Земеделски производители

Image

Земеделието и животновъдството са отрасли, които имат особено важно значение за всяка една нация и заемат централно място в икономиката на страната. Не случайно Конституцията на Република България обявява земята за основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Поради това, държавата и Европейския съюз осигуряват възможност за финансово подпомагане на земеделските производители и животновъдите, чрез което да осигурят успешното извършване на своята дейност. Това подпомагане включва разнообразни схеми и мерки, като адвокатска кантора „Петкова“ предлага комплексно правно обслужване при изготвяне на документация за кандидатстване за подпомагане, както и в случаите на необходимост от подаване на възражения и обжалване пред министъра на земеделието, храните и горите и по съдебен ред на обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ (ПДП), както и на размера на отпуснатите суми и отказите за отпускане на финансова помощ по:

  • Схемите и мерките за директни плащания

Схема за единно плащане на площ (СЕПП);

Схема за преразпределително плащане (СПП);

Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) (ЗДП);

Схема за млади земеделски стопани (МЗС);

Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС);

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП);

Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);

Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1);

Схема за преходна национална помощ за овце – майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3);

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК).

  • Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Предвид изключителната важност на земеделието и животновъдството за българската икономика, тези отрасли са обект на широко законодателно регулиране. Ние, в адвокатска кантора „Петкова“ имаме богат опит в нормативната дейност в тези сфери и предлагаме следните правни услуги:

  • Изготвяне на предложения до министъра на земеделието, храните и горите за законодателно уреждане на въпроси, свързани със земеделието и животновъдството, както и за изменение и допълнение на съществуващото законодателство в тези области;

  • Съставяне на проекти на закони и подзаконови нормативни актове;

  • Изготвяне на частични и цялостни оценки на въздействието на съставените проекти на закони и подзаконови нормативни актове;

  • Изготвяне на цялостния пакет от документи, съпътстващи проектите на закони и подзаконови нормативни актове (доклади, финансови обосновки, мотиви);

  • Изготвяне на становища от земеделски производители и животновъди и техните организации във връзка с общественото обсъждане и обществените консултации по проекти на закони и подзаконови нормативни актове.

Image