12;

7. е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1;

8. с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

9. педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

10. работникът или служителят не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Основания по Закона за държавния служител

1. държавният служител бъде лишен с присъда от правото да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

2. държавният служител откаже да заеме предложената му подходяща служба при трудоустрояване;

3. държавният служител бъде дисциплинарно уволнен;

4. държавният служител не спази задължението си за уведомяване по чл. 27;

5. налице е обективна невъзможност държавният служител да изпълнява служебните си задължения извън случаите по чл. 103, ал. 1, т. 3;

6. заеманата от служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен държавен служител, заемал преди това същата длъжност;

7. държавният служител е назначен при неспазване на условията по чл. 7 и нарушението съществува и към момента на прекратяване на правоотношението;

8. с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

9. държавният служител е назначен без конкурс, когато провеждането му е задължително;

10. длъжността по чл. 16а, ал. 1 бъде определена за заемане при пълно работно време;

11. държавният служител не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

_____________________________________________________

Още интересни теми, свързани с правата и задълженията на работниците можете да намерите в секциите „Трудово право“ и „Извънредно положение“.

Адвокатска кантора „Петкова“ предоставя специализирана правна помощ и процесуално представителство по дела за незаконно уволнение. 

За контакт:
адрес: гр. София, ул. “Три уши” № 2, ет. 3
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
тел. +359 885 47 77 57
email: office@petkovalegal.com