Еднолично адвокатско дружество "Силвия Петкова" разполага с екип от млади, амбициозни и същевременно опитни специалисти в предлаганите сфери на дейност, работещи при спазване на доверие, лоялност, ерудация и персонално внимание към всеки клиент. Ние използваме всички законоустановени средства, за да защитим в максимална степен правата и интересите на нашите доверители.

Copyright 2023 Petkova Legal.

 

Бюлетин „Законодателство“: брой 1

Бюлетин „Законодателство“: брой 1

Поддържането на информираността по отношение на измененията в законодателството е от голямо значение за формиране на гражданското общество. Тази информираност е важна и от гледна точка на правната култура на гражданите. Тя, от своя страна, дава своя принос за по – добрата защита на техните права и интереси. Ето защо, с настъпването на новата 2020 г., Адвокатска кантора „Петкова“ започва с регулярното публикуване на информация относно измененията в законодателството и подзаконовите нормативни актове, обнародвани в „Държавен вестник„. Днешният Бюлетин „Законодателство: брой 1 обхваща публикуваните законодателни промени за периода 3.01. – 10.01.2020 г.

Бюлетин „Законодателство“: брой 1 (Държавен вестник, бр. 1 от 03.01.2020 г.)

Бюлетин „Законодателство“: брой 1 започваме с брой 1 на „Държавен вестник“. В него бяха обнародвани няколко подзаконови нормативни актове, едно негово решение, както и решение на Върховния административен съд. Броят е от 03.01.2020 г.

Постановление № 372 на Министерския съвет от 2019 г.

С Постановление Министерският съвет се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Сумата е в размер на 55 млн. лв. Тя се предоставя за нуждите на Авиоотряд 28 за закупуване на самолет и за изграждане на хангар за неговото съхранение и обслужване. Средствата са за сметка на централния бюджет.

Авиоотряд 28 е авиационен оператор и изпълнява полети със специално предназначение, както и полети за нуждите на министерства и ведомства. Полетите се осъществяват по заявка на дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в Администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана (НСО) при Президента на Република България.

Постановление № 373 на Министерския съвет от 2019 г.

Сред обнародваните подзаконови нормативни актове, част от днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 1 е и постановлението, с което се одобряват допълнителни трансфери в размер на 47 839 500 лв. по бюджите на 23 общини за извършване на различни ремонтни дейности.

Одобряват се и допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 917 096 лв. От тях 204 646 лв лв. следва да се разпределят за Българската православна църква. Средствата са предназначени за строителни и ремонтни дейности в Ловчанската епархия. Остатъкът от 712 450 лв. се отпуска за конвервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в гр. Разград. Средствата следва да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Постановление № 374 на Министерския съвет от 2019 г.

Със следващото постановление, което включваме в Бюлетин „Законодателство“: брой 1 се одобряват се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 2 300 000 лв. Средствата се осигуряват за довършването на ремонта и реконструкцията на източното (Банското) крило на Славянобългарския манастир – „Св. Великомъченик Георги Зограф“ – Света гора, Атон. Те следва да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Решение № 810 на Министерския съвет от 2019 г.

С посоченото решение се предоставя концесия за срок от 25 години за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси от находище „Умата“, с. Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград. Концесията се предоставя в полза на „Фемили – Филибев – С-ИЕ“ ООД.

Останалите актове, обнародвани на 3.01.2020 г. са:

1. Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;

2. Решение № 7143 от 14 май 2019 г. по административно дело № 8989 от 2018 г. Върховният административен съд. С него се отменя ал. 2 от § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, издадена от министъра на здравеопазването.

Бюлетин „Законодателство“: брой 1 („Държавен вестник“, бр. 2 от 07.01.2020 г.).

В „Държавен вестник“, бр. 2 от 07.01.2020 г. (извънреден) също са публикувани единствено подзаконови нормативни актове, укази и решения. Доколкото не са налице съществени законодателни промени, само ще маркираме обнародваните актове. Те са на Президенството на Република България и на Министерския съвет

Президенство на Република България

Както може би повечето от Вас знаят, президентът на Република България има определени правомощия, част от които упражнява чрез издаването на укази. Те се обнародват в „Държавен вестник“. В днешния Бюлетин „Законодателство“: брой 1 също ще ги публикуваме. Те са:

  1. Указ № 298 от 2019 г. С него се освобождава Румяна Тодорова Митрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Исландия;
  2. Указ 299 от 2019 г. С него се се назначава Вера Викторова Шатилова – Мицарова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия и в Република Исландия;
  3. Указ № 300 от 2019 г. за освобождаване на Сергей Пенчев Мичев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Бруней Даруссалам;
  4. Указ № 301 за назначаване на Петър Димитров Андонов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия и в Бруней Даруссалам. Преди това г-н Андонов е бил посланик на Република България в Република Корея.

Министерски съвет на Република България

В днешния Бюлетин „Законодателство“ отбелязваме публикуваните в извънредния брой на „Държавен вестник“ от 07.01.2020 г. постановления и решения на Министерския съвет.

Постановления

1. Постановление № 380 от 2019 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Наредбата се отнася до:

а) условията, редът и сроковете за
издаване, отказване, изменение, прекратяване и отнемане на разрешението за освобождаване от прилагането на разпоредбите на европейското законодателство, отнасящи се до: i) регистрацията на вещества; ii) обмен на информация и избягване на ненужни изпитвания; iii) оценка на досиета, вещества и междинни продукти; iv) изисквания и процедури за издаване на разрешения; v) ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества и препарати; vi) такси и плащания;

б) изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда;

в) информацията, която лицата, получили разрешение за освобождаване, са длъжни да поддържат и предоставят ежегодно до 31 януари на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

2. Постановление № 381 от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Постановлението се отнася до:

а) утвърждаване на показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет;

б) предоставяне на бюджетни средства на някои общини за техните нужди.

ВАЖНО!!!

Приложение № 1 към Постановлението съдържа описание на разходите на ведомствата, които са първостепенни разпоредители с бюджет.

3. Постановление № 382 от 31 декември 2019 г. за изменение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието

Националният инспекторат по образованието е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бщджет към Министерския съвет.

4. Постановление № 1 от 2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година.

Решения

1. Решение № 832 от 31 декември 2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище „Дрянка“, участъци „Дрянка-запад“ и „Дрянка-център“, разположено в землището на с. Поройна и гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, на „Агрострой 07“ – ООД, гр. Първомай.

Решението се отнася до предоставяне на концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли (баластра) от находище „Дрянка“. Концесията се предоставя на „Агрострой 07“ ООД, гр. Първомай. Концесията е за срок 35 години.

2. Решение № 2 от 3 януари 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Слънчев бряг – юг“, община Несебър, област Бургас

Предвиденият минимален размер на годишното концесионно възнаграждение е 530 809 лв. без ДДС.

Бюлетин „Законодателство (Държавен вестник, бр. 3 от 10.01.2020 г.)

В бр. 3 от 2020 г. на „Държавен вестник“ също няма публикувани законодателни изменения.

Постановления на Министерския съвет

Обнародваното постановление е едно единствено и това е Постановление № 379 от 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Перник за 2019 г. С него на община Перник са предоставени 30 млн. лв. за реконструкция на водопроводи и пречиствателни станции.

Ведомства

Някои актове на министри и на ръководители на изпълнителни агенции също се публикуват в официалния раздел на „Държавен вестник“.

1. Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна, сключено чрез размяна на писма. Споразумението е подписано от министъра на икономиката.

2. Наредба № 8121з-36 от 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. Наредбата е издадена от министъра на вътрешните работи и се отнася до държавните служители в системата на МВР.

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение. С нея се определят възнагражденията на определени категории държавни служители в системата на МВР.

4. Правила за добра фармацевтична практика. Издадени са от министъра на здравеопазването. Тяхната цел е създаването на рамка за извършване на определените с тях видове дейности и изработване на професионални стандарти. Изброяването на тези дейности е в чл. 5 от Правилата.

5. Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8 от 1 януари 2020 г. Изпълнението на процедурата гарантира извършване на акредитацията при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция и опазване на производствената и търговската тайна. Този документ се прилага за всички
органи за оценка на съответствието, включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда.

В секция Бюлетин „Законодателство“ можете да намерите следващите негови броеве.

1 Comment

Leave a Comment