Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Лизинг на автомобил. Какво трябва да знаем?

Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" > Договорно право  > Лизинг на автомобил. Какво трябва да знаем?

Лизинг на автомобил. Какво трябва да знаем?

Лизинг на автомобил

Договорът за лизинг на автомобил е най – често използваното средство за закупуване на чисто нова кола. В практиката, обаче, той твърде често предизвиква сериозни неясноти. От друга страна, този вид договор далеч не е уреден в полза на лицето, което получава лизинга. Поради това е добре да сме добре запознати с рисковете, с които можем да се сблъскаме и едва тогава да преценим дали бихме искали да използваме именно този инструмент за придобиване на мечтания автомобил.

Важно!!! Договорът за лизинг на автомобил и продажбата на изплащане са два съвсем различни вида договори. При продажбата на изплащане, правата и задълженията на продавача и купувача са сравнително равностойно уредени. Както, обаче, ще видим по – долу, това не е така при договора за лизинг на автомобил, където интересът на лизингодателя е много добре защитен за сметка на интереса на лизингополучателя.

Лизинг на автомобил – правна уредба

Всъщност, когато говорим за договора за лизинг на автомобил, трябва да отбележим, че законът не урежда конкретно него, а лизингът като цяло. Нека видим какво представлява този договор и какви са неговите особености. Правната уредба се намира основно в Търговския закон.

Същност на договора за лизинг на автомобил

Съгласно закона има два вида лизинг – оперативен и финансов. Страните и по двата вида са еднакви. Лизингодателят е лицето, което предоставя лизинга. Лизингополучателят, от своя страна, пък е лицето, което се ползва от него. И така, при оперативния лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. Тоест, това правоотношение прилича много на наем. С изтичането на договора за лизинг, лизингополучателят може да върне автомобила, да го замени с нов или да стане негов собственик като заплати остатъчната му стойност.

При финансовия лизинг лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение. При договорите за лизинг на автомобил именно финансовият лизинг е по – често срещаната хипотеза. 

Това е така, тъй като обикновено лизингодателят е определено автомобилно представителство за България на известна марка, което придобива лизингования автомобил от централата в съответната държава по произход. При финансовия лизинг, с изтичането на срока на договора, лизингополучателят може да стане собственик на лизингованата вещ. Тоест, правоотношението тук прилича в голяма степен на правоотношението при продажба на изплащане със запазване на собствеността.

Особености на договора за лизинг

За разлика от договора за наем и за продажба на изплащане, където действа принципът, че рискът от случайното погиване или повреждане на вещта е за собственика, то при договора за финансов лизинг, този риск е за лизингополучателя, който, както видяхме по – горе, не е собственик на вещта през времето на действие на договора.

Какво означава това? Най – просто казано, това означава, че дори и ако автомобилът бъде откраднат или повреден, лизингополучателят не се освобождава от плащането на вноските по договора до края на неговия срок. По темата за кражбата на лизингован автомобил вече е налице и задължителна съдебна практика. На 9 декември 2019 г. Върховният касационен съд се произнесе с решение, според което дори и при кражба на лизингования автомобил, лизингополучателят дължи всички вноски до края на срока на договора за лизинг.

При оперативния лизинг, рискът от случайното погиване или повреждане на вещта е за лизингодателя. И в това има добра логика, тъй като както споменахме по – горе, с оперативния лизинг се предоставя една вещ (автомобил) за ползване. Често пъти, обаче, лизионгодателите залагат в договорите за оперативен лизинг клауза, че рискът остава за лизингополучателя.

ВАЖНО!!!

При договора за лизинг на автомобил лизингополучателят заплаща застрахователните вноски по застраховка „Каско“ с включена кражба. Лизингодателят, обаче, е този, който в случая получава застрахователното обезщетение. Това законово разрешение, обаче, при финансовия лизинг, е крайно несправедливо, защото по този начин лизингодателят се обогатява неоснователно. Това се случва, поради факта, че лизингодателят е получавал редовно лизинговите вноски, а едновременно с това получава и второ плащане за една и съща вещ чрез застрахователното обезщетение. Именно този факт е особено важно да се знае преди да се вземе решение за сключване на договор за лизинг на автомобил.

При оперативния лизинг това решение има известна логика, тъй като лизинговите вноски приличат на наемните. Тук придобиването на собствеността след изтичане на договора е опция. В случай, че лизингополучателят не желае да придобие ползвания до момента автомобил, той го заменя с нов, чиято лизингова (наемна) вноска, продължава да плаща.

Казус от кантората
Закупен е чисто нов автомобил от официално представителство на съответната марка. Договорът за лизинг на автомобил е от вида „оперативен“ и е за срок 5 години. Лизинговите вноски са заплащани своевременно. Същото се отнася и до вноските за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както и застраховка „Автокаско“. В началото на четвъртата година, автомобилът е откраднат. Лизингодателят получава застрахователното обезщетение, но изисква от лизингополучателя да плати вноските за оставащите две години от договора, като отбелязва, че в противен случай ще ги събере по съдебен ред. Според задължителната съдебна практика, в този случай лизингодателят е в правото си, тъй като противозаконното отнемане на автомобила не води до прекратяване на договора. 

Това е и един от основните недостатъци на договора за лизинг на автомобил. Със съдействието на кантората беше постигнато съгласие между двете страни по договора лизингополучателят да не заплаща дължимите до края на срока на договора вноски, а лизингодателят да направи 30% отстъпка при лизинговане на следващ автомобил, като компенсация за изгубените лизингови вноски преди кражбата. 

Какво се случва, когато лизингополучателят спре да плаща лизинговите вноски

В обичайния случай, лизингодателят разваля договора за лизинг на автомобил, поради неизпълнение, като изисква връщане на автомобила. От друга страна, обаче, на лизингополучателя се представя за подпис запис на заповед за останалите вноски.

ВАЖНО!!! Записът на заповед е ценна книга, която обективира в себе си безусловно задължение да се плати.

Защо при разваляване на договора за лизинг на автомобил лизингодателите принуждават неизправния лизингополучател да подпише запис на заповед за сумата, представляваща оставащите до края на срока на договора вноски? Отговорът на този въпрос е много прост. Правят го, защото нямат друг правен механизъм, с който да поискат тези вноски, тъй като те са недължими. 

Това е така, защото при упражняване на правото на разваляне на договора за лизинг на автомобил, правата и задълженията по него отпадат. Тоест, отпада и задължението за заплащане на следващите вноски. Лизингодателите са наясно с този факт и именно затова се възползват от незнанието на лизингополучателя, принуждавайки го да подпише записа на заповед. Предвид, че той представлява безусловно обещание да се плати определена сума, в случай че лизингополучателят го е подписал, възможностите му за защита значително се усложняват, макар и да не са невъзможни.

Поради това е важно да се консултирате със специалист преди да  подпишете какъвто и да било документ. Това може да Ви бъде от изключителна полза за ефективна защита на правата Ви.

Ето защо, в случай че вече нямате възможност да плащате вноските по лизинга, трябва да знаете няколко неща. Първо, дължите връщане на автомобила. Второ, дължите плащане на вноските, начислени до деня на разваляне на договора. Трето, не дължите оставащите вноски до края на срока на договора. Дължите, обаче, обезщетение.

ВАЖНО!!!

Често се случва лизингодателите да включват в договорните клаузи уговорка, че при разваляне на договора за лизинг на автомобил по вина на лизингополучателя, последният ще бъде длъжен да плати неустойка в размер на оставащите вноски по договора. Тази практика прилича много на порочната хипотеза със записа на заповед, за която говорихме по – горе. Освен това тя представлява и (неуспешен) опит за заобикаляне на закона. 

Това е така, тъй като неустойката не може да бъде използвана за извличане на непозволена печалба. Всъщност тя има обезпечителна, обезщетителна и санкционна функция. Използването ѝ за всякакви други цели извън посочените я прави нищожна. Това е така, защото, ако тя бъде уговорена в същия размер, който лизингодателят би получил, ако договорът бе продължил да действа, ще се излезе именно извън посочените нейни функции.

Защита на лизингополучателя при неплащане на вноски

Защитата на лизингополучателя е възможна в няколко от етапите на развалянето на договора за лизинг в случай на неизплащане на вноските.

На първо място, в случай че лизингодателят желае да развали договора, той има право да иска връщане на автомобила и плащане на дължимите до развалянето вноски.

Второ, ако лизингодателят не развали договора, той няма право на връщане на автомобила, а само може да търси дължимите вноски. Това е така, защото договора за лизинг продължава да действа.

И горните два случая, за дължимите лизингови вноски, лизингодателят може да иска да му бъде издадена заповед за незабавно изпълнение. Разпореждането, с което тази заповед се уважава, лизингополучателят може да обжалва в 14-дневен срок от получаването му.

В случай че лизингополучателят е подписал запис на заповед, лизингодателят може да иска издаването на заповед за изпълнение. Когато този запис на заповед е издаден за оставащата до края на срока на разваления договор сума, е много важно да се предяви навременно възражение. Възразяването на заповедта за изпълнение активира задължението на лизингодателя да предяви иск за установяване на вземането си. А в исковия процес може да се окаже, че записът на заповед е привидно съставен. По този начин лизингополучателят ще може ефективно да защити правата си.

В заключение

Както видяхме, различните разновидности на договора за лизинг не са предвидени в особена степен в полза на лизингополучателя. Ето защо е необходимо, преди да подпишете договор за лизинг на автомобил, подробно да се запознаете с рисковете, които може да донесе той и да прецените дали тези рискове си заслужават. От друга страна, в много случаи, автомобилните представителства не предоставят друга опция за закупуване на чисто нов автомобил, когато потенциалните купувачи не разполагат с цялата необходима за покупката сума, именно защото договорите за лизинг са изключително в тяхна полза. 

Това, обаче, не бива да Ви отчайва. Дори и да решите да сключите такъв договор, важно е и навременно да потърсите специализирана помощ. Това правило има сила най – вече в случаите, когато нямате възможност да продължите да заплащате вноските за автомобила. Именно тази специализирана намеса може да спести много неприятности, които биха възникнали, ако съответните права не бъдат защитени навреме.

От друга страна, не бива да забравяте, че сключването на договор за лизинг не е и единствената възможна опция. Българското законодателство предвижда и възможност за продажба на изплащане. В доста по – голяма полза за купувача, спрямо сключването на договор за лизинг, ще бъде и ползването на потребителски кредит.

_______________________________________________________________________

Отговорите на още много интересни въпроси, свързани с различните видове договори, както и с правата и задълженията на страните по тях, можете да намерите в секцията „Договорно право„.

Еднолично адвокатско дружество „Силвия Петкова“ предлага висококвалифицирана правна помощ в областта на договорното право.

За контакт:
работно време: от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч. 
адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 2, ет. 3
тел.: +359 884 47 77 57
email: office@petkovalegal.com

Консултации по телефон и на място в кантората се предоставят само с предварително записан час. 

1 Comment

Leave a Comment